Thursday, July 28, 2011

DUA NGA AWARD KEN PUNDO TI GUNGLO DAGITI MANNALON, INYAWAT NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Inyawat ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ti dua a sertipiko ti pammigbig a naggapu iti Departamento ti Agrikultura (DA), umuna ti LGU iti pannakaipatakder ti Greenhouse nga aggatad ti P351,000.00  babaen iti pundo ti Departamento ti Agrikultura  kasta met iti P500,000 nga aggapu  iti DA met laeng a maited iti Cabugao Vegetable Growers Association babaen ti programa a High Value Crops Development Program kalpasan ti flag ceremony ti taga-LGU iti dayta nga aldaw ti Lunes, Hulio 25, 2011.
  
Naigiddan nga inyawat ni Mayor Ediboy dagiti tseke nga aggatad ti P23,000.00 a maipabulod (soft loan) iti gunglo dagiti mannalon kadagiti 13 a  barangays  kas  iti Nagsantaan, Bungro, Cacadiran, Quezon, Pila, Daclapan, Arnap, Bato, Baclig, Sagayaden, Salapasap, Sabang ken Rizal a rehistrado iti Department of Labor and Employment (DOLE).

Mayor Ediboy with the SB Members (L-R) Vicky Serna, Josefina Vallejo Benedict Savellano, and the FA Pres. of Sabang Rogelio Somera 

DAGITI PRESIDENTE TI TUNGGAL ASSOCIATION

IRENEO FRANDO -DACLAPAN FARMER'S ASSOCIATION

GILMAR SOLMERIN -SALAPASAP FARMER'S ASSOCIATION

ROGELIO SOMERA -SABANG FARMER'S ASSOCIATION

EDY SEVILLEJA -BUNGRO FARMER'S ASSOCIATION

DARWIN INGEL -SAN PABLO FISHING ASSOCIATION

ELMER BROMEO -PUG-OS FARMER'S ASSOCIATION

ROBERTO SABLAY -NAGSANTAAN FARMER'S ASSOCIATION

ARTHORO SOLIS -ARNAP FARMER'S ASSOCIATION

DOMINADOR REYNOLD SABIO -CATTLE FARMER'S MULTI PURPOSE COOP.

JIMMY SEGUBAN -NEW CACADIRAN REBBA FARMER'S ASSOCIATION

REYNALDO SUMIBCAY -QUEZON FARMER'S ASSOCIATION

ROGELIO BARLOLONG -SAGAYADEN FARMER'S ASSOCIATION

MARCELINO NAVAL -BATO FARMER'S ASSOCIATION

JOVENCIO LOPEZ -RIZALINA FARMER'S ASSOCIATION

   

Nagmiting ti MAFC ken Federated  Farmers’ Association kalpasan daytoy. Inggunamgunam  ti Mayor a pakauna laeng daytoy ti pannakaited ti maipabulod a gatad wenno soft loan kadagiti natibker, rehistrado  ken kompleto ti rekordna a gunglo dagiti mannalon iti nababa nga interes a mainayon  iti pundo ti organisasion. Innayon ti Mayor nga maobligarto dagiti gunglo a mangiparang ti rekordda  kas paset ti pannakamonitor daytoy nangruna iti panagbayadan.

Imbaga  ti Ama ti Ili a dandanin maisubli aminen  ti naipabulod a paset ti  7.5 million a pundo (RA 7171)  para iti mannalon itay napalabas a panagtatalon ket maisagsagana manen a mausar itoy a madama a  Wet  Cropping  Season 2011 (Hunio-Nobiembre).

Kalikaguman pay ti Mayor a  kayatna a maipakita  iti sabali nga ili ti pannakaiprayoridad dagiti mannalon iti ilina  nga ad-adu a mangbukel ti umili nga umuna a pakaisangratan ti pundo nga aggapu iti RA 7171 nupay maiserbi met laeng ti pundo iti sapasap nga umili kadagiti barangays nga agmulmula ti tabako.

Iti  nasao a miting, imbaga ni Mrs. Lourdes Azcueta, Municipal Treasurer ti kasasaad dayta a soft loan ken ti pannakausar dagiti mainugot a libro de benta tapno sistematiko ti panagirekord ken panag-audit dagiti agrebbeng.

