Monday, May 22, 2017

BRIGADA ESKWELA 2017, SCHOOL-BASED A NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid  ti Kick Off Activity ti Brigada Eskwela 2017 ditoy Cabugao North Central School  babaen iti naaramid a Motorcade idi Mayo 15, 2017 kadagiti processional route ti ili ken iti National Highway a nangrugi iti Cabugao North Central School ken nagsubli met laeng ditoy dagiti nagpartisipar.

Kanaig daytoy, naiwayat  met ti School-Based Brigada Eskwela 2017 iti 25 pay a pagadalan ti Cabugao DepED District nangrugi kadayta a petsa ken nagleppas iti Mayo 20, 2017.

Nupay kasta, iti kaadu ti masimpa ken madalusan ket saan nga immanay ti innem nga aldaw a naipaulog a panagtarimaanda iti uneg ken ruar ti pagadalan. Segun ken ni Mr. Donato Sajor, District Brigada Coordinator a mabalin latta met dagiti nagannak a di pay nakapan nag-Brigada ti sumarungkar iti eskuela kadagiti aldaw sakbay ti panagseserrek ti klase inton Hunio 5, 2017. Imbatad met ni Mrs. Julia Cayso, Principal, Cuantacla Elementary School, ti naan-anay a panagyaman ti DepED Cabugao kadagiti Stakeholders ken nagannak a timmulong iti 26 a pagadalan-elementaria ti ili iti an-anusda a timmulong iti pannakaisagana dagiti pageskuelaan sakbay ti panaglukat ti klase.

Nakitinnulong met  dagiti Mangisursuro; pannakabagi ti nadumaduma nga Ahensia; Opisiales ti Barangay kadagiti nagannak a nakipaset iti nasao nga aktibidad kadagiti nadakamat a pagadalan.

Ti Brigada Eskwela ket tinawen a maang-angay a programa ti DepED a pakikammayetanna kadagiti maseknan a katinnulongda iti benneg ti Edukasion ket bale makalawas iti pannakaisagana dagiti pageskuelaan para iti panagseserrek ti klase dagiti ubbing. Maluktan ti panagklase dagiti agad-adal inton Hunio 5, 2017. 

Ti Brigada Eskwela ita a Tawen 2017 ket addaan iti Tema: “Isang DepEd, Isang Pamayanan, Isang Bayanihan Para sa Handa at Ligtas na Paaralan.” # (Web In-Action)

BARO A BATCH TI AGBALIN NGA SCHOLAR ITI TAWEN 2017, AGEKSAMENDA

Cabugao, Ilocos Sur – Ageksamen dagiti baro nga Aplikante para iti “libre a panagadal”  a programa ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang  para iti  School Year 2017-2018 ket maaramid ti Examination a  kas naiyeskediul babaen kadaytoy a pakaammo:  “Examination for Cabugao Education Scholarship Program (CESPRO) is scheduled from May 22 to 26 at 10 am and 2 pm each day. Incoming grade 7 for May 22 and 23; incoming grade 11 for May 24 and 25; and incoming 1st year college on May 26. For inquiries please call 09177995565.

Ti  Cabugao Education Scholarship Program ket  naaprobaran a Gakat   ni SB Member Danilo Q. Gazmen nga indarirag  ti Joint Committee on Education and Appropriation  ti Sangguniang Bayan ken naaprobaran a linteg kabayatan iti Administrasion  ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  

Iti aguppat a tawenen a pannakaipatungpal daytoy a linteg (naaprobaran idi Oktubre 14, 2013) ket adun ti natulonganna nga agad-adal ken nabenepisiaran a kaamaan nga umili ti Cabugao.

Daytoy a linteg ket maisagut kadagiti makaruar iti eksamen nga  agtutubo ken ubbing  a naregget ti namnamada a makaileppas iti adal iti High School ken kurso iti Kolehio.

Tarawidwidan ni Mr. Dario Roy Siruno, Information and Tourism  Officer ti LGU-Cabugao iti pannakaigannuat ti nadakamat a panageksamen.  # (Web In-Action)

CONSULTATION ON ICRM ITI DUA A BARANGAY, NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Barangay Consultation maipapan iti  programa ti Integrated Coastal Resource Management  (ICRM) iti LGU-Cabugao kadagiti mangngalap  iti Barangay Daclapan, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 18, 2017 iti Covered Court iti nadakamat a barangay.


Nagatendar ti 25 a mangngalap ken tinarabay ida ti Konseho ti Barangay nga idauluan ni Brgy. Captain Charlie Somejo.
Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti pakabuklan ti coastal resources (coral reefs ken  seagrass) agraman iti pakaseknan ti Turismo idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtaming  kadagiti dadduma nga aspeto ti ICRM; panangala ti datos a kasapulan kadagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan daytoy a coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. Kanaig daytoy, naaramid met laeng iti maipada a panagtataripnong idiay Barangay Hall ti Barangay Salomague iti Mayo 19, 2017 nga inatendaran dagiti Mangngalap; RIC Members ken  Agtutubo kasta metten a timmarabay dagiti Opisiales ti Barangay nga indauluan ni Brgy. Captain Eliseo R. Serrano.
Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti coastal resources (mangrove plants; coral reefs ken  seagrass) agraman iti pakaseknan ti Turismo idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtaming  kadagiti dadduma a pakaseknanda maipapan iti livelihood programs dagiti Asosasion; alternatibo a pagkakitaan dagiti mangngalap ken ti pannakigamulo dagiti mangngalap iti operasion ti Municipal Fishport ditoy a lugar.

Napagsasaritaan pay dagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan daytoy a coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. Nagatendar dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion ti mangngalap; dagiti agtutubo ken lumugar iti nadakamat a barangay ket naregtada a nakiraman kadagiti naidasar a mapagpapatangan nangruna iti Open Forum.  Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket paset iti programa ti Munisipio iti pannakaitandudo ti agtultuloy a pagsayaatan dagiti mangngalap ken iti kabaybayan ti ili. # (Web In-Action)

Thursday, May 18, 2017

SOLID WASTE KEN CLEAN AND GREEN PROGRAM, AGKUYKUYOGDA A PAKASEKNAN

Cabugao, Ilocos Sur – Impakaammo ni Mr. Edgar  S. Balangatan, AT, MENRO-Designate iti   agtultuloy  a panaglinisda kadagiti pampubliko a pasilidad iti LGU-Cabugao.

Iti Poblasion ken  Coastal barangay ket regular a maiwaywayat ti panagdalus nga idauluan  dagiti Opisiales ti Barangay iti parte a masakupanda babaen iti itutulong dagiti sektor ken asosasion iti barangayda.

