Thursday, May 31, 2012

NAISTUDIAR KEN NAPASAYAAT TI ICM PLAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Integrated Coastal  Management (ICM) Plan -  Presentation and Review ti LGU Cabugao babaen ti panangtarabay dagiti pannakabagi ti Technical Working Group (TWG) ti DENR-Regional Office No. 01  nga inatendaran ti 30 a partisipantes  a nakabuklan dagiti  pannakabagi/pangulo dagiti opisina ti LGU-Cabugao, innem  a Barangay Captains ti nagatendar  iti pito a Coastal Barangays: Dardarat, Salomague, Sabang, Namruangan, Daclapan, Salapasap ken Pug-os. Nagatendar met ni SB Secretary Maxfel Suboc a nangibagi ti Sangguniang Bayan. Adda met nangibagi ti PNP, MFARMC, Fisheries Organization, PO’s ken Civic Organization.

Naluktan ti miting babaen iti panangidaulo ti ababa a kararag ni Forester Jaime  Sonido, Sr.  ti CENRO. Nangipaay ti pannakaibinsa ti panggep ti grupo ti DENR  babaen ken   ni Senior Environment Management Specialist  Antonio P. Ridulme, CENRO-Vigan City. Innayon ti opisial a maikatlo daytoyen a daras a matratar ti ICM Plan ket naudi ti workshop a naaramid a nangitedan ti tunggal maysa iti expertise-da iti panagplano. Naisaruno a dagus ti pannakaiparang ti pakabuklan ti ICM Plan babaen ken ni Ms. Graziel Gonzales.

Detaliado ti panangibasa ken panangilawlawag ni Ms. Gonzales ket naipalubos nga agsarita/agkomento ti asinoman a  partisipante iti sinaguday ti plano a naipakita  iti Powerpoint. Nagpaay ni  Forester Darwin Ablang, pannakabagi ti DENR Regional Office a mangigiya  iti “Critiquing and Open Forum” a parte ti miting. Nabiag ti diskusion dagiti nagpartisipar a nagresulta iti nasayud a pannakarebisar   ti dadduma a paset ti ICM Plan.

Kinarit  ni Forester Ablang dagiti pannakabagi ti  coastal barangays  ti Munisipalidad ti Cabugao nga idur-asda pay ti lugarda ta  dakkel ti  potensialna iti Ecotourism maigapu iti Mangrove Plantation ken dadduma pay a rekursos naturales a pakabuklanna.

Maulit ti  pannakarebisar ti ICM Plan, maidatag iti Sangguniang Bayan para iti pannakaadaptarna a pagalagadan babaen ti panangaprobar ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a  mangitantandudo   ti pannakasaluad ken pannakapasayaat dagiti Coastal Barangays ti Munisipalidad.
Nupay kasta, mapagnanamingan  dagiti nagatendar a maipatungpal ti maaprobaran nga ICM Plan inton Tawen 2014 agsipud ta agpatingga inton Tawen 2013 pay laeng  ti Coastal Resources Management (CRM)  a maipatpatungpal iti Munisipalidad ti Cabugao iti agdama.  # (Web In-Action)

80 P0RSIENTO TI NAGBIAG ITI NAIMULA A KAYO (SEEDLINGS)

Cabugao, Ilocos Sur – Nasapa a dimteng ti tudo iti arinunos ti Mayo 2012. Maipalagip a kastoy a panawen idi 2011 a mainaw ti pannakairubuat ti panagmula ti kayo babaen ti inisiatiba ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken nakikammayetan  dagiti dadaulo ti Ahensia ti Gobierno nga adda iti salinong ti LGU ken pangulo ken kameng  ti opisina iti Munisipio.

Segun iti pakaammo ni MENRO Edgar S. Balangatan, paset ti trabahona ti nagmonitor kadagiti barangay a  nakaimulaan ti seedlings a ginatang ti LGU ken inted ti Tanim Kalikasan, Inc. ken agraman a kinoordinarna  dagiti nakaipaaywananna. Imbatad ni MENRO Balangatan, iti nasurok nga 80,000 a pinuon a naimula idi Tawen 2011, umabot met iti nasurok a 60,000 ti nagbiag ken maitultuloy a mataripato iti agdama.

Daytoy a gannuat  ket paset ti programa ti Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao  a mangipatungpal  iti “Clean and Green Program” a mayataday iti panawagan  ti Gobierno Nasional a “Greening Program” a  pannakamula dagiti bakante a daga iti kayo (seedlings) tapno iti panagtan-ayda ket  makatulong a mangep-ep ti epekto ti Climate Change ken Global Warming a pakaseknan  ti sapasap iti agdama. # (Situational Report, Web In-Action)

Wednesday, May 30, 2012

TECHNICAL BRIEFING, BRGY.-BASED TI PAMAY-AN TI DA-LGU

Cabugao, Ilocos Sur – Ingannuat ti DA-LGU Cabugao ti Technical Briefing ti Palay Check System-Rice Production Guide para iti Wet Season Crop 2012 (Hunio-Nobiembre) kadagiti mannalon ti Barangay Turod idi Mayo 29, 2012 iti Barangay Multi-purpose Building ti Barangay Turod, Cabugao, Ilocos Sur.

