Monday, December 30, 2013

NAGSELEBRAR TI BARANGAY QUEZON TI FIESTA

Cabugao, Ilocos Sur - Naaramid met ti panagselebrar ti Barangay Fiesta ti Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 27-28, 2013 iti Barangay Auditorium-da  iti nasao a barangay.

Naaramid ti Thanksgiving Mass iti Disiembre 27, 2013 a nagatendaran dagiti bumarangay nga idauluan ni Brgy. Captain Nida S. Braceros agraman dagiti kameng ti Konsehona.

Naisaganad ti Parlor Games ken Raffle Draw iti Disiembre 28, 2013 kasta met iti Championship ti Basketball Competition a nangpadaeg ti panagselebrar. Naaramid  pay ti Awarding Ceremonies kadagiti nangabak ken nakagun-od ti premio iti karabiyan ti Disiembre 28, 2013. # (Web In-Action) 

Friday, December 27, 2013

SOCIAL PENSION, INAWAT DAGITI NATAENGAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Pay-out  dagiti Indigent Senior Citizens kadagiti barangay ti ili a Cabugao, Ilocos Sur iti Disiembre 27, 2013 iti Municipal Conference Building, Cabugao, Ilocos Sur.

Segun ken ni MSWDO Assistant Leonora G. Reintar, kangrunaan a pagrukodan ti mabenepisiaran  kadaytoy a programa ti DSWD ken ti  LGU-Cabugao ket agtawen ti 77 nga agpangato ken masakupan ti nakurapay a kasasaad ti panagbiag-na.


Nasapa a dimteng dagiti Senior Citizen Beneficiaries a naggapu iti nadumaduma a barangay ket naikkanda ti Social Pension/Stipend Claim Stub a pakaberipikaranda a kas kameng ti Senior Citizen ken dadduma pay a mapirmaan a papeles a naaramid  sakbay nga inawatda ti tallo a bulan (Oktubre-Disiembre) a pakabuklan ti P1,500 a kaibatogan iti P500 ti kada bulan a pension ti maysa a Recipient.


Inimatangan dagiti Staff ti MSWDO-Cabugao nga idauluan ni Mrs. Lydia S. Gazmen kasta met ti pannakabagi ti DSWD  agraman ni Office of Senior Citizen Association (OSCA)   Head Mr. Remigio B. Sunico iti pannakaited dagiti pension/kantidad kadagiti benepisiario.

Dagitoy nga inisiatiba ket agtultuloy a maipatungpal para kadagiti napanglaw a nataengan ken paset ti agtultuloy a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno matulongan pay  dagiti sektor ti nataengan iti intero a Munisipalidad. # (Web In-Action)

GENERAL CLEANING KALPASAN TI PASKUA 2013

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti nasaknap a panaglinis iti Kalsada Nasional, pampubliko a pasilidades kas iti plaza ken  parke agraman iti NISTC Public Market babaen kadagiti Personnel ti Clean and Green nga idauluan da Mr. Edgar S. Balangatan ken ni Mr. Richard Pula iti Munisipio idi Disiembre 26 ken 27, 2013.

Segun ken ni Mrs. Norma S. Bertumen, Supervisor ti NISTC Public Market  a naregget dagiti kakaduada iti Tiendaan nga agmantener ti kinadalus iti aglawlaw ti pagtagilakuan kalpasan ti pannakaselebrar ti Paskua 2013 (Disiembre 23-25).

Kabayatanna, timmulong met  dagiti pannakabagi ti DPWH-Bantay Office iti pannakalinis ti National Highway manipud Brgy. Sagayaden agingga iti Brgy. Pug-os  kasta met dagiti rangtay a sigud nga ar-aramidenda a pannakitinnulongda  iti LGU-Cabugao kalpasan ti napaut a Holiday ken dadakkel a pagteng iti lokalidad. # (Web Situational Report)

Thursday, December 26, 2013

SELEBRASION TI PASKUA 2013, NARAMBAK KEN NATALNA

Cabugao, Ilocos Sur – Narambak ti panagselebrar dagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur iti Paskua 2013 partikular dagiti Aldaw ti Disiembre 24 ken 25, 2013 a kangrunaan a maselselebraran babaen iti sapasap a panagrambak iti nagduduma nga aktibidades kas iti panag-reunion, panagtitipon/panagiinniliw  dagiti agkakabagian, panagpasiar iti sabali a lugar, panagpiknik kadagiti beaches ken resorts iti ili ken dadduma pay a kaarngina a situasion a mangipaduyakyak iti nadigem a panangselebrar ti tradision ti Paskua a pannakaipasngay ti Mannubbot ti Sangkataw-an.