Kabayatanna, maar-aramid met ti regular a panaglinis iti agsumbangir ti Kalsada Nasional manipud Barangay Sagayaden agingga iti Barangay Pug-os babaen iti panagtinnulong dagiti Personnel ti Maintenance Section ti DPWH-Bantay, Ilocos Sur  ken iti Kyeryong Co.

Nupay kasta, insupusop ni MENRO Balangatan a saan nga agsina no di ket agkuykuyog nga asikasuen ti Munisipio ti pakaseknan iti Solid Waste Management ken iti Clean and Green iti intero a Munisipalidad.

Naaramid manen ti mangrove planting idiay Barangay Salapasap ken Barangay Pug-os itay nabiit.

Kabayatanna, innayon ti MENRO nga agtultuloy koma a maaramid ti panagdaldalus iti kalsada kadagiti barangay babaen iti itutulong dagiti Opisiales ti Barangay tapno kabinnuligda  ti Munisipio a mangitandudo kadagitoy nga agdama a programa iti Tawen 2017. 

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta iti napintas a koordinasion dagiti Opisina ken Ahensia a maseknan nga adda iti salinong  ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang para iti pannakaitandudo dagiti programa/aktibidad nga agtultuloy a mangpasayaat iti aglawlaw ti Munisipalidad. # (Web Situational Report)

SERBISIO TI SALUN-AT, AGTULTULOY A MAITANDUDO

Cabugao, Ilocos Sur  – Iti pannakiuman ti Web In-Action  ken ni Dr. Mark-Lawrence T. Tirao, M.D. a Destino a mangngagas  iti RHU-Cabugao,    kinunana a nalaing  a sumarungkar dagiti umili iti Rural Health Unit (RHU)-Cabugao isu a  dakkel ti maitulong ti kanayon a pannakapalagip ken pannakaadalda iti panangmantener iti napintas a salun-at babaen kadagiti nagkakammayet a sanga ti Gobierno kas iti DOH, DSWD-MSWDO ken dagiti Asosasion nga adda iti salinong ti Barangay a mangipromot ti programa ti salun-at.

Kabayatanna, agtultuloy ti  ipapan dagiti umili iti RHU ket madagdagus iti pannakaasikasoda ken madadaan a maited dagiti agas a kasapulanda babaen iti agtultuloy a panangsuporta ti GobiernoMunisipal  nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang kadagiti health programs ti Munisipio tapno agtultuloy a mamantener ti salun-at dagiti umili ita a Tawen 2017 ken iti masanguanan. 

Dagitisumaganad ti pagdurdur-asan ti serbisio ti salun-at:

1. Medical Consultations – 8:00 am-5:00pm – Monday to Friday (Adults and Children).
2. Immunization – 8:00am to 5:00pm – Monday to Friday.
3. Dental Services – 8:00am to 12:00 Noon – Tuesday and Thursday.
4. Lying-in Services – Daily (inaldaw) 24 Oras, 7 Days/Week.
5. Maar-aramid ti Glucose Testing (Blood Sugar Count) ken Urinalysis iti kada aldaw ti Miyerkules iti lawas ket mabenepisiaran dagiti umili itoy a libre a panagparukod ti asukar ti dara ken pannakaeksamen ti isbo.
6. Maannurot ti uppat nga STEP (1 to 4) nga aramiden ti agpa-check-up tapno sistematiko ken naurnos iti panagpaagasda.
7. Maiwayat pay iti Tuberculosis (TB) DOTS Services kadagiti maseknan a kinapet ken mangtakuat iti kaadda daytoy a sakit iti bagi ti indibidual. 
8. Maiyun-una a mataming  dagiti Senior Citizens; People With Disabilities (PWDs); ken masikog nga inna iti pannakataming ken pannakaited iti kasapulanda nga agas.
9. Maitultuloy ti eskediul iti panag-duty dagiti RHU Personnel iti aldaw ti Sabado ken Domingo a pakaragsakan dagiti umili ta adda latta madadaan a mangtaming kadakuada no adda pakaseknanda iti salun-at.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket pagdurdur-asan iti serbisio ti salun-at a kangrunaan a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno agtalinaed a nasalun-at dagiti umili a mangsagrap iti agtultuloy a panagprogreso ti ili.  # (Web In-Action)

Wednesday, May 17, 2017

UPDATING TI ID SYSTEM DAGITI MANNALON ITI 2017, MAAR-ARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy a ma-update  ti masterlist  iti Identification Card (ID)   dagiti mannalon kadagiti asosasion a masakupan dagiti 33 a Barangay ti ili a Cabugao, Ilocos Sur babaen iti Opisina ti Municipal Agriculture Office nga idauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella.

Daytoy a gannuat ket tapno maikkan ti naan-anay nga identidad dagiti mannalon  tapno maiyintek dagiti pagsayataan a naisangrat para kadakuada ken maammuan met iti dagup dagiti mannalon iti tunggal disso a pagbasaran kadagiti mayataday a plano ken programa para iti pagtatalonan. # (Web In-Action)

DA ROLLS OUT PLAN TO ENCOURAGE BACKYARD CHICKEN RAISING NATIONWIDE

Agriculture Secretary Emmanuel F. Piñol is seeking to revive the traditional raising of chickens in the farms through a Nationwide Backyard Chicken Raising (NBCR) Program.

Piñol announced during a farmers’ forum on Wednesday/May 10 in Tabuk City, Kalinga province that the Department of Agriculture would encourage Filipinos to raise their own food to lessen the country’s dependence on imported food.

“It is ironic that even upland people need to go to the city to buy eggs, when they can raise their own chickens,” Piñol said.

He stressed that a nationwide immunization and vaccination program for chickens would be imposed “before we start distributing native chickens,” saying “this is where the challenges start.”

During the forum, Piñol assured local government officials of the delivery of one unit of multiplier farm in order to increase the number of native pigs in the province.

He encouraged local government officials to plant trichanthera as an alternative ingredient for animal feeds as he promised to provide Kalinga 50 native pigs, five males and 45 females. These will be taken from the DA farm in Tiaong, Quezon, he said.

The trichanthera is cheaper than the commercial feeds and it is organic, Piñol said.

“In my farm, I am using trichanthera and sometimes mix it with husks … and my pigs really grew healthy and heavy,” he added.

Piñol also allotted P50 million for the implementation of the Production Loan Easy Access (PLEA) program in the province.

The Agri chief also visited the 15-kilometer farm-to-market road that connects the town of Bulanao to Amlao. The project, which costs P196 million, is funded under the Philippine Rural Development Project (PRDP) and is expected to be completed this year.

