Saturday, December 31, 2016

RIZAL BARANGAY FIESTA 2016, NASELEBRARAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naselebraran ti panagpiesta ti Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 30, 2016  a  panglagip ti kinatan-ok ti Nailian a Bannuar, Dr. Jose Paciano  Rizal  a nakaipanaganan ti nadakamat a Barangay iti Poblasion.

Iti kabigatan ti Disiembre 30, 2016, naaramid  ti Flag Raising Ceremony nga inatendaran dagiti Opisiales ti Barangay Rizal nga indauluan ni Brgy. Captain Thaddeus “Teddy” U. Soller; dagiti Opisiales ti Asosasion iti las-ud ti barangay ken dagiti lumugar iti barangay a nakipiesta.

Naisaruno ti Floral Offering iti sakaanan ti Monumento ni Dr. Jose P. Rizal babaen iti sibubukel a kameng ti Konseho ti Barangay Rizal.

Naaramid dagiti Parlor Games a nagpartisiparan dagiti Senior Citizens; agkabannuag; ub-ubbing a nangabakanda kadagiti naruay a papremio.

Nakikaysa iti panagselebrar ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kinablaawanna dagiti Opisiales ken lumugar iti Barangay Rizal iti naragsak a panagpiesta ti barangay-da. 

Naangay ti Thanksgiving Mass iti sango ti Barangay Hall iti Barangay Rizal iti kamalmanna ket inatendaran dagiti lumugar ken inannong ni Rev. Fr. Felix A. Costales ti panagmisa. Naisaganad ti Supper ket nalak-am dagiti naisagana a pagtaraon babaen kadagiti nagatendar kalpasan ti Misa.

Naisaganad ti Raffle Draw a nakabunotan dagiti nagasat a bumarangay a nakaala kadagiti nagduduma a papremio a kas iti Appliances ken Groceries.

Nagatendar  ken nagited ti papremio da Mayor Josh Edward S. Cobangbang; Pasado Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.;  Mr. & Mrs. Jeremy S. Seguban;  Mayor Glen Guzman ti Sinait  ken ni  Engr. Ronald Pano kasta metten dagiti Konsehales ti Ili nga isuda SBM Danny Q. Gazmen; SBM Vicky S. Serna; SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee; SBM Josefina S. Vallejo; SBM Atty. Randy B. G.  Kinaud ken nangted pay ti papremio da Congressman DV Savellano ken ni Vice Mayor  DJ Savellano. # (Web In-Action)

Thursday, December 29, 2016

BARANGAY QUEZON FIESTA, NASELEBRARAN

Cabugao, Ilocos Sur - Naaramid ti panagselebrar ti Barangay Fiesta ti Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 26-28, 2016 iti Barangay Auditorium-da  iti nadakamat  a barangay.

Naaramid ti Thanksgiving Mass iti malem ti Disiembre 28, 2016 babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Felix A. Costales ken nagatendaran dagiti bumarangay nga idauluan ni Brgy. Captain Nida S. Braceros agraman dagiti kameng ti Konsehona ket naangay ti Nasantuan a Misa iti Barangay Plaza.

Nagatendar iti Brgy. Quezon Fiesta 2016  ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken dagiti Opisiales ti Barangay ken dagiti lumugar 
a nakidanggay iti nasao a panagrambak ti Piesta iti karabiyan ti Disiembre 28, 2016. 

Iti Mensahe ni Mayor Josh Edward, kimmablaaw ken nagyaman iti pannakikaysana kadagiti Opisiales ken lumugar iti panagpiesta ti Barangay Quezon. Kinablaawanna iti narambak a panagselebrar dagiti agindeg iti Barangay Quezon.

Kabayatanna, nangidonar ti Chief Executive iti Telebision a mausar iti panagisuroda iti Day Care ditoy a barangay.

Naisaruno a naaramid ti Awarding Ceremonies kadagiti nangabak ken nakagun-od ti premio iti dayta met la a gundaway.

Indauluan dagiti Opisiales ti Barangay  ken iti Pribado a Sektor ti timmulong iti panagballigi iti nadakamat a Barangay Fiesta. # (Web In-Action)

Wednesday, December 28, 2016

MDRRMC, NAGTIGNAY INGKASO A DUMALIASAT NI BAGYO NINA!

Cabugao, Ilocos Sur  – Nagtignay ti puersa ti Municipal Disaster Risk Reduction  and Management Council (MDRRMC)  nga indauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang, Chairperson  iti idadateng ti Bagyo Nina a nagpigsa idiay Bicol Region ken nangapektar kadagiti kabaybayan nga ayuyang dagiti Bakasionista ken Turista kabayatan iti pannakaselebrar ti Paskua 2016  ditoy Pilipinas.

Inmatonan ni  Engr. Nestor B. Somera ti pannakaisagana  iti Operation Center  ken ti pannakaimpormar ti skeletal force ti MDRRMC kasta pay dagiti kasapulanda a mausar ditoy base no kontaken dagiti natudingan a katinnulongda kadagiti calamity prone area iti Barangay ken Poblasion babaen iti Hot Lines ti MDRRMC.

Daytoy nga aksion ket panagsagana iti bigla nga  isusungad dagiti kangrunaan a kalamidad kas  iti bagyo ken kanaigna a didigra no adda man.

Iti pannakiuman ti Web In-Action, imbatad ni Engr. Nestor B. Somera nga inalertoda dagiti agnanaed iti igid ti kabaybayan babaen kadagiti kakaduada a mangbukel ti Cabugao Rescue  a sanga ti MDRRMC iti Munisipio a mangipakaammo iti napeggad nga itatapog iti kabaybayan nangrugi iti Disiembre 26 agingga iti Disiembre 27, 2016. 

Innayon ni Engr. Somera nga inaramidda ti nagtultuloy a pannaki-koordinar ken pannakitinnulongda kadagiti dadduma a Departamento ti LGU kas iti MSWDO, PNP, BFP ken MHO a kaduada a  maseknan no kaspangarigan ta dumteng ti kalamidad  tapno napigpigsa ti grupoda a mangaksion kadagiti pakaseknan dagiti umili nagruna kadagiti barbarangay.

