Wednesday, February 28, 2018

ALS STUDENTS, UMADANI TI PANAGEKSAMENDA

Innayon ni Mr. Sumibcay nga inton Marso 4, 2018 ti nakaeskediul a panageksamenda.

Daytoy ti dagup dagiti bilang ti agbasbasa iti ALS a naggapu iti nadumaduma a barangay iti ili ti  Cabugao, Ilocos Sur.

Iti agdama,  maisagsaganan dagiti papeles a kasapulan iti pannakakualipikarda nga ageksamen inton Marso 4, 2018.
Mangnamnama ni Mr. Sumibcay a babaen iti agtultuloy a suporta ti Gobierno Munisipal kadagiti programa ti DepED ket maidur-as daytoy a sistema ti edukasion iti Cabugao, Ilocos Sur. # (Web In-Action)

MR. & MISS CSCS 2018 CORONATION RITES, NARAMBAK!

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Elementary Day iti Cabugao South Central School baben iti Tema: “Aloha! CSCS Strengthens Solidarity Thru a Hawaiian Festivity” a nagpartisiparan dagiti agbasbasa nga ubbing manipud iti Kindergarten agingga iti Grade VI; Balikbayans; Mangisursuro; PTA Officers; Opisiales ti Ili; Nagannak/Guardians; Bisita ken lumugar iti Barangay Bonifacio ket  naangay ti panagselebrar iti Cabugao Central Park (CCP)  Stage idi karabiyan ti Pebrero 25, 2018.

Immuna a naaramid ti  Parada iti aglawlaw ti Poblasion iti bigat dayta a petsa.

Iti Coronation Rites, insaad da Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken ni Public Schools District Supervisor Dr. Consesa T. Rumias ti Korona da King Oliver 1st ken ni Queen Sofia 1st.

Nangipaay ti Mensahe ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw ken nagyaman. Pinadayawanna dagiti nakipaset a Balikbayans, Mangisursuro, Nagannak, Guardians, Ub-ubbing ken iti amin a naitaripnong iti kinapintas dagiti naipabuya. Kunana a napintas unay dagitoy a gannuat nga  iti panggepna ket mangpasayaat iti pageskuelaan ken dagiti agad-adal.  

Kalpasan ti Investiture ket nagpabuya dagiti Grade Levels manipud iti Kindergarten agingga iti Grade VI.

Nagsarita  da Public Schools District Supervisor Dr. Consesa T. Rumias ken ni  Mrs. Estrellita M. Siruno, Principal III ti CSCS.

Nagatendar met ni  Vice Mayor DJ Savellano ken dagiti Konsehales ken Opisiales ti LGU-Cabugao iti nadakamat a panagselebrar. # (Web In-Action)

AWARD, NAGUN-OD TI MUNICIPAL ACTION TEAM TI LGU CABUGAO!

Cabugao, Ilocos Sur – Naited ti Award: “Pinakamatatag na Kalipunan Award”  para iti Municipal Action Team (Municipal Operations Office ti 4 Ps) iti  LGU-Cabugao babaen iti panangipaay ti Department of Social Welfare and Development (DSWD)-Field Office 1, San Fernando City, La Union. 

Inawat dagiti kameng ti MOO-DSWD Cabugao daytoy a pammadayaw manipud  iti DSWD-FO 1 nga idauluan ni Marcelo Nicomedes J. Castillo, Regional Director  kabayatan iti pannakaselebrar  ti DSWD 67th Anniversary Celebration idiay Hotel Ariana, Bauang La Union idi Pebrero 22, 2018. # (Web In-Action)

Monday, February 26, 2018

NAITED A NASAYAAT TI SERBISIO KADAGITI CLAIMANTS TI PCIC

Cabugao, Ilocos Sur  - Nagtinnulong ti DA- Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC)  ken dagiti  Staff ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni Municipal Agriculturist  Robert S. Savella  a nangited ti bayad dagiti mannalon a nadidigraan ti mulada a pagay itay Wet Season 2017 (Hunio-Nobiembre) ken iti Dry Season 2017-2018.

Kanaig daytoy, impadamag ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella a nasayaat ti panangipatungpal  ti Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC)  para iti programa ti PCIC  kadagitoy nadakamat a nagsaruno a Cropping Season kadagiti mannalon.

Innayon ti MAO nga awan ti rimsua a problema iti panangaksion ti PCIC kadagiti pakaseknan dagiti mannalon kadagiti “crop damages” a napabisita ken naipinal babaen iti panagtitinnulong dagiti maseknan a mannalon, Staff ti DA-LGU ken dagiti Adjuster ti PCIC nga adda iti babaen ti Departamento ti Agrikultura (DA).