During his trip to Kalinga province, the Department of Agriculture – Cordillera Autonomous Region also awarded P2 million worth of farm assistance to three farmers group from Balawag in Tabuk, Kalinga.

The farm assistance includes 10,000 pieces of Arabica Coffee seedlings worth P150,000 to the Loccong Gardeners Association,50,000 pieces of Robusta Coffee seedlings worth P750,000 to the Tubog Agri-Processors Association, 50,000 pieces of Robusta Coffee and 10,000 bags of organic fertilizers worth a total of P1 million to the Tanudan Savings and Lending Cooperative.

“It is the DA’s vision that you won’t have to import coffee from other cities, and instead we will set-up your own nurseries,” Piñol told the farmer-beneficiaries.

He also encouraged the province’s farmers to consider planting rubber trees, noting the province is conducive to rubber. #  Source -(Kristel Merle, DA-AFID)/www.da.gov.ph

FINAL ORIENTATION TI CABUGAO MANGO PRODUCTION AND MARKETING ENTERPRISE, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti   maudi a panagtitipon dagiti kameng ti Proponent Group para iti 2nd Run and Final Orientation of the Proponent Group of Production and Marketing of Fresh Mangoes dagiti kameng ti Cabugao Mango Farmers Multipurpose Association nga idauluan ni Mrs. Faith Sabio, President.  Nagatendar met dagiti pannakabagi ti Provincial Agriculture Office (OPAG-Ilocos Sur);  Provincial Project Monitoring and Implementation Unit (PPMIU); dagiti pannakabagi ti Regional Project Coordination Office (RPCO) ken Project Support Office (PSO) iti San Fernando City, Pampanga.

Dagitoy a panagtataripnong ket tapno maisagana a naimbag  dagiti kameng ti Proponent Group iti ibibisita ti Delegasion ti  World Bank Implementation Mission inton Mayo 22, 2017 ditoy Project Site.

Naangay ti Briefing iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti Mayo 17, 2017. Kalpasan ti Opening Prayer ken ti pannakakanta ti National Anthem, naiyam-ammo dagiti kameng ti Proponent Group a buklen ti 7 a barangay  ken dagiti amin a nagatendar babaen ken ni Mrs. Esther P. Aguimbag, AT, DA-LGU Cabugao.

Simmaruno a naipresentar ti  Refined Business Plan ti Asosasion ket inlawlawag ni Mrs. Faith Sabio ti pakabuklan ti produksion ken marketing ti mangga a  kangrunaan a major component ti proyekto ken dadduma pay nga importante nga aspeto.

Naaramid ti Question and Answer babaen kadagiti nagatendar ken dagiti kameng ti PPMIU.

Simmaruno a naangay ti Open Forum ket nakipartisipar dagiti kameng ti NPCO, PSO, RPCO, PPMIU ken ti PG.

Naisaganad ti Overview of the PSO Deputy Director babaen ken ni DPD Elma Mananes, PSO Deputy Project Director.

Nagpaay nga Emcee ni Ms. Remedios Rabanal, PPMIU Head.

Kabayatanna, maar-aramid ti Mango Packaging Center Building nga aggatad ti 4.8 Million iti Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur. # (Web In-Action)

MANGROVE PLANTING, MAAR-ARAMID ITI DUA A COASTAL BARANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Maangay ti panagmula ti Mangrove Seedlings iti saan pay a namulaan a paset ti katangriban iti Barangay Salapasap ken  Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangilunsad dagiti kameng ti Fishermen Association ken iti Integrated Coastal Resources Management (ICRM) iti Fishery Banner ti DA-LGU Cabugao babaen iti panangimaton da Municipal Fisheries Coordinator Nereo S. Daproza ken ni Mr. Kyle Connelly, Peace Corp Volunteer a destino ditoy Cabugao kadagiti nadakamat a barangay a kas pannakikaysada iti pannakapaberde kadagiti kakadilianan a paset ti Clean and Green Program-Coastal Area  ti Munisipio nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. 

Maaramid ti Mangrove Planting iti Mayo 15 ken 16, 2017 a pakaimulaan iti bilang ti 30,000 a mangrove seedlings, segun ken ti Municipal Fisheries Coordinator a nangtarabay kadagiti mangrove planters. 

Kabayatanna, innayon ni Mr. Daproza a mayataday ti panawen iti panagmulada gapu iti kapintas ti ugot ti baybay ken manamnama nga adu manen ti  mangrove seedlings a mainayon a maimula ita a Tawen 2017  iti shorelines a mabatogan dagiti coastal barangay.

Kabayatanna, regular a maar-aramid ti coastal clean-up babaen kadagiti multi-sectoral associations  iti  uneg dagiti nadakamat a barangay tapno mabisita, madalusan ken masugotan dagitoy a namulaan ti mangrove a parte ti kabaybayan, segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT ti LGU-Cabugao.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta ti nakammayet a panagtutunos ti amin a sektor a mangpaberde ti katangriban babaen iti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. # (Web In-Action)

SGLG 2017 KICKS OFF IN REGION 1!

The Department of the Interior and local Government Region 1 (DILG R1) kicked off the implementation of the Seal of Good Local Governance (SGLG) this year with a regional orientation at the Oasis Country Resort Hotel and Restaurant, here.

The activity was aimed at orienting and familiarizing the DILG Provincial Offices and Regional Assessment Teams (RAT) on the SGLG guidelines, particularly the assessment areas and criteria, forms and checklist, and implementation process. 

Each RAT, composed of a DILG Officer and local civil society organization (CSO) representative, together with a documenter, is assigned with more or less 15 LGUs to assess on a cross-posting scheme.

Following the regional activity, the provincial offices conducted provincial orientations to their respective City/ Municipal Local Government Operations Officers (C/MLGOOs) on May 8,9,10, and 11, 2017 for La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, and Ilocos Norte, respectively.

All the 129 Local Government units (LGUs) in the region – 4 provinces, 9 cities and 116 municipalities -- shall be assessed using the scaled-up assessment criteria of “4+1”. 

From being one of the essential areas last year, Peace and Order was added as one of the four core areas along with Financial Administration, Social Protection, and Disaster Preparedness. The essential areas, on the other hand, include Business-Friendliness and Competitiveness, Environmental Management, and Tourism, Culture and Arts.

An LGU has to pass all four core areas and at least one essential area to qualify for the Seal. Awardees shall be conferred with a 2017 SGLG marker and a cash incentive the Performance Challenge Fund (PCF) to finance their local development initiatives. A special distinction shall likewise be given to LGUs which consistently passed all assessment areas for the three periods (2015, 2016 and 2017).