Tinarawidwidan da MAFC Chairman Rogelio Barlolong ken Federated Farmers’ President Elmer Bromeo ti naaramid a miting. #

Wednesday, July 27, 2011

UMAD-ADU TI MAKI”DAYO” ITI ILI A CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur -  Pinasingkedan ti trakan a taga-sabali nga ili kas iti naggapu iti  Bantay, Vigan City, Batac,Ilocos Norte, Sinait iti umad-adu a bilang ti makidayo iti aldaw ti Sabado iti ili a Cabugao. Baka nga agduduma ti pulina, kasta met iti nuang, adda pay dua a kabalio a naipasirpat iti pagdadayoan.
Mayor Ediboy ken SB Secretary Edward Bautista ti Sinait, Ilocos Sur Vice-Mayor Danilo Gazmen kadawanada Mr. Dante Naval - Meat Inspector ken Mr. Edito dela Cruz-GSO Designate
“Mamatikami a nadurdur-asto ti pagbanagan daytoy a pagdadayoan kadagiti asideg a masanguanan,” imbatad ni Roel Pre, mangmanmanehar iti Pre Livestock Dealer a kukua ni Brgy. Captain Rosario Sani Pre iti Brgy. San Julian, Bantay, Ilocos Sur iti dayta nga aldaw ti Hulio 23, 2011. “Ditoy pay la  a pagdadayoan nga  makitinnakunaynay dagiti opisiales ti ili.”


Iti kanikamanon a Sabado a panagdadayo, naanus a makidinnanggay ti Ama ti ili, Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., Vice Mayor Danny Q. Gazmen, ABC Chairman, Rizal Brgy. Captain Teddy U. Soller ken dadduma pay a kakapitanes kasta met dagiti pannakapangulo ti nadumaduma nga opisina iti LGU babaen ti panangyuna da Edito de la Cruz, Licensing Inspector ken GSO-Designate, Dante Naval, Meat Inspector,  Dr. Melvyn Castro, DVM, Livestock Inspector ken uray met ni Dr. Cesar Soller, DVM, Farm Manager ti BARANG-AY Farm ti Provincial Government a masarakan iti Brgy. Labnig, San Juan, Ilocos Sur. Isu pay ti mangimaton ita ti panagklase ti Ladderized Agriculture Course nga inyusuat ti Gobierno Probinsial  babaen ti panangitandudo ni Gob. Luis “Chavit” Singson ken Vice Gov. DV Savellano. 

 “Maiduma ti kinadalus ti aglawlaw, kaadda ti panganan ken pagmeriendaan ken paglakuan ti makan a mabalin a mayawid kas iti letson, nalawa a pagparadaan ti lugan, awan birokemon,” kinuna ni Brgy. Captain Ruben Ibbay ti Brgy. Baracbac, Sinait, Ilocos Sur, maysa kadagiti nalatak a  livestock traders a mapmapan iti nadumaduma a pagdadayoan iti intero a Northern Luzon.
    Babaen ti report ti opisina ti Dayo, umad-adu ti bilang ti mapasamak a panagginnatang kas ipaneknek ti bilang ti mapapelan a transaksion.


“Mapareggetkami nga umay gapu ta makitinnarabay dagiti opisiales ken asideg ti karayan a pangipalamiisan kadagiti maibiahe nga ayup ken nalawa ti pagparkingan,” kuna met ni Conrado de los Santos, 63, akinkukua ti Jonas Livestock Trader iti Brgy. Nagsangalan, Vigan City. Inlatak ni De los Santos ti paliiwna a naksayan ti bilang ti makidayo iti kabangibang a dayoan idi naglukat ti Dayo ti ili a Cabugao gapu ta umaydan ditoy ti kaaduan a trakan.

 
   
                    Malaksid kadagiti pagpalamiisan ken panganan a mangatrakar ti makidayo, nabatad pay ti plano ni Mayor Ediboy iti masanguanan  a pannakasemento ti  nalawa nga espasio iti laud-nga-abagatan ti Dayo ken mapasayaat ti pangpang ti Karayan Cabugao nga asideg ti pasdek ti Dayo. # (Joed Sajonia)

Friday, July 22, 2011

HYBRID SEEDS, NARUGIAN A NAIWARAS

LIBRE A HYBRID SEEDS, NARUGIAN A NAIWARAS BABAEN DAGITI PANNAKABAGI TI OPISINA TI LGU-CABUGAO

Ladawan ti maysa a mannalon nga al-alaen na ti Hybrid Seed
NARUGIAN ti naiplano a pannakaiwaras ti hybrid subsidy kadagiti mannalon idi Hulio 16, 2011 (Sabado) sadiay baro a pasdek ti Motorpool ti Munisipio iti amianan ti Karayan Cabugao. Umabot ti 1,536 ti dagup ti mannalon a nakaala ti 5 kilos a naipakete a Rizalina ken SL-8H a naisangrat kadagiti mannalon maibatay iti rekord ti DA-LGU.

