Thursday, February 28, 2013

PROYEKTO A PAGLINONGAN TI BRGY. BONIFACIO, NAPATAKDEREN

Cabugao, Ilocos Sur – Naipasdeken ti pakabuklan ti Covered Court a tinartarigagayan ti Konseho ti Barangay ken bumarangay ti Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur. Masarakan daytoy a patakder iti dumna iti Barangay Hall, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 27, 2013, imbatad ni Brgy. Captain Valentin S. Tuyor, Jr. a maragsakanda iti Konseho ta addan  napatakder  a pasilidad a mangted ti pagnam-ayan ti sapasap a makausar gapu iti pataudenna a paglinongan kangrunaanna no adda maaramid nga okasion.


Impeksa pay ni Kapitan Jun S. Tuyor ti naan-anay a panagyamanda kada   Diputado Ryan Luis V. Singson iti pannakaaramid  ti proyekto ken kasta met iti panangtarabay ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action) GAPUANAN TI LIVESTOCK PROGRAM, MAITULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 28, 2013   iti opisina  ti DA-LGU nga idauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada, naammuan iti  benneg ti  Animal Health Care/Livestock Program nga imatonan ni Dr. Melvin G. Castro, DVM, dagiti sumaganad a  datos ti nagapuananda kadagiti animales: Nabakunaan, 1,348; Deworming (Purga), 1, 565; Naagasan, 441; Nakapon, 70; Naparti, 8,087.

Dagiti klase ti animales a nadakamat  kadagitoy  ket dagiti nuang, baka, aso, poultry (Fighting Cock); Baboy ken kalding.


Imbatad ni Dr. Castro nga agtultuloy nga ipatungpalda ti  pagrebbenganna  a  Beterinario ti Munisipio   ket  mapanna  agasan dagiti maipakaammo kenkuana nga agsakit nga animales  iti barangay ken iti Poblasion.


Ti agtultuloy a programa iti pannakaasikaso dagiti dinguen ken taraken nga ayup ket paset ti serbisio nga imatonan  ti DA-LGU babaen ti suporta ken panangitandudo    ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno mainayon a katulongan dagiti mannalon a pamataudanda ti pagbiaganda. # (Web Situational Report)

Wednesday, February 27, 2013

DANDANIN AGSISILPO TI MASEMENTO A KALSADA ITI BRGY. SISIM

Cabugao, Ilocos Sur – Iti panagbisita ti   Web In-Action iti dadduma pay  a kalsada ti Barangay Sisim, Cabugao, Ilocos Sur iti Pebrero 27, 2013, naammuan a dandani manen maileppas ti dua a kadisso ti masemsemento a paset ti kalsada ti Barangay Sisim a napunduan  babaen ti Municipal Share ti RA 7171.

Daytoy ita ti mangitunda iti dandanin panagsisilpo ti masemento a kalsada ken nangruna a kumamang kadagiti naun-uneg a purok ti nasao a barangay.


“Nasimpa itan ti pagpasadaanmi a traysikelan. Dakkel ti naitulong ti pannakasemento ti kalsada ket pagyamananmi unay,” imbatad ni Mr. Wilson Mercado ti Barangay Sisim.


“Narugianen a nasemento ti sumrekan a dalan a  mapan iti purokmi. Nadardaraskaminton nga agdaliasat,” insupusop ni Mr. Reynald Sol.


Ti Barangay Sisim ket maysa kadagiti barangay ti Cabugao a napintas ti produksionna  a  napagango a bulong ti   tabako a birhinia.


Ti pannakapasayaat dagiti kalsada ket agtultuloy a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno naannayas ti panagiruar dagiti mannalon iti produktoda ken agnam-ay dagiti bumarangay iti pagdaliasatanda nga umaway ken agpaili. # (Web In-Action)MASSAGE THERAPHY TRAINEES, NAREGGETDA NGA AGSURSURO

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 27, 2013, imbatad ni Trainor Diane Zamora a naregta dagiti Trainees ti Massage Theraphy ta agadalda manen iti sabali a kurso  iti  Beauty Care (Manicure & Pedicure) iti Municipal Conference Hall, Cabugao, Ilocos Sur.

Sakbayna, binisita ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. dagiti Trainees idiay Senior Citizen’s Center a nagsanayanda iti Massage Theraphy ket dinayaw ni Mayor Ediboy ti kinapasnek dagiti Trainees a  nagsanay.


Bisbisitaen met ida ni MSWD Officer Lydia S. Gazmen a kaduana ti Staff ti MSWDO a mangtartarabay kadagiti Trainors ken Trainees.


