Monday, April 30, 2012

MINI-TRACTOR, NAISAGUT KADAGITI MANNALON ITI BARANGAY PUG-OS

Cabugao, Ilocos Sur – Addan iti ikut ti Pug-os Farmer’s  Association nga idauluan ni Mr. Elmer Guerrero Bromeo ti mini-tractor (Kubota Brand) nga impaay ni Diputado Ryan Luis V. Singson, First District, Ilocos Sur babaen iti resolusion a panagkiddaw manipud iti asosasion ken in-endorso ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Napasangpet ti asosasion ti nasao a makinaria idi Abril 23, 2012 ket manamnama a mapagsasaritaan dagiti kameng ti nasao nga asosasion iti pannakabukel   dagiti alagaden iti pannakausar daytoy a farm equipment.

Imbatad ni Presidente Bromeo a daytoy a ramit ket maysa a “grant” pang-agrikultura ket babaen ti asosasion nga idauluanna, impeksana ken dagiti kakaduana iti nalaus a panagyamanda ken ni Diputado Ryan ken ni Mayor Ediboy  iti naipaay kadakuada a ramit. Innayon ti Presidente a manteneren ken taripatuenda a nasayaat daytoy tapno manayon ti usarna kadagiti kakaduana a mannalon. # (Web In-Action)

NAMRUANGAN TEAM, KAMPEON TI BASKETBALL TOURNAMENT 2012

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Championship Games ti Basketball Tournament 2012 a maysa kadagiti nangpamaris dagiti aldaw a panagpiesta ti ili a Cabugao iti Abril 28, 2012 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.
Kalpasan ti naiget a risiris iti kina-salipda, ti Brgy. Baclig Team, nagun-od ti Namruangan DNCC Team ti Kampeonato iti eskor a 78-71. Nagkampeon ti Namruangan Team: DNCC-SK (Daclapan, Namruangan, Cacarsan, Caloy) babaen ti panagpaay a Coach ni Arsenio Gorospe, Jr., Kagawad iti nasao a barangay.
Umabot ti 13 ti Players a nakipagay-ayam  ket namnaminsan a naabakda kabayatan ti elimination round.

Kalpasan ti ay-ayam, nakiragup ni Brgy. Captain Robertson “Bongbong” Gorospe (nakapuraw ken nagiggem ti tropeo)  kadagiti players ken SK Members (Cheering Squad) a nagpaala ti pakalaglagipan a ladawanda a sangagrupo.
Imbatad ni Coach Gorospe ti pormulada a nagballigi ket iti teamwork ken disiplina ti bagi ken napasnek a panagpraktis ti inaramidda. Nainkasigudan, kuna ti Coach idi madamag iti naisalumina a kinaandur dagiti playersna.
Binayabay met ni Brgy. Captain Robertson Gorospe ti imbayogda a Team ket impeksana ti nalaus a ragsakna iti panangyalatda ti kangatuan a puesto daytoy a tawen iti panagpiesta ti ili a napasamak a liga ti basketball. # (Web In-Action)

NAYAWAT TI PREMIO DAGITI NANGABAK TI PINAKA NGA AYUP

Cabugao, Ilocos Sur – Nayawat  ti premio ti nangabak ti pakontes ti pinaka-kalabaw, baka ken buffalo  a naangay  idi Abril 21, 2012 a kaaldawan ti mannalon ti panagpiesta ti ili a Cabugao a nagpaayan da DA Regional Executive Director Valentin C. Perdido, Ph. D. ken Provincial Agriculturist Teofilo R. Quintal a kangrunaan a Hurado iti panagbisita dagitoy nga opisiales ti DA a kaduada ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti DAYO-Cabugao, Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur.

Kabayatan ti impormal a pannakayawat dagiti premio idi Abril 28, 2012 iti mismo a pagda-dayoan,  impeksa ni Mr. Marciano Raciles, Presidente ti Cabugao Traders Livestock Association ti nalaus a panagyamanda ken ni Mayor Ediboy, Gov. Luis “Chavit” Singson ken Vice Gov. DV Savellano iti naan-anay a panangsuportada ti pagsayaatan ti DAYO-Cabugao a nakaigapuan met ti panagpasalipda ti kinnadakkelan ken kinnapintasan ti ayup.