The data gathering, validation and certification phases of the 2017 SGLG shall be from May 15 to June 16, 2017 the conferment of the Seal shall be in October in line with the Local Government Code anniversary celebration. # Source – www.dilg.gov.ph

BRIGADA ESKWELA 2017, NAIGANNUAT

Cabugao, Ilocos Sur –  Nairubuat ti “Brigada Eskwela”  2017 kadagiti  pageskuelaan  ti ili a Cabugao nangrugi idi Mayo 15, 2017 a mayalubog iti National Schools Maintenance Week  a masasao a Brigada Eskwela a nayeskediul iti  May 15, 2017 agingga iti Mayo 20, 2017 iti intero a pagilian.

Naluktan ti Kick Off Activity ti Brigada Eskwela 2017 ditoy Cabugao babaen iti naaramid a Motorcade idi Mayo 15, 2017 kadagiti processional route ti ili ken iti National Highway a nangrugi iti Cabugao North Central School ken  nagsubli met laeng ditoy dagiti nagpartisipar. Iti nasao a motorcade, inyuna ti Mobile Patrol Car ti PNP-Cabugao  sa sinaruno dagiti motorista  iti Cabugao Elite Riders Club, Inc., NGOs  kasta metten dagiti Opisiales ti PTA  ken Mangisursuro iti pageskuelaan.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action kadagiti nagpartisipar iti Brigada Eskwela  kadagiti pagadalan iti Poblasion  iti Mayo 15, 2017, naibagada a tunggal kuarto ti pageskuelaan ket agdadanggay dagiti mangisursuro ken nagannak nga agurnos ken agdalus agraman iti ruar ti eskuela.

Innayon pay ti dadduma  a maar-aramid ita ti pannakapinta  dagiti alad, tugaw, ken dadduma pay a pasilidad ti pagadalan partikular iti pannakaital-o ti  hygiene and sanitasion dagiti ubbing.

Dagitoy a gannuat ket paset ti pannakaisagana ti pageskuelaan iti panagseserrek ti klase dagiti ubbing inton  Hunio 2017.  

Kabayatanna, napintek ti  panagtitimpuyog dagiti Stakeholders: nagannak, mangisursuro, Barangay Officials   ken Gobierno Lokal iti agtultuloy a pannakapasayaat ti pageskuelaanda.

Makipaspaset met ti Konseho  ti Barangay agraman dagiti lumugar   nga agdalus iti  aglawlaw ti pagadalan, agpukan iti sanga ti kayo, agpinta iti classroom ken kanaigna a trabaho iti pannakaisagana ti eskuela.

Segun iti dadaulo ti pageskuelaan nga agyamanda iti  agtultuloy a panagkikinnammayet dagiti  Stakeholders, dagiti mangisursuro, PTA Officers, dagiti Opisiales ti Barangay ken iti agtultuloy a suporta ti LGU-Cabugao  iti pannakapasayaat dagiti pageskuelaan iti Munisipalidad.

Ti Brigada Eskwela ket tinawen a programa ti DepED a pakikammayetan dagiti maseknan a katinnulongda iti Multi-sektoral a benneg tapno maisagana ti pageskuelaan para iti panagseserrek ti klase dagiti ubbing inton Hunio 2017.

Kabayatanna, naaramid ti Kick Off Activity ti Brigada Eskwela 2017 iti Division of Ilocos Sur idi Mayo 12, 2017. 

Ti Caravan  ket nangrugi iti Tagudin National High School  ket nagpatingga iti Sinait National High School, Sinait, Ilocos Sur  ket naangay ditoy ti kick-off program  ti nasao nga aktibidad.

Nagatendar ditoy dagiti Opisiales ti DepED Ilocos Sur nga indauluan ni Mr. Jorge M. Reinante,  Schools Division Superintendent; the initiator of Brigada Eskwela- Mrs. Soledad Dumbrique, Chief Education Supervisor, SGOD; from Regional Office-Dr. Cecilia P. Rosido, Chief of Policy, Planning and Research Division (PPRD); District Supervisors; School Heads; Teachers; LGU Officials; Federated PTA Officers ken amin a  Secondary Students ti  Sinait NHS. # (Web In-Action)

Monday, May 15, 2017

FARMERS FIELD SCHOOL (FFS)-CORN, NAGTURPOS DAGITI MANNALON ITI BARANGAY SAGAYADEN

Cabugao, Ilocos Sur – Nadanon met laengen  ti panagleppas ti panagadal iti 23 a mannalon iti  Farmers Field School on Sustainable  Corn Production iti Barangay Sagayaden  babaen iti panagbinnulig ti Department of Agriculture, Regional Field Office (DA-RFO 1), San Fernando City, La Union; OPAG-PG Ilocos Sur,  Agriculture Training Institute (DA-ATI)-RTC 1 
ken iti Local Government Unit (LGU)-Cabugao, Ilocos Sur iti panangidaulo ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Naaramid ti FSS Graduation iti Free Farmers Sagayaden MPCI Building, Brgy. Sagayaden Norte, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 12, 2017. 

Kalpasan ti Opening Prayer ni Ms. Milarose Solar, FFS Participant ket  naisaruno ti pannakakanta ti National  Anthem ken iti Cabugao Hymn. 

Opening Remarks ti inakem ni Barangay Captain Virgilio S. Piros. Kimmablaaw ken nagyaman ti Kapitan ta saan a paudi dagiti kabarangayanna a maisagsagut kadagitoy a pagimbagan nga ilunglungalong ti LGU-Cabugao kadagiti Ahensia ti DA, OPAG-Ilocos Sur ken iti Agriculture Training Institute (DA-ATI).

Nasangaili iti Graduation Ceremonies  da Mr. John Leo B. Bungubung, Corn Technical Staff, DA-RFO 1; Ms. Myrna Ligaya A. Enriquez, Corn Technical Staff/SRS II/DA-INREC ken ni Ms. Teresa Palos, Report Officer/Corn Program OPAG-ILocos Sur. 

Nangitedda  iti Mensaheda  dagitoy a nasangaili ket kimmablaaw ken nagyamanda ta agtultuloy a naballigi dagiti igannuatda ditoy nga ili agsipud ta adda latta ti LGU-Cabugao a tumarabay kadakuada.

Inakem ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella ti Acknowledgement of Guests, Visitors and Participants ti FFS-Corn.

Presentation of PTD Results met ti binagi ni Mr. Rogelio P. Alejandro, FFS Participant.

