Saturday, March 31, 2012

IST RECOGNITION PROGRAM, INANGAY TI SISIM NHS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti umuna a Recognition  Program dagiti First Year High School ti Sisim National High School idi Marso 30, 2012 iti mismo nga SNHS Auditorium  ti pagadalan-sekundaria a no sadino a ditoy ket nagatendar dagiti agad-adal, mangisursuro, nagannak, lumugar ken opisiales ti barangay kadagiti Feeder Barangays ti Sisim NHS kasta met a nasangaili ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr.

Linukatan ni Mrs. Zeny S. Baclig, PTA President ti programa. Kalpasan ti intermission number ti 1-Hyacinth, imbasa ni Mrs. Rosemelinda D. Baclig, OIC ti sinaguday ti K to 12 Basic Education Program.


Kalpasanna, naited ti Medals for Honor Students  and Certificates  for Diligence in Studies iti 1-Hyacinth ken 1 Tulip.


Naited met  ti Leadership Award ken ni  Melvin Dacuyan, Best Achiever ken  ni Laika Mayrose Morales   ken  Athlete of the Year ken  ni Jerwin Baclig  babaen iti Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. Award.

Iti mensahe ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr., kinablaawanna dagiti agad-adal, mangisursuro, nagannak, Barangay Officials ken amin a timmmaripnong iti nasao a pasamak iti eskuela iti dayta a malem.

Innayon ti Alkalde nga iti kinaregget dagiti mangisursuro nga idauluan ni Mrs. Rosemelinda D.  Baclig, Officer In-Charge a mangmulmuli ti kabaelan dagiti agad-adal ken pannakikaysa dagiti barangays a mabenepisiaran iti naipasdek a pagadalan  ket  nakapinpintas ti turongen daytoy a pageskuelaan ken iti sapasap a pagturongan ti ili a Cabugao iti masanguanan.


Imbatad ni Mayor Ediboy nga  iti agtultuloy a   a panagtalek dagiti bumarangay iti Gobierno Munisipal ket awan ti rason nga ita  ngarud a  batangda met ti maikkan ti gundaway nga agserbi ket agtitinnulongda a  mangkita a kaduana  ti Sangguniang Bayan babaen kada  Vice Mayor Danny Q. Gazmen  ken ni SB Member Vicky S. Serna, Committee on Education Chairperson  dagiti kanayonan  pay a mangidur-as  ti kasasaad ti Sisim NHS.


Pinadayawan dagiti mangbukel ti Sisim NHS ni Mayor Ediboy babaen iti maysa a Sertipiko ti Pammigbig ket   kinalikagumanna nga amin dagiti agad-adal  ket bayabayenda kabayatan ti panangawatna kadayta a pakakitaan ti  pammadayaw a senial ti napasnek a panangitag-ayda ti pakabuklan ti  naipasdek nga eskuela  iti babaen ti panangilungalongna  kas Ama  ti Ili.


Kasta met a naited ti Certificate of Recognition ken  ni SB Member Vicky S. Serna, Committee on Education Chairperson ti Sangguniang Bayan ti ili a Cabugao iti akemna met a nakitinnulong iti pakaseknan ti nasao a pagadalan.


Kalpasan ti intermission ti 1-Tulip, naaramid ti Awarding of Medals and Certificates for Academic and Meritorious Awards kadagiti estudiante a nakagun-od kadagitoy.


Napadayawan met dagiti pito a  Kapitanes  ti Feeder Barangays   ket naikkanda ti Certificate of Appreciation  dagiti  sumaganad:  Brgy. Capt. Ruben Siruno, Sisim; Brgy. Capt. Modesto Ronque, Aragan; Brgy. Capt. Melanio Santella, Alina-ay; Brgy. Capt. Geogie Benavidez, Maradodon; Brgy. Capt. Dominador Seguritan, Catucdaan; Brgy. Capt. Edgardo Sonido, Turod-Patac; ken Brgy. Capt. Margarita Zabala, Cael-layan.


Kalpasan ti ti intermission dagiti napili nga estudiante, rinepkan ni Brgy. Capt. Ruben Siruno ti programa babaen  ti panagyamanna kadagiti  dimmar-ay ken ti  panagballigi daytoy nga okasion ti eskuela ti Sisim NHS iti barangayda.# (Web In-Action)

ARAGAN KEN DARDARAT ES: NAGSERRADA ITI MARSO 30, 2012

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Closing Programs ti Aragan Elementary School ken Dardarat Elementary School iti Grade Six ken Undergraduates (Grade 1-5)  ti Elementaria ken iti benneg ti Kindergarten.