Agpaut iti 20 nga aldaw ti panag-training ket maikkanda ti Sertipiko nga aggapu iti TESDA, ti Ahensia a katinnulong ti DSWD ken LGU a mangipatpatungpal kadaytoy a panagsanay kadagiti interesado a partisipantes. # (Web In-Action)
1 KILO PULVERIZE TI SOIL SAMPLE, NARUGIAN

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti ipapan ti Staff ti Soil Fertility Mapping Project of Cabugao nga idauluan ni Ms.  Eugenia A. Briones ti Bureau of Soils and Water Management (BSWM) kadagiti barangay nga agala ti soil samples ken makiuman-uman  kadagiti maseknan a mannalon a maalaan ti soil samples.

Iti Pebrero 26, 2013, nagturong ti Soil Fertility Mapping Team iti Brgy. Cuantacla, Cabugao, Ilocos Sur. Nakikammayet  dagiti opisiales ti barangay ken mannalon ditoy a barangay kadagiti nag-soil sample gathering.


Iti pannaki-amad ti Web In-Action, imbatad ti Staff a naaprobaran ti  panagnayonda ti dua a kaduada nga ag-pulverize ti maisangpetda a soil sample ditoy Munisipio. Ti 1 kilo a mapapulbos a linabag ti daga ket daytoy ti maipaamiris iti BSWM apaman a mapaadda dagiti mausar a kasapulanda.


Ti Soil Fertility Mapping Project of Cabugao ket inlungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno maibagnos dagiti mannalon iti umisu nga aramatenda  ken kaadu ti mausarda a ganagan   a mangpabassit ti gastos ti panagmula ken panagtalon ken mangingato ti matgedanda nga agsuksukay iti daga.   # (Web Situational Report)

Tuesday, February 26, 2013

ELECTRICAL INSTALLATION, NAGSANAY TI 20 NGA AGTUTUBO

Cabugao, Ilocos Sur – Naigannuat ti ababa a kurso: Electrical Installation and Maintenance a nagsanayan ti 20 nga agtutubo iti Cabugao Cultural and Sports Complex Stage, Brgy Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 26, 2013, imbatad dagiti Trainees nga adalenda daytoy ti 20 nga aldaw.


Binisita ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. dagiti Trainees ket naragsakan a nakakita iti regget dagiti agsansanay nga agtutubo.


Inaldaw met a sarungkaran ida ni MSWD Officer Lydia S. Gazmen ket kaduana ti Trainor a mangtartarabay kadagitoy nga agtutubo.


Daytoy a Training ket sinuportaran ti LGU-Cabugao a programa ti DSWD para kadagiti agtutubo nga aggagar a makaileppas ti ababa a kurso a mabalin nga isapulda a trabaho  a tumulong iti panagbiagda.


Naggapu dagiti nagsanay  nga agtutubo iti Brgy. Carusipan, Cuancabal, Cuantacla, Lipit, Alinaay, Turod Patac, Sagayaden, Namruangan, Daclapan, Pug-os ken Quezon. # (Web In-Action)MAISAKNAP KOMA ITI VERMICOMPOSTING

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 25, 2013, imbatad ni Mr. Dominador Reynold Sabio, President, BACALL MPA, Sitio Lusong Suyo, Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur, nga   ipampamaysada ti mangasikaso kadagiti tarakenda nga alinta (Night Crawler) iti inaramidda a Bin iti Vermiculture Project ti asosasionda.

Lima kilos ti alinta a tarakenna nga inted ti DA-LGU ket umdas unay ti ipakpakanna agsipud ta maurnong met ti rugit dagiti pupokna a baka ken kasta met dagiti matadtad a nagburasanna iti nagduduma a mulana (intercropping)  iti talonna.

Iti panagurnongna iti sinako a Vermicompost ket adu payen ti mannalon nga  agorder ti gatangenna nga usarendanto iti umay a panagtatalon.

Insingasing  ni Mr. Sabio a nasamay ti panag-vermiculture nga inseminar ti DA-RFU 1 kasta met iti panangiwanwan ti DA-LGU ket pagyamananna ta sumupsuporta  latta dagitoy iti inisiatiboda a mannalon nga ag-organic farming babaen pay iti Vermicomposting. Insupusopna a maapresiar dagiti padada a mannalon inton agangay isu a mairusat latta  tapno maaramid ti “gaya-gaya” system.

Ti Organic Agriculture (RA 10068) ket linteg ti Gobierno Nasional a maipatungpal babaen ti Departamento ti Agrikultura. Ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ket saanen a paudi a partner ti Ahensia a mangipatpatungpal kadagiti mannalon iti ili ti Cabugao, Ilocos Sur iti agdama, segun pay ken ni Mr. D. Reynold Sabio. # (Web In-Action)   

Monday, February 25, 2013

FAMILY DEVELOPMENT SESSION, INATENDARAN NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Family Development Session dagiti kameng ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 P’s) ti Barangay Rizal ken Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur  iti Municipal Conference Hall iti Pebrero 25, 2013.