Idi malem ti Disiembre 23, 2013, narambakan ti Christmas Program ti Pamilia-LGU ti Cabugao babaen iti panaglalanglang dagiti empleado ken Opisiales ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Kabayatanna, iti “Rambak Kaaldawan Paskua” nga ingannuat ti Cabugao Catholic Church ket nakulminar babaen iti “Misa Rabii” (Midnight Mass) babaen iti panangidaulo ti LGU Cabugao ken ti  Parish Pastoral Council/Parish Finance Council.


Iti Disiembre 25, 2013 a “Kaaldawan ti Paskua”, naangay ti Misa iti 6:30 A.M. nga indauluan ti Apostleship of Prayer, Mother Butler’s  Mission Guild ken ti Brgy. Lipit idinto nga indauluan met ti Parish Finance Council, Religious Organizations ken ti Brgy. Nagsantaan iti simmaganad pay a Misa.

Kanaig daytoy, maibatay iti rekord ti Municipal Police Station-Cabugao, imbatad ni Chief of Police William N. Nerona nga awan ti nakana unay a napaspasamak kadagiti barangay ken iti Poblasion ket natalinaay ken naragsak ti panagselebrar  iti Paskua 2013 iti intero a Munisipalidad ti Cabugao. # (Web Situational Report)

NAPIGSA TI TRANSAKSION TI DAYO SAKBAY TI PASKUA

Cabugao, Ilocos Sur – Napigsa ti transaksion a naaramid iti Cabugao Dayo sakbay ti selebrasion ti Paskua 2013. Idi Disiembre 21, 2013 a  kaaldawan ti Cabugao Dayo, maibatay iti rekord ni Dr. Melvyn G. Castro, DVM, Municipal Livestock Inspector, adda 19 a baka ken nuang a nalako a para parti ken dadduma pay a pagkasapulan manipud  iti Cabugao Dayo.

Kabayatanna, naangay ti Christmas Program (salu-salo)  ti Cabugao Livestock and Traders Association agraman dagiti LGU Personnel iti dayta a gundaway ket nakitaripnong ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a nakidanggay kadagiti ag-dadayo.

Insupusop ni Dr. Castro a no agtultuloy a kastoy ti turongen ti transaksion ket puminpintas ti panagoperar ti Cabugao Dayo a pakabenepisiaran met ti sapasap iti pagimbagan nga ipaay ti serbisioda. # (Web In-Action)

Monday, December 23, 2013

“ADOPT THE BEST!”, KAIBATOGAN TI FFS-CORN

Cabugao, Ilocos Sur – Madama ita ti pannakaiyimplimentar ti Farmer Field School (FFS)-Corn Category iti Brgy. Reppa-ac ken Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangigannuat ti DA-RFU 1, San Fernando City, La Union kasta met iti LGU-Cabugao, nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Maibatay iti palawag ni Mr. Nereo S. Daproza, Consultant kadagitoy a proyekto ket sag-1,000 metro-kuadrado ti minulaanda ti mais a puraw (Glutinous) a para konsumo.  Sag-200 square meters met  ti lima a dasig (5 treatments)  ti panagadal ket ditoy a matakuatan no ania ti kapintasan ket innayon ni Mr. Daproza nga: “Adopt the Best!” kadagiti mannalon kalpasan iti uppat a bulan a pannakaapit dagitoy a demo-farm ti mais.

30 ti kameng ti Baclig Farmer’s Association a nakikaysa kadaytoy a proyekto idinto ta 40 met a mannalon iti Reppa-ac FA.

Idauluan ni Ms. Rema Lucero ti FFS-Baclig idinto ta ni Kagawad Edward Castillo ti FFS-Reppa-ac. # (Web In-Action)

PRE-NATAL KEN BAKUNA TI UBBING, AGTULTULOY ITI RHU

Cabugao, Ilocos Sur – Malaksid kadagiti kadawyan nga an-annayen ken sagubanit dagiti maipapaagas iti Rural Health Unit (RHU)-Cabugao, kaaduanna met ita ti mapan ag-pre natal check-up dagiti masikog tapno maipasigurado ti napintas a kasasaad ti panagpasngayda inton madanonan ti kabulananda. Manamnama nga iti nasayud a koordinasion dagiti masikog kadagiti agrebbeng iti RHU ket ma-update ti rekord-da a kasapulan pay ti Lying-in Clinic a naipasadia a paganakan dagiti nadanonanen ti kabulananda.

Kanaig daytoy, inaldaw latta met iti pannakaipan dagiti ubbing/ maladaga para iti pannakabakunada kadagiti mayataday a pangprebentar ti sakit. Dagitoy ket maik-ikkan ti importansia babaen iti agtultuloy a  panangilungalong dagiti maseknan a Medical Personnel iti MHO-RHU Cabugao kasta met iti Sangguniang Bayan nga idauluan ni Health Committee Chair SBM Dr. Carlito S. Pano, M.D,

Kangrunaanna, dagitoy nga inisiatiba ket resulta iti pannakaitandudo ti salun-at iti amin nga umili babaen iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action)

PAMPUBLIKO A PASILIDAD, NAKASAGANA PARA ITI PASKUA 2013

Cabugao, Ilocos Sur – Nakasagana dagiti pampubliko a pasilidad iti panagselebrar ti Paskua 2013 ken panangsagrap dagiti umili iti kaipapanan ti napaut a Holiday Season.

