Wednesday, September 19, 2018

LINGGO NG KASUOTANG PILIPINO

The third week of September is celebrated as Linggo ng Kasuotang Pilipino. During this period, our people's various native dresses and costumes are highlighted.

Philippine history and culture were recorded not only in documents but also in the material culture of our people. The varied names, uses, meanings and motifs of our people's dresses suggest the rich history and culture of our country.

The "Barong Tagalog," "Balintawak," and "Baro't Saya" are the prominent Filipino attire but our people have many other native dresses - the Ilonggo jusi and pina, the Moro malong, the Bicol sinamay, nipis, and patadyong, the Ilocano abel, the Visayan tapis pintados, the Bagobo dagmay, Bilaan tandayon, and the Mandaya ikat. Among our foreign-influenced dresses are the Camisa de Chino, Kamisa, Maria Clara, Traje de Mestiza Terno, and Mantones de Manila.

Our dresses and costumes are beautiful expressions of our many national traits. They express the various foreign influences that entered our country as well as our taste, artistry, and sensibilities to life's various moods and demands. #  Source – www.dilg.gov.ph

MDRRMC-CABUGAO, NAGALERTO ITI NASIBET A BAGYO!

Cabugao, Ilocos Sur – Nakasaganan  a  nagtignay ti puersa ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council (MDRRMC)-LGU Cabugao, Ilocos Sur iti panangidaulo ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang, MDRRMC Chairperson   ken iti panangimaton ni MDRRMC Officer Engr. Nestor B. Somera     apaman a namonitorda  ti isusungad ni “Bagyo Ompong”  kangrunaan kadagidi aldaw a panagdaliasat ti kalamidad ditoy Ilokos idi Setiembre 15-16, 2018.

Malaksid iti panagmonitor ti MDRRMC Members  iti National Highway, napanda  kadagiti calamity prone area (inland ken coastal area)  tapno makitada dagiti arayatenda gapu iti epekto ti napigsa nga angin ken kabulonna a tudo.
Daytoy a panagsagana ket naibasar iti nangato a level ti koordinasion iti MDRRMC kadagiti kabinuligna nga Opisina ken Ahensia ti Gobierno a kas iti PDRRMC-Ilocos Sur ken iti NDRRMC   iti idadaliasat ti nakaro a didigra a napasamak iti las-ud ti AOR (Area of Responsibilities-da).

Kabayatanna, inalerto ti MDRRMC dagiti naapektaran a pamilia idiay Barangay Sabang; Barangay Namruangan; Barangay Daclapan ken  Barangay Salomague ket naipanda iti pasdek ti Cabugao Evacuation Center sadiay  Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur ket ditoyda a pinalabas ti dawel ti didigra.

Tinarabay ken tinaripato ida dagiti Municipal Employees & Personnel a nagserbisio ken timmulong kadagitoy a nadidigraan a kailian manipud pannakaibakuitda ditoy agingga a naitulodda kadagiti pagtaenganda idi simmayaaten ti tiempo. 

Determinado met dagiti mangbukel ti Cabugao Rescue  a pannakaramay ti MDRRMC iti Munisipio a nag-monitor, nag-rescue ken nag-clearing kadagiti naapektaran iti didigra a disso  kalpasanna. 

Inaramidda ti nagtultuloy a pannaki-koordinar ken pannakitinnulongda kadagiti timmarabay nga Opisiales ti Ili kabayatan ti ilalasat ti nadakamat a bagyo ken iti  pannakikaysada kadagiti dadduma a Departamento ti LGU a kas iti MSWDO ken ti  MHO-RHU ken kasta metten iti PNP ken BFP  a kaduada a  maseknan no dumteng ti kalamidad  tapno napigpigsa ti grupoda a mangaksion kadagiti pakaseknan dagiti umili nagruna kadagiti barbarangay.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket maigapu iti napartak a panangipatungpal ti pagrebbenganda  iti MDRRMC-Cabugao  nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang, MDRRMC Chairperson   nga agibagnos iti maaramid nga aksion iti panawen a  dumteng ti  didigra tapno maprotektaran wenno maalay-ayan  dagiti umili iti epekto ti dimteng a kalamidad. # (Web Situational Report)

INTERNATIONAL COASTAL CLEAN-UP

Presidential Proclamation No. 470 declares the third Sunday of September of each year as the International Coastal Clean-Up (ICC) Day in observance of the Global Coastal Clean-up celebrations.