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta iti nakammayet  a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken iti DA-PCIC  tapno matulongan ti kasasaad dagiti mannalon a naapektaran ti mulada iti kalamidad ken sakit. # (Web In-Action)

DILG SA BARANGAYS: IREPORT ANG PAGGAMIT NINYO NG PONDO NG SK BAGO MAG-MARSO 15

Bilang paghahanda sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa Mayo 14, 2018, pinaaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang lahat ng barangay na isumite ang kanilang annual report hinggil sa naging paggamit nila sa pondo ng SK bago mag-Marso 15, 2018.

Sinabi ni DILG Officer-in-Charge Eduardo M. Ano na dapat masiguro na ang pondong nakalaan sa SK ay nagamit nang makatwiran para sa kapakanan at benepisyo ng mga kabataan.

“Bilang mga lingkod bayan, nararapat lamang na ipaalam ng barangay sa mga mamamayan kung paano nila ginastos ang pondong nakalaan para sa mga kabataan,” pahayag ni Ano.

Sa ilalim ng Guidelines on the Allocation and Utilization of SK Funds na ipinalabas ng Commission on Elections (COMELEC) noong nakaraang taon, “ang 10% ng general fund ng barangay ay dapat ilaan sa SK para magamit sa mga youth development at empowerment programs at projects hanggang sa magkaroon ng bagong halal na SK officials.”

Isinasaad din sa panuntunan na dapat ilaan ang nasabing pondo sa Mandatory Training at SK Pederasyon elections at youth development at empowerment programs na layuning isulong at siguruhin ang equitable access sa quality education, youth employment at livelihood, anti-drug abuse, gender sensitivity, sports development, capacity building, at iba pa.

Ayon kay DILG Spokesperson Assistant Secretary Jonathan Malaya, handang magsagawa ang Local Government Academy ng DILG ng Mandatory Training sa mga Newly Elected SK Officials subalit ang gastos sa pagsasanay ay dapat ibawas sa Barangay General Fund na nakalaan sa youth projects.

“Nais naming ipaalala sa lahat ng Barangay na kailangan nilang itabi ang pondo na nakalaan para sa Mandatory Training ng lahat ng opisyal ng SK na mahahalal sa Mayo. Kaya hindi nila dapat ubusin ang 10 porsyentong pondo ng SK dahil walang magagamit ang kanilang SK officials na panustos sa nasabing pagsasanay,” ani Malaya.

Inihayag din ni Malaya na dapat isumite ng mga barangay ang kanilang ulat sa paggastos ng pondo ng SK sa National Barangay Operations Office (NBOO) ng DILG, pati na rin sa National Youth Commission sa pamamagitan ng mga sumusunod na email address: nboo.dilgco@gmail.com at sa sanggunnian.nyc@gmail.com.

Task Force on Youth Development

Bilang bahagi ng adbokasiya ng Departamento para sa transparent at accountable youth governance, sinabi ni Ano na ang Task Force on Youth Development (TFYD) na binuo sa bawat barangay ang siyang maghahanda ng report kung paano ginamit ang SK funds at gagawa ng Annual Barangay Youth Investment Program hanggang magkaroon ng kuwalipikado at bagong halal na SK officials.

Tinukoy din ng opisyal ang tungkulin ng TFYD na siguruhin at imonitor ang implementasyon ng youth development at empowerment programs, projects at activities.

Ang nasabing task force din ang magsasagawa ng imbentaryo ng lahat ng properties, finances, at documents ng SK bilang pagsisiguro sa maayos na transition sa mga susunod na opisyal ng SK.

Ang TYFD ay binubuo ng Sangguniang Barangay (SB) member na nagsisilbing Chairperson ng Committee on Women and Family bilang pinuno, at apat na iba pang miyembro na pipiliin mula sa talaan ng nominado ng youth organizations sa mga barangays. #   Source – www.dilg.gov.ph

CABUGAO INTER-BARANGAY BASKETBALL TOURNAMENT 2018, NAIRUBUAT

Cabugao, Ilocos Sur – Naluktan ti 2018  Cabugao Inter-Barangay Basketball Tournament idi Pebrero 25, 2018 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur   ket umuna a naaramid ti Parada a naaramid iti aglikmut ti Poblasion a nagpartisiparan dagiti Basketball Players iti nadumaduma a Barangay, Coaches, Game Officials ken Marching Band. Nangrugi ti Parada  iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur a disso ti pagsasalipan ken ditoy met laeng a disso  ti pakaaramidan iti Opening Program.