Nangted ti Impression da Benedicto B. Satumba; Eddie P. Valoria; Margarita S. Tobias; ken ni Jeannie B. Sagnep.

Kalpasan a naipresentar dagiti FFS Officers, nagsapata dagiti  Opisiales ti mannalon ken naipabuya ti panagkanta dagiti FSS Participants iti Folk Media. Naipresentar dagiti FFS Graduates ken nakompirmar dagiti nagturpos.

Kalpasan ti Acceptance of Graduates, naibunong dagiti Certificates-da  babaen kadagiti sangaili ti DA-RF0 1 a binayabay dagiti DA-LGU Staff. 

Nangted ti Closing Remarks ni Mr. Nathaniel B. Galamgam, AT. Pinagyamananna iti amin nga adda pasetna iti panagballigi daytoy a panagadal dagiti mannalon.

Nagpaay nga Emcee da Sherwin A. Argel ken ni Ms. Jane G. Sayaboc, agpada nga FFS Participant. # (Web In-Action)

Friday, May 12, 2017

BARANGAY CONSULTATION ON ICRM ITI BRGY. NAMRUANGAN, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Barangay Consultation maipapan iti  programa ti Integrated Coastal Resource Management  (ICRM) iti LGU-Cabugao kadagiti mangngalap  iti Barangay Namruangan, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 10, 2017 iti Barangay Hall Session Hall iti nadakamat a barangay.

Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti pakabuklan ti coastal resources (mangrove, coral reefs, seagrass) agraman iti pakaseknan ti Turismo idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtaming  kadagiti dadduma nga aspeto ti ICRM; panangala ti datos a kasapulan kadagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan dagiti  pito a coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. 

Nagatendar dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion ti mangngalap; dagiti agtutubo ken lumugar iti nadakamat a barangay ket naregtada a nakiraman kadagiti naidasar a mapagpapatangan nangruna iti tiempo ti Open Forum.  # (Web In-Action)

DISPLAY OF NATIONAL TRANSITION FLAGS

On March 6, 1965, Presidential Proclamation No. 374 was issued declaring May 28 as National Flag Day to commemorate the date the national emblem was first unfurled after the Philippine Revolutionary Army defeated the Spanish forces in the Battle at Alapan, Imus, Cavite in 1898. On May 23, 1994, Executive Order No. 79 was issued extending the period of celebrating National Flag Day from May 28 to June 12. All Filipinos are encouraged to display the Philippine flag in all offices, agencies and instruments of government, business establishments, schools, and private homes throughout this period.

This is to give respect and reverence to our symbol of national sovereignty and solidarity. The Philippine flag is the embodiment of all our country’s ideals, culture and tradition. #  Source -  www.dilg.gov.ph

FFS-CORN TI SAGAYADEN FREE FARMERS - MPCI, NAGLEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Nasayud ti pannakaiyimplimentar ti Farmer Field School (FFS)-Corn Category iti  25 a kameng ti  Free Farmers Sagayaden MPCI, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangigannuat ti DA-RFO 1, San Fernando City, La Union; Office of the Provincial Agriculture (OPAG)-Ilocos Sur kasta metten  iti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Maibatay iti palawag ni Mr. Nereo S. Daproza, Trainor/Facilitator kadaytoy a proyekto ket aglawa iti .5 Ektaria ti minulaanda iti Ryan Corn Conventional Hybrid,  LVN- 10.  Innem  a dasig (6 treatments)  ti panagadal ket ditoy a matakuatan no ania ti kapintasan ket innayon ni Mr. Daproza nga: “Adopt the Best!” kadagiti mannalon kalpasan iti uppat ket-gudua (4 ½)  a bulan wenno 18-20  weeks a pannakaapit dagitoy a demo-farm ti mais. Masarakan ti demo-farm iti lauden ti National Highway iti Sagayaden Sur, Cabugao, Ilocos Sur. 

Narugian ti proyekto idi Disiembre 20, 2016 ket agleppas iti  Mayo 11,  2017.

Naangay ti panagtitipon dagiti mannalon iti kada bigat ti Martes  (8:00 am-12:00 Noon).

Idauluan ni Mr. Benedict Satumba, FFS President ket ni met Mr. Rogelio Alejandro ti nagpaay a Farmer-Cooperator.

Segun ken ni Mr. Nerio Somera Daproza, Trainor/Facilitator pay  ket  dagiti sumaganad ti kangrunaan a panggep ti Departamento ti Agrikultura (DA) iti pannakaipakat daytoy a proyekto:

1.  Mangingato ti produksion ti mais.
2. Pannakausar ti kabaruanan a teknolohia maibasar iti Good Agriculture Practices (GAP) ken Organic Agriculture.

Dagiti module a naisuro kadagiti corn farmers ket dagiti sumaganad:

1. AESA Concepts/Its significance on Corn Production.

2.   Different stages of the cornplants.

3. Corn contribution to the Philippine Economy.

Kadua ni Mr. Daproza iti proyekto  ni Ms. Katrene Joy P. Tapuro, AT,  Municipal Corn Coordinator. # (Web In-Action)

Wednesday, May 10, 2017

CUTTING OF RIBBON TI BARO A BRGY. HALL, INATENDARAN NI MAYOR JOSH EDWARD

Cabugao, Ilocos Sur – Immuna a  naaramid ti Nasantuan a Misa nga inannong ni Rev. Fr. Jeric C. Jaramillo ti St. Mark the Evangelist Parish, Roman Catholic Church, Cabugao, Ilocos Sur ti kabarbaro a pasdek ti Barangay Hall iti Barangay Cuantacla nga inimatangan dagiti Opisiales ti Barangay agraman dagiti lumugar nga idauluan ni Brgy. Captain Dencio Sonido idi Mayo 8, 2017. 


Simmaganad ti naangay a Cutting of Ribbon ti nasao a pasdek ti barangay babaen iti panangaramid ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang a binayabay dagiti Opisiales ti Barangay.

Pinagyamanan ni Punong Barangay Sonido ken dagiti kalugaranna  iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward iti pannakaipatakder ti baro a Barangay Hall-da.