International Coastal Cleanup is the largest volunteer effort for ocean's health. People around the world gather on beaches, coasts, rivers, waterways and underwater dive sites to remove trash and record information on the debris collected. Results will aid in better waste management policies/plans, product packaging designs and in stirring environmental consciousness among the people. #  Source – www.dilg.gov.ph

Wednesday, September 12, 2018

AÑO PRODS NEW LNB OFFICERS TO MAKE BARANGAY GOVERNANCE FUNCTIONAL, FELT BY PUBLIC

Newly elected national and regional officers of the Liga ng mga Barangay (LnB), the largest local government association in the country, are prodded to make barangay governance functional and ‘felt by the public'.

Department of the Interior and Local Government (DILG) OIC-Secretary Eduardo M. Año calls on the new set of LnB officers to make the 42,044 barangay governments do their duties and functions vested upon them by the law, notably the Local Government Code.

“Kayo pong namamahala sa mga barangay ang pinakamalapit sa mga mamamayan at maalam sa mga suliranin at pangangailangan ng mga komunidad. Kayo ang sumasalamin sa gobyerno. Maging matino, mahusay, at maaasahan po nawa kayo sa inyong sinumpaang paglilingkod-bayan,” Año tells the new LnB officers.

The DILG Chief says that the new Liga officers have a critical role in rallying barangays to be reliable and proactive partners in advancing the government’s priority thrusts on anti-illegal drugs, anti-criminality, and anti-corruption campaigns as well as the campaign for federalism.

Faustino A. Dy, V of Isabela now serves as the new LnB National President succeeding Edmund R. Abesamis.

“Nananawagan po tayo sa mga halal na opisyal sa barangay na maging aktibo sa pagpapatupad ng serbisyo publiko na ramdam ng mamamayan at maging katuwang sa pagkamit ng mga layunin ng nasyunal na pamahalaan,” he urges.

Other new LnB officers are Executive Vice-President Eden C. Pineda, Secretary-General Jorge Daniel S. Bocobo, National Auditor Jose Lorenzo T. Almeda, Vice-President for Luzon James Marty L. Lim, Vice-President for Visayas Celestino A. Martinez III, and Vice-President for Mindanao Edgar R. Ibuyan, Sr.

As for regional LnB chapters, the regional presidents are Mario B. Subagan for Ilocos Region, Victor B. Gines, Jr. for Cagayan Valley, Ramilito B. Capistrano for Central Luzon, Wilfredo M. Maliksi for CALABARZON, Abelardo S. Pangilinan for MIMAROPA, Joseph Philip L. Lee for Bicol Region, Dorothy G. Paes for Western Visayas, Romulo G. Cepedoza for Central Visayas, Ricarte A. Estrella for Eastern Visayas, Rogelio M. Isip for Zamboanga Peninsula, Cesarve C. Siacor for Northern Mindanao, Rustan R. Castillones for Davao Region, Dulia D. Sultan for SOCCSKSARGEN, Gemma P. Tabada for CARAGA, Abdulrashid A. Balindong for Autonomous Region in Muslim Mindanao, Michael L. Lawana for Cordillera Administrative Region, and Joseph William D. Lee for National Capital Region.

Organized, functional barangay units

Año says that among the barangay organizations that must be organized and made functional is the Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC) which plans, strategizes, implements and evaluates programs and projects on drug abuse prevention in the barangay.

Before the May 2018 barangay elections, the DILG filed administrative cases at the Office of the Ombudsman against 16 barangays in Metro Manila and Bicol for their failure of organizing BADACs.

The DILG and Dangerous Drugs Board recently released Joint Memorandum Circular No. 2018-01, the Implementing Guidelines on the Functionality and Effectiveness of Local Anti-Drug Abuse Councils.

The Department also encourages the retention or reappointment of Barangay Violence Against Women (VAW) Desk Persons or Officers, who have been trained by the national or local governments, for the continuous effective handling of VAW and children cases.

As for the anti-corruption mechanism, the DILG says it is closely monitoring the compliance to the Barangay Full Disclosure Policy which requires the posting of barangay budget, statement of income and expenditures and other barangay financial transactions and annual procurement plan in an area inside the barangay hall that can be easily viewed by the public.

DILG Spokesperson, Assistant Secretary Jonathan E. Malaya, says the barangays are the most important partners for a grassroots, wide-reaching advocacy for a correct public information on the proposed shift of Philippine governance to federalism.