Umabot ti 67 a mannalon nga idauluan ni Mr. Edgar Garcia ti nagatendar iti nasao a  Technical Briefing. Naglektiur da Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Rice Program Coordinator, Mr. Edgar S. Balangatan, Municipal Technologist a makasakup ti Barangay Turod ken Mr. Obas Bill Y. Baclig, Municipal Seed Inspector iti nasao a briefing.

Kalpasan iti nasayud a pannakailawlawag ti kabaruanan a teknolohia ti panagtalon, naaramid ti Open Forum ket naannayas ti panagsinnukat ti kapanunotan dagiti naglektiur ken nagsaludsod  a mannalon. Napagkaykaysaan a mamitlo pay  a  “session” ti maaramid mangrugi iti panagbunubon agingga iti panagraep tapno manamnama a maisa-praktika dagiti mannalon iti inadalda.

Imbatad ni Mr. Daproza nga igannuatda ti Technical Briefing a mayeskediul  iti 33 a barangays ti ili a Cabugao sakbay ti panagtalon. Innayon ti Rice Program  Coordinator a pennekenda nga adalan dagiti mannalon kadagiti nainayon a teknikal a wagas (teoria ken aktual) a pangpasayaat pay  ti panagtalonda.

Impeksa met ni Brgy. Captain Inocencio  S. Sadac ti panagyamanna iti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Ediboy  iti   determinasion ti taga-DA LGU a mangsursuro kadagiti kabarangayanna a mannalon.

Daytoy a pakauna nga addang ti naballigi a panagtalon (Technical Briefing) ket paset ti agtultuloy a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a panangtulong kadagiti mannalon tapno maingato ti bilang ti apit ken mayagpang ti pannakaammoda  iti dumurdur-as a teknolohia ti panagtalon a manggubuay ti panagsayaat ti kabibiag ti sapasap nga umili ti Cabugao. # (Web In-Action)

MABULOD A KAPITAL, NAKONSULTA DAGITI MANNALON

Cabugao, Ilocos Sur – Nairagpin a nakonsulta  dagiti mannalon iti Barangay Turod kalpasan ti naaramid a Technical Briefing idi Mayo 29, 2012 iti Barangay Multi-purpose Building, Barangay Turod, Cabugao, Ilocos Sur.

Impakaammo ni Mr. Edgardo  Garcia, Presidente, Turod Farmer’s Association iti kalikagum ti asosasion a bumulod iti pagpuonan ti panagtalon iti Soft Loan manipud iti programa ti Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao  a maitulong kadagiti mannalon  ita a Wet Season Crop 2012 (Hunio-Nobiembre).

Timmulong ni Brgy. Captain Inocencio S. Sadac a nangilawlawag ti konsepto  daytoy a programa ti LGU Cabugao para kadagiti mannalon. Inkumit ti Ama ti Barangay a tumulong a mangsakada kadagiti kasapulan a papeles iti panagbulod, bagi met ti opisiales ti asosasion iti manglista   kadagiti umanamong a miembros  ngem manamnama a makabayad ti bulodenda. 

Innayon ni Mr. Edgardo  Garcia,  Presidente, a matingiting met laeng ti kapabilidad ti agaplay a mannalon aglalo  ti idatagna a rukod ti   talonenna ken mangpanday ti asosasion kadagiti mayataday nga alagaden ti panagutang agingga iti panagbayadan.

Timmulong met dagiti Staff ti DA-LGU a  nangilawlawag daytoy a programa a mangtulong pay   kadagiti mannalon tapno naan-anay ti pannakapataud ti usarenda nga agtalon. # (Web In-Action) 

Tuesday, May 29, 2012

KUSINA ILOCANDIA, NABENDISIONAN TI PANAGLUKATNA

Cabugao, Ilocos Sur – Nabendisionan ti panaglukat ti Kusina Ilocandia a masarakan iti sibay ti  National Highway, Brgy. Cuancabal, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 28, 2012 babaen ti panangannong ni Rev. Fr. Olivetti Rojas.

Ti kabarbaro a panganan/pagmeriendaan ket para kadagiti Turista ken iti sapasap a kukua ti Pamilia da  Vice Gov.  Deogracias Victor “DV” B.  Savellano  a daytoy ti dati a nagsaadan ti Maja’s Garden a pakakitaan dagiti maiduma ti klasena a mula iti uneg ti nasao a hardin.