Naisaruno a naaramid ti  Opening Program. Kalpasan ti Opening Prayer ket nakanta ti  Pambansang Awit ken ti  Cabugao Hymn.

Simmaruno ti Welcome Remarks  ni SBM Atty. Bryan Jett S. Pano, Committee Chairman on Sports. Inawisna ti imatang dagiti umili a mangbuya kadaytoy a kangrunaan a parang/pagteng  ti sports nga aramiden dagiti  umaayam iti barangay.

Innayon ni SBM Pano  a daytoy a paay-ayam  ti LGU-Cabugao ket panggepna nga ital-o ti kasasaad ti  sports, napintas a panaglalangen, kooperasion, panangyadayo kadagiti agtutubo iti madi a bisio.

Kalpasan a naaramid ti Yell  Per Team, nangited ti Mensahe ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw ken nagyaman   ti Ama ti Ili kadagiti agsasalip ken kasta metten kadagiti amin a naitaripnong iti Sports Complex.

Imbinsana ti pateg iti pannakipaset  dagiti agtutubo iti programa ti Munisipio iti Sports. Kinunana a mataginayon koma ti panagkakadua; panaggagayyem ken “I wish all the best!” insupusop ti Alkalde Munisipal.

Ingunamgunamna pay iti pannakamantener koma  iti sportsmanship dagiti  amin nga agay-ayam. 

Naisaruno a naibasa ti Oath of Sportsmanship babaen iti Basketball Player ti Brgy. Bonifacio.

Naisaganad  ti panagtitipon dagiti Captain Ball ti kada Team ket nakibinnunotda (draw lots)  iti pakaipananda a Bracket (6 a Bracket) kadagiti agpartisipar iti Tournament. 

Naaramid ti miting dagiti Coaches   para iti Game Rules babaen kadagiti Opisiales a mangimaton iti paay-ayam sakbay a  naaramid  ti Ceremonial Toss ti bola iti tengnga iti  nagbaetan ti Basketball Player ti Brgy. Salapasap   ken ti Brgy. Namruangan nga umuna nga agay-ayam babaen ken ni Mayor Josh Edward. 

Nakikaysa met da Vice Mayor DJ Savellano; dagiti Kapitanes ti Barangay a naitallaong nga idauluan ni ABC President Thaddeus U. Soller kasta metten dagiti Municipal Officials nga isuda SBM Danny Q. Gazmen ken ni  SBM Vicky S. Serna. # (Web In-Action)

Wednesday, February 21, 2018

OCD KICKS-OFF BIDA ANG HANDA CAMPAIGN FOR 1ST QUARTER NSED 2018

The National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) through the Regional DRRM Councils is holding the 1st Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill (NSED 2018) on 15 February 2018, 2 pm. The ceremonial venue will be at Quezon City Memorial Circle, Quezon City. 

OCD is also rolling out the “Bida ang Handa” campaign for NSED 2018. The campaign aims to promote disaster preparedness through public participation to the NSED. The campaign seeks to gather the maximum number of commitments via social media. 

The Bida Ang Handa campaign involves government, non-government, private and academic institutions as well as other stakeholders. The public is invited to post photos or videos in their respective social media accounts that show what they do to be prepared for earthquakes and other hazards. #BidaAngHanda is the official hashtag for this year’s NSED. 

Example: “Meron kaming Family Emergency Survival Kit para kung kailangang lumikas, meron kaming magagamit, dahil Bida Ang Handa!” 

“We encourage everyone to join the #BidaAngHanda campaign in support of the first Quarter NSED. The NDRRMC conducts this nationwide earthquake drill quarterly, as one of its initiatives to promote disaster preparedness and community resilience among Filipinos,” says NDRRMC Executive Director and Civil Defense Administrator Usec Ricardo B Jalad. (OCD). # Source - PIA

DEPED REMINDS PUBLIC ON LAST DAY OF LEARNERS’ EARLY REGISTRATION DESKS FOR SY 2018-2019

As the early registration period comes to a close, the Department of Education (DepEd) calls anew on parents and learners to participate in the said initiative, which will help DepEd to better address and prepare for possible issues and concerns at the start of the new school year in June 2018.

The period of early registration in all public elementary, secondary, and senior high schools nationwide is from January 28 to February 28, but the Department noted that early registration desks on Friday, February 16 are closed in observance of the Chinese New Year.

This initiative is in preparation for the opening of classes with the aim of reaching the expected number of learners for SY 2018-2019.

Target learners
The early registration aims to ensure that all five-year-old children by August 31 are enrolled in Kindergarten.

