Thursday, September 29, 2011

MANGNGALAP TI BRGY. NAMRUANGAN, NAIKKAN TI PAGKALAP A PAYAO

Cabugao, Ilocos Sur – Tapno makatulong ti Gobierno Munisipal a mangidur-as ti kasasaad ti panagkalap ti baybay, inlungalong ni Mayor Ediboy ket naiyuna a naikkan ti kalap a “payao” dagiti mangngalap iti Barangay Namruangan babaen ti panangidaulo ni Brgy. Captain Robertson Gorospe.

Impadamag ti pannakabagi ti Fisheries Sector ti DA-LGU, aganay a 660 metros ti kaatiddog ti tunggal rolyo a dadakkel a tali ti naited kadagiti mangngalap a daytoy ket mausar a singdan ti maipatapaw (floater) a nabukel a metal nga araken dagiti buslogan, yellow pin, dorado, tangigue ken baraniti a makalapan iti naadalem a paset ti baybay. Innayonda pay nga agdepende iti kaadalem ti danum a pakatanda iti kaatiddog ti masapul a tali.

Ti pakabuklan ti patapaw wenno “floater” a mausar iti kalap a payao
 Innayon ni Kapitan Gorospe nga addan uppat a payaw a naitapogda ngem adda maysa a naud-udi gapu ta saan a natalinaay ti danum-baybay gapu ti bagyo.

Segun pay ken ni Brgy. Capt. Gorospe, no maipakat daytoy a kalap ket agusarda ti bangka a motor ket agarup 40-57 a milia ti kaadayo ti daliasatenda nga agpatengnga kasta met laeng iti panagrekuridada ket mausar met laeng ti banniit ken iket iti panangkalap kadagiti agayuyang ken aguurnong a lames iti sirok ti patapaw (floater) a manguggor kadagiti bulong ti silag a pannakaramana. Ti singdan a tali ket kumamang iti tukot ti danum babaen ti nasemento a drum a pundona.
Dagiti nasemento a drums ken adda ungkayna a pilid a pakaigalutan ti tali ti pundo ti payao
Kuna ti Kapitan a no adu ti immarak a lames ket pattapattada a dida magabenan ket tumawagda ti fishing vessel nga aggapu iti Port Salomague a katulonganda nga agkalap iti pangen.

Dinakamat ti kapitan a nabuangay ti lima nga organisasionda (kada purok ti uppat ken sangkabarangayan ti maysa) nga agkalkalap ti payao ket isuda dagiti sumaganad: Wagayway Saranay Fishermen Association, President – Madrigal Rabor; Pagkakaisa FA, President – Roger Rabor; San Pablo FA, President – Darwin Ingel; Pag-asa FA, President – Bergunio Rabor; Namruangan FA, President – Ludovico Tabaco.

P20 ti damo a Membership Fee ti tunggal nagmiembro ti asosasion ngem planoda nga ingato inton agangay.

Inlatak ni Kapitan Gorospe a napintas ti masakbayan daytoy a kalap no la ket natunos ken ipateg dagiti miembros dagiti naited a pagsayaatanda ken mayat ti makalapan no dumanggay ti tiempo.

Insaruno nga imbaga ti agkabannuag a kapitan a maibasar iti aywanna a Wagayway FA, adda metten P180,000 ti nairekord a nasapulanda. Paset ti panangtulong pay ti Gobierno Munisipal ken ti Konseho ti Barangay ti naited a bagas kadagiti miembros. 
Imbaga pay ni Kapitan Gorospe nga addan 315 a bilang ti miembros dagiti asosasion a mangimanmanehar ti kalap a payao.
Pagyamananmi unay ken kadagiti kabarangayanmi iti regta ti Gobierno ti ili babaen ti panangikalikagum ni Mayor Ediboy ken kakaduana a da Vice Mayor Danny, SB Benedict ken ABC Pres. Teddy ken aminda nga opisiales ta maseknanda iti kangrunaan a pagbibiaganmi iti igid ti baybay,” imbatad ni Kapitan Robertson Gorospe. # (Interbiu/ insurat ni JOED SAJONIA/Rinetrato, Nathan Galamgam)

Ti pempen ti rolyo ti tali ken sag-660 metros ti kaatiddogna ti maysa a rolyo
Ni Kapitan Robertson iti sibay ti motor banca a maus-usar iti pannakaitapog ken pagrekurida ti payao

Wednesday, September 28, 2011

HEALTH WORKERS, INAWATDA TI PHILHEALTH CARDS MANIPUD ITI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Nagtataripnong ti 94 a Barangay Health Workers (BHW) iti 33 a barangays  ti ili a Cabugao idi Setiembre 26, 2011 iti Municipal Conference Hall tapno awatenda ti Philhealth Cards nga ited ti Gobierno Munisipal babaen ti serbisio ti opisina ti Mayor ken ti  MSWDO.