Nasangaili  iti daytoy nga okasion da Mayor Edgardo “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr., ISECO Director Tirso “Bong” Savellano, SB Member Vicky S.  Serna, SB Member Carlito S. Pano, M.D., SB Member Josefina S. Vallejo, SB Member Richard T.  Alcid, SB Member, Dr.  Jemaima Tan-Yee, SB Member Benedict M.  Savellano, ABC President, Brgy. Captain Teddy U. Soller, Cuancabal Brgy. Captain Rogelio Siruno, Dr. & Dra. Romeo Pira, Former Board Members Benjamin B. Santella, Jr. ken Francisco A. Savellano, empleados ti Rural Bank of Cabugao, Inc., personalidad  ti business sector, sangaili, Mediamen  ken umili ti Cabugao, Ilocos Sur.

Immuna a naaramid ti Opening Worship sa binendisionan ni Rev. Fr. Rojas  ti uneg dagiti pasdek ken ti aglawlaw iti Kusina Ilocandia. Kalpasanna, napagsasanguan dagiti naidaya  a taraon  a   pangrambak ti pannakaisibro ti nadakamat a panganan. # (Web In-Action)

NAPATEG TI AGENDA TI FEDERATED FARMERS’ MEETING

Cabugao, Ilocos Sur – Nagmiting ti Federated Farmers Association ti ili a Cabugao iti panangidaulo ni Mr. Elmer G. Bromeo idi Mayo 28, 2012. Kangrunaan nga agenda ti mitingda ket iti pinansial a kasasaad ti asosasion partikular iti panangilawlawag ti Tesorero  iti simrek ken naggastuanda tapno agbalin a “transparent”  ti  rekordda. 

 
Nataming pay ti koleksion ti pannakabayad ti   Raffle Tickets nga insayangkat ti Pederasion iti napalabas a Piesta ti ili. Aganay a 28 nga asosasion ti nakakompleto a nagbayad ti Raffle tickets ket napagkaykaysaan a 70 % ti dagup ti naglakuan ti mapan iti asosasion idinto ta 30% ti mapan iti Pederasion kas pundona.
 
Segun ken ni Federated President Bromeo, kalikagumna  a maisimpa a naurnos met  ti pinansial a kasasaad ti amin  nga asosasion a masakupan ti Pederasion. Naipalaon iti napanday a resolusion ti Pederasion ti pannakanayon/maidakkel  ti kantidad a  buloden ti tunggal asosasion a “soft loan” iti Gobierno Munisipal agsipud ta adu ti nainayon a miembros ken asosasion iti Pederasion iti agdama. Daytoy a gay-at ket mainaig iti napintas a rekord ti 13 nga asosasion nga immuna a bimmulod ta nakabayadda amin iti nabulodda.  # (Web In Action)


NAKALPAS TI A&E PROGRAM TI ALS, NAGENROLDA ITI HAISKUL KEN KOLEHIO

Cabugao, Ilocos Sur – Naipakaammo nga adda 23 a bilang ti agad-adal iti Accreditation and Equivalency Program  ti Alternative Learning System (ALS),  DepEd Cabugao District iti nakaruar  ti eksamen a naited kadakuada sakbay a maipromotda manipud iti tukad a naggapuanda.

Innem a drop-outs ti elementaria ken 17 ti high school  nga agad-adal ti Accreditation & Equivalency  Program ti ALS ti nangbukel ti 23 a test passers. Buklen ti walo a barangays ti naggapuan dagitoy nga agad-adal. Pito ti naasawaan idinto ta 11 ti tawenna ti  kaubingan a nagadal  ket  43 met  ti tawenna ti kalakayan.  

Segun ken ni Mr. Warren S.  Sumibcay,  ALS Mobile Teacher 2,  innem  ti nagenrol ti high school ken 17 iti kolehio a taga-Cabugao  ita a panagseserrek ti   CY 2012-2013.

Narambakan ti panagturpos ti nasurok nga   400 a nagadal ti A&E Program ti ALS iti intero nga Ilocos Sur   idi Mayo 25, 2012 idiay Baluarte, Vigan City, Ilocos Sur. 

Ti A&E Program  ti ALS ket agtultuloy a maipatungpal kas epektibo a pangtulong kadagiti saan a nakaileppas ti adalna  iti elementaria ken haiskul babaen ti agtultuloy a  panangsuportar  ti DepEd Cabugao District ken iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action)

Monday, May 28, 2012

NAGTURPOS DAGITI TRAINEES , TULONGAN TI 3 NGA AHENSIA

Cabugao, Ilocos Sur – 38 nga agtutubo ti nakalpas ti 5 nga aldaw a panag-training iti Corn Husk Handicraft Training a nagbuligan nga ingannuat ti DA-RFU 1 ken LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. idi Mayo 25, 2012 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Naluktan ti programa iti Invocation  ken simmaruno  ti National Anthem nga inannong   dagiti 4-H Club Member. Impresentar dagiti pannakabagi ti kada barangay ti output-da wenno pakabuklan ti gapuananda  agraman ti makunada iti seminar. Napintas ti panangipaawatda  a kas kapintek ti gapuananda a nangtignay ti rikna  dagiti naitallaong.