Moreover, it intends to locate, identify, and enrol Out-of-School Children (OSC) and Out-of-School Youth (OSY) who are in remote/geographically isolated areas or under difficult circumstances.

Also, it seeks to understand the barriers to have access to education and the possible local solutions or interventions that will bring learners to school and will ensure their completion of basic K to 12 education.

Learners with Special Educational Needs (LSENs) and other learners who require unique learning interventions, indigenous peoples (IPs), Muslim children, etc. — are among the targets of this early registration initiative.

School personnel are expected to conduct various activities, such as house-to-house campaign, posting announcements, meetings with local and barangay officials and civic organizations, and other advocacy activities to help locate school-aged children to enrol in schools.

What to bring
Learners must register early in schools where they opt to enrol. Incoming Kindergarten learners must bring their Philippine Statistics Authority (PSA), formerly National Statistics Office (NSO), birth certificate, and copy of the Early Childhood Development (ECD) checklist report from the previous school years’s day care centers, while Grades 1, 7, and 11 learners must present their PSA birth certificate and previous school year’s report card.

Furthermore, the Department reiterates that no registration fee or any payment must be collected from the child or their parents/guardians, pursuant to its No Collection Policy.

This effort is pursuant to the DepEd Order No. 3, s. 2018, or the Basic Education Enrollment Policy, and DO No. 6, s. 2017, or the Multi-Year Implementing Guidelines on Early Registration, which are available online at the www.deped.gov.ph. # Source -  www.deped.gov.ph.

1st QUARTER NATIONWIDE SIMULTANEOUS EARTHQUAKE DRILL (NSED), NAKIKAYSA TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur - Ti Municipal Government ti Cabugao, Ilocos Sur nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang   babaen iti implementing arm-na nga iti Municipal  Disaster Risk Reduction Management Council (MDRRMC) ket nangaramid  ti earthquake drill sadiay  Cabugao National High School, Barangay Turod, Cabugao, Ilocos Sur ken idiay Cabugao Institute idi Pebrero 15, 2018.


Babaen iti uni ti alarma, dagiti estudiante ken agad-adal kadagiti nadakamat a pagadalan kas panagsaganadda ket naikkanda iti pammilin a rummuarda kadagiti kuartoda ket simmaruno  a nagtignay dagiti kameng ti search and rescue personnel operation team a buklen dagiti kameng ti Cabugao Rescue  a mangbukel ti MDRRMC a  nagturong kadagiti kuarto a pangkitaanda kadagiti nagakem a biktima iti ginggined.


Tinulongan dagiti kameng ti  Municipal Police Station  ken iti  Bureau of Fire Protection (BFP)-Cabugao   ken kasta metten  a tinaming dagiti kameng ti Medics nga ibagian dagiti Personnel iti RHU-Cabugao dagiti natakuatan/nairuar a biktima ket naipanda iti Stage Area ken iti Incident Command Post.  Napakatan  iti First Aid dagiti biktima. 

Kabayatanna, ti ceremonial venue iti national drill ket naangay idiay  Quezon City Memorial Circle, Quezon City.

Naipaganetget iti sapasap iti pannakipasetda iti information drive  a masasao a “Bida ang Handa Campaign”  babaen iti panangiyuna iti Office of Civil Defense (OCD) itatta a Tawen 2018.


Ti “#BidaAngHanda”   ket opisial a “hashtag” ita a tawen ti 2018 iti 1st Quarter  National Simultaneous Earthquake Drill (NSED).

Naballigi ken natunos dagiti estudiante ken agad-adal agraman dagiti mangisursuro kadagitoy a pageskuelaan a nakikaysa kadagiti nangipatungpal iti earthquake drill iti Munisipio ti Cabugao. # (Web In-Action)

ALIKAMEN A PARA ITI MUNICIPAL POLICE STATION, NAYAWATEN TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Nai-turnover dagiti baro  nga alikamen iti Cabugao Municipal Police Station idi  Pebrero 19, 2018 manipud iti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.


Buklen dagiti nai-turnover nga alikamen iti Monobloc Table and Chair; TV ken Dispenser.

Kalpasan a naiyallawat dagiti baro a ramit  manipud iti Opisina ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ket impeksa dagiti kameng ti MPS-Cabugao iti panagyamanda iti Gobierno Lokal ti ili a Cabugao, Ilocos Sur iti pannakapaadda dagitoy a mainayon a ramitda. 