Tinarabay dagiti kakapitanes dagiti kabarangayanda a nangiwardas ti pannakipilada iti lamisaan dagiti napusgan nga agilista ken mangkita no naka-ID ti umawat a mannalon. Nabingay iti pito (7) a benneg ti 33 a barangays tapno naurnos ken sistematiko ti panagiwarasda ti libre a bin-i.


Nagkakadua ti taga-Brgys. Aragan, Cuantacla, Cuancabal, Salomague, ken Turod. Nagkakaayan met ti taga-Brgys. Arnap, Lipit, Namruangan, Daclapan ken Sabang. Sangkagrupo met ti taga-Brgys. Alinaay, Quezon, Rizal, Salapasap ken Dardarat. Agkakadua met ti taga-Pug-os, Reppaac, Nagsantaan, Bungro, Margaay. Agkakalista met dagiti taga-Brygs. Nagsincaoan, Cacadiran, Carusipan, Sagayaden ken Pila idinto ta sangsangkamaysa met ti taga- Brgys. Bonifacio, Baclig ken Turod Patac. 
Maysa a mannalon nga ipakpakita na ti Farmer's ID
Dagiti Hybrid Rice Seed (RIZALINA)
Dagiti Hybrid Rice Seed (SL-8H)


Naituloy iti panagiwaras iti kabigatanna, Domingo, Hulio 17, 2011 sadiay Cabugao Cultural and Sports. 551 a mannalon ti naikkan ti libre a bukel.

Agsipud ta aggapu iti barangay ti kaaduan a benepisiario a mannalon, naiyalu-od ti aldaw a panagiwaras, segun ken ni Mrs. Zenaida S. Andrada, Municipal Agriculturist ket maituloy ti pannakaiwaras ti libre a bin-i iti aldaw ti Lunes, Hulio 18, 2011. 

Nakipagtaming met ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ket kinasarsaritana dagiti mannalon a mangur-uray ti batangda a maayaban.Nagatendar met ni SB Member Benedict M. Savellano, Chairman, Committee on Agriculture ti Sangguniang Bayan.


        

 Iti sabali a bangir, nasapa a narugian ti aktibidad iti Dayo iti dayta met la nga aldaw iti saan unay nga adayo ti pagwarasan ti bin-i. Aktibo dagiti traders, koridor, shippers a nangtaming kadagiti pannakataming dagiti papeles dagiti maiserrek ken malako nga ayup ken dinguen babaen iti panangiwardas da Mr. Dante Naval, Meat Inspector, Mr. Dito de la Cruz, Licensing Officer kasta met ni Dr. Melvyn Castro, DVM, Livestock Inspector, padapada a pannakabagi ti LGU. 

Manamnama nga umad-adu ti maki-Dayo a mannalon gapu iti kinaregget dagiti maseknan nga aguurnong iti tunggal aldaw ti Sabado a naituding nga aldaw ti “Dayo” ti ili a Cabugao.#

ITI PANAGBISITA NI DA SEC. ALCALA, DUA A BALLIGI TI NARAGPAT TI ILI A CABUGAO

CABUGAO, ILOCOS SUR - Nakallalagip kadagiti taga-Cabugao, Ilocos Sur ti panagbisita ni DA Secretary Proceso J. Alcala sadiay Banaoang Pump Irrigation Project Site, National Irrigation Administration (NIA) , Brgy. San Mariano, Bantay, Ilocos Sur idi  Hulio 21, 2011 nga inatendaran  dagiti  dadaulo  ti mannalon ken opisiales-lokal  iti nadumaduma a Munisipalidad ti Ilocos Sur.

Inikkan ni Sekretario Alcala ti pammigbig iti pannakabangon ti kabaruanan a Greenhouse ti ili ti Cabugao babaen ti panangidaulo ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. kas kangrunaan a nangirepresentar ti delegasion ti  LGU-Cabugao. Naisangrat ti nasao a Greenhouse para iti High Value Crops Development Program ti Departamento ti Agrikultura kadagiti umili  ti Cabugao, Ilocos Sur.  Agbalor ti nalpas a proyekto ti Greenhouse iti P351,000.00.