Kimmablaaw  ni Mayor Josh Edward  kadagiti lumugar a nakipaset iti cutting of ribbon ken kadagiti bumarangay ti Barangay Cuantacla. Pinagyamanan pay ti Alkalde Munisipal iti reggetda a lumugar iti pannakaadda kadaytoy a pasdek a mangipakita iti agtultuloy a panagtutunosda a manggun-od kadagiti kaibatoganda a serbisio ken proyekto tapno manaynayonan pay iti progreso a natun-oyanen iti Barangay iti agdama. # (Web In-Action)

Tuesday, May 9, 2017

SCHOOL STAGE TI SALOMAGUE E/S, INDONAR TI AGASSAWA A BALIKBAYAN

Cabugao, Ilocos Sur – Maysa kadagiti naidonar a proyekto dagiti agassawa a da  Mr. Wenceslao Serrano Savella ken ni Mrs. Constancia Santella-Savella, agpada a nagturpos ditoy a pagadalan idi Tawen 1969 ken  Balikbayan a naggapu idiay Los Angeles, California, USA ket iti pannakabangon ti kabarbaro nga School Stage ti Salomague Elementary School nga idauluan ni Mr. Ronel M. Ubaldo, Head Teacher III.


Malaksid iti Certificate of Appreciation nga impaay ti LGU-Cabugao ken ni Mr. Savella idi Mayo 8, 2017 ditoy Munisipio ket iti pannakaited ti Resolution No. 28, Series of 2017 iti Sangguniang Bayan ti ili a Cabugao a pangipeksaan ti Konseho Munisipal  ti panagyaman ti sibubukel nga umili ti Cabugao, Ilocos Sur babaen iti liderato ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti pannakaidonar ti pannakabangon ti kabarbaro nga stage ti nadakamat a pagadalan a maiserbi kadagiti agdama nga agbasbasa ken kadagiti sumarsaruno a henerasion iti agad-adal.

Iti naangay a simple a seremonia iti Mayo 9, 2017, imbasa ni SBM Vicky S. Serna, Vice Chairman, Committee on Education iti linaon ti  Resolusion No. 28  maipapan   iti School Stage iti imatang da Mr. Savella; Teaching Staff ti Salomague E/S; PTA Officers ken Konsehales ti ili nga isuda SBM Danny Q. Gazmen ken ni SBM Josefina S. Vallejo.


Inyawat dagiti Konsehales ti ili iti  Kopia ti Resolusion ken ni Mr. Wenceslao Serrano Savella ket nalaus unay ti ragsak ti naud-udi gapu iti panangbigbig ti Konseho Munisipal iti maitultulongna iti Sektor ti Edukasion iti ili.

Iti panangawat ni Mr. Savella ti dokumento ti pammigbig ket impeksana met ti panagyamanna iti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken dinayawna iti napintas a kammayet ti pageskuelaan, bumarangay ken iti Munisipio a mangikalikagum iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakapaadda dagiti kasapulan iti pagadalan ti Barangay Salomague. Innayon ti Balikbayan Donor nga agtultuloy a tumulong kadagiti kailianna para iti masakbayan dagiti ubbing nga agad-adal. # (Web In-Action)

ICRM CONSULTATION ITI BRGY. SALAPASAP, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Barangay Consultation maipapan iti  programa ti Integrated Coastal Resource Management  (ICRM) iti LGU-Cabugao kadagiti mangngalap  iti Barangay Salapasap, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 8, 2017 iti Barangay Hall  Stage iti nadakamat a barangay.

Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti pakabuklan ti coastal resources and updates (marine habitat, reefs, tourism)  idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtratar kadagiti dadduma nga aspeto ti ICRM; panangala ti datos a kasapulan kadagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan dagiti coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. 

Nagatendar dagiti Opisiales ti Barangay nga idauluan ni Punong Barangay Ronel U. Zamora; 4 Ps Members; dagiti agtutubo ken lumugar iti nadakamat a barangay.  # (Web In-Action)

BARANGAY CONSULTATION ITI ICRM ITI BRGY. PUG-OS, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Barangay Consultation maipapan iti  programa ti Integrated Coastal Resource Management  (ICRM) iti LGU-Cabugao kadagiti mangngalap  iti Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 5, 2017 iti Barangay Hall  Stage iti nadakamat a barangay.


Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corps Volunteer maipapan iti pakabuklan ti coastal resources and updates idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtratar kadagiti dadduma nga aspeto ti ICRM; panangala ti datos a kasapulan kadagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan dagiti coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur.  # (Web In-Action)

Monday, May 8, 2017

TUMULTULONG ITI PAGSAYAATAN TI UMILI TI CABUGAO, NAPADAYAWAN

Cabugao, Ilocos Sur – Napadayawan ni Mr. Wenceslao Serrano Savella, patubo iti Barangay Salomague, Cabugao, Ilocos Sur ngem agnaeden iti ballasiw-taaw gapu kadagiti ipaayna a pagsayaatan iti ili ti Cabugao, Ilocos Sur.


Naiyawat ken ni Mr. Savella  iti Certificate of Appreciation nga ited ti LGU-Cabugao iti panangidaulo ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang kalpasan iti Flag Raising Ceremony iti Mayo 8, 2017 iti Rizal Barangay Hall, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur ken inimatangan ti Pamilia-LGU ken binayabay dagiti Konsehales ti ili ni Mayor Josh Edward nga isuda SBM Danny Q. Gazmen; SBM Vicky S. Serna; SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee; ken ni SBM Josefina S. Vallejo. 

Iti Mensahe ni Mayor Josh Edward, impeksana iti panagyamanna ken ni Mr. Savella kadagiti napateg a tulongna iti agtultuloy a panagdur-as ti ili a Cabugao iti agdama.

Kinablaawanna met dagiti agkasangay nga Empleado ti LGU iti bulan ti Mayo 2017 a sakbayna ket naiparangda iti sango babaen iti panangiyawag ti naganda ni Miss Teresita Maximina S. Sison, HRM Officer ti LGU-Cabugao. # (Web In-Action)

LIVELIHOOD PROJECT, NAITED KADAGITI NAG-TRAINING A 4 Ps

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti  Ceremonial Distribution of Livelihood Projects kadagiti Trainees iti Skills Training on Goat Raising with Vegetable Production; Hog Fattening  ken Payao Fishing  iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 4, 2017.  

Buklen dagiti Livelihood Projects iti 4 Ps Beneficiaries iti 6 a barangay kas iti sumaganad:

1. Brgy. Salomague – Goat Raising – 13 Recipients.
2. Brgy. Turod – Hog Fattening – 5 Recipients
3. Brgy. Aragan – Hog Fattening – 16 Recipients.
4. Brgy. Maradodon – Hog Fattening – 14 Recipients.
5.  Brgy. Salapasap – Hog Fattening – 13 Recipients.
6. Brgy. Namruangan – Payao Fishing – 16 Recipients. 
Segun ken ni Mr. Dennis P. Aguimbag, SLP-PDO ti SLP-DSWD Region 1 a dagitoy a naruk-atan a pundo ket paset iti livelihood projects a nagtaud iti Bottom-up Budgeting (BUB) nga iyimplimentar ti DSWD babaen iti Sustainable Livelihood Program (SLP) nga aggatad iti P770,000.00 nga umabot iti 77 a Pantawid Households iti mabenepisiaran.