Dagitoy nga aksion ken  inisiatiba ket paset iti nasapa a panagsagana iti panawen ti emerhensia tapno maep-ep ti epekto dagiti dumteng a kalamidad babaen iti madagdagus a panangtarabay  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.  # (Web In-Action)

NAPINTAS A SALUN-AT ITA A HOLIDAY SEASON

Cabugao, Ilocos Sur – iti pannakiuman ti Web In-Action iti Disiembre 28, 2016, impakaammo da Dr. Mark-Lawrence Tirao ken ni Dr. Bettina Ramos, agpada a Doktor iti Rural Health Unit (RHU)-Cabugao a natapoganen ti panaglalamiis a bulbulan ket kasapulan latta ti panagdaldalus iti bagi ken iti ikub ti arubayan ken pagtaengan, regular a panagwatwat (30 minutos a napardas  a pannagna)   ken pannangan iti mayad-adu a prutas ken natnateng.

Innayon dagiti Dodoktor a dagiti agag-agas nga addaan ti sakit ket kasapulan nga itugtugotda ken agtomarda  a kas maiparbeng kadagiti maintenance-da tapno maliklikan ti panagkaro ti sakitda. Mainayon dagiti Dodoktor a no nasustansia dagiti maipapauneg ket naandur ti bagi nga agibtur iti agbaliwbaliw a klima a pagaayat met dagiti dadduma  a sakit a pagtaudan nangruna no kalamiisna.

Kabayatanna, dinayaw dagiti Doktor ti Ili iti panangipatungpal dagiti Opisiales ti Ili agraman iti Barangay ken dagiti Health Implementers iti pannangtedda iti agtultuloy nga  importansia iti programa ti salun-at kadagiti umili ken iti naregget a pannakaipakat ti pagdur-asan ti nutrision.

Insupusop pay dagiti Doktor ti Salun-at a dagitoy nga inisiatiba ket makatulong iti pannakamantener ti salun-at ken sanitasion a mangparagsak iti kaamaan dagiti umili nangruna kadagiti agnanaed iti barangay. # (Web In-Action)

DUTY ITI LYING-IN KEN RHU ITI HOLIDAY SEASON, MANAMNAMA

Cabugao, Ilocos Sur – Pinatalgedan dagiti Medical Personnel ti Municipal Health Office ti ili a Cabugao, Ilocos Sur iti pannakiuman ti Web In-Action iti Disiembre 28, 2016  nga agtultuloy ti serbisio nga ipapaay dagiti Personnel iti Cabugao Lying-in Center ken ti Rural Health Unit (RHU)-Cabugao iti napaut a Holiday Season (Disiembre 23, 2016 agingga iti Enero 3, 2017). 

Kanaig daytoy, imbatad dagiti Medical Personnel ti RHU-Cabugao nga adda pito a kakaduada nga agreliebo (2 a Personnel ti kada 12 nga oras) nga agasikaso iti mapan a pasiente iti Lying-in Center ken iti RHU iti unos ti 24 oras iti aldaw uray ti aldaw ti Sabado ken iti Domingo. Dagitoy nga eskediul ket napagkaykaysaanda  nga agtultuloy a maipatungpal babaen iti puersa ti Municipal Health Office-Cabugao.

Kabayatanna, bimmisita met ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti RHU ken ti Lying-in Center ket maragsakan ti Ama ti Ili iti pannakaited ti serbisio-medikal kadagiti makasapul nga umili kabayatan iti napaut a bakasion.

Naammuan pay iti mapagdamagan nga awan ti naipan a biktima  a maipuon iti panagselebrar  ti Paskua 2016 ditoy Balay-Pagagasan ken  kinompirmar ni Chief of Police Senior Inspector Ramil A. Llarenas a  napintas met iti pannakamantener ti talna ken seguridad  kabayatan iti  selebrasion ti Paskua ditoy nga ili.

Malaksid iti agtaming iti masakit ken aganak ket tumulong dagiti nadakamat a Medical Personnel nga agdalus iti uneg ken ruar  ken mangisagana iti Lying-in ken iti RHU Building iti sumaruno nga aldaw a pannakausarda.

Innayon pay dagiti Medical Personnel a kayatda nga agtultuloy a maitandudo ti Vision iti Balay Pagagasan ti ili: “Quality Health Services for a Healthy Citizenship Toward a Healthy Municipality” ita ken iti sumarsaruno pay a tawen.   # (Web In-Action)

CHRISTMAS PARTY TI BRGY. OFFICIALS, NAANGAY IDIAY BRGY. SALAPASAP

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Christmas Party dagiti Opisiales ti   33 a barangay ti Munisipalidad ti Cabugao nga idauluan ni ABC Thaddeus  “Teddy”  U. Soller idi Disiembre 27, 2016  idiay Brgy. Salapasap, Cabugao, Ilocos Sur.

Buklen dagiti nagpartisipar dagiti Opisiales ti Barangay ken Opisiales ti Ili nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Naluktan ti selebrasion babaen iti Ababa a Kararag a naidaton. Impaay ni Brgy. Captain Thaddeus “Teddy”  U. Soller iti pammasangbay a balikas.

Kangrunaan a nangpangayed ti panagrambak ket  iti pannakabunot dagiti numero iti naaramid a Raffle Draw a nakaitedan dagiti papremio.

Naipabuya pay dagiti presentasion dagiti Opisiales ti Barangay. 

Nangted ti  Mensahena  ti Paskua ni Mayor Josh Edward  ket kimmablaaw ken nagyaman  kadaytoy a tinawen a  panagtitipon dagiti  barangay officials a mangselebrar ti Paskua. Impeksa ti Ama ti Ili ti ragsak ken ayatna a  makipagrambak  kadakuada. Innayon ti Alkalde Munisipal a kaduana ti Pamiliana a mangipeksa iti nabara a kablaaw para iti Naragsak ken Narambak a Paskua ken Nagasat a Baro a Tawen ti amin.

Nangted met ti pang-aginaldoda   a  mai-raffle dagiti Opisiales ti Ili  a 
nangparagsak iti selebrasion ti panagtitipon.

Nakikaysa met iti panagtitipon da Vice Mayor DJ Savellano; SBM Danny Q. Gazmen; SBM Vicky S. Serna ken ni SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee.

Naited  pay kadagiti Opisiales ti barangay dagiti    sagut a naawatda iti selebrasion ti Paskua 2016.  # (Web In-Action)

Tuesday, December 27, 2016

PASKUA 2016, NARAMBAK A NASELEBRARAN!

Cabugao, Ilocos Sur – Narambak ti panagselebrar dagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur iti Paskua 2016 partikular kadagiti Aldaw ti Disiembre 24 ken 25, 2016 a kangrunaan a maselselebraran babaen iti sapasap a panagrambak iti nagduduma nga aktibidades a kas iti panag-reunion, panagtitipon/panagiinniliw  dagiti agkakabagian, panagpasiar iti sabali a lugar, panagpiknik kadagiti beaches ken resorts iti ili ken dadduma pay a kapadana  a kannawidan a mangipakita  iti naiget  a panagselebrar iti tradision ti Paskua a tanda ti  pannakaipasngay ti Mannubbot iti Sangkataw-an.