Idiay Aragan ES, impaay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti mensahena ti panangkablaawna kadagiti nagturpos, nagannak, ni Mrs. Naty Baclig-Somera, Class 1976,  a Guest Speaker, Barangay Officials nga idauluan ni Brgy. Captain Modesto Ronque ken bisita a naitallaong iti pasamak ti eskuela.

Dinakamat ni Mayor Ediboy ti kinadur-asen ti Brgy. Aragan gapu ta nagaget dagiti liderda. Innayonna nga arigna napagsisilpon ti sementado a kalsadada ken napintas pay  ti kammayet ti bumarangay, nagannak  ken opisialesda iti panangpasayaatda  iti pagadalanda. Innayon pay ti Alkalde a maragsakan iti makitkitana a pannakaidur-as ti edukasion ditoy a deppaar a seniales ti napintas a pagturongan ti barangay ken iti ili a Cabugao iti masakbayan.

Dinayaw met ni Public Schools District  Supervisor Mrs. Helen V. Siruno ti ganetget ti teachers ken Brgy. Officials ket manamnama a mapatgan ti kalikagumda a pannakaited ti nayon a mangisursuro ditoy a pagadalan. Impeksa ti Superbisor ti kinaalibtakda ditoy a pagadalan gapu ta ditoy  ti umayan ti adu nga agbasa manipud iti kaarruba a barangay.

Makapakulding-rikna met ti mensahe ni Mrs. Naty Baclig-Somera, Guest Speaker, ket sinimpuonna ti kasasaadna  a nagbasa ditoy Aragan.Iti adu a nagdur-asan ti  Barangay Aragan, intedna iti kredito ken ni Kapitan Ronque ken iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy iti naan-anay a kinaprogreson ti barangay nangruna iti pagadalan. Indawatna iti Alkalde ti tulong ti Gobierno Lokal iti  pannakasemento koma  ti sango ti eskuela. Impaagsep pay ni Mrs. Somera  iti nadigem a pammagbagana kadagiti nagturpos ken pammakiredna kadagiti nagannak ken mangisursuro nga agsaksakripisio iti panagsisip ti adal dagiti ubbing.

Iti sabali a bangir, naaramid met ti Closing Program iti Dardarat Elementary School iti dayta met laeng a petsa. Nagpaay a Guest Speaker ni Forester Jimson S. Solatre, Class 1984,  nagbasa ditoy a pagadalan. Napaut ti panagsaritana a nangipeksaanna ti panagyamanna kadagiti nagisuro kenkuana  ken pammagbagana kadagiti nagturpos no kasano a gaw-aten ti balligi ti adal.

Pinadayawan ni Mayor Ediboy ti kredensial ti Guest Speaker kas patanor daytoy a pagadalan a pagsarmingan/pagtuladan  dagiti nagturpos. Innayon ti Alkalde a taginayonen pay  koma  ti pagadalan kas premiado nga eskuelaan iti benneg ti panagmulmula iti arubayan iti benneg ti Regional Level ti DepEd.Kinablaawan ti Mayor dagiti nagturpos, nagannak, titser, barangay officials nga idauluan ni Kapitan Danny Garcia. Dinakamat pay ni Mayor Ediboy ti pannakidanggay   met ni Ret. Dist. Supervisor Rudy Vallejo iti kaaldawan ti panagturpos dagiti ubbing iti nadumaduma a pageskuelaan ti ili.

Panangituloy  ken panangipasnek  nga ag adal ti anag ti mensahe da Dist. Supervisor Helen V. Siruno ken SB Member Vicky S. Serna a nangted met ti mensaheda kadagiti nagturpos. Kadakuada, saan a lapped ti rigat ti biag. Dagitoy ket pannubok a sarangeten ti agadal ket kalpasanna,  balligi ti inda magun-od. Naaramid dagitoy nga eskediul ti Closing Programs a naballigi ken napnuan kaipapanan kadagiti nagturpos,  nagpagraduar ken lumugar kadagita a barangay ken makatulong iti turongen ti napintas a masanguanan  ti ili a Cabugao.Ti  Teaching Staff ti  Aragan ES ket idauluan ni Ms. Greta R.  Luzano, Officer-in-Charge  idinto ta ni Mr. Donato G.  Sajor, Head Teacher 3 ti Dardarat ES.  # (Web In-Action)

Nagan ti Eskuela    Bilang ti Nagturpos      
Aragan ES    14 ti Grade 6 ken 15 ti Kindergarten      
Dardarat ES    14 ti Grade 6 ken 21 ti Kindergarten   