Iti panangiyawat ni SBM Carlito Pano iti Philhealth Card iti maysa nga BHW
Iti pammabileg a balikas ti ama ti ili, Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., binigbigna ti kabaelan dagiti BHW a tumulong iti Gobierno Munisipal a mangipagteng  ti serbisio-medikal kadagiti barbarangay ket tumulong ti Mayor babaen iti pannuporta ti Sangguniang Bayan iti pannakayalokar ti pundo para iti “premium” tapno maikkan pay dagiti awan pay ti Philhealth-na nga umili ti Cabugao.

Iti panangted iti mensahe ni Mayor Ediboy sakbay nga awaten dagiti BHW dagiti Philhealth Cards
Inulit  nga ingunamgunam ni Mayor Ediboy  ti saan koma a panagdoble ti maaddaan ti Philhealth iti uneg ti maysa a pamilia tapno makapagwaras a sapasap daytoy a benepisio nga itden ti Gobierno. Kuna ni Mayor Ediboy nga adda Task Force ti Gobierno Munisipal nga agasikaso ti dadduma a pakaseknan dagiti umili maipapan iti Philhealth.  Innayonna pay  ti nasayaat a panggep ti Gobierno Nasional ket indawatna nga agtultuloy koma  daytoy a katinnulong ti Gobierno Munisipal a mangsaranay  kadagiti umili a seknan ti sakit. Kinaritna  ti gunglo ti BHW nga idauluan ni Mrs. Natividad Gaspar a pagsasaritaan dagitoy ti mabalin a mainayon a  mangpapintas  pay ti serbisioda ken ti  asosasionda.

(L-R) Mrs. Natividad Gaspar; SBM Carlito S. Pano; Mrs. Arlyn Sajonia; Mayor Ediboy; Lydia Gazmen
Dinakamat met ni Mrs. Lydia S. Gazmen, Municipal Social Welfare Development Officer ti LGU-Cabugao a kasapulan a mai-confine ti ospital wenno klinika ti masakit tapno  makasagrap ti benepisio nga itden ti Philhealth. Innayonna a no agyanda iti kuarto nga awan ti bayadna, awan met bayad iti serbisio ti mangngagas. 

Kabayatanna, napagasatan ni Mrs. Arlyn Sajonia, BHW ti Barangay Nagsantaan,  a nabunot ni Mayor Ediboy ti naganna ket pinadayawan ti Ama ti Ili kas naipangruna a BHW.

Kadua ni Mayor Ediboy ni SB Member Carlito S. Pano, M.D., Chairman, Committee on Health  a nangpadayaw ken ni Mrs. Sajonia. # (Insurat ni JOED SAJONIA/ab photography)


Iti taripnong dagit BHW iti Cabugao, Ilocos Sur

NATIONAL TOURISM WEEK TI KAPITOLIO, NASELEBRARAN SADIAY BARANGAY SABANG

Cabugao, Ilocos Sur – Sinelebraran ti Gobierno Probinsial  ti  “National Tourism  Week” (Sept. 16-30, 2011) babaen ti panagmula ti mangrove ken panagdalus iti igid ti baybay iti Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur idi Setiembre 24, 2011 babaen ti tema: “World Wetlands Day 2011- Forest of Water and Wetlands”.

Immuna a naguurnong dagiti nagpartisipar iti sango ti Provincial Capitol, Vigan City a no sadino a ditoy ket naaramid ti pakauna a programa nga inatendaran  ni Vice Governor DV Savellano.