Naawis a nagsarita  ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ket kimmablaaw ken nagyaman ta naruay  ti  nagatendar kadaytoy a pamiting  ti MSWDO nga idauluan ni MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen. Imbatad ni Mayor Ediboy nga awan ti politiko a nangpili kadagiti recipients  ti 4 P’s ngem nairana laeng iti batangda iti pannakaadda daytoy a tulong ken programa  a naggapu iti National Government.


Nupay kasta, ingunamgunam pay ti Ama ti Ili nga ipakita  koma dagiti Beneficiaries  ti  kinaresponsableda iti imatang dagiti pannakabagi ti DSWD  ket iti kinaesmarte ken kinadisiplinada a makisinnango ket isarsarmingda met dagiti adda iti Munisipio a mangtartarabay kadakuada.
Insupusop ti Alkalde Munisipal nga adu metten  ti programa ti Munisipio a maipapaayen a nakatulong   kadagiti umili ket no agkokomplementar dagitoy, awan ti papananna no di lumaglag-an ti kasasaad  dagiti umili babaen ti sapasap a pannakaiserbi dagiti maisangpet a pagimbagan.


Nangipaay met ti pammalagip ni MSWD Officer Lydia S. Gazmen ket nagyaman ta napintas  ti attendance dagiti kameng ti 4 P’s itoy dua a barangay ti Poblasion. Iti patinayon a pannakikammayetda ket kailiwdanton ti aglalangen gapu ta para iti pagsayaatan amin iti pamiliada dagitoy a gannuat  nga ipatpatungpal ti LGU-Cabugao.


Nakikaysa met iti Family Development Session ni SBM Vicky S. Serna a tinarabay da Social Worker Miss Aida Cueto ken Mrs. Wilma S. Cruz. # (Web In-Action)


DISTRIBUTION TI ID CARDS ITI 4 P’S TI 2 A BRGYS., NAARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti pannakaiwaras ti Identification Card (ID)  kadagiti Beneficiaries ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 P’s) iti  Barangay Bonifacio ken Barangay Quezon iti Municipal Conference Hall iti Pebrero 25, 2013.

Naawis a nagsarita ken nakikaysa ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaibunong ti 4 P’s ID kadagiti recipients ti dua a barangays a kaduana da MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen, SBM Vicky S. Serna, SBM Benedicto  M. Savellano ken SBM Carlos V. Sison kasta metten da Social Workers Miss Aida Cueto ken Mrs.  Wilma Cruz ti MSWDO-Cabugao.


Kimmablaaw ken nagyaman ni Mayor Ediboy iti panangabrasada ti programa a saranay nga aggapu iti Gobierno Nasional. Imbatad ti Ama ti Ili iti napintas a pakasaritaan dagiti benepisiario ti 4 P’s iti Cabugao ta ammoda nga annongen dagiti naituyang a  pagrebbenganda ken an-annurotenda ti umisu a  pakaiserbian dagiti maited kadakuada. Ingunamgunam ti Alkalde Munisipal a mamantener koma daytoy a pannakaidayaw ken naurnos a panangawat dagiti maseknan iti benepisioda inton Marso 5, 2013 babaen iti DSWD.


Impaganetget met ni MSWD Officer Lydia S. Gazmen iti agtultuloy a  pannakidinnanggay dagiti recipients nangruna iti pagrebbenganda ken umisu a pannakaiserbi dagiti awatenda. Impalagip ti MSWD Officer nga iti panagtulnogda ket dagiti met la annakda a mabenepisiaran ti maisagut ken iti komunidad a pakipasetanda iti tignay-sibiko a maipatungpal.


Naituloy ti panaglektiur da Social Worker Miss Aida Cueto ken Mrs. Wilma Cruz. Nailawlawag ti pakabuklan ti programa ti 4 P’s agraman iti panangasikaso kadagiti papeles a kasapulan a maisubmiter iti  pakaseknan  ti programa. # (Web In-Action)


NAGTURPOS DAGITI NAGADAL TI CATERING ITI 2ND DAY TRAINING

Cabugao, Ilocos Sur – Nagturpos ti 23  a kameng ti  Rural Improvement Club (RIC) ti Brgy. Baclig ken Brgy. Turod kasta met dagiti miembros ti 4-H Club ti uppat a barangay  iti 2-Day Catering and Commercial  Cooking Training a naaramid iti Muncipal Conference Hall, Cabugao, Ilocos Sur idi Pebrero 22-23, 2013.

Adu ti nasursuro dagiti nagsanay ta nareggetda a nagadal  ken nagaget dagiti Trainors a naggapu iti Ilocos Sur Community College (ISCC), Special Programs and Extension Services Office nga idauluan da Mr. Amador P. Rojo, Program Coordinator ken Dr. Johnny Refuerzo, ISCC Training Consultant.