 CLOSING EXERCISE OF ARAGAN ELEMENTARY SCHOOL
***********************************************************************************

 CLOSING EXERCISE OF DARDARAT ELEMENTARY SCHOOL
***********************************************************************************

Friday, March 30, 2012

COMMUNITY-BASED MONITORING SYSTEM, NARUGIAN

Cabugao, Ilocos Sur – Mailunsad ti Community –Based Monitoring System (Household Profile Questionnaire) babaen ti Department of the Interior and  Local Government (DILG) ken ipatungpal ti DILG-MLGOO babaen ti panangidaulo  ni LGO Officer 5  Constancia L. Quinola ti ili a Cabugao ken  iti pammalubos ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.
Naaramid ti Briefing ken Seminar dagiti Enumerators (Brgy. Secretaries, BNS,  BHW ken pannakabagi ti LGU-Cabugao) idi Marso 28-29, 2012 iti SB-ABC Hall, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangtarawidwid dagiti opisiales ti DILG  tapno maiwanwan dagiti agipatungpal iti umisu nga aramidenda iti papanda panag-census kadagiti umili iti barangay a pakaibaonanda.
Manamnama a mairingpas  daytoy nga aktibidades a   maibasar iti kabaelan  dagiti enumerators ken ti panawenda a mangipatungpal, segun iti  MPDC.  # (Web In-Action)

SCHOOL OF LITTLE REDHOUSE, NAGTURPOS TI GRADO 6 KEN KINDERGARTEN

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Closing Exercises  ti Arnap Elementary School, Barangay Arnap, Cabugao, Ilocos Sur idi  Marso 29, 2012 iti entablado ti pagadalan ti Arnap Elementary School  a pakasarakan iti masasao nga “School of Little Redhouse” gapu iti panangidonar ti Coca Cola Bottlers, Inc. ti maysa a pasdek-pagadalan (3-room)  a kas sagutda iti pageskuelaan ti Barangay Arnap. Segun ken ni Mr. Edison S.  Savellano, Teacher-in-Charge, tinawen a mangted ti kompania ti pangmantener ti nasao a pasdek ken nangisagutda pay  ti water system ti pageskuelaan. Ti eskuela ti Barangay Arnap ti nagasat a napili ti kompania a nakaisagutan ti pasdek-eskuela iti intero   nga  Ilocos Sur.

Iti mensahe ni Mrs. Helen V. Siruno. Public Schools District Supervisor, dinakamatna ti kaipapanan ti Tema: “Your Gift of Learning, our  Tool for Nation Building”. Impasagepsepna kadagiti nagturpos a masapul nga ituloyda ken ipasnekda ti agadal ta narigat unay ti nababa ti adalna. Innayonna nga agtultulnogda koma  kadagiti nagannak ken titserda ken managkararagda koma tapno mabendisionan dagiti planoda iti biag.

Nagpaay a Guest Speaker ni  Miss Aveliza P. Tapangco. Kinaritna met dagiti nagturpos a saan a  lapped ti kinakurapay iti panangtun-oy ti arapaapda nga agballigi. Masapul laeng ti anus, ganetget ken natibker a pammati iti Apo. Indauluan da Shemaia M. Valencia ti Grade 6 ken ni Alyssa Nicole Sonido ti Kindergarten dagiti nakagun-od ti umuna a promedio.

Adda 15 a bilang ti nagturpos a kindergarten  babaen ti panangisuro ni Mrs. Jessica S. Sandi ken 28 ti bilang ti Elementaria (Grado Sais)  babaen ti panangisuro ni Mrs. Claudette D. Alconis.

Kadua ni Mrs. Helen V. Siruno, District Supervisor da Mrs. Julia A. Cayso, Principal ti Cuantacla ES, Miss Maxene S. Cobangbang, anak ken nangibagi ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a nangiyawat kadagiti sagut ken pamnmadayaw kadagiti nagturpos. Naitaripnong met dagiti opisiales ti Barangay Arnap nga idauluan ni Brgy. Captain Teodoro Tabula.

Maisaruno ti pannakaangay ti Coronation Ceremonies ti nasao a pagadalan mangrugi iti 7:00 p.m.  iti dayta met la  a petsa a nakapilian da King Reymart 1st ken Queen Mary Anne 1st. iti naiwayat a Popularity Contest iti pagadalan.  # (Web In Action) 

DADDUMA NGA ELEMENTARIA KEN KINDER, NAGTURPOSDA

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti panagturpos dagiti dadduma nga  agad-adal ti Elementaria  ken Kindergarten idi Marso 29, 2012  ket naggigiddan ti  eskuela-elementaria ti Arnap, Lipit, Nagsincaoan ken Cuantacla  kas nakaeskediul  segun iti Cabugao DepEd District Office.