Idi rabii ti Disiembre 23, 2016, narambakan ti Christmas Party ti Pamilia-LGU ti Cabugao babaen iti panagrambak/panaglalanglang dagiti empleado ken Opisiales ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Kabayatanna, iti “Rambak Kaaldawan Paskua” nga inggannuat ti Cabugao Catholic Church ket nakulminar babaen iti “Misa Rabii” (Midnight Mass) babaen iti panangidaulo ti LGU Cabugao ken ti Parish Pastoral Council.

Iti Disiembre 25, 2016 a “Kaaldawan ti Paskua”, naangay  ti nasapa a Misa iti 6:30 A.M. ken simmaruno pay a Misa a nagatendaran dagiti umili.

Kanaig daytoy, maibatay iti rekord ti Municipal Police Station-Cabugao nga idauluan ni Police Senior Inspector  Ramil Aquino  Llarenas, Chief of Police, imbatadna nga awan ti narikut a napaspasamak kadagiti barangay ken iti Poblasion ket natalinaay ken naragsak ti panagselebrar  ti Paskua 2016  iti intero a Munisipalidad ti Cabugao. # (Web Situational Report)

INALDAW TI MENTENENSIA IDIAY NISTC PUBLIC MARKET

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen iti koordinasion ti Market Supervisor Office  ken ti MENRO Office ti LGU Cabugao, maisaysayangkat iti nasaknap a panaglinis iti las-ud ti Tiendaan (NISTC Public Market) itoy a lawlawas  a kaaldawan ti napaut a    Holiday Season 2016.

Imbatad ni MENRO Edgar S. Balangatan a napagnumuanda ken ni Market Supervisor Norma S. Bertumen iti pannakamantener a kanayon iti uneg ti  Tiendaan. Mairaman pay a maasikaso ti sanguanan ti Food Court a daydaywen dagiti Bakasionista/Balikbayan  no kastoy a napaut a Holiday Season, segun pay  iti MENRO.

Innayon ni Mr. Balangatan a mairaman nga inspeksionen-da dagiti paglakuan ti makan iti uneg ken ruar  kas iti pagibellenganda  ti danum ken dagiti Comfort Rooms iti uneg a kanayon a madalusan ken mamantener.

Dagitoy a gay-at ket pagtinnulongan dagiti pannakabagi ti Clean and Green kasta metten dagiti Personnel ti NISTC tapno maileppas iti naituding a panawen ket  maisagana para iti napaut a Holiday Season.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket mayataday iti agtultuloy a panangitandudo ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh  Edward  S.  Cobangbang  iti naan-anay a pannakamantener dagitoy a pampubliko a  pasilidad tapno mapagtalinaed iti napintas a pagdalanan dagiti marketgoers ken iti sanitasion para iti sapasap. # (Web In-Action)

CELEBRATE CHRISTMAS, NEW YEAR WITHOUT FIRECRACKERS; USE POTS, PANS, HORNS TO MAKE NOISE

Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno today urged the public to celebrate the Christmas and New Year holidays sans firecrackers to prevent firecracker-related injuries and accidents.

Sueno issued the statement in the midst of the annual tradition in welcoming the nativity of Christ, as well as in greeting the New Year, which by practice is accompanied by fireworks and firecrackers display.

“I believe there is no better way to celebrate this Holiday Season than to be in the company of our loved ones enjoying the happy, safe and peaceful comfort of our individual homes. Therefore, I enjoin everyone to try to welcome the festivity with utmost care by going back to our old way of making noise,” he said.

Sueno said that Christmas is not only a season of giving but also a time to rekindle the dwindling Filipino tradition and culture that has taken a back seat due to the evolution of technology.

“Magandang ipakilala din natin muli sa ating mga kabataan ang ilang bagay na nalipasan o nakalimutan na ng panahon ngayong Kapaskuhan tulad ng paggamit ng torotot, kaldero at takip (pot and lid), blowing of horns of the vehicles or by using cellphone ringtones, setting up a sound system outdoors that will encourage community countdown while waiting for the clock to strike at 12 midnight that will signal the coming of the new year,” he said.

Sueno said that while the government still allows the use of some firecrackers, resorting to the customary way of greeting New Year is danger-free and cost efficient.

He added: “Filipinos create noise to welcome the New Year and at the same time drive away the negativity. But we will not be able to do this if at the start of the year if a member of the family will have to be rushed to the hospital for immediate medical attention due to firecracker accident.”

The Secretary also reminded the sellers of pyrotechnics that display centers for such materials will only be allowed outside of malls and with proper safety protection to persons and property under existing rules and regulation.

He also reiterated that all pyrotechnics that will be shown in the display center should be marked with a Philippine Standards Product Certification issued by the Department of Trade and Industry.

In connection to this, Sueno urged all local government units (LGUs) including the DILG’s provincial and regional offices, as well as its attached bureaus and offices to be at the forefront of the campaign.

Last year, the Department of Health recorded 932 cases of injuries nationwide from Dec. 21, 2015 to Jan. 5, 2016. Of the 932 reported injuries last year, 920 or 98.7 percent were due to fireworks, 10 or 1.1 percent from stray bullets, while 2 or 0.2 percent were firecracker ingestion. #  Source – www.dilg.gov.ph

LGU CHRISTMAS PARTY 2016, NARAMBAKAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti pannakaselebrar ti Christmas Party 2016 ti Local Government Unit (LGU- Cabugao) idi  Disiembre 23, 2016 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur a nagatendaran dagiti Empleado, Bisita, ken Municipal Officials nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. 


Sakbayna, nagatendar ti Pamilia-LGU iti naaramid a Nasantuan a Misa iti Cabugao Catholic Church. Naisaganad ti pannakaangay ti panagrambak iti Sports Complex. Indauluan ni Engr. Conrado Segui ti Kararag ken linuktan ni SBM Danny Q. Gazmen ti programa. Kimmablaaw ken nagyaman ta nagtitipon iti kaaduan a mangrambak ti pannakaiyanak ti Naindaklan a Mesias. Inawisna ti kaaduan a tumaripnong iti daytoy a panagselebrar.

Naaramid ti Supper ti Pamilia-LGU.

Nag-mensahe ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw, nagyaman  ken dinayawna ti maipakpakita a kinaragsak ti  panagselebrar a   kangrunaan a napateg a lagipen ken rambakan daytoy a panawen ti Paskua.