“Next month po ay Barangay Assembly na muli. Dalawang beses lang ito sa isang taon. Sikapin po ninyo sa inyong barangay na dumalo ang mga residente sa Assembly kung saan tatalakayin ang mahahalagang usaping dapat nilang malaman at mabigyang boses,” Malaya says.

He says that the DILG is assisting in the special Barangay and Sangguniang Kabataan elections to be held in Marawi City on September 22. #  Source – www.dilg.gov.ph

DILG URGES BARANGAY LEADERS TO CONDUCT ACCREDITATION OF COMMUNITY-BASED NGOS

The Department of the Interior and Local Government (DILG) urges punong barangays, sangguniang barangay (SB) members to conduct accreditation of barangay-based non-governmental organizations (NGOs) to ensure their participation in barangay governance and development process.

DILG OIC-Secretary Eduardo M. Año says barangay officials must be proactive in ensuring all NGOs within the barangay are accredited for proper accounting and representation in the Barangay Development Council (BDC) and other barangay-based institutions (BBIs).

"As partners of the government in its pursuit for progress, NGOs play a crucial part in delivering services to the people, especially in the grassroots level. And as such, it is imperative that they are accredited to formalize their operation in the barangay and for their voice to be heard in the BDC, BBIs," Año explains.

"The punong barangay, SB must therefore carefully enforce their mandated functions of accrediting barangay-based NGOs under their jurisdiction," he adds.

Under Article 64 (a) of the Local Government Code, within 30 days from the organization of the newly elected sanggunian, each sanggunian concerned shall call all community-based people's organizations or NGOs, including business and professional groups, to apply with the same LGU concerned for accreditation for membership in the local special bodies.

Accreditation process

In a directive recently released by DILG, punong barangays and SBs are enjoined to ensure participation of NGOs by undertaking information campaign and to encourage all barangay-based NGOs participation in the accreditation and selection process.

According to the DILG Chief, all community-based NGOs, whether previously accredited or seeking accreditation for the first time, shall be handed with the Notice of Call for Application and Accreditation. The same Notice shall be posted in three conspicuous areas of the barangay, on social and print media or on the Barangay website, if available.

The SB, through the Barangay Secretary, shall then prepare the list or directory of interested NGOs containing the name of the organization, contact information of the Head of the Organization, and services offered, among others.

Interested parties are requested to submit a letter of application for accreditation, and the accomplished Application and Accreditation Form (AAF) to the SB with the inclusion of Certificate of Registration issued by the Securities and Exchange Commission, list of current officers, and the annual accomplishment report and financial statement for the immediately preceding year.

"Failure to submit all the requirements shall cause the denial of the NGOs accreditation which is why it is important for them to produce all of the supporting documents. Ngunit maaari pa din naman nilang ipasa ang mga requirements basta makumpleto nila," Año says.

The SB will then pass an Ordinance or Resolution setting the additional criteria, if necessary; set the day for the conduct of assessment and evaluation; assess and evaluate the submitted AAF and other requirements; and direct the Barangay Secretary to document the assessment and evaluation process.

Participating NGOs will then be notified by the Punong Barangay regarding the status of their application for accreditation. Qualified NGOs will be issued with a Certificate of Accreditation indicating the concerned BBI to be represented.

In the same directive, it is stipulated that as much as practicable, only one NGO per sector will be accredited. In the event that there are multiple applicants catering services to the same sector, heads of those NGOs must convene to elect a leader among themselves.

The DILG Chief also reminds interested NGOs and the barangay officials that the accreditation process shall not cost anything hence "collection of any amount in connection to the accreditation shall be subjected to appropriate sanctions, in accordance with the law". #  Source – www.dilg.gov.ph

Tuesday, September 11, 2018

RICE ACHIEVERS AWARDEE, KINOMENDARAN MET IDA TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Napadayawan da Obas Bill Y. Baclig kasta metten ni Henry B. Saliganan, Outstanding Agricultural Extension Worker ken Local Farmer Technician kas panagsaganadda. Agpadpada dagitoy a  nakagun-od iti Rice Achievers Award manipud iti Department of Agriculture (DA) ket naikkanda met iti Certificate of Commendation babaen iti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Napadayawanda  iti imatang ti Pamilia LGU-Cabugao kalpasan ti Flag Raising  Ceremony idi Setiembre 10, 2018 iti sango ti Rizal Barangal Hall.