Kabayatanna, nakasagana latta ti Clean and Green Team ti Munisipio nga idauluan da MENRO Edgar S. Balangatan ken ni Mr. Richard Pula a mangmantener ti kinadalus ti aglawlaw kabayatan ti panagselebrar dagiti umili.

Sakbayna, naiwayat met ti nasaknap a panagdalus kadagiti Beaches ken Resorts ti Munisipalidad para kadagiti agpasiar ken agselebrar iti igid ti kabaybayan. # (Web In-Action)

Friday, December 20, 2013

5TH MEDICAL MISSION TI OHANA, NAANGAY DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti 5th Homecoming Medical Mission babaen ti panangesponsor ti Ilocos Surian Association of Hawaii a nakikammayetan ti Ohana Medical Missions, Inc.; Titans USA Foundation; Renato & Maria Etrata Foundation ken ti  Santiagenians of Hawaii. Indauluan ida ni Dr. Charlie S. Sonido, M.D. dagiti Dodoktor, Nurses, Opthalmologists ken Medical Representatives kadagitoy nga asosasion ket naaramid ti maysa nga aldaw a panagagas idi Disiembre 19, 2013 iti mismo nga MHO-Rural Health Unit (RHU)  Building, Cabugao, Ilocos Sur.


Dupudop ti napan nagpaagas nga umili ken naggapu pay iti dadduma nga ili ken benneg ti sosiedad tapno gundawayanda iti naipaay a libre a medical treatment ket nakategoria dagiti nagagasanda iti Medical, Dental, Surgery (Minor kas iti operasion ti cysts ken circumcision), Pedia, BP, Glucose Count ken panag-check up iti an-annayen ti mata ken panagitedda  pay  iti libre a Sunglasses.

Timmulong met dagiti Medical Personnel ti RHU Cabugao nga idauluan ni Dr. Bernardino M. De Gracia, OIC Municipal Health Officer  kadagiti bisita a Dodoktor.


Impakaammo dagiti Medical Representatives iti pannaki-amad ti Web In-Action iti dayta a petsa a sakbayna ket naggapuda iti Tacloban City a nagitedanda met iti  libre a serbisio ti panagagas  para kadagiti biniktima ti Supertyphoon Yolanda nupay iti Ilocos Sur iti kangrunaan a turongen ti Medical Team-da.

Mapatta-patta nga iwayatda ti Medical Mission kadagiti ili ti Probinsia ti Ilocos Sur agingga inton Disiembre 22, 2013.


Daytoy a tignay-sibiko ken medikal ket tinawen nga ar-aramiden ti grupo ket maysa ti ili ti Cabugao, Ilocos Sur a mabembenepisiaran kadaytoy babaen iti nasinged a pannakikammayet ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Naaramid ti Luncheon ken panagsasarita  nga insagana ti LGU Cabugao kadagiti sangaili a taga-ballasiw taaw iti Municipal Conference Building kas panangiparikna ti nabara a panangsarabo ti Pamilia-LGU Cabugao ken umili ti Cabugao, Ilocos Sur kadakuada. # (Web In-Action)

MABUNAG TI BASURA ITI PAGESKUELAAN

Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramid ti panagbunag ti naklasipikar (Nabubulok-Di Nabubulok) a basura kadagiti service area a pageskuelaan ti ili a Cabugao  babaen kadagiti Obreros ti LGA Tech, Inc.

Sakbayna, naipakaammo kadagiti agad-adal babaen kadagiti mannursuro kadagiti nasao a pagadalan babaen iti babasaen (nakailanadan dagiti pagannurotan ti panangurnos ken panamaglalasin ti basura)  nga imbunong ti Luzon Green Art Technology, Inc. (LGA Tech), nangkontrata  iti pannakaidalimanek ti basura ken pannakagamulona tapno mapagbalin nga Organiko  nga abuno a pakabenepisiaran dagiti mannalon inton agangay.

Segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT, a papigsaenda iti koordinasionda iti nadakamat a kompania tapno agtultuloy a mamantener iti madagdagus ken napintas a pannakaidalimanek dagiti basura nangruna kadaytoy a napaut  a Holiday Season. # (Web In-Action)

NAAN-ANAY A SILAW TI SLAUGHTERHOUSE, NAM-AY DAGITI PARTIDOR

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action idi Disiembre 19, 2013, imbatadda a manam-ayanda iti nasilnag a lawag ti elektrisidad nga impaay ti LGU Cabugao iti Municipal Slaughterhouse ti ili a Cabugao, Ilocos Sur.