Kalpasan nga ipresentar dagiti Trainees  dagiti gapuananda, impaay ni Dr. Susan Refuerzo, ISCC Training Consultant  & Research Director ti makapnek a resulta wenno output dagiti Trainees a maibasar iti Assessment-da iti ISCC Staff.Iti Inspirational Message-na, dinayaw ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti gagar ken  inisiatibo dagiti Trainees a nangragpat ti adal a mabalinda nga isapul ti pagbiagda.  Innayon ni Mayor Ediboy nga ita ta batangda ti tumulong ken makibinnadang ket awan ti rason a dida maipaayan iti pannarabay  dagiti aggagar a pumintas ti biagna babaen ti panagadalda kadagitoy a short courses.


Imbatad ti Ama ti Ili nga awan ti makaala iti nasursuroda agingga nga agallatiw ken dumanon iti sumaruno a henerasion ket agyamyamandanto met kadagitoy a pagsayaatan a naipagteng kadakuada. Insupusop ti Alkalde Munisipal nga agek-excel ti Taga-Cabugao iti dandani aminen a benneg  ti pakaidayawan a gapuanan. Pinagyamananna dagitoy a pannakaital-o dagiti umili babaen iti pannakitinnulongda kadakuada.Nagsarita met ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen ket inkumitna ti naan-anay a suporta ti Konseho Munisipal a mangtun-oy ken  mangipatungpal kadagiti gay-at dagiti nagsanay a kayatda a ragpaten  tapno maaddaanda iti pangrugian.


Indauluan ni Mayor Ediboy dagiti Opisiales a nangimatang ti pannakaibunong dagiti Sertipiko ti Panagturpos.


Nakikaysa iti graduation activities  da Vice Mayor Danny Q. Gazmen, Ex-Board  Member DJ Savellano,  SBM Vicky S.  Serna, SBM Josefina S. Vallejo, SBM Benedicto M. Savellano, SBM Dr, Jemaima S. Tan-Yee, SBM Carlos V. Sison, Brgy. Captain Inocencio S. Sadac,  Brgy. Captain Rogelio S. Siruno ken ABC President, Brgy. Captain Teddy U. Soller.


Buklen met dagiti Staff ti ISCC da Dr. Johnny Refuerzo, Dr. Susan Refuerzo, Mr. Amador P. Rojo, Ms. Judy S. Valencia, HRM Coodinator, Mr. Harold Solis, Trainor; Ms. Abbiegay Fagel, Trainor; Mr. Blandy Mark Rilveria, SPES Administrative Assistant. # (Web In-Action)


HIGH SCHOOL DAY & CORONATION RITES TI LIPIT NHS, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti High School Day Celebration and Coronation Rites ti Lipit National High School, Brgy. Lipit, Cabugao, Ilocos Sur  idi Pebrero 22, 2013 iti Open Auditorium ti pagadalan.

Kalpasan ti Doxology ken Philippine National Anthem, nag-Opening Remarks ni Mr. Rodolfo F. Ponce, Head Teacher II ti Lipit NHS. Naragsak a nangpasangbay kadagiti sangaili a da Ex-Mayor Andrea Soller-Tan, Guest Speaker ken dagiti Konsehales ti Ili a kas kada SBM Vicky S. Serna,  SBM Benedicto M. Savellano, SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee ken SBM Carlos V. Sison. Nagatendar pay ni Board Member  Christian “Basi” Purisima ti Hunta Probinsial.


Kalpasan ti Entrance of the Royal Court nga idauluan da Mr. LNHS 2013 Randy Pacpaco ken Ms. LNHS 2013 Giselle Tabula, inyam-ammo ni Ms. Marites Tacuboy, 4rth Year Adviser ti Guest Speaker, Hon. Adrea Soller-Tan.


Iti panagsaritana, linagip ni Ex-Mayor Dely Soller-Tan ti nangrugian ti eskuela ken dagiti padas  a naglasatan dagiti mangisursuro ken agad-adal iti  panangrugi ti eskuela agingga iti nagbalinanna iti agdama. Imbatad ni Ex-Mayor  Dely S.  Tan nga iti kinaadun ti nagballigi nga agad-adal iti pinilida a propesion kasta met iti kina-zero drop-outs dagiti makabenepisiar a barangays ket umanayen a ragsakna a manglagip ti  pannakaibangon ti pageskuelaan.


Nakoronaan ti Mr. & Miss LNHS 2013 babaen kada Ex-Mayor Andrea Soller-Tan ken Bokal Christian “Basi” Purisima. Nangipaay  ti mensahe ni Board Member Purisima. Kimmablaaw ken nagyaman ta naawis iti anniversary celebration.


Kamalmanna, naangay met ti Junior-Senior Promenade (JS Prom 2013) iti nasao a pagadalan. # (Web In-Action)