Binayabay dagiti Konsehales ti Ili ni Mayor Josh Edward nga isuda SBM Danny Q. Gazmen ken ni SBM Vicky S. Serna iti pannakaiyawat dagiti nadakamat nga Office Equipment kadagiti kameng ti MPS-Cabugao nga idauluan ni  PI Romar P.  Renon, DCOP.  # (Web In-Action)

Tuesday, February 20, 2018

GOLD MEDAL TI ARCHERY, INYAWID DAGITOY A PLAYER ITI RIAA 2018!

Cabugao, Ilocos Sur – Nagleppas ti pasalip ti Region 1  Athletic Association Competition (RIAA)  2018 nga insayangkat ti DepED Region 1  idiay Alaminos City, Pangasinan manipud idi Pebrero 11, 2018 agingga iti Pebrero 16, 2018.


Buklen ti 14 a Delegasion ti umaayam ken Coaches/Sports Officials a naggapu iti uppat (4)  a Probinsia: Ilocos Norte; Ilocos Sur; La Union; ken Pangasinan kasta metten iti siam (9)  a Siudad: Laoag City; Batac City; Vigan City; Candon City; San Fernando City; Urdaneta City; Alaminos City; San Carlos City; Dagupan City;  agraman iti RSAC ken ti Regional Office ti DepED Region 1.

Maibasar iti rekord ti RIAA 2018,  adda dua nga umaayam a nangabak  a taga-Ilocos Sur iti Archery nga isuda Kateleen Yanna Marie S. Somera, Grade 10 ken ni Mark Vincent Gorospe, Grade 9, agpadada nga agbasbasa iti Cabugao Institute iti benneg ti Archery a napagsasalipan.

Inabak ni Kateleen Yanna Marie S. Somera, taga-Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur  ken anak ni Ms. Marites Sabio Somera ti Gold (30 Meters) iti Archery ken karaman isuna iti Bronze (Team Event) a buklen ti tallo nga Atleta ken Silver – Olympic Event (Team Event).


Uppat met a medalia ti inyalat ni Mark Vincent Gorospe, taga-Brgy. Lapting, San Juan, Ilocos Sur nga agad-adal ita iti Cabugao Institute ket dagiti sumaganad ti inabakna:  Gold (60 Meters); Gold – Individual Event; karaman iti Bronze Team Event) ken ti Bronze (50 Meters).

Nagpaay a Coach ni Mr. Gelacio Piros, mangisursuro iti Cabugao, National High School, Brgy. Turod, Cabugao, Ilocos Sur.

Dagitoy nga atleta ket kamengda ti Delegasion ti Ilocos Sur a nakikontes iti RIAA 2018 ken isuda ti mangibagi iti Region 1 iti maangay a Palarong Pambansa ditoy Ilocos Sur. 


Kabayatanna, nagturong dagiti dua a nadakamat nga Atleta iti Opisina ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang idi Pebrero 19, 2018  tapno mangipaayda ti panagkortesia iti Ama ti Ili ken personal nga ipadanonda daytoy a balligi a naragpatda a nakaidayawanda ken iti eskuela ken ili a naggapuanda.

Binayabay ida ni Mr. Gelacio Piros, Coach dagiti nadakamat nga Atleta iti RIAA 2018.  # (Web In-Action

Monday, February 19, 2018

BARO A RAMIT TI MUNICIPAL FIRE STATION, IN-TURNOVER TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Nai-turnover dagiti baro a ramit iti Bureau of Fire Protection (BFP)-Cabugao. Indauluan ni Municipal Fire Marshal  Senior  Inspector  Cesar  M.  Ragasa, kabarbaro a Fire Marshal ti ili a Cabugao, Ilocos Sur  iti  nangawat kadagiti baro a ramit idi  Pebrero 12, 2018 manipud ken ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.


Dagitoy nga  Office Equipment  ket mausar iti panangiwayat iti Fire Safety Lecture, Earthquake Drill ken dadduma pay a kanaigna nga aktibidad dagiti Bombero.

Naiyallawat dagiti baro a ramit a ginatang ti LGU-Cabugao  a kas iti TV, Speaker ken iti Laptop iti Opisina ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Impeksa dagiti kameng ti BFP-Cabugao iti panagyamanda iti Gobierno Lokal ti ili a Cabugao, Ilocos Sur iti pannakapaadda dagitoy a mainayon a ramit iti panangipaayda ti serbisio para iti publiko. 

Binayabay dagiti Konsehales ti Ili ni Mayor Josh Edward nga isuda SBM Danny Q. Gazmen; SBM Vicky S. Serna;  SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee ken ni SBM Josefina S. Vallejo iti pannakaiyawat dagiti nadakamat nga Office Equipment. # (Web In-Action)