Kanaig daytoy, naaddaanda pay iti Power Generator nga inted met laeng ti LGU a mausar  no mapasamak ti “brownout”  nangruna kadagiti panawen a katibok ti parti ken panagiyallatiwda ti karne iti paglakuanda  idiay Tiendaan (NISTC Pubic Market).

Manamnama nga iti kaadda ti napintas a pagsilawanda ket maipaayda iti umisu ken agtultuloy latta  a serbisio a para iti kasapulan dagiti konsumidores ti karne a nangruna kadagiti panawen ti Tienda ken napaut a Holiday iti ili ti Cabugao. # (Web In-Action)

Thursday, December 19, 2013

X’MAS PROGRAM 2013 TI DEPED, DISIEMBRE 18 KEN 19

Cabugao, Ilocos Sur – Indauluan ti Cabugao North Central School ken ti  Cabugao South Central School iti  dadduma  a  pageskuelaan ti Cabugao DepED District a nagselebrar ti Paskua 2013  iti Disiembre 18, 2013. 

Naangay ti Christmas Program 2013 dagiti 26 a Pagadalan ti Cabugao DepED District iti dua nga eskediul:  Disiembre 18 ken 19, 2013 


Naregget a nagpartisipar dagiti ubbing a nangiturong ti naangay a programa a tinarabay met laeng dagiti mangisursuro ken nagannak, sangaili ken Opisiales ti Barangay a pakasarakan iti pagadalan.

Agduduma dagiti naaramid a pakontes/aktibidades ken  agraman ti  Parlor Games a nangparagsak kadagiti ubbing a nakaalaanda iti agduduma a  premio manipud kadagiti naayat a Donors.

Iti Cabugao South Central School, kalpasan ti panagpabuya dagiti Grade Levels iti sala ken kanta  ti Paskua ket naaramid iti pannakaipabuya ti “The Nativity” iti School Stage nga inakem dagiti agkakalaing nga ubbing iti Grade Levels.


Ayat, panagsisinnagut, ken panagsisinninged ti bugas ti Mensahe ni Public Schools  District Supervisor Mrs. Helen V. Siruno kadagiti amin a naitallaong a nakikaysa kadaytoy a panagselebrar iti pannakaipasngay ti Naindaklan a Mannubbot.

Malaksid iti Raffle Draw dagiti agkakapateg a premio, naaramid met ti Exchange Gift dagitoy a nadakamat a pagadalan kasta met dagiti dadduma a pageskuelaan a mangipasimudaag iti panangpangayed ita iti Paskua 2013. # (Web In-Action)

Wednesday, December 18, 2013

LED LIGHT, TUMULONG A MANGSILNAG ITI POBLASION

Cabugao, Ilocos Sur – Maibatay iti rekord ti Municipal Engineering Office, LGU Cabugao, umabot ti 65 a Units ti Light Emitting Diode (LED) iti naipatakder kadagiti Processional Roads iti uppat a barangay iti Poblasion ti ili a Cabugao, Ilocos Sur.


Innayon ni Municipal Engineer Crescencio C. Formoso nga iti pannakaileppas dagitoy a mainayon a pagsilawan ket manayonan ti  silnag ti pagdaliasatan dagiti umili a mabenepisiaran.

Dagitoy a mainayon a pagsilawan ti Poblasion  ket ipaay a proyekto  ti Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao, Ilocos Sur nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action)

INFO-DRIVE TI SOIL FERTILITY MAPPING, AGLEPLEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur –Aglepleppasen  ti Information Dissemination on the Result of Soil  Fertility Mapping kadagiti maseknan a mannalon iti 33 a barangay ti Munisipalidad a naituding iti maudi nga aldaw a panagmiting dagiti pannakabagi ti DA-LGU  iti  Disiembre 17, 2013. 

Maibatay iti eskediul nga inaramid ti DA-LGU Cabugao, manamnama a maisayangkatda  dagiti nakaeskediul a mitingda kadagiti mannalon iti nadumaduma a barangay a nangrugi idi Disiembre 10, 2013 ket manamnama a nagatendar dagiti kangrunaan a mannalon a nainaganan iti soil samples nga inamiris dagiti eksperto ti Bureau of Soils and Water Management (BSWM-Manila).

Daytoy a  gannuat ket nabukel  babaen iti Soil Fertility Mapping Program a proyekto ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken naipatungpal babaen iti panangtarabay da  SBM Benedicto M. Savellano, Committee Chair on Agriculture ken ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni Municipal Agriculturist,   Mrs. Zenaida S. Andrada.