Nagyaman ti Ama ti Ili iti pannakaisagana daytoy a tinawen a panagselebrar ket awan ti pangisukatanna iti napintas a timpuyog ken panagkaykaysa dagiti mangbukel iti Gobierno Munisipal ti Cabugao.

Bininsa ti Ama ti Ili ti pateg ti panangiburay ti Sagut ita a Paskua a kas maysa a napateg a ramit iti panagkikinnaawatan para iti nakaysa a kagimongan nga umili ti Cabugao, Ilocos Sur.


Napadayawan ni Dr. Bernardino P. De Gracia III, dati nga OIC Municipal Health Officer ti LGU-Cabugao iti panagserbisiona iti 3 a Tawen ditoy Cabugao babaen iti pammasingked ti naibasa a  Resolusion ti Sangguniang Bayan iti ili.

Impeksa met ni Dr. De Gracia iti ragsakna ken  panagyamanna kadagiti umili ti Cabugao.

Simmaruno ti pannakaipresentar iti sango  dagiti 20 nga Empleado ti LGU-Cabugao  a nakagteng iti kapaut ti tawen iti serbisio a pinadayawan ti Civil Service Commission (CSC).

Naaramid dagiti Parlor Games ken Team Presentations dagiti uppat  a Team (Red, Orange, Blue ken Yellow) iti LGU-Cabugao.

Indauluan ni Mayor Josh Edward a kaduana dagiti Opisiales ti Ili ti   nagbunot kadagiti na-raffle a numero a nakagun-odan dagiti nangabak nga LGU Personnel kadagiti   Papremio nga Appliances ken Cash Prizes. 

Kamaudianan ti programa iti pannakaala ti tunggal empleado iti sagut a pang-Noche Buena.

Nakikaysa iti selebrasion da Pasado Mayor Edgardo  “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.; Former Mayor Dely Soller-Tan; Mrs. Jerlie Seguban-Cobangbang;  Vice Mayor DJ Savellano; SBM Danny Q. Gazmen; SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee; SBM Vicky S. Serna; SBM Atty. Randy B. G. Kinaud; SBM Josefina S. Vallejo; ABC President Brgy. Captain Thaddeus “Teddy” U. Soller; MPDC Florante S. Jara; Municipal Engineer Crescencio Marcos C. Formoso; SB Secretary Maxfel S. Suboc; Dr. Bernardino P. De Gracia III ken dagiti amin a Department Heads/Section Chiefs ti LGU-Cabugao.  # (Web In-Action)

Friday, December 23, 2016

OPLAN PAALAALA, INLUNSAD TI BFP-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Kabayatan ti panagrugi ti selebrasion ti napaut a Holiday Season (Christmas & New Year 2016), inlunsad ti Bureau of Fire Protection (BFP) ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Fire Marshall Elmer C. Acapuyan partikular iti Poblacion ken dagiti establisimiento iti pagtagilakuan iti las-ud ti Munisipalidad.

Nagtignay dagiti BFP Personnel iti Cabugao Fire Station a nangirakurak iti pakabuklan ti ‘Oplan Paalaala’; Fire Truck Visibility; Iwas Paputok ken Information Dissemination Drive Campaign iti las-ud ti Area Of Responsibilities-da (AOR) nangrugi idi Disiembre 22, 2016.

Malaksid itoy, naaramid pay ti Fire Safety Inspection to the Fire Crackers Vendors iti  Munisipalidad ti Cabugao babaen kadagiti kameng ti BFP.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay iti napintas a koordinasion ti BFP ken iti  Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno mapagtalinaed a natalingenngen iti panagselebrar dagiti umili iti Holiday Season. # (Web In-Action)

SUPPLEMENTAL FEEDING PROGRAM TI LGU, AGTULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti Supplemental Feeding Program kadagiti Day Care Center kadagiti Barangay ti Munisipalidad babaen iti panangtarawidwid dagiti Child Development Workers (CDWs), dati a  Day Care Workers  nga agisursuro kadagiti Day Care Pupils  ken tartarabayen ti Municipal Social Welfare and Development Office-Cabugao iti panangidaulo ni Mrs. Lydia S. Gazmen, Municipal Social Welfare Development Officer.

Segun kadagiti CDWs, naited manen  dagiti abasto a bagas ken kanaigna a pagtaraon  para kadagiti ubbing iti kaaldawan ti panagklaseda (lima nga aldaw ti makalawas) iti unos ti innem a bulan iti masakupan ti 2016-2017. Tunggal Day Care Worker ket napan iti Munisipio a nagreport itay nabiit iti MSWDO  ket naited dagiti maitutop  a kasapulan dagiti ubbing nga isuroda iti panaglukat ti klaseda iti Tawen 2017.

Dagitoy nga inisiatiba ket resulta ti napintas a koordinasion  ti LGU-Cabugao ken ti DSWD Region 1  babaen iti agtultuloy a  suporta ti Gobierno Munisipal  nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno mamantener ti salun-at ken panagtan-ay  dagiti ubbing iti Munisipalidad ti Cabaugao. # (Web In-Action)

MAUDI A RELEASE TI GANAGAN, INAWAT DAGITI MANNALON TI BRGY. TUROD PATAC

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaited   ti libre a ganagan a para kadagiti mannalon iti Barangay Turod Patac, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 22, 2016. Naited   dagiti ganagan iti sango ti Barangay Hall iti  nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan dagiti Staff ti  DA-LGU Cabugao a nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon iti nadakamat a barangay nga idauluan  ni   Brgy. Captain Edgardo G. Sonido ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadaytoy  a nadakamat a barangay. 

Kanaig daytoy, ipaganetget ni Mayor Josh Edward nga agtultuloy daytoy a programa a para iti pagsayaatan dagiti mannalon ti Cabugao ken kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti kabinnadang ti LGU a mangidur-as iti agrikultura iti Ili.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da iti nadakamat a  barangay ken iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward.

Parte daytoy a gannuat iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti inda manen panagmula dagiti mannalon para iti Dry Season 2016-2017 (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

Thursday, December 22, 2016

SOCIAL PENSION, INAWAT MANEN DAGITI SENIOR CITIZEN ITI ILI A CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Pay-out wenno pannakaited  ti Social Pension  ti 680 a  Beneficiaries (babbaket ken lallakay)  a kameng ti Senior Citizens  ti  ili a Cabugao ket inawatda ti 4rth  Quarter  ti 2016 (Oktubre-Disiembre)  a pensionda manipud iti DSWD RFO  1. Naangay ti Pay-out  iti Rizal Park, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 21, 2016.