Inyawat ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang dagiti  sertipiko kadagiti dua nga Awardees ken bimmayabay da SBM Danny Q. Gazmen; SBM Vicky S. Serna; SBM Josefina S. Vallejo ken ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella.

Napadayawan da Baclig ken Saliganan babaen iti sinaguday ti Sangguniang Bayan Resolution No. 48, Series of 2018 iti ili a Cabugao, Ilocos Sur.  # (Web In-Action)

DEPED, CHILD PROTECTION EXPERTS COMMIT TO ENSURE SAFE, FREE-FROM-HARM ENVIRONMENT FOR LEARNERS

To further ensure that the best interest of learners is always considered and realized, the Department of Education (DepEd) gathered around 400 child protection experts and advocates from government and non-government organizations for the first National Child Protection Summit last August 23 to 24 at the SMX Convention Center in Pasay City.

In her keynote speech, OIC – Undersecretary for Legal Affairs Josephine Maribojoc reaffirmed DepEd’s strong commitment to contribute to the implementation of the Philippine Plan of Action to End Violence against Children (PPAEVAC), especially on its Key Result Area (KRA) 2. The PPAEVAC was drawn up by government agencies, non-government partners from both the local and international community, and concerned individuals including children and their parents.

Maribojoc explained that the PPAEVAC’s KRA 2, in which DepEd is the lead agency, states that children and adolescents should demonstrate personal skills in managing risks, protecting themselves from violence, reporting their experience of violence, and seeking professional help when needed.

“In the launch of the PPAEVAC last May, I ended the Department of Education’s Statement of Commitment by saying that the end of violence against children is a dream we all share, and it has been said that ‘dreams will never end as long as we do not stop thinking about them’, but they will never come true until we start acting on them,” Maribojoc stated.

Rights-based approach to education
The OIC-Undersecretary further discussed the importance of having a holistic rights-based approach to education which shall reflect the universality and indivisibility of human rights. Citing the framework of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), this approach addresses three dimensions, namely: right of access to education; right to quality education; and right to respect in the learning environment.

Maribojoc also highlighted that there is a range of child’s rights in the United Nations Conventions on the Rights of the Child (CRC) that should be applied and brought to life in the education sector. Citing the CRC framework of UNICEF, she shared that the said rights in the CRC are classified into three: survival and development; protection; and participation.

“Underlying these frameworks is the singular anchor of rights – the dignity of children as persons. The totality of these rights manifests and upholds their [children] inherent dignity as human beings, as subjects or persons with evolving capacities and maturity… Every child is a whole person possessed of rights, not half a person, or on the way to becoming a whole person to have rights,” Maribojoc explained.

Undersecretary for Planning and Field Operations Jesus Mateo welcomed around 400 participants of the DepEd National Child Protection Summit at the SMX Convention Center in Pasay City.

Undersecretary Josephine Maribojoc delivered the keynote address before the child protection champions and experts in the recent DepEd National Child Protection Summit held at the SMX Convention Center in Pasay City.
Unwavering support from partners, community
Maribojoc expressed gratitude to the partners of DepEd, especially the UNICEF Philippines and Child Protection Network Foundation, not only for their invaluable support and contribution to this momentous event, but also for the cherished partnership in promoting child protection in schools nationwide.
Meanwhile, Undersecretary for Planning and Field Operations Jesus Mateo underscored anew the importance of collective responsibility in advancing the education system in the country, and called on all partners and stakeholders to further devise efforts that will ensure learners reach their full potential.

“We, in DepEd, fully believe and have always maintained that education is not just the Department’s responsibility… Let us be reminded of our responsibility to protect our learners from violence and abuse, and ensure there are no hindrances to them reaching their full potential through education,” Mateo said.

“This responsibility is definitely not an easy task as it will require unwavering commitment and dedication from each one of us, but it is, indeed, a worthy endeavor,” he ended.

Bata, Bata, Ating Kinakalinga
The summit carried the theme, “Bata, Bata, Ating Kinakalinga: Strengthening the Implementation of the Child Protection Policy,” and aimed to give the participants an opportunity to identify strategies that will further advance the implementation of the DepEd Order No. 40, s. 2012, or the Child Protection Policy, and thereby promote the best interest of all school children.