Babaen iti pannakailawlawag ti resulta ti soil analysis ket maawatan a nalaing dagiti mannalon iti panagaramatda  iti abuno  para  iti nadumaduma a pamataudanda a mula    iti  benneg ti agrikultura. # (Web In-Action )

Tuesday, December 17, 2013

COASTAL BRGYS.,CLEAN-UP DRIVE, AGTULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen ti panagkammayet ti LGU-Cabugao ken dagiti Barangay Council ti pito a Coastal Barangays ti ili a Cabugao kas iti Brgy. Dardarat, Salomague, Sabang, Daclapan, Namruangan, Salapasap ken Pugos, maar-aramid ti regular a coastal clean-up iti shorelines kas ituding dagiti napagnunumuanda nga eskediul  kadagiti nasao a barangay.

Segun iti MENRO LGU-Cabugao a  katinnulongda dagiti Konseho ti Barangay ken dagiti kameng ti nadumaduma nga asosasion iti las-ud ti barangay  ket adda naituding a kalawa a daldalusan ti tunggal sektor ket iti laengen mangmonitor ti ar-aramiden dagiti Punong Barangay.

Kanaig daytoy, innayon ti MENRO Office a maipursige iti panagdaldalus iti shorelines nangruna kadagiti tourist destinations kas iti beaches ken resorts  maigapu iti panagsangpet dagiti Turista, Bakasionista ken Balikbayans itoy a napaut a Holiday Season ken panamagsagana pay iti mapaspasangasangan a pannakaangay ti Cabugao Global Reunion ditoy nga ili inton Pebrero 18-20, 2014.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket  mangkomplementar iti programa ti LGU Cabugao iti Coastal  Clean-up a nagkammayetanda iti BFAR ken Barangay  a mangsustener ti kinadalus iti kabaybayan a mangidur-as pay iti Turismo ken mangtulong iti nasalun-at a panagbiag dagiti lumugar ditoy a deppaar. # (Web In-Action)

FARM EQUIPMENTS, NAI-TURNOVER ITI BARANGAY QUEZON

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Turn-over dagiti Farm Equipments kas iti dua a unit ti  rice threshers with motor, maysa a water pump generator ken  Power Generator kadagiti Opisiales ti Barangay Quezon nga idauluan ni Brgy. Captain Nida S. Braceros ken ni Brgy. Quezon Farmer’ s Association  President Mr. Rene Sumibcay idi Disiembre 16, 2013 ditoy Munisipio.


Mismo a ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  a kaduana  dagiti kameng ti Sangguniang Bayan kas kada SBM Danny Q. Gazmen, SBM Dr. Carlito S. Pano, SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee, SBM Vicky S. Serna, SBM Jayhan Alcid Tan, SBM Dodjie Santella, ABC President Teddy U. Soller ken ni GSO Designate Gemma S. Castillo   iti nangbayabay ken ni Mayor Ediboy a nangiyallawat kadagitoy a ramit-agrikultura kadagiti maseknan.

Iti pannakiuman ti Web in-Action ken ni Brgy. Captain Nida S. Braceros, imbatadna a napateg unay daytoy a nagun-odda iti LGU-Cabugao ket impeksana iti nalaus a panagyamannna iti pannakaited kadakuada  kadagitoy a ramit a mangpanam-ay ken mangtulong kadagiti kalugaranna iti Barangay Quezon.
Innayon pay ti Punong Barangay a mantenerenda dagitoy a naited kadakuada tapno agtultuloy a mapagtalinaed iti usarda  kadakuada a nakaisagutan dagitoy a ramit. # (Web In-Action)

SIMBANG GABI, NGAYED TI PASKUA 2013

Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramiden ti Rambak Paskua 2013 iti Iglesia Romano Katolika babaen iti Tema: “Ibiag, Iranud nakatolikoan a Pammati ti Tawen ti Laygo”.

Kalpasan ti pannakaaramid dagiti Nasantuan a Misa iti  Domingo Adviento, nangrugi a naangay ti Misa para iti “Simbang Gabi”  iti Disiembre 15 agingga inton Disiembre 23, 2013, 6:00 P.M. nga es-esponsoran ti Cabugao DepED (Zone 1-4) ken dadduma pay nga asosasion ti ili  kasta met iti “Misa Parbangon”, 4:00 A.M. iti panangidaulo dagiti 9 Clustering iti 33 a barangays ti ili a Cabugao, Ilocos Sur. Daytoy a Misa Parbangon ket maaramid idi Disiembre 16 agpatingga inton Disiembre 24, 2013.

Kabayatanna, maar-aramid met ti Simbang Gabi kadagiti dadduma pay a Sekta ti Pammati a kas pangannurot iti panagselebrar ti Paskua 2013. # (Web In-Action)

MAKONSUMO A KARNE, AGGAPU AMIN ITI CABUGAO DAYO

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action idi Disiembre 16, 2013, imbatad ni Dr. Melvyn G. Castro, DVM, Municipal Livestock Coordinator ken tumultulong  iti  Meat Inspection a kaaduan kadagiti mailaklako a karne particular  iti nuang ken baka  iti NISTC Public Market ket aggapu iti Cabugao Dayo iti aldaw ti Sabado.

