Monday, November 15, 2010

BILANG TI 5,000 A MANNALON, NAIKKAN TI LIBRE NGA ABUNO


Cabugao, Ilocos Sur – Aganay a P2.5 milion ti pategna nga Ammonium Phosphate ti naited, saggaysa a sako ti tunggal mannalon babaen ti Municipal Share ti pundo ti RA 7171 idi Nobiembre 8, 2010 sadiay Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.


Iti simple a seremonia, naited ti libre a ganagan iti 5,000 a bilang ti mannalon babaen ti panagibunong dagiti pannakabagi ti DA-LGU iti imatang ti Ama ti Probinsia, Gobernador Luis “Chavit” Singson a kaduana da Vice Governor Deogracias Victor Savellano ken Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Imbatad ni Mayor Ediboy a dagiti mannalon ti nakaigapuan ti pannakapaadda daytoy a pundo ti RA 7171 ket isuda ti umuna a mangsagrap ngem dagiti laeng hushusto nga agtaltalon ti makaawat kas ipasingked ti Farmers’ ID System a programa ti DA-LGU ken ti Gobierno Lokal a pannaka-masterlist dagiti mannalon. Ti Farmers’ ID nga ikutda ket ipakitada tapno mabenepisiaranda iti daytoy a proyekto ken iti amin a subsidies nga itden pay ti Gobierno Lokal ken dagiti maseknan nga Ahensia a tumultulong kadagiti mannalon.


Ita pay, innayon ni Mayor Ediboy a naaprobaranen babaen ti Sangguniang Bayan ti P7.5 milion a pundo para kadagiti mannalon itoy a Dry Season Crop 2010-2011 (Nobiembre-Mayo) tapno mayagpang ni mannalon ti kalidad ti produktona. Naituding daytoy a pundo a maaramat tunggal cropping season tapno saan a marigatan dagiti mannalon nga agbirok ti puonan ngem maipannuray ti umuna nga implementasionna ken kadagiti sumagsaganad a panagtatalon kadagiti rehistrado a gunglo dagiti mannalon.

Dinayaw ni Gov. Chavit Singson ti impamatmat ti LGU Cabugao a pannakaurnos ti mannalon ti ili ket mamati ti Gobernador nga agbanag a naballigi daytoy a gannuat gapu ta marikna dagiti mannalon ti pannakatulong ken pannakaipangrunada.

Binigbig met ni Vice Gov. DV Savellano daytoy a gannuat ti Gobierno Lokal ti Cabugao a pannakaipamaysa ti pakaseknan dagiti mannalon ket dinakamatna ti sangkamaysa a direksion a taluntonen ti Gobierno Lokal ken Gobierno Probinsial no proyekto a para iti umili ti mapagsasaritaan.# ( Insurat ni Joed Sajonia/Anara-ar)No comments:

Post a Comment