Iti sabali a bangir, babaen met laeng iti High Value Crops Development Program ti DA, nagun-od ti LGU-Cabugao ken Cabugao Vegetable Growers Association babaen ti panangirepresentar pay  ni Mayor Ediboy ket mangted ti Ahensia kadaytoy a  gunglo iti  P500,000.00 nga igatang ti LGU iti Farm Tractor para kadagiti agmulmula ti nateng iti ili.

Tinarabay  met da DA-LGU Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada, MAFC Chairman Rogelio Barlolong, Farmers’ Federated President Elmer G. Bromeo dagiti delegasion ti mannalon ti ili ti Cabugao a napan nangimatang  ti pannakaited kadagita a pagsayaatan a nagun-od dagiti umili ken mannalon iti ili ti Cabugao.

Iti agdama, maibilbilang a “First Class Citizen” dagiti mannalon ti ili babaen ti agtultuloy a panangipatungpal ti Gobierno Lokal kadagiti gannuat a mangpasayaat ti kabibiag dagiti mannalon ken intero nga umili ti Cabugao.# (Joed Sajonia)

Thursday, July 21, 2011

Dwarf Sperm Whale, Naidaknir sadiay Sabangan, Sinait

Cabugao, Ilocos Sur – Mapapati a maigapu iti pannakakibor ti taaw gapu iti narungsot a bagyo Falcon ti nakaisadsadan ti lalaki a Dwarf Sperm Whale nga agatiddog iti 228 sentimetros,  agakaba iti 170 sentimetros ken manamnama nga agdagsen iti 250 kilogramos iti aplaya ti Barangay Sabangan, Sinait, Ilocos Sur idi Hulio 1, 2011.

 

Nagreport ti Fishery Coordinator ti MAFC  ken bumarangay ti Barangay Sabangan iti opisina ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) iti Vigan City ket dagiti opisiales ti Buro ket naikumitda  iti opisina ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. iti pannakataming dayta a pakaseknan agsipud ta adda iti Gobierno Munisipal ti Cabugao da  Dr. Melvyn Castro ken Mrs. Milagros R. Paz, Attending Veterinarian ken Fishery Coordinator Designate kas panagsaganadda gapu ta nagsanayda iti Philippine Marine Mammals  Stranding Responses idi Hunio 21-24, 2011 sadiay Subic Bay Freeport Zone, Subic, Olongapo City. 


Babaen ti inwayat ni Dr. Castro a post-mortem inspection, natakuatan a  natay ti pating a naidaknir maigapu iti “shock caused by internal hemorrhage due to trauma.” Naitanem ti ayup ti baybay iti kinali dagiti lumugar a paset ti aplaya kalpasan ti nasao nga inspeksion dagiti autoridad ti BFAR ken LGU.#

Sunday, July 17, 2011

FIELD DAY DAGITI MANNALON, NASANGAILI NI VICE GOVERNOR DV SAVELLANO

SAGAYADEN, Cabugao, Ilocos Sur – Umabot iti 200 a bilang ti mannalon ti nagatendar iti naaramid a Field Day iti Techno-Demo Project sadiay Barangay Sagayaden, Cabugao, Ilocos Sur idi Hulio 16, 2011. Daytoy a proyekto ket nagbuligan ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ken ti DA-Regional Field Unit (RFU) nga ibagian  da  OIC Regional Executive Director  Renato A. Maguigad ken Regional Technical Director , Engr. Eduardo M. Gonzales ti Research and HVCDP Focal Person.

Ginetteng ni Vice Governor DV Savellano, kangrunaan a sangaili,  ti laso a mangpasingked ti pannakalukat ti aktibidad iti imatang ni Mayor Ediboy, SBM Benedict Savellano, Chairman, Committee on Agriculture ti Sangguniang Bayan,  dagiti agmulmula ti nateng, Barangay Officials, Agricultural Technologists ti Municipal, Provincial ken Regional Offices, dagiti dadaulo ti nadumaduma nga opisina ken ahensia, ken dagiti pannakabagi ti seed ken chemical companies. 

Iti mensahe ti Bise Gobernador, dinayawna daytoy a gannuat ket kalikagumanna a maipatungpal dagiti naadal dagiti nagatendar tapno maaramid met kadagiti barbarangay a pagtuladan dagiti dadduma a vegetable growers ta napigsa a mangtulong ti kabibiag dagiti umili ti panagmulmula ti nateng nangruna ti hybrid ti klasena. 