Iti malem ti Marso 29, 2012,  nag-Closing  Program ti  Nagsincaoan  Elementary School ken Cuantacla Elementary School.

Nagatendar ni  District Supervisor  Helen V. Siruno kadagitoy a pagadalan ket kinompirmana dagiti nagturpos nga elementaria ken kindergarten.    Pinagyamanan  met ni Mrs. Helen V. Siruno, Public Schools District Supervisor ti Cabugao DepEd District kadagiti naruay ken agtultuloy  a tulong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor  Edgardo  “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr.   kadagiti eskuela-elementaria ken primaria  iti ili a Cabugao, dagiti nagannak a katinnulong dagiti mangisursuro a mangiturong  kadagiti agad-adal ken mangprobitsar kadagiti dadduma a pagkasapulan ti eskuela, dagiti Opisiales ti  Barangay a katinnulong  ti eskuela a  mangilungalong dagiti pagsayaatan iti Sektor-Edukasion.

Kadua ni District Supervisor Helen V. Siruno  da   Mrs. Julia A. Cayso, Principal ti Cuantacla ES ken Miss Maxene S. Cobangbang,   nangibagi  ken ni  Mayor Ediboy   a nagiyawat ti sagut ken pammadayaw  kadagiti nagturpos kadagiti nadakamat a pagadalan.  # (Web In-Action)

DAGITI  NAGTURPOS KADAGITOY A PAGESKUELAAN:
Nagan ti Eskuela    Bilang ti Nagturpos    
1. Nagsincaoan  ES    25  ti Elementaria,  19 ti Kindergarten      
2.Cuantacla  ES    17 ti Elementaria ken  19  ti Kindergarten  

 CLOSING EXERCISE OF NAGSINCAOAN ELEMENTARY SCHOOL
**********************************************************************************
 
   CLOSING EXERCISE OF CUANTACLA ELEMENTARY SCHOOL
**********************************************************************************

LIPIT-CUANCABAL ES, MAIKA-73 A CLOSING EXERCISES-NA!

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti maika-73 a Closing Exercises ti Lipit-Cuancabal Elementary School iti  School Stage ti nasao a pageskuelaan  iti Barangay Lipit, Cabugao, Ilocos Sur idi malem ti Marso 29, 2012.

Kalpasan ti Doxology ken National Anthem, naipresenta dagiti nagturpos a Kindergarten babaen kada Ms. Gemma A. Ponce, Mr. Ferico Arcebal ken Ms. Kathy Ann Aganad.

Binagi ni Mr. Edwin Duque, Head Teacher, ti Petition for the Confirmation of the Candidates for Graduation. Confirmation of Graduates ti inakem  ni Mrs. Helen V. Siruno, Public Schools District Supervisor ti Cabugao DepEd District.

Kalpasan a maisab-it dagiti nagannak/agay-aywan dagiti ribbon ken pannakaiyawat dagiti sertipiko  kadagiti nagturpos babaen kadagiti sangaili,  nagmensahe ti District Supervisor.

Imbatad ni Mrs. Siruno a maik-ikkaten ti sistema a sumagmamano laeng  ti makagaw-at ti nangato nga adal. Gapu iti regget dagiti taga-barangay nga agadal, maiwalinton ti “disparity” gapu ta maiyintek  iti sapasap ti oportunidad iti edukasion.

Binagbagaanna dagiti nagturpos nga ituloyda ti agbasa. Innayonna a saanen a lapped ti kinakurapay ta adda met dagiti maidiaya nga scholarship program.  Laokan laeng ti pinget ken essem  tapno maragpat ti nangatngato nga adal.

Napnuan kaipapanan ti anag ti panagsarita ti Guest Speaker a ni Miss Jelly A. Ponce, Batch 2001, ken maysan a  Registered Nurse. Bininsana ti kasasaadna a nangrugi ti baba sakbay a magaw-atna ti pantok ti balligi. Anus, panagibtur, pinget ken determinasion dagiti kangrunaan kenkuana nga igam ti biag a nakaragpat ti balligi ti adal.

Indauluan da Dafny Lae P.  Castillo ti Grade 6 ken da Jennifer Tabbuada ken Kyla Aguimatang ti Kindergarten A & B.

Indauluan met   da Congressman Ryan Luis V. Singson ken Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. dagiti  nagidonar ti medalia ken pammadayaw kadagiti nagturpos iti Elementaria ken Kindergarten A & B.