Vice-Gov. Dv Savellano ken dagiti kadduana nga nakipaset ti National Tourism Week sadiay Brgy. Sabang, Cabugao, Ilocos Sur, babaen ti panagmula iti Mangroves
Maibasar iti pakabuklan ti aktibidad, immuna a naangay ti briefing iti panagsagana  sa nagturong ti  grupo a naggapu iti Kapitolio  sadiay  Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur.     Nakikaysa met  ti opisina ni  Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ken Sabang Barangay Captain Edgardo S. Cobangbang, Sr. iti nasao a selebrasion ken ti  panggep ti kanaigna nga aktibidad.  Kangrunaan ket  ti    naiwayat a  mangrove planting ken coastal clean-up babaen kadagiti  nagpartisipar kadaytoy nga aktibidad
Kalikaguman da  Gov. Chavit ken Vice Gov. DV a mailungalong ti panagmula ti mangrove iti ababaw a paset ti igid ti baybay ket napili ti Barangay Sabang a pakaipakitaan daytoy a gannuat.

Maysa pay a panggep  daytoy nga aktibidad  ket tapno  mapagtalinaed  ti pagaponan ti ikan  ken tumulong a mangsolbar ti problema ti kaaduan  a lugar ti kabaybayan iti makagapu  a rumasrasay ti makalapan agsipud iti in-inut a pannakadadael dagiti sanktuario ti ikan kadagiti tangrib.

Sakbayna, nakaawat ti pakaammo  ti Opisina ni  Mayor Ediboy   manipud iti opisina ti Ama ti Probinsia, Gov. Luis “Chavit” Singson a mangyawis ti pannakikaysa ti Gobierno Munisipal kadaytoy nga aktibidad.
Napusgan  ni Mrs. Zenaida S. Andrada, Municipal Agriculturist a nangidaulo  ti grupo ti LGU-Cabugao a  nakikammayet  kadaytoy nga aktibidad. # (Insurat ni JOED SAJONIA)

Tuesday, September 27, 2011

ILOCOS HOTLINE TI GOBIERNO PROBINSIAL, NAG-PROGRAMA ITI CABUGAO DAYO

Cabugao, Ilocos Sur – Kabayatan a mapaspasamak ti transaksion iti Dayo, isamsamira met dagiti agdadayo ken immarak nga umili  ti dimngeg iti aktual a pannaka-ere ti Ilocos Hotline a programa ti Gobierno Probinsial iti   radio  babaen ti esponsor  da Gov. Luis “Chavit” Singson ken Vice Gov. DV Savellano idi Setiembre 24, 2011 sadiay pagkalduan ti napudot a pinapaitan iti asideg ti Karayan Cabugao, Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti linong ti narukbos a kayo, agsarsarita ni Vice Gov. DV (nagtengnga) iti programa: “Ilocos Hotline” ti DWRS Commando Radyo. Adda iti kanawanna  ni Commando Uno Eugene Paet ken Station Manager Chato Alda (kanigid), anchor-person ti nasao a programa.
Impadamag pay  ti Bise Gobernador nga inaprobaranen ti Hunta Probinsial ti  pundo a mausar iti mainayon a mangpasayaat ti pasilidad ti Cabugao Dayo banag a nagdir-ian dagiti nagbuya ken dimngeg ti programa ti radio.

Iti naaramid a pannakiuman da DWRS Commando Radio Station Manager Chato Alda ken Commando Uno, Eugene Paet ken ni Vice Gov. DV,  kimmablaaw ti Bise Gobernador kadagiti umili nga immarak iti daytoy a pagteng iti Dayo.

Impeksa ti maikadua  a kangatuan nga opisial ti probinsia ti ragsak ken panagyamanna iti napintas a panagbuelo dagiti  aktibidades ti Dayo  iti Cabugao babaen ti panangtarabay dagiti opisiales ti ili nga idauluan ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr.,  Vice Mayor  Danny Q. Gazmen kasta met kadagiti Kakapitanes nga idauluan ni ABC President/Rizal Brgy. Captain Teddy U. Soller.

Iti programa, natratar babaen ti panangibagnos dagiti anchor-person ti akem  ti Dayo a mangiyagpang ti industria ti dinguen ken ayup a kakibin ti panagdur-as ti maysa nga ili. Imbatad ni Vice Gov. DV a mapapigsa ken mapadakkel koma ti Dayo babaen ti tinnulong ti Gobierno Munisipal ken Probinsial.   Nadakamat pay  nga iti ili ti Cabugao pay laeng ti nakaipasdekan  ti  Dayo iti umuna a distrito ti Probinsia.