Innayon ni Dr. Castro a malaksid iti panaginspeksionda iti uneg ti Municipal Slaughterhouse ket pasiarenda pay dagiti pagtagilakuan ti karne iti Market Stalls kasta met kadagiti agangkat ti karne nga ilakoda met laeng iti uneg ti Tiendaan.

Insupusop pay ti Veterinarian a karkardayo a mapasamak ti pannnakaipuslit ti “Botcha” ditoy Cabugao agsipud iti kinaalertoda iti Livestock Sector a tumultulong a  mangantisipar kadagitoy. # (Web In-Action)

Monday, December 16, 2013

COCONUT SEEDLINGS, INTED TI PCA DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naisangpeten  iti umabot ti 900 seedlings ti niog nga impaay ti Philippine Coconut Authority (PCA), sanga ti Departamento Ti Agrikultura (DA) babaen iti panagkalikagum ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Naidiskarga dagiti coconut seedlings idi Disiembre 13, 2013 ken naidepositoda iti Municipal Plant and  Nursery a pakayur-urayan ti pannakaiwaras ken pannakaimulada.


Inimatangan ni Mr. Robert S. Savella, AT, Municipal Nursery Coordinator ken agraman dagiti LGU Personnel a nagdiskarga ken nagidalimanek kadagitoy a patubo a niog.

Kanaig daytoy, inyusuat metten ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT, iti kalikagum ti LGU Cabugao a pannakaimula pay  ti 350 a Dwarf Coconut Seedlings ditoy ili a Cabugao, Ilocos Sur a nayon daytoy a simmangpet a patubo a niog.


Kabayatanna, impakaammo  dagiti pannakabagi ti PCA a maangay-to ti Technical Briefing maipapan iti proyekto a pakaseknan iti panagmula ken panangtaripato kadagitoy a naited a patubo tapno manamnama a mabenepisiaran dagiti maseknan a mangpatan-ay kadagitoy iti ituding ti LGU Cabugao nga eskediul.

Nakikaysa met dagiti pannakabagi ti grupo ti PCA nga idauluan da  Mr. Franklin V. Cabay ken Ms. Cristy L. De Castro, agpada a  Coconut Development Officer ti PCA Provincial Office, Sto. Domingo, Ilocos Sur.

Ti PCA Provincial Office ket idauluan ni Mr. Francisco C. De Belen, Jr, OIC Provincial Coconut Development Manager.  # (Web In-Action)

INALDAW TI GENERAL CLEANING TI NISTC

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen iti koordinasion ti Market Supervisor Office  ken ti MENRO Office ti LGU Cabugao, maisayangkat iti nasaknap a panaglinis iti las-ud ti Tiendaan (NISTC Public Market) mangrugin  itoy a lawlawas a panamagsagana iti masungad ken kaaldawan ti napaut a    Holiday Season 2013.

Imbatad ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT a napagnunumuanda ken ni Market Supervisor Norma S. Bertumen a makontrol dagiti houseflies ti Tiendaan, masukatan dagiti tali a pagibitinan iti Meat Section, maikkat dagiti “eyesores” kas iti daan a tarpaulin, tolda, spider web, old ads, sanga ti kayo, kayo, batbato ken dadduma pay a kaaspingna a makasipar iti uneg ti  Tiendaan.

Innayon ni Mr. Balangatan a mairaman nga inspeksionen-da dagiti paglakuan ti makan iti uneg ken ruar  kas iti pagibellenganda  ti danum ken rugitda, dagiti Comfort Rooms iti uneg a kanayon koma a madalusan ken mamantener.

Dagitoy a gay-at ket pagtinnulongan dagiti pannakabagi ti Clean and Green kasta met dagiti Personnel ti NISTC tapno maileppas iti naituding a panawen a maisagana para iti napaut a Holiday Season.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket mayataday iti agtultuloy a panangitandudo ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti naan-anay a pannakamantener dagitoy a pampubliko a  pasilidades tapno mapagtalinaed iti napintas a pagdalanan dagiti marketgoers ken iti sanitasion para iti kaaduan. # (Web In-Action)

Saturday, December 14, 2013

COMMUNITY HEALTH TEAM (CHT), MAPAPIGSA ITI BRGYS.

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action ken ni Dr. Bernardino M. De Gracia, OIC Municipal Health Officer, LGU Cabugao itay nabiit,  impakaammona nga awan ti nakana a sakit a mapaspapasaran dagiti bumisbisita iti Rural Health Unit  (RHU) iti inaldaw a papanda iti Balay-Pagagasan ta madagdagus a maantisiparan ken maaksionan dagiti sagubanit dagiti pasiente nga agpaagas.