“At bottom, we are all human beings possessed of dignity. While children’s capacities and maturity are still evolving, they are nevertheless human beings deserving of equal respect like all of us. That is what “all human beings are born free and equal” means. . . Oo, bata, bata, ating kinakalinga, pero bata pa man sila, sila ay tao na – taong may dangal na karapat-dapat galangin tulad din ng bawat isa sa atin,” Maribojoc concluded.

One of the highlights of the summit was the simultaneous workshops on the following topics: (1) positive discipline; (2) online safety; (3) creating a functional child protection committee; (4) anti-bullying; (5) and safe schools for teens.

A series of panel discussions was also conducted which tackled the perspectives of the youth representative, teacher, and school head on DepEd’s Child Protection Policy; and the needs of vulnerable children. # Source – www.deped.gov.ph

DEPED HONORS TEACHERS WITH MONTH-LONG CELEBRATION

The Department of Education (DepEd) honors the teaching profession through the National Teachers’ Month (NTM) celebration from September 5 to October 5, 2018, with October 5 to be observed as the National Teachers’ Day (NTD) and the World Teachers’ Day (WTD).

With the theme, “Gurong Pilipino: Turo Mo, Kinabukasan Ko,” the celebration puts to limelight the crucial role, loyal service, and dedicated commitment of teachers in developing globally competitive learners, strengthening communities, and building the nation.

“Through this occasion, we extend our heartfelt gratitude to our dearest teachers who treat learners as their own children, who devote themselves to the lifelong mission of combatting illiteracy, and who work above and beyond the call of duty,” DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones stated.

Month-long commemoration
For the entire month, all regional offices, schools division offices, and public and private schools across the country are enjoined to follow synchronized activities including information dissemination, resource mobilization, posting of streamers and announcements, and conduct of specific activities such as arts and composition writing contests for learners, cultural performances, and all other undertakings that shall highlight and honor the teachers’ contributions to the society.

The NTM officially kicked off in MacArthur Park in Palo, Leyte on August 30, while the grand WTD event will be held in Ormoc City Superdome in Ormoc City, Leyte to be attended by teacher-representatives, officials, guests, and other stakeholders from various regions.

The celebration is carried out in cooperation with the National Teachers Day Coordinating Council (NTDCC), the National Teachers Month Coordinating Council (NTMCC), and other partners and stakeholders who believe in the essential role of teachers in the Philippine society.

Teachers’ welfare, benefits
As part of the Education Secretary’s 10-point agenda to expand the scope of welfare of its teaching and non-teaching personnel, DepEd is committed to continuously provide adequate compensation for the invaluable contribution of teachers in the delivery of quality, accessible, relevant, and liberating basic education for all.

Under the fourth tranche of the Salary Standardization Law (SSL) in 2019, a Teacher I with Salary Grade 11 will receive a basic monthly salary of P20,754, with P2,000 worth of Personnel Economic Relief Allowance (PERA), a monthly allowance granted to augment government employee’s pay due to the rising cost of living.

Teachers’ annual benefits also include clothing allowance in the amount of P6,000; mid-year and year-end bonuses equivalent to one-month salary each; cash gift of P5,000; productivity enhancement incentive (PEI) worth P5,000; performance-based bonus (PBB) which ranges from 50 to 65% of the basic monthly salary depending on the school’s performance; and cash/chalk allowance in the amount of P3,500.

Teachers likewise receive proportional vacation pay (PVP) equivalent to 70 days during the summer for those who have rendered full services during the school year, and Christmas vacation pay equivalent to 14 days during the holiday break.

Step increment, meanwhile, is the increase in salary from step to step within the salary grade of a position due to length of service. They also receive loyalty cash incentive depending on the number of years in service (starting on the 10th year amounting to P10,000, and P5,000 after every five years).

Other benefits and incentives include special hardship allowance for those assigned in hardship posts or those that cannot be reached by regular means of transportation through hiking or banca/motorcycle rides, mobile teachers, and multi-grade teachers; honoraria for those with teaching overload subject to funds availability; and additional incentives/allowances from the local government unit in selected divisions.