Timmabuno kadayta a panagturpos da SB Member Vicky S. Serna, Committee on Education Chairperson, Mrs. Julia A. Cayso, Elementary Schools Principal, Miss Maxene S. Cobangbang, pannakabagi ni Mayor Ediboy, ken  Ret. District Supervisor Rudy Vallejo.Adda  25  a bilang  ti naggraduar ti Grade  6  idinto  ta   45  ti nagturpos iti Kindergarten A & B. # (Web In-Action)

Ni Mrs. Helen V. Siruno, Public Schools District Supervisor ti Cabugao DepEd District
Ni Miss Jelly A. Ponce
Ni Mr. Edwin Duque, Head Teacher

Thursday, March 29, 2012

NAGTURPOS TI ELEMENTARIA KEN KINDERGARTEN, MARSO 28, 2012 (MALEM)

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay met  ti panagturpos dagiti agad-adal ti Elementaria   ken Kindergarten idi Marso 28, 2012 kas napagkaykaysaan dagiti pagadalan ti nagsasaruno nga eskediul a pannakaangay ti aktibidadesda  iti dayta nga aldaw, segun iti Cabugao DepEd District Office.
Iti  malem  ti Marso 28, 2012,   nag-Closing   Program met  ti Turod Elementary School, Daclapan  Elementary School ken Sabang Elementary   School.

Impaay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti mensahena  iti Turod Elementary School. Dinayawna ti maiduma a gapuanan dagiti mangisursuro ken nagannak ken opisiales ti barangay a mangpaspasayaat ti Sektor-Edukasion ditoy a barangay. Kinablaawanna dagiti nagturpos, dagiti mangisursuro ken nagannak, Guest Speaker, bisita, Brgy. Officials ken amin a timmabuno  iti nasao a pasamak.

Nairamen pay  iti mensahe ti Alkalde ti  panangituloy/panangipasnek dagiti nagturpos ti adalda, agtulnogda iti nagannak ken titserda. Pinagyamanan pay ti Ama ti Ili dagiti mangisursuro ken nagannak iti  agtultuloy latta a panangmulida kadagiti agad-adal nga agbalin nga ulidan nga umili  ti Cabugao iti masanguanan.

Imbatad pay  ti Alkalde nga  iti Barangay Turod ket maysa kadagiti  pagwadan a barangay  ti ili a Cabugao  

Pinagyamanan  met ni Mrs. Helen V. Siruno, Public Schools District Supervisor ti Cabugao DepEd District kadagiti agtultuloy a  tulong ti Gobierno Munisipal kadagiti eskuela-elementaria ken primaria. Pinadayawanna dagiti mangisursurso iti pageskuelaan ti agtultuloy a panagprogreso ti pagadalan. Imbatad ti Supervisor nga iti panag-Principal-na iti Turod Elementary School ket nakatulong met kenkuana iti pannakamuli ti kabaelanna nga agidaulo ita iti Cabugao DepEd District.

Iti Daclapan ES ken Sabang ES, impeksa met ni SB Member Vicky S, Serna ti kablaawna kadagiti nagturpos. Dinakamatna ti pateg dagiti nagannak ken mangisursuro a sarikedked dagiti ubbing a mangituloy ti adalda. Innayon ti Konsehala a napintas ti tunosda iti Gobierno Lokal ti ili a Cabugao babaen ti panangidaulo ni Mayor Ediboy a mangilungalong kadagiti mainayon pay a pagsayaatan ti sektor ti edukasion a pakabenepisiaran dagiti agad-adal ken umili.

Kadua ni District Supervisor Helen V. Siruno  da SB Member Vicky S. Serna, Committee on Education Chairperson ti Sangguniang Bayan, Mrs. Julia A. Cayso, Principal ti Cuantacla ES,  Miss Maxene S. Cobangbang, anak ni Mayor Ediboy a nagiyawat ti  pammadayaw nga inted   ti Pamiliada  iti grupo a nagallatiw a nagatendar iti closing  programs  dagiti  tallo  a pageskuelaan.# (Web In-Action)

DAGITI BILANG TI NAGTURPOS KADAGITOY A PAGESKUELAAN:

Nagan ti Eskuela    Bilang ti Nagturpos      
1.Turod ES    49 ti Elementaria ken 41 ti Kindergarten      
2. Daclapan  ES    38 ti Elementaria ken 24 ti Kindergarten      
3. Sabang  ES    25 ti Elementaria ken 29 ti Kindergarten     


 Closing Exercises of Turod Elementary School
********************************************************************************
  Closing Exercises of Daclapan Elementary School
********************************************************************************

  Closing Exercises of Cabugao South Central School
********************************************************************************