Inimatangan ni  Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti Ceremonial Awarding dagiti nadakamat a livelihood projects. Iti Mensahe ti Ama iti Ili, pinaregtana dagiti Recipients a padakkelenda iti maited kadakuada a pangrugian tapno adda pagibasaran iti pannakanayon pay dagitoy a maited  a pagnam-ayanda.

Nagatendar da MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen; Mr. Dennis P. Aguimbag, SLP-PDO ti SLP-DSWD Region 1;  Social Welfare Assistant Leonora G. Reintar ken ni Mrs. Wilma S. Cruz, Focal Person ti SLP  iti MSWD Office ken  kasta metten dagiti Staff ti 4 Ps  Municipal Link-Cabugao nga isuda Ms. Rosemarie Pespes; Miss Aida S. Cueto; ken ni  Miss Juliet Madriaga.  # (Web In-Action)

SENIOR CITIZEN MEETING, NATAMING TI PROYEKTO DAGITI NATAENGAN

Cabugao, Ilocos Sur – NagmitingdagitiOpisiales ken Kamengti Cabugao Federated Senior Citizens idi Mayo 2, 2017 ketnaaramidtimitingdaiti Senior Citizens Center, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Impakaammoni Mr. BonifacioSomera, Presidente a nagatendar met da  Mr. RemigioSunico, OSCA Head itinasao a miting ken ni Mrs. Lucila S. Somera, pannakabagiti LGU-Cabugao kadagitinataengan.

Naipakaammodagitiagkasangayita a bulanti Mayo 2017 ketnapadayawandaitisangodagitinataenganbabaenitipannakakanta ken pannakaukkordaitisabong.

Na-update pay tilistaandagitiminatay ken napagsasaritaandagitimaaramid a Prayer Service ngaaramidentigrupodagitinataengan.

Innayonni Mr. Somerangaintultuloydaa  trinatar  itimaipapantinapintas a koleksiontiSaranay-da; updating tikamengti Senior Citizens itikada barangay ken ti Regular a Monthly Accomplishment Report tiPederasion. # (Web In-Action)

Friday, May 5, 2017

MAIPAPAN ITI SAGUBANIT TI UBBING ITI FDS TI 4 Ps ITI BULAN TI MAYO 2017

Cabugao, Ilocos Sur –  Iti pannakiuman ti Web In-Action iti Mayo 3, 2017, impakaammo  ti  Opisina ti Municipal Operation’s  Office (MOO) ti 4 Ps Program, Municipal Link-Cabugao nga itultuloyda nga isaksaknap  ti pakabuklan ti programa iti  Salun-at  ken Nutrision iti  pagnaedan dagiti kameng ti 4 Ps kadagiti barangay ti  Munisipalidad ti Cabugao iti bulan ti Mayo   2017. 

Innayonda a makiko-koordinarda  latta kadagiti Opisiales ti Barangay/Parent Leaders  a katinnulongda  a mangorganisar iti Family Development Session (FDS) para iti Topiko nga imitingda kadagiti 4 P’s para iti dayta a bulan  nga agpokus iti Tema: “Caring of Children with Diarrhea”.

Iti manon a bulan a pannakaangay ti Family Development Session (FDS) kadagiti barangay ket masursuro metten dagiti Parent-Leaders ti tumakder iti bukodda a panangtarawidwid iti miting ken seminar iti masakupanda.

Ita a bulan  ti  Mayo  2017, dagiti kameng ti RN-Heals Nurses a tarabayen dagiti Social Worker iti aglektiur kadagiti FDS Session-da ket napagkaykaysaanda a maysa a Topiko latta ti binsaenda kadagiti Family Development Session-da tapno epektibo ti evaluation a maisayangkat kalpasanna. Nalaklaka pay a maawatan dagiti adalanda a 4 Ps no dagitay kabisadoda/naipanawen  a Topiko/Situasion  iti maiyad-adal kas parte  iti Values  Formation ti Programa.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket maigapu iti agtultuloy a panangilungalong ti Gobierno Munisipal iti panangidaulo ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti pannakikammayetna iti Ahensia ti DSWD iti napintas a maaramidan dagiti programa a maisaksaknap kadagiti barangay tapno maragpat iti sapasap a panagrang-ay iti Pamilia ken umili.  # (Web In-Action)

SENIOR CITIZEN MEETING, NATAMING TI PROYEKTO DAGITI NATAENGAN

Cabugao, Ilocos Sur – Nagmiting dagiti Opisiales ken Kameng ti Cabugao Federated Senior Citizens idi Mayo 2, 2017 ket naaramid ti mitingda iti Senior Citizens Center, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Impakaammo ni Mr. Bonifacio Somera, Presidente a nagatendar met da  Mr. Remigio Sunico, OSCA Head iti nasao a miting ken ni Mrs. Lucila S. Somera, pannakabagi ti LGU-Cabugao kadagiti nataengan.

Naipakaammo  dagiti agkasangay ita a bulan ti Mayo 2017 ket napadayawanda iti sango dagiti nataengan babaen iti pannakakanta ken pannakaukkorda iti sabong.

Na-update pay ti listaan dagiti minatay ken napagsasaritaan dagiti maaramid a Prayer Service nga aramiden ti grupo dagiti nataengan.

Innayon ni Mr. Somera nga intultuloyda a  trinatar  iti maipapan ti napintas a koleksion ti Saranay-da; updating ti kameng ti Senior Citizens iti kada barangay ken ti Regular a Monthly Accomplishment Report ti Pederasion. # (Web In-Action)

Thursday, May 4, 2017

GROUNDBREAKING TI POLICE ASSISTANCE CENTER 2, NAARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Groundbreaking ti PNP Police Assistance Center  (Substation 2)  ti Cabugao Municipal Police Station a maipasdek  iti igid ti Kalsada Nasional, Barangay Sagayaden Sur, Cabugao, Ilocos Sur a no sadino a ditoy ket inimatangan dagiti Opisiales ken kameng ti PNP-Cabugao; Provincial PNP; Media; ken Kakapitanes ti 33 a Barangay ti ili. 


Naisaruno ti Inspection iti kabarbaro a pasdek ti PNP Police Assistance Center 1 iti asideg ti Cabugao Central Park (CCP), Barangay Bonifacio, Cabugao, llocos Sur  ket indauluan da Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken ni PNP Deputy Provincial Director  for Operations Police Superintendent Julius Corpuz Niegos dagiti nagbisita.