P500 ti kada bulan ti naituding nga awaten ti maysa a Beneficiary.

Pakabuklan ti tallo  a bulan  (P1,500)  ti naawatda iti tunggal maysa ket agdagup iti P1,020,000 iti dagup ti naited kadagiti nag-pension a nataengan a naggapu kadagiti barangay ti ili.

Indauluan ni Mrs. Lydia S. Gazmen, Municipal Social  Welfare Development Officer dagiti kakaduana a nangtarabay kadagiti Pay-out  Team ken kadagiti nataengan nga immay nangala ti pensionda ditoy Parke. Timmulong dagiti Personnel ti Municipal Treasurer’s Office a nagasikaso kadagiti nataengan a mangala iti pensionda. 

Nagatendar ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti nadakamat a Payout.

Iti Mensahena, kimmablaaw ken nagyaman ni Mayor  Josh Edward iti amin a nagatendar iti Pay-out. Bininsana ti pateg dagiti maited a pribilehio kadagiti Senior Citizen. Innayon ti  Ama ti Ili nga ulitenna ti agyaman ta adda maibadang kadagiti nataengan ta maibilangda kadagiti  sektor a makikamkammayet iti Gobierno Munisipal. Kayatna nga ipasagepsep iti amin nga umili ti Cabugao iti pateg ti panangasikaso kadagiti nataengan ta agbalin a nataengan ti amin a tao ket  kayatna a manaynayonan dagiti programa a maited a pagsayaatan dagiti Senior Citizen 
tapno ad-adu ti mabenepisiaran ken nalawlawa iti masakupan ti programa ti DSWD a kapartner ti LGU. # (Web In-Action)

FARMER-LEADER TI LGU-CABUGAO, OUTSTANDING TECHNICIAN ITI ILOCOS SUR!

Cabugao, Ilocos Sur – Napili ni Mr. Henry Baclig  Saliganan,  Local Farmer Technician (LFT) ti DA-LGU Cabugao 
nga Outstanding Local Farmer Technician iti benneg ti Probinsia ti Ilocos Sur ket napadayawan ni Mr. Saliganan iti naaramid a National Convention for LFTs iti National Rice Program ti Department of Agriculture (DA)  idi Disiembre 7-9, 2016 idiay Cagayan de Oro City. 

Panggep ti nadakamat a  kombension a kitaen dagiti nagdur-asan dagiti LFT Projects iti lokalidad ken takuatanda   dagiti mainayon a pagsayaatan ken “interventions”  tapno agtultuloy iti balligi ti programa a mangidur-as iti benneg ti Agrikultura partikular iti rural areas.

Ni Mr. Saliganan ket patubo iti Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur  ken agdama a Presidente iti Cabugao Onion and Garlic Federated Association iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. # (Web In-Action)

RURAL BASED-ORGANIZATIONS TI CABUGAO, NAGSELEBRARDA TI PASKUA 2016

Cabugao, Ilocos Sur  – Pinili dagiti kameng ti  Rural Based Organizations (RBOs) a pakabuklan ti 35 nga Asosasion ti Federated Farmers, NGOs ken RIC iti ili a Cabugao, Ilocos Sur  iti nagselebrar ti Christmas Program  2016 idi Disiembre 18, 2016 idiay Barangay Dardarat, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti programa, panglukat a sarita ti inakem ni Kagawad John Paul S. Hadoc. Inawisna ti amin nga adda pasetna nga agselebrar iti narambak a panagtitipon dagitoy ditoy barangay-da ket pakaidayawanda ta ditoy ti pinilida a pakaangayan ti selebrasion-da.

Naaramid  dagiti aktibidades a nangparagsak iti selebrasion  a  kas iti exchange gift ken intermission number.

Nagatendar dagiti Staff Members ti DA-LGU nga indauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella.

Nagatendar ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Iti Mensahena, kimmablaaw ken nagyaman ta maikkan met dagiti asosasion iti panawen a makikaysa kadagiti padada nga asosasion tapno mapabaro ti panaglalangenda ken mapatibker ti panagkaykaysada a tumulong iti panagdur-as ti sapasap. 

Nagatendar met ni Vice Mayor DJ Savellano. # (Web In-Action)

CHRISTMAS PROGRAM 2016 & RAFFLE BONANZA, SINELEBRARAN TI CABUGAO NORTH CS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti pannakaselebrar ti Christmas Program 2016 Raffle Bonanza ti Cabugao North Central School idi  Disiembre 21, 2016 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur a nagatendaran dagiti ubbing nga agad-adal, mangisursuro, nagannak, bisita, PTA Officials. 


Naawis ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang a nangted ti Mensahena para iti selebrasion ti Paskua 2016. 

Panglukat a sarita ti  impaay ni PTA President Nerio S. Lopez. Kimmablaaw ken nagyaman ta nadanonan manen ti panagrambak ti sangkataw-an iti pannakaipasngay ti Naindaklan a Mannubbot.

Naiballaet dagiti Intermission Number (kanta ken sala) manipud kadagiti Grade Levels. Naaramid pay dagiti Surprise Number dagiti Mangisursuro ken Opisiales ti PTA. 

Iti Mensahe ni Mayor Josh Edward, kimmablaaw ken naragsak a nakikaysa iti narambak a panagselebrar ti Cabugao North Central School iti pannakayanak ti Naindaklan a Mesias. Pinadayawan ni Mayor Josh Edward ti kinaregta dagiti ubbing, Teachers, agad-adal ken nagannak/Guardians ket  awan ti pangisukatanna iti napintas a timpuyogda iti pageskuelaan ken iti panagkaykaysada a mangpasayaat ti pagadalanda ken napintas a  pannakikammayetda iti Gobierno Munisipal para iti pagimbagan ti Sektor-Edukasion.

Bininsa ti Ama ti Ili ti pateg ti panangiburay ti Ayat ken Sagut a kas maysa a napateg a ramen iti natunos a kagimongan  ti umili iti Cabugao, Ilocos Sur.


Naipabuya dagiti insagana dagiti Grade Levels Presentatation. Naipabuya  pay dagiti Mass Dance nga imparangda  manipud Kindergarten agingga iti Grade VI.

Nangted  met ti Mensahena ni Mrs. Estrellita M. Siruno, Principal II, Cabugao North CS ket bininsana ti pateg ti ayat ken panagsisinnagut ita a panawen ti Paskua.