Innayon ni Presidente Raciles a naggapu kada Mayor Ediboy ken Vice Gov. DV Savellano dagiti premio a naited kadagiti nangabak. Ti pakontes ket mangnayon ti regta dagiti mannalon a makipaset ti Sinabado nga aktibidades ti Dayo-Cabugao, segun
pay iti Presidente.

Dagiti nangabak iti pakontes ket da: Froilan Serrano, pinaka-Kalabaw; Floro Sinco-pinaka-Baka, Minda Calacal-Buffalo.
 # (Web In-Action) 

GRAND FINAL, NAANGAY ITI BIRIT QUEST 2012

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Grand Final ti Birit Quest 2012 iti karabiyan ti Abril 27, 2012 iti Cabugao Central Park (CCP) Auditorium a no sadino a ditoy ket awan ti itiitan iti adu  nga umili ken sangaili a nagbuya  iti maudi a pakaarisitan ti pagpuestuan  dagiti nabatbati a sangapulo a contestants iti Junior ken Senior Division.

Nagpaay a Host ni Ms. Jennifer Marianne Reyes. Buklen dagiti  Hurado da: Mr. Zandro Ventura, Ms. Helen Fuller, Mrs. Odette Somera, Mr. Jansen Senica ken Miss Estrella Somera. 

Iti umuna a rikus, immuna a  nagkanta ti benneg ti Junior Division sa simmaruno ti Senior Division. Nangipaay  ti special number ni Binibining Cabugao 2012, Miss Rarhea Sevilleja.

Naisaganad  a dagus ti Final  Round ket ditoy a naaramid ti panang-critique ti Hurado ti tunggal contestant a paset pay  ti pannakaidur-as  ti kabaelan ti tunggal kumakanta. Kalpasan a naileppas ti Final round ti Junior ken Senior Division, naipabuya ti Fire Dance kabayatan a naur-uray ti resulta ti nangabak.

Nagtitinnulongan met dagiti Hurado nga inyawat dagiti premio dagiti nagballigi a kumakanta.
Idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ABC  President, Brgy. Captain Teddy U. Soller  ti 15 a nangesponsor  iti Birit Quest 2012. # (Web In-Action)

DAGITI NAGBALLIGI A CONTESTANTS:

Junior Division
PREMIO
Champion-Luz Clarita Rabbon, San Vicente, Ilocos Sur
P20,000
1st Runner-up-John Carlo Sabuyas, Sabang. Cabugao, Ilocos Sur
P10.,000
2nd Runner-up – Fitch Voy Tumbaga, Sinait, Ilocos Sur
P5,000
Runner-up: Gerald Garcia, Charlie Tapuro

Senior Division

Champion – Bruce Lee Paragas, Bauang, La Union
P20,000
1st Runner-up- Khayzy Bueno, San Juan, Ilocos Sur
P10,000
2nd Runner-up-Joanna Mae Arcaparlas, Vigan City
P5,000
Runner-up: Edward Allen Miranda, Sharmyn Absing
P3,000

Friday, April 27, 2012

BINIBINING CABUGAO 2012 PAGEANT NIGHT, NAGBALLIGI

Cabugao. Ilocos Sur -  Naaramid ti Pageant Night ti Binibining Cabugao 2012 idi rabii ti Abril 23, 2012 a naangay iti Cabugao Central Park (CCP)  a no sadino a ditoy ket awan ti itiitan ti kaadu  ti  umili ken sangaili a nangokupar ken  magagaran a nagbuya  iti auditorium ti CCP.

Malaksid kadagiti balikbayans ken bisita,  adda pay ti grupo  a   naggapu iti Bayombong, Nueva Vizcaya ken Gonzaga, Cagayan,

Kalpasan ti Doxology, impaay ni Mrs. Mariedes de Leon-Soller ti panglukat a sarita iti nasao a Pageant. Dinakamatna ti akem  ti Cabugao Ladies Intensified Group (CABULIG) nga idauluan ni Mrs. Jerlie Seguban-Cobangbang a nangigannuat ken Executive Producer  kadaytoy a pakontes iti kinnapintasan babaen ti pannarabay ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ABC President, Brgy. Captain  Teddy U. Soller.