Simmaruno ti panangpasiar dagiti nagatendar ti nabantengan a plot wenno nagmulaan ti tunggal seed companies ket tunggal coordinator ipalawagna kadagiti agpaspasiar iti kaipapanan ti inaramidda a demo-garden.

Kalpasan ti panangrikusda ti ninanetangan, nagderetso dagiti nagatendar iti uneg ti Seguban Warehouse para iti pannakaangay ti programa ken lektiur dagiti seed companies. Iti mensahe ni RTD Gonzales ti DA-RFU 1, isublatda a paaktibuen ti agmulmula ti nateng ta supisiente ti produksion ti bagas iti Rehion Uno.   In-inuten ti Gobierno nga isubli ti panaggarden babaen iti programada nga  ipatungpalda a demo-farm  ken uray pay iti pageskuelaan tapno maaramid ti “Gulayan sa Paaralan.”

Inyunay-unay  ni RTD Gonzales a  nateng koman ti  imasetas  iti sango ti pagtaengan saan ket nga orkidia  tapno maisaknap ti kampania ti panagmula ti nasustansia a natnateng. “Magtanim ng gulay  sa harapan, matuwa ka, masiyahan  ka at may gulay ka pa!” innayon ti opisial ti DA-RFU.
    
Nagyaman met ni Mayor Ediboy iti mensahena iti amin a nakigamulo kadaytoy a proyekto. Imbagana a dakkel a pakaitan-okan ti pannakapili ti ili ti Cabugao nga umayan dagiti adda iti kabangibang a lugar a mangkita ken mangadaptar kadaytoy a  naballigi a demo-farm project ti ili. Inulitna ti panangprobitsar dagiti mannalon kadagiti ahensia a makatulong kadakuada iti munisipal, probinsial ken rehional  a benneg. Mangnamnama ti Mayor  iti agtultuloy a kinasupisiente ti suplay ti nateng dagiti umili gapu iti daytoy a gannuat ti DA ken ti LGU.

Naisaruno ti panaglektiur dagiti dadaulo ti seed companies a kas iti Allied Botanical Corporation, East West Seed Company, Inc.,Ramgo International Corporation, ken Seminis Vegetable Seeds.               Nagdemonstrar met iti kanatengan  dagiti pannakabagi ti chemical companies kadagiti produktoda kas iti Du Pont,Planters Products, Syngenta ken Ramgo International Corporation. 

Ti Techno-Demo Project on High Yielding Lowland Vegetables ket nagbuligan nga ingannuat ti LGU-Cabugao, DA-RegionaL Field  Unit 1, Provincial Government, Ilocos Sur ken Philippine Seed Industry Association (PSIA). #


Cabugao Demo FarmSaturday, July 16, 2011

MUNICIPAL GREENHOUSE, FARMERS CAN DO OFF-SEASON FARMING ON VEGETABLES!

Cabugao, Ilocos Sur – The Local Government Unit of Cabugao through the leadership of Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. requested a Greenhouse Project from the Department Of Agriculture (DA) under the High Value Crops Development Program (HVCDP) where to raise hybrid vegetable crops and propagation of hybrid vegetable seedlings to cater the needs of vegetable growers in the locallity.
Mayor Ediboy wants that new trend of technological know-how  be transferred to farmers and  to be replicated in all areas that are potential in vegetable farm  production. The Mayor has stressed that the farmers must obtain  a qualitative production of vegetables to ensure the participation of the latter  in  a competitive market,  higher yields  and increase of income.

 According to Mr. Obas Bill Baclig,  Municipal Technologist and  Greenhouse  Coordinator, their office is  planning to conduct a  training on vegetable production on the first week of November 2011 to be participated in by 35 vegetable growers concentrating on raising green-leafy vegetables such as lettuce, pechay, etc. At present, they grow honeydew melon and tomato, both are hybrid in kind. They were planted on July and August respectively.


The Greenhouse was funded by the HVCDP from the DA and the LGU Cabugao. It has been managed by the DA-LGU Personnel  at this point in time and supervises by the DA-RFU 1 Representatives from DA-RFU 1, San Fernando City, La Union.# (Obas Bill S. Baclig)

Friday, July 15, 2011

SWINE FATTENING TI TUROD MPCI, NABALLIGI

Cabugao, Ilocos Sur – Pammasingked ti agtultuloy a balligi a kasasaad ti Turod Multipurpose Cooperative, Inc., Brgy. Turod, Cabugao, Ilocos Sur ti pannakagun-odna ti proyekto a Swine Fattening manipud iti LEAD (Livelihood Enhancement Agricultural Development) ti Regional Agriculture and Fishery Council (RAFC) babaen ti Department of Agriculture, Regional Field Unit 1, San Fernando City, La Union.