Closing Remarks ti binagi ni Mrs. Evangeline U. Seatriz, Master Teacher II iti nasao a pagadalan. Nagyaman iti amin a nagatendar ken iti naballigi a selebrasion ti Paskua 2016 ditoy a pageskuelaan. 

Naaramid ti Raffle Bonanza. Nagited met ti Papremio ni Mayor Josh Edward ken bimmunot pay iti tambiolo. Naragsak  dagiti napagasatan a nangabak.

Nagpaay nga Emcee da Ms. Cherry Argelyn S. Acacio ken ni Ms. Emely F. Bayona.  # (Web In-Action)

DOH WILL CONTINUE TO HIRE NURSES IN 2017

The Department of Health appreciates the interest of the legislators on the plight of the health workers in the Philippines, particularly nurses, many of whom remain unemployed or underemployed. We should address the genuine underlying causes of the country’s health workforce problems. This gives the DOH an excellent opportunity to draw attention to the whole picture of the current situation.

“While it is true that the Nurses Deployment Program (NDP) reduced the number of hired nurses by 6,970 in 2017, nobody will really lose their job (for those currently hired in the program) because the nature of such hiring is on a contractual basis not a permanent one. The proposed 2017 budget for the program raised their salaries and therefore, after adjustments, resulted in fewer hires,” Health Secretary Paulyn Jean B. Rosell-Ubial explained.

The NDP can hire nurses at higher than usual salary rates because the work is a short-term contract, the longest is one year with two 6-months contracts. The idea is to provide experience and eventually absorb the good performers in the available permanent government posts. Around 12% of the deployed nurses are eventually hired into permanent posts in government hospitals or public health offices.

In contrast to the nurses, only 70% of the slots for doctors in the Doctors to the Barrios (DTTB) Deployment Program were filled up in 2016. This means that despite the available positions and budget in DTTB, 30% of the available slots remained vacant.

The DOH Deployment Program for doctors, nurses, midwives, dentists, and medical technologists is generally successful but it is still only a short-term, stopgap measure. In recent years, the supply of nurses in the Philippines markedly increased in response to high demand for nurses in foreign countries facing shortages. Some doctors even re-trained to become nurses just to go abroad. Now, the international demand for nurses has declined resulting in the rise in local unemployment of nurses.

Currently the DOH is advocating for the following to address these issues:

1Providing exemption of the health workforce (doctors, nurses, midwives, dentists, medical technologists, nutritionists, physical therapists, and other allied medical professionals) in the budget fixed for personnel services. This will allow the LGUs to hire health personnel according to the needs of their growing population. This is true employment – not the short-term job orders offered by the DOH.

2Fast-tracking the creation of additional personnel positions in hospitals whose bed capacities have been increased. Many government hospitals are forced to continue to function with staff support below their actual bed capacity.

3Enacting laws to raise the working conditions and provide flexible incentives for health workers in rural areas such as support for housing, child education, continuing professional education and career development through the entire health system, including the DOH. Many local government health officers are not given permanent positions or designations because of the changing political affiliations in local government. Health workers should be given better civil service protection from these political changes.

“The DOH is committed to provide health professionals with the necessary support they need to implement effective and efficient programs of the Philippine Health Agenda. We salute the health workers. Without them, all of these efforts would be nothing. Despite of your numerous tasks, one thing will never change; that is your passion to deliver All for Health towards Health for All,” Secretary Ubial concluded. #  Source – www.doh.gov.ph

FARMERS TI BRGY. QUEZON, NAALADA METTEN DAGITI GANAGANDA

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaited   ti libre a ganagan a para kadagiti mannalon iti Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 21, 2016. Naited   dagiti ganagan iti sango ti Barangay Hall iti  nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan dagiti DA-LGU Staff a nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon iti nadakamat a barangay nga idauluan  ni   Brgy. Captain Nida S. Braceros ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadaytoy  a nadakamat a barangay. 

Kanaig daytoy, ipaganetget ni Mayor Josh Edward nga agtultuloy daytoy a programa a para iti pagsayaatan dagiti mannalon ti Cabugao ken kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti 
kabinnadang ti LGU a mangidur-as iti agrikultura iti Ili.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da iti nadakamat a  barangay ken iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward.

Parte daytoy a gannuat iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti inda manen panagmula dagiti mannalon para iti Dry Season 2016-2017 (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

FERTILIZER DISTRIBUTION, 2 A BARANGAY TI NAIKKAN ITI DISIEMBRE 20

Cabugao, Ilocos Sur – Naiyeskediul  ti pannakaited   ti libre a ganagan para kadagiti mannalon iti Barangay Nagsantaan ken Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 20, 2016. Nagsasaruno a naiyallawat  dagiti ganagan iti Barangay Hall kadagitoy a nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella  a kaduana ti DA-LGU Staff a  nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon kadagiti nadakamat a barangay nga idauluan  da  Brgy. Captain Mario Peralta ti Barangay Nagsantaan ken ni Brgy. Captain Arnold “Bambi” V. Yangat iti Barangay  Pug-os ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadagita a nadakamat a barangay. 

Ipaganetget ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti agtultuloy a pannakaipatungpal ti programa ti Munisipio iti pannakatulong dagiti mannalon ti Cabugao. Kunana a kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti kangrunaan a mangakem iti produksion ti pagtaraon ken  manaynayonan pay iti sumarsaruno a panawen.

Innayon ti Alkalde Munisipal a taginayonen koma latta dagiti mannalon iti tunosda ken mangpatibker iti sektor-da a kakammayet ti LGU a mangidur-as iti Agrikultura iti ili.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da kadagiti nadakamat a  barangay iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward iti agtultuloy a panangtarabay  kadakuada ti Munisipio.

Daytoy a gannuat ket paset iti  programa iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno matulongan  dagiti sapasap a mannalon iti inda panagmula iti Dry Season 2016  (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

Wednesday, December 21, 2016

FARMERS ASSOCIATION TI BRGY. BONIFACIO, NAALADA METTEN DAGITI ABUNODA

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaited   ti libre a ganagan a para kadagiti mannalon iti Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 19, 2016. Naited   dagiti ganagan iti sango ti Barangay Hall iti  nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella  ken dagiti DA-LGU Staff a nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon iti nadakamat a barangay nga idauluan  ni   Brgy. Captain Valentin S. Tuyor, Jr.  ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadaytoy  a nadakamat a barangay nga idauluan ni Mr. Gilbert Seguritan, Presidente. 

Kanaig daytoy, ipaganetget ni Mayor Josh Edward nga agtultuloy daytoy a programa a para iti pagsayaatan dagiti mannalon ti Cabugao ken kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti 

kabinnadang ti LGU a mangidur-as iti agrikultura iti Ili.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da iti nadakamat a  barangay ken iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward.