Sakbayna, naiyam-ammo dagiti nangbukel ti Hurado. Ni Miss Namkeen Soller  Hameed, Former Beauty Queen, ti Host kadayta a rabii.

Kalpasanna, indibidual a nagpresenta/inyam-ammoda  ti bagida  dagiti kandidata iti entablado. Nagsaruno ti Swimsuit ken Gown Attire nga impamatmatda iti publiko ken Hurado.

Tunggal presentasion ket maipakaammo ti agballigi a kandidata. Ditoy met a mapan isaad dagiti matudingan a personalidad  ti pannakaikabil ti banda ken dadduma pay a maisagut kadagiti nagballigi a kandidata. 

Sakbayna, nagdalan daytoy a pasalip iti naiget a proseso iti pannakapili dagiti nalilibnos a dayag a naggapu iti barbarangay ti Munisipalidad ti Cabugao a mangpadaeg/mangpangayed  ti panagpiesta ti ili ken pakaay-ayuan dagiti makisalip iti  magun-odda  a  dadakkel  a  premio ken benepisio.

Daytoy a pasalip ti kinnapintasan ket tinawen  nga ang-angayen   ti Munisipalidad ti Cabugao babaen iti panangesponsor dagiti Opisiales ti Gobierno ken dadakkel nga establisimiento ti negosio.

Inyalat ni Miss Rarhea Sevilleja ti Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur ti Korona ti Binibining Cabugao 2012! # (Web In-Action)

HANDOG TITULO PROGRAM, NAIGANNUAT DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur-Naigannuat ti Handog Titulo Program, nagkammayet a programa  ti LGU  Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ni  DENR Regional Executive  Director Samuel Penafiel  para kadagiti umili nga agpa-titulo  babaen ti DENR ken Register of Deeds.

Umabot ti 93 a katao ti naiwarasan ti titulo ita nga aldaw ti  Abril 27, 2012 a naangay iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangibunong ti nagkammayet a grupo  ti ROD,DENR ken LGU nga indauluan da Regional Technical Director Lydia S.  Lopez for Lands ken Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr.

Iti naangay a programa, imbagian ni Municipal  Treasurer Lourdes Azcueta ni Vice Mayor Danny Gazmen a nanglukat ti programa. Nabara a pammasangbay kadagiti opisiales ti DENR ken Register of Deeds ti impaay ni Mrs. Azcueta a sarita.

Inted ni Mr. Manuel G.  Ydia, Chief, Land Management Division, DENR R-1  ti Rationale ti Programa idinto ta nangipaay ti kapampanunotan da Atty. Jessie Tagatac, pannakabagi ti Register of Deeds, Ilocos Sur ken ni Forester   Benjamin S. Abucay, OIC  PENR Officer, Ilocos Sur.


Iti mensahe ni Mayor Ediboy, impaayna ti naimpapusuan a panagyamanna ken ni DENR RTD Lydia S. Lopez iti akem daytoy  a nangipagteng  iti di magatadan a seguridad para iti sanikua dagiti benepisiario a maikkan ti titulo ken ti di mauma a panangisagsagutna ti ili a Cabugao a nagtaudanna.Binigbig ti Alkalde ti pateg ti panangisimpa ti titulo ti daga para iti masakbayan nga usar daytoy. Pinagyamananna  met ti idadar-ay  dagiti Kapitanes ti Barangay  a katulongan ti Gobierno Munisipal a mangipatungpal kadagiti programa ti DENR ken DOR para iti umili ti Cabugao iti agdama ken  iti masakbayan.