Bin-ig a panangapresiar ti Evaluation of Trainees  nga impaay ni Ms. Priscilla F. Abenoja, Trainor, iti nagapuanan dagiti nagsanay.

Panangsuporta iti “sustenable” a  panagdur-as ti gapuanan dagiti nakalpas a nagsanay ken iti sumarsaruno a maigannuat a panagadal ti anag ti mensahe da Provincial Agriculturist Teofilo R. Quintal ken Mr. Cesar P.  Escobar, Regional Corn Program Coordinator, DA-RFU 1.

Tulong  met iti “marketing” panangbigbig ti kabaelan dagiti nagsanay ti kaipapanan ti panagsarita ni Ms. Aurea E. Bilgera, DTI Vigan City.


Inyam-ammo  ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, AT-4 H Coordinator ti nagan dagiti nagturpos agraman ti naggapuanda a barangay. Kinompirma ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti panagturposda ket kalpasanna, impaayna ti napnuan-kaipapanan a mensahena para iti amin a naitallaong.

Anag ti Mensahe ti Alkalde nga awan ti makaikkat ti naadalda ket kukuada a bukbukod  ket awan met  ti rason a di tumulong ti Gobierno Munisipal aglalo ita a batangda ti naikkan ti gundaway no ti kaipapanan daytoy ket agbalin a produktibo ti 4 H Club ken  panagsayaat  para  iti sumarsaruno a henerasion ti agtutubo iti  ili a Cabugao ti ibungana.

Imbaga  ni Mayor Ediboy a maikkanda   ti pagikkan    ti produktoda  nga aramiden LGU  ken maikkan ti  espasio para iti gunglo ti 4 H Club. Napagkaykaysaan pay a tumulong dagiti ahensia iti pannakayeksibit dagiti produkto iti gumatang     tapno agbiag ti industria ti corn husk handicraft items.

Nakikaysa met ti dadduma pay a pannakabagi ti tallo nga ahensia (DA, DTI ken LGU) a naitallaong  iti nasao a programa nga isuda: Mr. Oscar Tobia, Provincial Corn Program Coordinator, Mr. Yolando Q. Quiocho, DTI Vigan City, Mr. Dante Gugto, DA-Provincial 4 H Club Coordinator, ken Miss Ma. Consolacion R. Anes, DTI Vigan City.

Kadua  ni Mayor Ediboy dagiti opisiales ti DA-RFU, DA Provincial Office ken  DTI a  nangiyawat ti Certificate of Participation kadagiti 38 a naggraduar ti adal ken kasta met iti pannakaited ti Certificate of Appreciation ken ni Ms. Priscilla F. Abenoja, Trainor ti panagsanay. # (Web In-Action)

Ni Ms. Aurea E. Bilgera, DTI Vigan City
Ti panagsarita ni Ms. Priscilla F. Abenoja, Trainor
Ni Provincial Agriculturist Teofilo R. Quintal
Ni Mr. Cesar P.  Escobar, Regional Corn Program Coordinator, DA-RFU 1

Sunday, May 27, 2012

NAMANTENER TI NAPINTAS A PAGBANAGAN TI DAYO

Cabugao, Ilocos Sur – Imbatad ni Mr. Mariano Raciles, Sr., Presidente ti Cabugao Livestock Traders Association a napintas latta ti panagbuelo ti dayo gapu ta umad-adu ti maki-dayo ken maidayo nga animal a kaaduan ti baka ken nuang.

Idi Mayo 26, 2012 a kaaldawan ti Dayo, indauluan ni Presidente Raciles a nangiwardas ti naurnos ken nadaras a  panaglinnako ken panagginnatang agraman dagiti koridor tapno nadardaras ti panagwerret ti transaksion  agsipud ta napasig ken kabisadona ti kaaduan  a makidayo.

Agpada nga adu ti bilang ti nabun-as a baka ken nuang a  naidayo ken adda pay sumagmamano a naubing  a nuang.
“Napintas  ti maki-dayo ta adu ti mangibaga  ti presio,” kinuna ni Mr. Edwin Asuncion, taga-Brgy. Cael-layan a nangisalog ti idayona a baka. “Umayakto manen, kayong.”

Ti transaksion ti Dayo ket buklen  ti magatang a maparti a maipauraga iti tiendaan, aglako sa gumatang ti naub-ubing a para patan-ay ken pagtalon, sinnukat ti animales    nga aginsima (agpunno ti kuarta), gatangenna ta kursonadana ti pudos ti ayup. # (Web In-Action)