These are on top of the leave privileges, vacation service credits, and social security benefits including GSIS benefits, Retirement and Life Insurance Premiums (RLIP), and PhilHealth benefits (hospitalization, annual physical examination) afforded to them. # Source – www.deped.gov.ph

Monday, September 10, 2018

NATIONAL TEACHERS MONTH

Presidential Proclamation No. 242 declares September 5 to October 5 of every year as National Teachers’ Month, as well as Republic Act No. 10743 entitled An Act Declaring the Fifth Day of October of Every Year as National Teachers’ Day and its Implementing Rules and Regulations, and the designation of the World Teachers’ Day every 5th of October by the United Nations Education and Cultural Organizations (UNESCO).

The Department of Education (DepEd), in coordination with the National Teachers Day Coordinating Council (NTDCC) and the National Teachers’ Month Coordinating Council (NTMCC), will celebrate the National Teachers’ Month (NTM) from September 5 to October 5, 2018, with October 5, 2018 being observed as the National Teachers’ Day (NTD) and World Teachers Day (WTD). This year’s theme is “Gurong Piipino: Turo Mo, Kinabukasan Ko”. # Source: DepEd Memorandum No. 130, s 2018

2nd BATCH TI BRGY. OFFICIAL TRAINING, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay manen ti tallo nga aldaw (Setiembre 5-7, 2018)  a Training-Seminar a napauluan: “Barangay Newly Elected Officials (BNEO) for Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent (GREAT) Barangays Orientation Program iti 2nd Batch a  Barangay Officials  a pakaibilangan  ti Brgys. Cuancabal; Cuantacla; Daclapan; Dardarat; Lipit; Maradodon; Marga-ay; Nagsantaan; Nagsincaoan ken ti Namruangan.

Naangay ti seminar idiay Carylle’s Garden, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti tallo nga aldaw ket nangrugi  idi Agosto 5, 2018.

Tarawidwidan ni Ms. Constancia “Connie” L. Quinola, LGOO V ken  MLG Officer  ti ili a Cabugao ken kaduana nga aglektiur dagiti padana nga MLG Officer a taga-sabali nga ili.

Babaen iti daytoy a maaramid  a  panagsanay ket manamnama a makapagserbida  dagiti baro nga opisiales ken nabutosan manen a Punong Barangay, Barangay Kagawad, Barangay Secretary ken Barangay Treasurer kadagiti 33 a Barangay iti intero a Munisipalidad ti Cabugao nga epektibo ken napudno kadagiti pagrebbenganda. # (Web In-Action)

24TH NATIONAL CRIME PREVENTION WEEK

Every first week of September of every year is declared as the National Crime Prevention Week pursuant to Presidential Proclamation No. 461 dated August 31, 1994. All government agencies and instrumentalities of government are enjoined to evolve and implement projects and activities that focus on prevention as an approach in combating criminality.

This year’s theme is “Mamamayan, Sama-Samang Makialam upang Krimen at Korapsyon ay Hadlangan”. Source – www.dilg.gov.ph

DSWD CLARIFIES COA FINDINGS ON UNCLAIMED PANTAWID PAMILYA CASH GRANT

Following the recent publication of the Commission on Audit (COA) findings that there are 1,889,994 unclaimed cash grants accounts amounting to P1.206 billion under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), the Department of Social Welfare and Development (DSWD) clarified that based on the report of the Land Bank of the Philippines (LBP), there were only  124,845 accounts with unwithdrawn balances totaling to P1,077,758,539.51 as of December 2017.

“After closely coordinating with the LBP on the validation of the accounts being questioned, the Pantawid Pamilya – National Program Management Office (NPMO) said that about 95.5% (1,806,798 vs 1,889,994) of the accounts have balances less than P100 which automatically cannot be withdrawn by beneficiaries,” explained DSWD Secretary Virginia N. Orogo.

Furthermore, the DSWD only considers accounts to be inactive and non-moving if no withdrawals had been done for more than 180 days.  Given this parameter, only 83,196 accounts with the amount of P708,751,052.51 are considered as non-moving accounts.  The said number represents only 3.11% of the total 2.67 million beneficiaries included in the audit findings of the COA.

“To declare that the holders of the accounts were not in dire need of assistance and do not really belong to the poorest of the poor is an unfair assumption,” Sec. Orogo affirmed.