Iti panagsarita ni RTD Lopez, dinakamatna ti kasasaadna iti panagserbisiona  iti Ahensia ti DENR. Iti pannakaidestinona iti Region 1, dinayawna ti LGU Cabugao  nga idauluan ni Mayor Ediboy a nangbigbig kenkuana ken iti opisinana a kas partner-na iti pannakaipakat dagiti programada ti DENR  nangruna iti pannakapatitulo ti amin a daga ditoy Cabugao. Malaksid iti Pre-patent ti agrikultura babaen ti programa ti CARP,  maisaruno nga igannuatda ti Pre-patent ti residensial babaen ti bileg ti maysa a linteg tapno naan-anayen  a mapatituluan amin a daga uray iti Poblasion.

Kadagiti amin a nagsarita, kangrunaan a naibagada  a ti kangrunaan a  maisagut ket  ti recipient ti programa babaen iti nalaka ken nadaras a panagpatitulo, ngumato ti balor ti daga, adda seguridad ti agtagikua iti daga ta makuna a kukuanan  ti napatituluan a daga, manayonan ti masapulan ti kaha ti ili ken maiyagpang ti panagbiag dagiti benepisiario agsipud ta mausarda ti titulo tapno  agbalin a produktibo ti dagada.

Kalpasan a naiwaras dagiti titulo, naited met dagiti Sertipiko ti Pammigbig iti pannakabagi ti ROD, LGU babaen ken ni Mayor Ediboy ken staff ti Municipal Assessor’s Office nga idauluan ni OIC Municipal Assessor Lourdes Azcueta. Inted met ti LGU Cabugao ti katukad a pammigbig ken ni  RTD Lydia S. Lopez.
Nagsarita met ni Mr. Eleuterio S. Piros, pannakabagi dagiti immawat ti titulo ket pinagyamananna ti LGU Cabugao, ROD ken DENR iti naipaay kadakuada a pagsayaatan ken seguridad ti sanikua.

Sinerraan ni CENR Officer Florencio Soliven, Jr., Vigan City, ti programa ket ingunamgunamna ti panangsalimetmet dagiti  immawat  ti tituloda kas maysa a kapatgan a gamengda ta no madadael ket aggastosda manen ti dakkel. Pinagyamanan ti CENR Officer  ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Ediboy iti ayatda  a nangpasangbay kadakuada  a taga- DENR   ken kimmablaaw pay ti CENR Officer   iti panagpiesta ti ili a Cabugao. # (Web In-Action) 

Mr. Manuel G. Ydia, Chief, Land Management Division, DENR, R-1, San Fernando City, La Union
Atty. Jessie Tagatac, Register of Deeds, Ilocos Sur
Mr. Benjamin S. Abucay, OIC, PENRO Province of Ilocos Sur
Mayor Ediboy Cobangbang
Ms. Lydia S. Lopez, Regional Technical Director for Lands, DENR R-1, San Fernando City, La Union

NGAYED-KULTURA NI ILOKANO, NAIPARANG ITI EDUCATION DAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naituding nga aldaw ti DepEd Cabugao District iti Abril 26, 2012 a panagpiesta ti  ili ti Cabugao a pakairamanan ti 4 a National High Schools ti Munisipalidad.

Nasapa a naangay ti Parada iti aglikmut ti Poblasion a nakilaokan ti 27 a pageskuelaan ti Munisipalidad (23 nga Elementaria/Primaria ken 4 a Sekundaria) a nakipasetan ti Marching Band ti tunggal pagadalan a nagtungpal iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy, Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti 10:am iti Abril 26, naangay ti Marching Band Exhibitions.

21 a pageskuelaan-elementaria ti nangipamatmat ti kabaelanda ken estiloda iti panagusar iti instrumento-musika. Naiballaet ti panagmensahe dagiti opisiales ti DepEd iti District ken Division Office kasta met iti pannakikammayet ti LGU-Cabugao babaen kada SB Member Vicky S. Serna, Chairperson, Komite ti Edukasion. Anag ti  mensahe ni  Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  ti napintas a tunos dagiti opisiales, mangisursuro, ken nagannak a mangpangayed ti naituding nga aldawda ti Education Day kas paset ti Piesta.