Parte daytoy a gannuat iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti inda manen panagmula dagiti mannalon para iti Dry Season 2016-2017 (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

MANNALON TI BRGY. MARGA-AY, NAALADA METTEN DAGITI GANAGAN-DA

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaited   ti libre a ganagan a para kadagiti mannalon iti Barangay Marga-ay, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 19, 2016. Naited   dagiti ganagan iti sango ti Barangay Hall iti  nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan ni   Mayor Josh Edward S. Cobangbang dagiti naggapu iti Munisipio a pakaibilangan dagiti Staff ti DA-LGU Cabugao nga imatonan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella  iti  nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon iti nadakamat a barangay nga idauluan  ni   Brgy. Captain Joseph Simbe ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadaytoy  a nadakamat a barangay. 

Iti Mensahe ni Mayor Josh Edward, kimmablaaw ken nagyaman ket kunana nga agtultuloy daytoy a programa a para iti pagsayaatan dagiti mannalon ti Cabugao ken kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti 
kabinnadang ti LGU a mangidur-as iti agrikultura iti Ili.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da iti nadakamat a  barangay ken iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward.

Parte daytoy a gannuat iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti inda manen panagmula dagiti mannalon para iti Dry Season 2016-2017 (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

DOH APPEALS FOR INJURY-FREE HOLIDAYS WITH COMMUNITY FIREWORKS DISPLAY

Children and parents are continuously reminded to have a safe and prosperous New Year and to avoid injuries due to exploding fireworks like piccolo as Filipinos gear up for the Holiday celebrations in less than a month.

The Department of Health (DOH) teams up with the Department of the Interior & Local Government (DILG), Department of Trade and Industry (DTI), Department of Education (DepEd), Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP) and EcoWaste Coalition as it officially launches the 2016 anti-firecracker campaign which carries the theme, “IwasPaputok, Fireworks Display ang Patok! Makiisa Fireworks Display sa inyong lugar”.

In the past, DOH conveyed its messages through both scare tactics and positive approaches. This year’s campaign focuses on encouraging the public to use alternative ways in celebrating Christmas and welcoming New Year and avoid the use of firecrackers.

An Executive Order that will ban fireworks use nationwide was put on hold for next year. This will allow government to discuss its impact on the fireworks industry and find practical ways to impose the ban. Davao city is injury-free after it totally banned fireworks in 2002.

“For this year, instead of firecrackers, the public is encouraged to use safe merry-making instruments and alternative noise-makers such as ‘torotot’, car horns, or by playing loud music. Also, the local government units (LGUs) are urged to foster community firework display,” Health Secretary Paulyn Jean B. Rosell-Ubial said.

Last year, the DOH reported a total of 932 cases injuries nationwide from December 21, 2015 to January 5, 2016.  This was 72 cases (8%) higher compared to 2014 (860 injuries). Of the 932 reported injuries, 920 (98.7%) were due to fireworks, 10 (1.1%) from stray bullet, while 2 (0.2%) were cases of firecracker ingestion. There was one death due to massive injuries from an exploding good-bye Philippines.

Any type of fireworks, illegal or not, can cause injuries. Majority or 555 cases (59%) of the fireworks related injuries (FWRI) was caused by illegal fireworks and 277 (29%) were from legal fireworks.

Most injuries were caused by piccolo (385 or 42%), followed by unknown firecrackers (109 or 12%) because the victims were bystanders, while 103 (11%) cases of FWRI were recorded due to kwitis, followed by luces (sparklers) with 55 cases (6%).

Children should never use any fireworks as 40% were children less than 15 years old.

Most fireworks-related injuries came from the National Capital Region with 523 (56%), followed by Western Visayas 82 cases (9%), and Ilocos Region 68(7%).

In case of an injury due to firecrackers, DOH reminded that the wounds must be immediately washed with clean running water until all visible dirt and gunpowder residue is removed. The patient must immediately be rushed to the nearest health facility for proper medical attention to prevent permanent injuries and disability and deaths due to Tetanus. The DOH assures that all DOH Hospitals are prepared to attend to injuries related to fireworks.

“Serious injuries and amputation caused by firecracker explosions have life-changing consequences. It is an extreme gamble on one’s future.Every time a firecracker is ignited, a person’s life is at risk, hence, let us do all our part.  Iwas Paputok, Fireworks Display ang Patok! Makiisasa Fireworks Display sa inyong lugar,” Secretary Ubial concluded. #  Source -  www.doh.gov.ph

Tuesday, December 20, 2016

DILG TO PNP,BFP,LGUS: MAKE THE CHRISTMAS HOLIDAYS SAFE;REGULATE FIRECRACKER SALE AND USE

With President Duterte’s deferment of his plan to impose a nationwide firecracker ban,Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno today said concerned agencies will have to work together to regulate and control the sale,manufacture,distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices.

In Memorandum Circular No. 2016-176,Sueno also enjoined the Philippine National Police (PNP),Bureau of Fire Protection (BFP),and local government units (LGUs) to adopt advocacy campaigns and measures to prevent firecracker and firework - related injuries or death and damage to properties during the Christmas and New Year celebrations.

“To keep Christmas and New Year celebrations safe for all Filipinos, all concerned agencies will have to be on their toes to see to it that all existing regulations on the sale and use of firecrackers will be complied with,”he said.

The DILG Secretary issued the directive due to consistent high statistics of injuries and fatalities emanating from the indiscriminate use of firecrackers and other pyrotechnic devices despite the ban on their manufacture and sale.

Republic Act No. 7183 regulates the sale,manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnic devices.
In his directive,Sueno urged city and municipal mayors to cause the enactment of an ordinance which regulates firecracker manufacture and use and promote an alternative form of revelry.

“Mayors should also take the lead in the conduct of an information campaign within their localities on the dangers of fire due to the use of firecrackers as well as on the dangers of using polyvinyl chloride pipe or‘boga’ and firearms,”he said.
‘Boga’ is one of the prohibited firecrackers under RA 7183 and its revised Implementing Rules and Regulations.Other prohibited items are:Atomic big; Trianggulo;Super Lolo,Giant Whistle Bomb;and other types of equivalent content, as well as those overweight or more than 0.2 grams or more than one third teaspoon in explosive content;firecrackers which are oversized, with fuse that burns in less than 3 seconds or more than 6 seconds,with mixture of phosphorous or sulfur chlorate;imported finished firecracker products;Polyvinyl pipe(boga); and those that manufacture,sell or distribute without the necessary occupancy permit or business or permit to operate;those that are delivered without a“permit to transport,”in the case of dealers selling imported fireworks in the market.