Inawis ti Bise Gobernador a maparegta ti aktibidades ti Dayo ken sumuportar koma ti sabsabali nga ili tapno umadu pay ti makidayo  kas iti panaggatang, panaglako, pannakisinnukat ti kapkapnekan nga ayup, pangdarasan a pagbirokan ti maparti iti aniaman nga okasion uray kalding,  lilitsonen a baboy, manok, pato  ken kaarngina a dinguen ken ayup kasta pay  kadagiti exotic a klase a kas iti alingo ken ugsa a  mabalin nga ipan iti dayo.

Kabulbulon met ditoy ti pannakai-dayo dagiti nangato ti pulina  a taraken ti BARANG-AY FARM a proyekto ti Provincial Government. Maawis pay dagiti naayat nga agtaraken iti dadakkel nga ayup a mangsagrap ti proyektoda nga artificial insemination. Imbinsabinsa pay ti opisial ti pateg ti nalukatan a pagbasaan ti Ladderized Agriculture Course a pakagun-odan  ti agadal ti sertipiko ti ipamaysana a kursona babaen ti tulong ti TESDA.

Iti nasao a programa, imbinsabinsa met ni ABC President/Rizal Brgy. Captain Teddy U. Soller ti pagsayaatan nga ited ti Dayo kadagiti Makidayo, Organisasion ti Dayo ken ti Munisipio pakaseknan dagiti makolekta a pagbayad ti pannakai-transfer ti panagtagikua ti ayup ken panagmarka ti munisipio kadagiti tagimarkaen ken awan markana nga ayup.

Kabayatan ti pannakainterbiu da ABC President Teddy U. Soller ken Marciano Raciles, Presidente ti Cabugao Livestock Traders Association.
Inyunay-unay ti ABC President a maidalan iti Opisina  ti Munisipio iti Dayo ti pannakapapel dagiti amin nga  animales nga aggapu iti barangay  tapno legal a mairuar dagiti magatang nga ayup.  Innayonna nga adda koma panagsisinnakit ket saan koma a mapasamak ti “takas-takas”  a diskarte tapno   maliklikan ti pannakamolestia dagiti maseknan ta naikordinaren iti benneg ti 33 a Barangays  a masimpa nga umuna  ti papeles ti amin nga animales sakbay a maiserrek iti Dayo ken mairuar kalpasanna. Nagyaman ni  ABC President Soller kadagiti Bokales a nangaprobar ti mainayon a pagsayaatan ti Cabugao Dayo. 

Nakauman pay  ni Commando 1 Eugene da Marciano Raciles ken Rudy Quileza ,  Presidente  ken Tesorero ti Cabugao Livestock Traders’  Association ket imbaga ti Presidente  a manarimaanen a maas-asikaso ti rehistrasion ken kasapulan pay a papeles ti gungloda tapno naan-anayen ti panaggunayda a mangparegget  kadagiti aktibidades ti Dayo. Binagi met ni Tesorero  Quileza ti maipapan iti “plasada”  a kayatna a sawen a pannaka-entrada dagiti maiserrek nga ayup a nayon a pamataudan ti pundo ti organisasion ti koridor ken traders.

Iti sabali a bangir,  ti Ilocos Hotline ket programa ti Gobierno Probinsial a mangyasideg ti serbisiona kadagiti umili kadagiti amin a lugar  a papananda. Imbaga ni Station Manager Chato Alda a silulukat ti Gabriela Silang Memorial Hospital, Tamag, Vigan City nga agawat kadagiti agpatulong iti serbisio medikal manipud Setiembre 26, 2011 agingga iti Oktubre 1, 2011.

Nakipaset met iti grupo ti Ilocos Hotline da Ms. Nenita Alamar (nakapuraw ti tisirtna), Provincial Consultant, Ms. Thelma  Bosque (kanawan ni ma’am Nenita), Population Officer 2 (Balay Taripato), ken Ms. Terry Albayalde, (kanigid), Tesorera ti grupo ken agtartarabahoda iti Kapitolio. Saan a nairaman iti ladawan da PSWDO Ferdinand R. Concepcion, Dr. Magno Sol ken Dr. Val Savella, padapada a taga-Cabugao a kameng ti Ilocos Hotline.
Kabayatanna, napintas ti panagdadanggay dagiti pannakabagi ti nadumaduma nga opisina ti LGU-Cabugao  kasta met iti polisia ket timmaripnong met ni Police Chief Inspector William N. Nerona ken kakaduana a polis  iti pannakatarabay dagiti nag-dadayo,  nagbuya ken dimngeg  ti pannakai-ere ti programa ti  Ilocos Hotline iti DWRS Commando Radio, Vigan City. (Rinetrato ken insurat ni Joed Sajonia)

Naala ti ladawan kabayatan a nannanamen dagiti naki-dayo ti naisagana a libre a  pangaldaw iti disso ti pagsinanglawan iti sirok ti kayo ti asideg ti Dayo.
Iti kangitingit ti panag-dadayo ket makita a bassit ti itiitan gapu ti kaadu ti  tao a nakipaset ti aktibidades ken naipasirpat pay dagiti lako nga ayup iti ruar ti lining ti pasdek.