Karabiyan ti Abril 26, 2012, naaramid ti Cultural Show iti Cabugao Central Park (CCP) a nakaipabuyaan dagiti dance-drama, comtemporary dance ken Ilocano Wedding Tradition. Kalpasan ti panagpabuya ti sala ti Zone 1 agingga iti Zone 4, naiyam-ammo ti naisangayan a sangaili iti dayta a a rabii,  ni  Hon.  Estrella O. Soria, Ed. D., Assistant Division Superintendent ti DepEd Ilocos Sur babaen ken ni Mrs. Melvi S. Sajonia, Principal, Turod Elementary School ken maysa kadagiti Emcee.

  
Kimmablaaw ni Dr. Soria kadagiti umili ken iti amin a makipagramrabak ti panagpiesta ti ili  ti Cabugao kangrunaan ti LGU nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. Imbatad ti opisial ti DepEd a napateg kenkuana ti ili a Cabugao isu nga adda a makipagrambak ti Piesta. Dinakamatna ni Mrs. Estrella Somera, maysa nga eksperto ti Musika a nakamulianna iti arte ken kultura. Dinayawna ti ili a “seedbed” ti pannakapasantak ti kultura ni Ilokano gapu iti kaadda iti Indigeneous Peoples (IP’s) ken naayat dagiti umili iti pannakapreserba ti Kultura-Ilokana. Dinakamat pay  ti opisial  ti DepEd ti Drama-dance nga  impabuya ti Zone 4  a  nagtaudan ti puli a Tinggian. Dinakamatna pay ti naglatlatak nga “Aweng ti Kawayan” a nangyalimpatok ti ili a Cabugao iti Cultural Show.

Imbatad ni Dr. Soria nga uray isuna ket itandudona met ti panakapreserba ti kultura ni Ilokano.  Kinaritna ti sapasap a saan koma a maitulok ti panangyanud ti Kultura Lumaud-Dumaya ti kultura-Pilipino partikular dagiti etniko a grupo  tapno saan a mapukaw ti kinasiasino ti Ilokano ken dadduma pay a puli a nagsusupadi ti kulturana (diversified culture).

Impasagepgep ni Dr. Soria a daytoy ti kangrunaan ita nga akem dagiti padana a mangisursuro kasta met iti tulong ti  LGU iti pannakaited ti importansia kadagiti programa ken aktibidad a mangitag-ay ti kultura ken arte.

Naiballaet ti intermission number ti Cabugao Teacher Dance Troupe sa naisaruno ti pannakaiparang ti drama iti  wagas a panagasawa ni Ilokano. Nakaay-ayat ti panangiparang da Mrs. Julie Cayso, Principal ti Cuantacla ES ken Mr. Donato  Sambrana, Master Teacher 1, Arnap ES,  agpada a Narrator iti bosesda a nangiwardas ti parang ken  eksena ti drama.  Impamatmat met  dagiti nagakem ti laingda nga agarte ken nagaksion  iti parteda. Naray-aw ken nagtig-ab dagiti nagbuya iti kinapintas ti naimatanganda a drama-Ilokana.


Nasangaili pay ni Mrs. Juliet Serna-Castillo, maysa a mangisursuro a balikbayan ken dadduma pay a kakaduana a balikbayan a timmabuno iti dayta a rabii. Siraragsakda a nakipaset  iti “panagbitor” iti panagsala ti nobio ken nobia kalpasan ti nai-drama a kallaysa.

Kas paset ti pannaka-check ti attendance ti mangisursuro iti programa, naikkan ti piesa a nagsalaan ti Zone 1, 2, 3, ken 4 babaen ti waltz ken cha-cha.

Iti panangngudo ti programa, nagyaman ni Mr. Engelberto Garma, Federated PTA President iti amin a timmaripnong ti pabuya ti Cabugao DepEd District. Iti kapintas ti naipabuya, ninamnama ti opisial ti FPTA a nagustuan dagiti nagbuya ken napnekda ken nasulitda ti umayda panagbuya ditoy CPP.

Nagpaay a Master of Ceremonies da Mrs. Melvi S. Sajonia ken  Mr. Jose Singson, Jr. # (Web In-Action)