Sakbayna, babaen iti surat ti RAFC-DARFU 1 ken ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., naipadamag ken nailanad ti pannakaited ti livelihood program a Swine Fattening ket nakitinnulong ti Mayor iti itineraria dagiti pannakabagi ti kooperatiba ken LGU a napan mangawat ti pakabuklan ti proyekto.
Mismo a dagiti dadaulo ti Turod MPCI ti napan nangawat ti tseke nga agbalor ti P150,000.00 nga idauluan ni Brgy. Captain Inocencio Sadac ken pannakabagi ti DA-LGU sadiay DA Regional Office 1 idi Hunio 21, 2011.

Nagrugida iti 43 a piglets ket dagiti sumaganad ti napili a mangyuna itoy a proyekto: Edgardo Garcia, Miranda Garcia, Marlon ken Emilda Raciles, Marciano Raciles, Jr. ken Melvin Raciles, Benjamin ken Crsitina Aquino, Mario ken Elmie Soto,Loreto Sadac, Sarturnino ken Marylene Soller, Elmer Ragon, Sr. ken Elmer Ragon, Jr. Edmund ken Imelda Pacnis, Ferdinand ken Leonarda Sadac, Andy Sadac, ken Joey Soller.

Pagyanan ken ipakan iti taraken ti obligasion ti mangtaraken. Maysa a roll-over scheme daytoy a proyekto tapno sapasap a mabenepisiaran dagiti miembros ken mapatuladan pay dagiti di pay nakapadas a nagtaraken iti baboy kas maysa a napintas a pagsapulan.

Maisubli ti naited a puonan kalpasan ti dua a tawen. Uppat a bulan ti kabayag a manguray ti taraknen a baboy sa mabalin a lakuen, segun ken ni Dr. Melvin Castro, DVM ken Livestock Inspector ti DA-LGU Cabugao a tumultulong iti pannakamonitor daytoy a proyekto.

Iti panangbisbisita dagiti pannakabagi ti DA-LGU kadagiti pagtaraknan, manamnama met a kumita dagiti nagtaraken agsipud ta nabun-as met ti nagbalinan dagiti pintan-ayda a burias, segun ken ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, maysa kadagiti Municipal Technologist ti DA-LGU a mangmonmonitor ti proyekto.# (Joed Sajonia) 


 

Tuesday, July 12, 2011

4H Club established

In its efforts to empower the youth, the Local Government Unit of Cabugao initially reinvigorated the 4H Clubs in 13 barangays of the municipality. At first, the 4H Club members were trained to utilize their time in simple yet productive projects like the establishment of backyard and community garden, nursery & tree park, livestock raising and their involvement in barangay activities like YCAP and tree planting.

Distribution of papaya seedlings and vegetable seeds for the 4h club backyard gardening
Other support the LGU is providing is the scholarship program to underprivileged but deserving youth. Twelve 4H club members undertook a short course on Food and Beverage Services sponsored by the TESDA. Meanwhile, twenty-two 4H’ers are enrolled at the Ilocos Sur Community College BaRangay Demo Farm Satellite Campus with a ladderized BS Agriculture course supported by the Provincial Government of Ilocos Sur. 

Mylene Tuliao, ATI RBO Focal Person (center); Marlon Viernes, Prov. 4H Coordinator (R); with the DA-LGU headed by Zenaida Andrada, MAO (L-2) during the orientation at Nagsincaoan
Orientation and validation of 4h club in Nagsincaoan for the livelihood proposed project (goat raising)
Five 4H Club members are also enrolled at the Mariano Marcos State University solely under the LGU’s scholarship program taking up BS Agriculture.

Imbibing in them the motto “Making the Best Better”, the LGU’s program promoting youth empowerment wishes to strengthen the 4H Club in each barangay by reaching out to out-of-school youth aged 15-30 to focus on agri-based income generating projects. 


Orientation of the MMSU - Bachelor of Science in Agriculture (BSA) scholars
TESDA - Food and Beverage Services (FBS) Scholars