Monday, September 26, 2011

DIPUTADO RYAN, PINAGSAPATANA DAGITI 431 A BPAT TRAINEES TI CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naballigi a naileppas ti tallo a batches (sag-11 a barangays ti kada batch) iti nagsaruno a tallo a lawas a nayeskediul a panagsanay dagiti Barangay Tanod.

Segun ken ni PO3 Bernadette Aquino, Spokesperson ti PNP-Cabugao, nairekord ti 431 a nagpartisipar a nakaileppas kadagiti naituding a maadal.

Dagiti nagsapata a Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) babaen kenni Cong. Ryan Luis V. Singson


Iti naangay a Closing Ceremony, sigagagar dagiti nagatendar a nangpasungad ti idadateng ti grupo ni Congressman Ryan Luis V. Singson, Umuna a Distrito, Probinsia ti Ilocos Sur iti Cabugao Sports Complex idi Setiembre 23, 2011. Naisangayan a sangaili ni Diputado Ryan iti panagturpos dagiti BPAT Trainees manipud iti 33 a Barangays ti Cabugao.

Iti mensahe ni Diputado Ryan, inikkanna ti kaipapanan ti BPAT iti naan-anay a panagakemda iti pagrebbenganda babaen iti panangtimon ti linak ken talna tapno nawaya nga aggaraw ken agsapul dagiti umili, tinnulong nga awan ti agwaywayas, panagaksion ken saan nga agtugtugaw, sangkabarangayan a tinnulong.


Innayon ti Diputado, a ti urnos ket agkibinda iti kappia iti pannakatun-oy ti progreso. “Kayatko man nga uliten nga ibaga ti battlecry-tayo nga agserserbi: “Adda kanyatayo ti baro a pigsa, baro a sirmata!”

Iti mensahe ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. nga imbasa ni SB Member Crescencio S. Sumagit, Jr., dinayawna ti nagapuanan dagiti Barangay Tanod ket kinaritna ida a babaen ti naited a nayon a bileg ken talek kadakuada iti baro nga akemda, pumimpintas manen ti gapuananda. Innayon ti Mayor a babaen ti natalna a kagimongan ket maragpat ti naprogreso a biag dagiti umili babaen iti panangtarabay ti Gobierno Munisipal.

Iti panglukat a sarita ni Vice-Mayor Danny Q. Gazmen, imbagana ti naan-anay a pannuporta ti Sangguniang Bayan ken ni Mayor Ediboy, iti PNP-Cabugao, kasta met iti Barangay Officials tapno matarabay ken maibirokan ti kasapulan ti serbisio dagiti BPAT’s. 

Bimmayabay dagiti opisiales ti ili ken ni Diputado Ryan iti pannakayawat ti sertipiko ti panagturpos a kas kada Vice Mayor Danny Q. Gazmen, SB Member Vicky S. Serna, SB Member Carlito S. Pano, M.D., SB Member Josefina S. Vallejo, SB Member Crescencio S. Sumagit, Jr., SB Member Benedict Savellano, ken LGOO Constancia “Connie” Quiñola.


Indauluan met da ABC President, Rizal Brgy. Captain Teddy U. Soller ken ABC Vice President, Sabang Brgy. Captain Edgardo S. Cobangbang, Sr. dagiti kakaduada a kapitanes a nangimatang iti panangawat ti Kapitan ken Chief Tanod dagiti sertipiko dagiti kabarangayanda a nagturpos ti panagsanay.


Naikanayon payen ti panangpasapata ni Diputado Ryan kadagiti napili nga opisiales ti pederasion ti Barangay Tanod/BPAT ti ili a Cabugao nga idauluan ni Brgy. Rizal Chief Tanod Danilo Pe Benito Seguban.