Daytoy ket resulta ti napintas a pannakaipatungpal ti Kalusugan Pangkalahatan kadagiti 33 a Barangays ti ili a Cabugao a pappanan dagiti pannakabagi ti DOH, MHO-RHU-RN-Heals  ken DSWD-MSWDO  nga agtitinnulong a mangitandudo kadaytoy a Nasional a Programa ti Gobierno a nangruna kadagiti aw-away.

Kabayatanna, impakaammo ni Ms. Beverly Ramos, DOH Representative a naikkan ti insentibo dagiti nag-training  a kameng ti Community Health Team (CHT) kadagiti 33 a barangays idi Disiembre 13, 2013.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta ti nakammayet a panagkinnoordinar dagiti maseknan nga Ahensia ti Gobierno iti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaipaay ti  napintas a serbisio ti salun-at kadagiti umili a nangruna kadagiti  agnanaed iti aw-away. # (Web In-Action)

Friday, December 13, 2013

SCIENCE QUEST 2013, NAANGAY DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti 2013 District Elementary Science Quest babaen iti Tema: “Nature’s Ready: Unravel the Causes, Build the Solution, Empower Science Clubbers to Action” idi Disiembre 12, 2013 iti Social Hall, Cabugao South Central School, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Sakbay a naaramid dagiti contested activities, naangay ti ababa a  programa  iti nasao a pagadalan a nagatendaran dagiti Science Teachers ken Clubbers nga ub-ubbing iti intero a 26 a pagadalan ti Cabugao DepED District.


Nag-Welcome Talk ni Mrs. Melvie S. Sajonia, Principal II, CSCS ket nagyaman ta maipatungpal daytoy nga aktibidad ditoy pageskuelaanda ken masurnadan dagiti aktibidad a mangipaay ti sirib iti pakaseknan ti siensia kadagiti ubbing ken iti aglawlaw.

Pinagsapata ni Mrs. Helen V. Siruno, Public Schools District Supervisor dagiti Opisiales ti ROSCA ken ROYSC.

Kalpasan ti Intermission Numbers ti Cabugao Teacher’s Dance Troupe ken ti CSCS Science Clubber, naaramid ti Orientation babaen ken ni Mrs. Evangeline U. Seatriz, District Science Coordinator.


Dagiti napaggigiddan a pakontes mainaig kadaytoy nga aktibidad: 1. Science Quiz - Grade III to VI; Science Essay, Science Dama; Collage/Scrap Art Contest; On the Spot Painting; Science Oration-Teacher’s Category; ken  Science Competition.

Maudi a parte ti aktibidad iti Closing Program ken Awarding Ceremony dagiti mapagasatan a contestants  nga ubbing kadagiti mapagsasalipan nga aktibidad. Agmalmalem a maaramid ti nasao nga aktibidad iti dayta a nadakamat a pagadalan ken petsa. # (Web In-Action)

X’MAS PROGRAM TI 4 P’S TI BRGY. PUG-OS, NARAGSAK

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Christmas Program 2013  ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 P’s) ti Clustering Group ti 4 P’s iti  asideg ti Barangay Hall ti Brgy. Pug-os.

Kaduada a nagselebrar iti dayta nga aldaw ti Disiembre 11, 2013 dagiti 4 P’s iti Brgy. Bato, Nagsantaan ken Reppa-ac.

Sakbayna, naangay ti X’mas Clustering Program dagiti grupo ti 4 P’s iti Brgy. Salapasap, Marga-ay ken Bungro iti bigat ti Disiembre 11, 2013.


Sakbay a naangay ti Parlor Games iti kamalman ti Disiembre 11, 2013, immuna  a naaramid  ti ababa a programa ket ditoy nga imbinsa ni MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen ti pateg ti panagtitiponda kadagiti 4 P’s a mangselebrar ti Paskua 2013. Kangrunaan a mensahena ket iti panangipaay ti ayat ken iti napintas a panagkakadua ti kapatgan.

Iti nadakamat a taripnong, naited pay  dagiti “Sagot ni Ayat” ita a Paskua 2013  kadagiti nataengan (indigents)  manipud iti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.


Naigiddan pay a naiyadal ti Team Building, Syposium on Anti-Human Trafficking Act of 2003 (RA 9208) ken iti RA 9262- Violation against Women and their Children and other Child Welfare Laws a trinatar ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar.

Nagatendar met da Municipal Link ti DSWD: Ms. Jessie Anne O. Tabut, Ms. Rosemarie Queppet, Ms. Juliet Madriaga ken ni Miss Aida Cueto, Municipal Focal Person ti 4 P’s.