Naisaganad ti Ceremonial Turnover of Firearms iti pasdek ti Early Childhood Care Development Building iti asideg ti Rizal Barangay Hall, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur. Inannong da Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken ni Police Superintendent Julius C. Niegos iti turnover  nga inimatangan dagiti PNP Officials & Personnel; Kapitanes ti Barangay; Kameng ti Media (Bombo Radyo; DWRS; ken ti ABS-CBN).

Buklen dagiti loose firearms a naisurender ken nai-turnover iti PNP Provincial Command ket iti 1 nga Armalite Rifle; 1 Shotgun; 5 a Rifle Grenade; 3 a Granada; 1 Caliber 45 ken 1 nga 9mm Pistol. Dagitoy ket boluntario a naisurender iti PNP babaen iti “Operation Katok” nga inlunsad ti Kapolisan ti Cabugao babaen iti pannakikammayet dagiti Opisiales ti Barangay daytoy nga ili.


Iti Programa, nangted ti Welcome Address ni Police Senior Superintendent Ramil Aquino Llarenas, Chief of Police ti MPS Cabugao. Imbatadna a maragsakan a mangpasangbay ti amin a nagatendar kadaytoy a seremonia iti groundbreaking iti nainayon nga estasion ti Polisia ti ili a Cabugao. Kimmablaaw ken nagyaman iti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti agtultuloy a suportada iti PNP-Cabugao  ken kasta metten kadagiti Opisiales ti Provincial PNP nga idauluan da Deputy Police Director Superintendent Julius C. Niegos ken ni Camp Elpidio R. Quirino Commander William N. Nerona.

Iti mensahe ni Police Superintendent Julius C. Niegos a nangibagi ken ni PNP Regional Director Police Chief Superintendent Chato C. Collado, pinadayawanna ti LGU-Cabugao iti impakitana a suporta iti kapolisan kasta metten dagiti tulong a naggapu kadagiti  asosasion ti umili nga agnanaed iti abroad ta naikkan  ti importansia iti kasapulan ti  benneg ti Polisia. Innayonna nga adda iti strategic location dagiti nakaipasdekan dagiti dua a PNP Substation ket napintas ti pannakaideploy iti puersa nga agmantener iti linak ken talna. Pinadayawanna met ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward iti suportada kadagiti programa ken gannuat ti Polisia kasta metten dagiti Barangay Officials ken Barangay Tanod/BPATS a multiplier force kadagitoy a  krusada.

Kalpasan a naaramid ti ceremonial turnover, nangipaay ti Mensahena ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw ken nagyaman iti amin a naitaripnong iti Seremonia. Kunana a mapaneknekan manen iti dakkel a maaramidan ti napintas a panagkakammayet dagiti amin nga agas-asikaso iti linak ken talna. Pinagyamananna met iti panangbigbig ti Provincial PNP Officials iti nagapuanan ti LGU-Cabugao ken ti PNP Cabugao ken kasta metten dagiti naayat a kakailian iti abroad a nangisagut iti nainayon a pagyanan dagiti pannakabagi ti linteg tapno maaywanan ti peace and order ket agbiag a natalinaay dagiti umad-adu a bilang ti umili iti Cabugao.

Kalpasan ti Programa ket napagsasanguan dagiti naisagana a pagtaraon iti pangngaldaw. # (Web In-Action)
  

Wednesday, May 3, 2017

PRE-MISSION TI CABUGAO MANGO PRODUCTION AND MARKETING ENTERPRISE, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti maikadua nga aldaw a panagtitipon dagiti kameng ti Proponent Group para iti 2-Day Project Briefing dagiti kameng ti Cabugao Mango Farmers Multipurpose Association nga idauluan ni Mrs. Faith Sabio, President.  Nagatendar met dagiti pannakabagi ti Provincial Agriculture Office (OPAG-Ilocos Sur) nga idauluan ni Provincial Agriculturist Constante B. Botacion, Jr. babaen iti Provincial Project Monitoring and Implementation Unit (PPMIU); dagiti pannakabagi ti Regional Project Coordination Office (RPCO) ken Project Support Office (PSO) iti San Fernando City, Pampanga.


Iti Day 2, naangay ti programa iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur. Kalpasan ti Opening Prayer ken ti pannakakanta ti National Anthem, naiyam-ammo dagiti kameng ti Proponent Group a buklen ti 7 a barangay  ken dagiti amin a nagatendar.

Nangipaay ti Mensahena ni Pasado Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ket bininsana ti pannakairugi ti proyekto  ket gapu iti naan-anay a panagtungpal dagiti proponent group a nangpaadda kadagiti kasapulan ken panangsurotda iti proseso  ket naaprobaran ken nagbunga iti  ad-adu a maited a pagsayaatan dagiti panagan-anus dagiti nagkiddaw kadaytoy a proyekto a mangpasayaat ti kabibiag dagiti agpatpatanor ti mangga ken pakairamanan metten nga agnam-ay dagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur.

Nagsarita met ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ket kimmablaaw ken nagyaman iti amin a nagatendar ta nagbanagen daytoy a proyekto. Kinunana a babaen iti agtultuloy a pammati ken kinatunos dagiti kameng ti proponent group ket manaynayonan pay dagitoy a maited a proyekto ditoy Cabugao babaen iti World Bank a pagsayaatan dagiti umili.

Simmaruno a naipresentar ti  Business Plan ti Asosasion ket imlawlawag ni Mrs. Faith Sabio ti pakabuklan ti produksion ken marketing ti mangga a  kangrunaan a major component ti proyekto.


Kabayatanna, maar-aramid ti Mango Packaging Center Building nga aggatad ti 4.8 Million iti Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur; pannakaaramid ti Farm-to-Market Road nga agatiddog ti 16 a Kilometro nga agbalor iti 206 Million a sakupenna ti pito a barangay iti Cabugao ken mairaman iti Sinait.

Imbatad ni Mrs. Sabio a malaksid a mangparnuay ti trabaho ti produksion ken merkado ti mangga ket adda pay dagiti project intervention nga ited ti Philippine Rural Development Project (PRDP).

Ti Cabugao Mango Farmers Multipurpose Association (CMFMA) ket  nangrugi iti 25 a Miembros ken nairehistro iti Department of Labor and Employment (DOLE) idi Tawen 2010.

Nakagun-odda  ti proyekto iti World Bank babaen iti panangtarabay ti LGU-Cabugao ken iti PRDP a programa ti Department of Agriculture (DA). # (Web In-Action)