Iti panggibus a sarita, impeksa ni SB Member Carlito S. Pano, M.D. ti panagyaman ken pammigbig ti pamilia ti LGU iti natunos ken napintas a bilang ti nagpartisipar iti panagsanay, dagiti timmulong iti pannakaisayangkat ti seminar ken iti puersa ti Polisia ti ili nga idauluan ni P/Chief Inspector William Nerona. # (Insurat ni Joed Sajonia/Nagretrato, Alvin Solis)

Iti panangiyebkas ni LGOO Constancia “Connie” Quiñola iti mensahena kadagit BPAT members
Iti nabara a mensahe ni Vice-Mayor Danilo Gazmen kadagiti BPAT members
Panangawat iti Sertipiko dagiti BPAT members

Friday, September 23, 2011

NEW DENTAL UNIT AND CHAIR, INTED TI GOBIERNO PROBINSIAL

Cabugao, Ilocos Sur (Setiembre 22, 2011) – SANGSANGKAMAYSA ti panagyaman dagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangidaulo ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. iti panangiyeg ti Gobierno Probinsial ti Ilocos Sur babaen kada Gov. Luis “Chavit” Singson ken Vice Gov. DV Savellano ti baro a dental unit and chair iti Municipal Health Office ti ili.

Segun ken ni Dr. Magno R. Sol, DMD ken destino a Dentista iti MHO-RHU Cabugao, naited ti nasao a ramit idi Setiembre 22, 2011 babaen ti panagkaykaysada a Dentista ti Gobierno pakairamanan ti naregget a panang-follow-up ni Dr. Val Savella a nagkiddaw itoy a ramit iti Gobierno Probinsial. 
 
Innayon ni Dr. Sol a mas epektibo ita ti mausar iti panaggabutda ti ngipen agsipud ta manam-ayan dagiti pasiente ken uray met isuda a Dentista maigapu iti kabaruanan a ramit. Kadua ni Dr. Sol ni Dra. Ma. Anastacia I. De los Reyes, DMD a nakadestino iti tallo nga ili: San Juan, Sinait ken Cabugao ket adda dagiti naituding nga eskediulda iti nadakamat nga ili. Dagitoy a Dentista ket naka-baseda iti Provincial Health Office, Probinsia ti Ilocos Sur. 

Iti MHO-RHU Cabugao, dagiti sumaganad nga aldaw ti eskediulda: Tooth Extraction wenno panagpagabut ti ngipen – kada aldaw ti Lunes, maikadua ken maikapat a Huebes ti tunggal bulan.

Iti sabali a bangir, ti Oral and Dental Education ti masikog a babbai ket kada Martes ken umuna ken maikatlo a Huebes ti bulan.# (Interbiu/Insurat ni JOED SAJONIA/ab photography)

BARO A PASDEK TI SISIM NATIONAL HIGH SCHOOL, PORMAL A NALUKATAN

Cabugao, Ilocos Sur (Setiembre 23, 2011) naaramid ti pormal a pannakainagorar ti kabarbaro a pasdek ti eskuela-sekundaria (tallo a kuarto)  ti Sisim National High School  idi  Setiembre 22, 2011 sadiay  Sisim National High School, Barangay Sisim, Cabugao, Ilocos Sur.

Mismo nga iti Ama ti Ili, Mayor Ediboy  S. Cobangbang, Jr. ken Chairman, Comittee on Education, SBM Vicky S. Serna  ti nanggetteng ti ribbon a mangipakita  ti opisial a panaglukat ken pannakausar  ti baro a pasdek ken ramit ti eskuela-sekundaria  kalpasan ti naidaton a Nasantuan a Misa iti panangannong ni Rev. Fr. Jeric Jaramillo ti Simbaan Katoliko ti ili.   
  
Ni Mayor Ediboy ket binayabay  da  Mrs. Rosemelinda Baclig,  Teacher In-Charge, Vice-Mayor Danny Q. Gazmen, SBM Vicky S. Serna, Chairman, Committee on Education, SBM Josefina S. Vallejo, SBM Crescencio S. Sumagit, Jr.,  ken  ABC President/Rizal Brgy. Captain  Teddy U. Soller. 

Nagatendar pay dagiti Kapitanes  ti  barangay a kaasitgan a  maserbisyuan ti nasao a pagadalan nga isuda Brgy. Capt. Geogie  Benavidez  ti Barangay Maradodon; Brgy. Capt. Ruben Siruno, Barangay Sisim, Brgy. Capt. Melanio Santella, Alina-ay;  Brgy. Capt. Modesto Ronque , Aragan; Brgy. Capt. Dominador Seguritan, Catucdaan  kasta metten  dagiti agad-adal, nagannak, barangay officials ken bumarangay ti Barangay Sisim.