Kabayatanna, naangay met ti Parlor Games a nangabakan dagiti nakipaset iti nagduduma a  premio  ken naaramid ti Exchange Gift kadagiti maseknan a nagited ti ma-raffle a sagutda kadagiti kakaduada a 4 P’s.

Nakikaysa pay dagiti Opisiales ti Barangay Pug-os nga idauluan ni Brgy. Captain Arnold “Bambi” V. Yangat  ken dadduma pay a kameng ti asosasion iti barangay iti daytoy a programa ti 4 P’s. # (Web In-Action)

Thursday, December 12, 2013

RESULTA TI SOIL FERTILITY MAPPING, NAITED ITI BRGY.PUG-OS

Cabugao, Ilocos Sur – Inggannuat ti DA-LGU Cabugao iti Information Dissemination on the Result of Soil  Fertility Mapping iti Barangay  Pug-os idi malem ti  Disiembre 11, 2013.

Nagilawlawag da Mr. Obas Bill Y. Baclig ken ni Mr. Robert S. Savella, agpada nga AT’s ken kaduada ni Miss Melanie Saquiton, JO iti resulta ti soil analysis babaen kadagiti nakasurat iti pisarra. 

Nagatendar dagiti kangrunaan a mannalon a nainaganan iti soil samples nga inamiris dagiti eksperto ti Bureau of Soils and Water Management (BSWM)-Manila babaen iti Soil Fertility Mapping Program a proyekto ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Babaen iti pannakailawlawag ken pannakaipakatto  ti resulta ti soil analysis ket mausar  dagiti mannalon daytoy a pannaka-Bibliada iti panagaramatda  iti abuno a mangikabassit ti gastosenda iti panagmulada  ken mangingato iti matgedanda ken mapastrekda iti apitenda iti nadumaduma a pamataudan a mulada   iti  benneg ti agrikultura.

Iti agdama, addan 20 a barangay ti Cabugao  a naileppas iti panagmitingda maipapan iti nasiken a  pannakailawlawag ti resulta ti soil analysis babaen iti nagsisina nga eskediul ti  puersa dagiti pannakabagi ti DA-LGU Cabugao a mangipatungpal kadaytoy nga aktibidad-da.  # (Web In-Action )

RESULTA TI SOIL FERTILITY MAPPING, MAIT-ITED

Cabugao, Ilocos Sur – Inggannuat ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada iti Information Dissemination on the Result of Soil  Fertility Mapping ket naaramid ti Dry Run iti Barangay Baclig idi Disiembre 9, 2014. 

Maibatay iti eskediul nga inaramid ti DA-LGU Cabugao, mapatta-patta a maisayangkatda daytoy nga aktibidadda iti walo nga aldaw (Disiembre 9-17, 2013) ket manamnama nga agatendar dagiti kangrunaan a mannalon a nainaganan iti soil samples nga inamiris dagiti eksperto ti Bureau of Soils and Water Management (BSWM)-Manila babaen iti Soil Fertility Mapping Program a proyekto ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Babaen iti sapasap a pannakailawlawag ken pannakaipatungpal ti resulta ti soil analysis ket mausarto  dagiti mannalon daytoy a pannaka-Bibliada iti panagaramatda  iti abuno a mangikabassit ti gastosenda iti panagmulada  ken mangingato iti matgedanda ken mapastrekda iti apitenda iti nadumaduma a pamataudan  iti  benneg ti agrikultura. # (Web In-Action)

DRAINAGE CANAL, MATARTARIMAAN ITI BRGY. QUEZON

Cabugao, Ilocos Sur – Kas panangannurot iti “Oplan Dalus”  nga intuyang ken agdama nga ipakpakat  ti Munisipio ita a bulan, inlungalong metten  ni Brgy. Captain Nida S. Braceros ti Barangay Quezon iti  pannakakali dagiti agsumbangir a kanal iti sumrekan ti Barangay a kasilpo iti Quezon-Alina-ay Road tapno napinpintas ti buya ti kalsada ken saan nga agsaknap ti danum iti kalsada no adda tudona.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action idi Disiembre 11, 2013, imbatad ni Brgy. Captain Braceros a malaksid iti panangpasayaatda iti Barangay Nursery, Material Recovery Facility (MRF), Herbary, Mini-Tree  Park  ken ti pannakadalus ti agsumbangir a parte dagiti kalsadada iti barangay, maikonsentrar ita a tarimaanenda dagiti drainage canal-da ita a matitikag  ti tiempo. Inton panagtutudo, saandanton a pakaseknan ti panaglippias dagiti kanal, insupusop pay ti Kapitana ti Brgy. Quezon.

Dagitoy nga aksion ket panangannurot iti agtultuloy a programa ti Gobierno Munisipal iti  pakaseknan ti “Clean and Green Program”  ken iti panangpasayaat kadagiti kasapulan a pasilidades para kadagiti lumugar iti barangay-da. # (Web In-Action)