Mayors are also expected to designate the following zones within their localities in accordance with RA 7183: manufacturing zone where a manufacturing complex may be established;display center or firecracker and pyrotechnic zone for selling firecrackers and pyrotechnics;and fireworks exhibition zone where fireworks shows may be conducted.
On the part of barangay governments,it is their responsibility to assign barangay tanods to conduct regular ‘ronda’ to assist the police in monitoring and ensuring that manufacturing, display center,and fireworks exhibition are within the designated zones.

Meanwhile,the PNP is in-charge of the following,among others:
Conduct regional safety trainings for manufacturers,dealers,distributors and aerial display operators of fireworks to minimize incidents
Issue a PNP permit to transport firecrackers and pyrotechnic devices
Conduct checkpoints to prevent the proliferation of loose firearms and other deadly instruments that can endanger the populace
Implement appropriate measures to prevent all gun holders from illegally discharging their firearms during the yuletide season

The BFP,for its part,shall ensure that no person shall manufacture,store,handle or use and firework material without securing a fire safety inspection certificate.It shall also undertake joint activities with the PNP in conducting joint inspection and seizure of prohibited firecrackers.

“As we welcome the Yuletide Season, we in the national government sincerely wish each and every Filipino happy holidays.And most importantly, we in the DILG would like to ensure that there will be no disruption in the celebration of the nativity of Jesus Christ,that is why we are making sure that all necessary measures will be carried out for a safe and fun-filled Christmas season,”said Sueno. #  Source – www.dilg.gov.ph

2nd RELEASE TI FERTILIZER SUBSIDIES, 3 A BARANGAY TI NAIKKAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naiyeskediul  ti pannakaited   ti libre a ganagan para kadagiti mannalon iti Barangay Lipit, Barangay Cuancabal, ken Barangay Alina-ay, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 15, 2016. Nagsasaruno a naiyallawat  dagiti ganagan iti Barangay Hall dagitoy a nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 

Indauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella  a kaduana ti DA-LGU Staff a  nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon kadagiti nadakamat a barangay nga idauluan  da  Brgy. Captain Bernardo Salom ti Barangay Lipit; Brgy. Captain Helen Savellano iti Barangay Cuancabal ken ni Brgy. Captain Melanio Santella iti Barangay Alina-ay ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadagita a nadakamat a barangay. 

Ipaganetget ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti agtultuloy a pannakaipatungpal ti programa ti Munisipio iti pannakatulong dagiti mannalon ti Cabugao. Kunana a kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti kangrunaan a mangakem iti produksion ti pagtaraon ken  manaynayonan pay iti sumarsaruno a panawen.

Innayon ti Alkalde Munisipal a taginayonen koma latta dagiti mannalon iti tunosda ken mangpatibker iti sektor-da a kakammayet ti LGU a mangidur-as iti Agrikultura.  

Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion-da kadagiti nadakamat a  barangay iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward iti agtultuloy a panangtarabay  kadakuada ti Munisipio.

Daytoy a gannuat ket paset iti prayoridad a  programa iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno matulongan  dagiti sapasap a mannalon iti inda panagmula iti Dry Season 2016  (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)

SENIOR CITIZEN TI BARANGAY RIZAL, NAGSELEBRARDA TI PASKUA 2016

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Christmas Program 2016  ti  Cabugao Senior Citizens iti Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur  idi Disiembre 17, 2016.

Sakbayna, nasapa a napan nakimisa iti Cabugao Catholic Church  dagiti kameng sada nagtarus iti Rizal Park, Brgy. Rizal. Cabugao, Ilocos Sur  a nakaangayan ti programa ken selebrasion.

Opening Prayer ti inakem ni Dr. Romeo Pira; Pambansang Awit ken Cabugao Hymn ti indauluan ni Ms. Corazon Suboc.

Nagsarita ni Brgy. Captain Thaddeus U. Soller. Kinablaawanna dagiti nataengan iti gannuatda a panagselebrar iti pannakayanak ti Naindaklan a Mesias.

Nangipaay ti Mensahena ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw  ken nagyaman ta makipagkaykaysa met a makipagselebrar iti Pannakaipasngay ti Naindaklan a Mesias. Dinayawna  ti tunos dagiti nataengan a makidanggay iti amin nga aktibidades nga igannuat ti Munisipio.

Naisaganad ti pannakaaramid ti Raffle Draw. Indauluan da Mayor Josh Edward ken ni ABC President Thaddeus U. Soller iti nagited iti papremio. # (Web In-Action)

MANNALON TI BRGY. RIZAL, IMMAWATDA TI GANAGAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaited   ti libre a ganagan para kadagiti mannalon iti Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 19, 2016. Naiyallawat  dagiti ganagan iti sango ti Barangay Hall ti  nadakamat a barangay kadagiti mannalon. 


Indauluan ni   Mayor Josh Edward S. Cobangbang dagiti naggapu iti Munisipio a pakaibilangan dagiti Staff ti DA-LGU Cabugao nga imatonan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella  iti  nangimatang iti pannakaiyawat kadagiti mannalon iti nadakamat a barangay nga idauluan  ni   Brgy. Captain Thaddeus U. Soller ken nagatendaran  met dagiti Opisiales ti Barangay ken iti Asosasion ti mannalon kadaytoy  a nadakamat a barangay. Iti Mensahe ni Mayor Josh Edward, kimmablaaw ken nagyaman ket kunana nga agtultuloy daytoy a programa a para iti pagsayaatan dagiti mannalon ti Cabugao ken kaikarian dagiti mannalon iti maikkan ti tulong gapu ta isuda ti mangakem iti produksion ti pagtaraon.Innayon ti Alkalde Munisipal nga  agyaman ta mataginayon  dagiti mannalon iti tunosda ken panangpatibkerda iti sektor-da a kakammayet ti LGU a mangidur-as iti agrikultura.  Kabayatanna, impeksa dagiti mannalon ti  ragsakda   a kaduada dagiti Opisiales ti Barangay ken Aosasion-da iti nadakamat a  barangay iti  naan-anay a  panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward ken iti agtultuloy a pannakatarabayda.Daytoy a gannuat ket paset iti prayoridad a  programa iti pannakaidur-as ti Benneg ti Agrikultura iti LGU-Cabugao   nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno matulongan  ti sapasap a mannalon iti inda manen panangmula para iti Dry Season 2016-2017 (Nobiembre-Mayo). # (Web In-Action)