Iti pannakiuman  ti Website Team ti Munisipio kadagiti nagannak, dagiti sumaganad ti  maibagada  maipapan iti pannakaibangon  ti Sisim National High School.

“ Makatulong unay ti kaadda ti baro nga eskuela, apo, ta malaksid a libre, maaywananmi pay a naimbag dagiti annakmi ken  makatulongda iti pagtaenganmi,” imbatad ni Mrs. Marcelina Sudaria, 41, ti Barangay Sisim.

“Mapaborankami met nga ad-adayo, kapidua,” kuna met ni Kagawad Zeny Sevilleja-Baclig, 35 , ti Barangay Catucdaan, “ Nagsayaat  man daytoy  a programa ti Gobierno ken DepEd. Agyamankami unay  kadagiti pangpangulotayo iti Gobierno.”

“Makatulong unay kadakami ta mapalag-anan ti gastos dagiti annak nga agbasa ken uray kadakami a nagannak. Gumagetda pay  nga agbasa ta asideg,” kinuna met ni Mrs. Emerita Cabaluna, 48, ti Barangay Aragan.

Iti pananggitteng ti ribbon babaen kada Mayor Ediboy ken SMB Vicky Serna

Malaksid kadagiti sports materials a naited, imbatad ni Mrs. Baclig, pangulo dagiti mangisursuro iti eskuela-sekundaria,  a maited iti kabiitan  iti eskuela dagiti libro nga aggapu  iti  DepEd Instructional Materials babaen ti panangilungalong ti opisina ni Congressman Ryan Luis V. Singson, ken  nayon a lamisaan nga ited ti Gobierno Munisipal.

Iti mensahe ni Mayor Ediboy,  inawisna dagiti maseknan a nagannak nga ibaonda dagiti ubbingda  nga agbasa kadaytoy a pageskuelaan ket  tumulong ti LGU a mangpaadda kadagiti mainayon pay a kasapulan  tapno nasayud ti operasion ken pannakamantener ti pagadalan.

Ti Sisim National High School ket buklen ti lima a mangisursuro a susuelduan ti Nasional ken LGU-Cabugao. # (Insurat ni Joed Sajonia/ab photography)  

Mayor Ediboy ken dagiti lima (5) a Mangisursuro iti pagadalan nga idauluan ni Mrs. Rosemelinda Baclig,  Teacher In-Charge
Vice-Mayor Danilo Q. Gazmen (front left) kaduana da SBM Vicky Serna (L2); Josefina Vallejo(R2); Crescencio Sumajit, Jr.(front right) ken dagiti mangisursuro iti Sisim National High School(back)
Baro a pasdek ti Sisim National High School
Iti panangited ni Mayor Ediboy iti mensahena kadagiti maseknan a nagannak
Dagiti agad-adal iti Sisim National High School
Iti panangbendision  ni Rev. Fr. Jeric Jaramillo iti uneg ti baro a pasdek ti Sisim National High School

Wednesday, September 21, 2011

PRE-MONITORING AND EVALUATION TI EMB-DENR ITI SOLID WASTE MANAGEMENT, NAIWAYAT

Cabugao, Ilocos Sur – Naiwayat ti Pre-monitoring and evaluation babaen ti Environment Management Bureau (EMB) ti  Department of Environment and Natural Resources nga idauluan ni Forester Eduardo Malasig, Environment Management Specialist 2, manipud iti DENR Central Office ngem nakabase iti DENR Regional Office 1, San Fernando City, La Union  idi Setiembre 13-14, 2011. Kinuyog ni MENRO Edgar S. Balangatan dagiti evaluators  a nagrikus ken nagamiris  babaen ti naaramid a  random sampling ti sangapulo nga aggigiddan a balbalay iti uppat a barangays iti Poblasion    iti  babaen kadagiti naisagana nga  indicators  no sursurotenda met laeng dagiti wagas nga inyetnag ti DENR pakaseknan ti pannakaipatungpal ti Solid Waste Management.

Ti nakongkreto a Composting Bin
Babaen ti pannakikoordinarda iti opisina ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., pinasiar ti grupo ti EMB dagiti disso a maikkan ti naestrikto a panangsurot iti panagidalimanek ti basura ken rugit ken kinitada pay  ti Ecology Center sadiay Sitio Baliw, Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur a disso ti dumpsite ken manamnama  a disso  ti Sanitary Landfill ti Munisipio.
 
Naobserbarna  segun ken ni  Forester Malasig a dimmur-as  ken  naregget a pannakamanehar  ti Ecology Center agsipud ta nadalimanek ti tambakan ti basura,  maaramid ti vermiculture  a pagpatanoran ti dadakkel nga  alinta a  mangkaan ti agrupsa a basura ,    carbonized rice hull a pangkondision ti daga,  nakongkreto a composting  bin, baro a  deposito ti mausar a danum, nagaget a trabahador ti opisina ti Ecology Site, kongkreto a  nagsanga a dalan a mapan iti pagsaadan ti  Sanitary Landfill.

Madama ti panagaramidda ti carbonized  rice hull. Iti abagatan a paset ti pasdek, makita ti nasemento  a composting  bin.
“Pudno unay nga adu ti nagbaliwanna gapu iti  regget ni Mayor Ediboy a mangpaasikaso  ti pannakapasayaat ti pagidalimanekan  ti rugit,” insarurong ni MENRO Balangatan.
  
Innayon pay ni Forester Malasig a maikkan ti Sanitary Landfill ti Environmental Compliance Certificate manipud iti DENR apaman nga agoperar. Ken  kalpasan ti pre-evaluation ti EMB-DENR,  maaramid ti Final Evaluation ti opisinada  iti  umay a bulan ti Nobiembre 2011. # (Insurat ken retrato ni Joed Sajonia)  

Ti pasdek ti opisina ti Ecology Center
Ti kabarbaro a tangke ti danum a pangalaanda ti mausar kadagiti matrabaho iti Ecology Center
Nagsanga ken kongkreto a dalan nga agtungpal iti abut ti Sanitary Landfill.

Wednesday, September 14, 2011

PANGKONTRA-DENGUE, MAIKKAN DAGITI PAGESKUELAAN TI ELEMENTARIA TI ILI TI CABUGAO

Ni Mr. Rogelio Varilla iti panagdemona
Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti pannakakikammayet ti Provincial Health Team Office  ti Department of Health (DOH) nga idauluan ni Mr. Benjamin Castillo  kadagiti Gobierno Munisipal a makasakup iti DOH-Rural Health Units  a mangipatungpal iti information drive ken wagas ti panagpaksiat ti lamok babaen ti panangusar  ti  window screening (curtain type), O/L  (Obcidal/Larvacidal) Trap, Sumilarv Growth Regulator ken insect control agent kadagiti kangrunaan a nagrairaan daytoy  napeggad a sakit ti dengue.

Ditoy ili a Cabugao, babaen ti pannakikoordinar ni Mr. Rogelio Varilla, Provincial Anti-Dengue Coordinator,  iti opisina ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., binayabay dagiti pannakabagi ti RHU Cabugao a nagturong iti Lipit Elementary School idi Setiembre 13, 2011  a no sadino a ditoy ket naimpormaran dagiti mangisursuro nga idauluan ni Mr. Edwin C.  Duque, Head Teacher 3 iti panangpaksiat ti lamok babaen kadagiti nadakamat a wagas nga isuro ni Mr. Varilla. 

Panggep daytoy nga aktibidad a masalakniban ti ag-200 a bilang ti agbasbasa iti dagem nga ipaay ti sakit a  dengue ken saanen a pannakaulit ti insidente ti dengue  ditoy ken dadduma pay a pageskuelaan-elementaria  nga ayan ti ub-ubbing.

Sakbayna, naiteden ti pangsalaknib a materiales kadagiti pageskuelaan ti Barangays  Daclapan, Pila, Salapasap, Catucdaan, ken iti   Cabugao North Central School ken South Central School iti  Poblasion.
Daytoy a programa ti DOH ket paset ti “Operation Itak Tak Mo!” nga slogan ti Ahensia a kayatna nga ipaawat: “Sukimatem ken ibellengmo   dagiti pagitlogan ti lamok tapno maikkat ti “Kitikiti”  dita balaymo.” # (Insurat ni Joed Sajonia/Nagretrato:ab Photography

Ni Mr. Edwin C.  Duque (R) ken ni Mr. Rogelio Varilla (R)