In addition, she explained that there are other factors why the accounts of beneficiaries are unmoving. These include the following:

Delay in the processing of change of grantee request of beneficiaries;
Delay in the transfer from old accounts to new accounts;
Unreported damaged, lost, or captured cash cards of beneficiaries;
Replacement of lost or damaged case cards of LBP takes about 3 months to one year;
Beneficiaries who transferred residences without informing their municipal or city links fail to claim their cash cards at the LBP; and
Cash cards whose grantees already work abroad or are already deceased can no longer be claimed, thus accumulating the cash grants.
“For instance, the issuance of new cards is done by LBP and has a timeline for the release of the card. Not to mention the validation of the identity of the client with the Pantawid Pamilya Project Management Office. Such may take time to accomplish affecting the withdrawal of cash grants,” Sec. Orogo cited.

As of August 7, the NPMO also reported that 19,519 accounts amounting to P176,902,948.03 were already withdrawn, while 12,841 accounts are for closure since the members were either delisted, exited, waived, and or transferred to new accounts.

Some 5,236 accounts are still awaiting replacement of LBP cash cards in the amount of P43,091,520.21 while 1,629 accounts with the amount of P21,049,238.06 have issues on withdrawal such as lost, damaged, or brought by family members who do not know the pin number.

Currently, the NPMO is still awaiting submission of validation results of 43,903 accounts in the amount of P379,131,435.30.

“The  DSWD ensures that the poorest of the poor are given the appropriate response, monitors each account of the beneficiaries and that the resources of the government are utilized accordingly.  In doing this, we are taking into consideration the needs of the Pantawid Pamilya household beneficiaries by validating their circumstances,” Sec. Orogo ended. # Source – www.dswd.gov.ph

GOV’T AGENCIES IN REGION 1 EXTEND SUPPORT TO SUSTAINABLE LIVELIHOOD PROGRAM

Beneficiaries of the Sustainable Livelihood Program (SLP) under the Department of Social Welfare and Development (DSWD) in Ilocos Region are assured of continued support from the government.

In a meeting held recently, member-agencies of the Regional Inter-Agency Committee (RIAC) on SLP presented their accomplishments and commitments for the program beneficiaries who are likewise Pantawid Pamilyang Pilipino Program recipients.
According to Amanda Galang, senior agriculturist of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), their agency conducted series of skills training and turn-over of materials to individual and group beneficiaries.

“We conducted series of trainings to the qualified beneficiaries before we award the projects to ensure the smooth implementation of the programs,” Galang said.

The following skills trainings which were rolled out to a number of beneficiaries in the region include: catfish culture to 10 beneficiaries, aqua silver culture to 10 beneficiaries, fish cage to 38 beneficiaries, sea
urchin to 10 beneficiaries, and seaweed farming to 10 beneficiaries.

Meanwhile, Dr. Jimuel Cardenas of the Department of Health (DOH) Region 1 has expressed the department’s support in the employment opportunities of 4Ps beneficiaries who are newly graduates, licensed nurses, midwives, dentists, or medical doctor.

Also, qualified beneficiaries for the Doctor of Medicine course may also apply for full scholarship grant with the DOH.

“Sa last quarter ng taon puwede nang ipasa ng DSWD ang mga pangalan ng mga graduate para sa posibleng employment sa taong 2019. Puwede na rin mag-inquire sa DOH ang mga interesadong beneficiary para sa scholarship ng mga kukuha ng kursong medisina,” Cardenas said.

The Deparment of Trade (DOT), on the other hand, reported to the council the launching of Ilog (River) Tourism, a floating restaurant at the mangrove area in Balingasay, Bolinao River which is similar to Loboc River in Bohol.

Modesto Ding Baloloy, chief tourism officer of DOT-1 reported that the agency is considering the exploration and development of faith tourism, eco-tourism, fish and farm tourism in the region.

He added that as of this quarter, the DOT-1 has conducted professional tour guiding seminar and produced 67 new professional tour guides, as the demand for ASEAN standards in tour services increases.

Baloloy also suggested the Department of Education and the Technical Education and Skills Development Authority to apply a more rigorous, hands-on training in the K-12 curriculum so that graduates can meet the demands of the industry.

He said: “May mga nag i-inquire na schools ngayon sa DOT for their graduates for the on-the-job training. DOT is looking into helping the graduates to be more capacitated in the industry dahil kailangan na nating pumantay sa ASEAN standards.”

Meanwhile, Municipal Councilor Alexander Romeo Obong attended the meeting on behalf of Municipal Mayor Eulogio Clarence Martin P. de Guzman.

In his inspirational message, Obong said, “I believe in the positive impact of the 4Ps especially in the preparation of the children beneficiaries for their employment as a good number of graduates are produced since its implementation.” 

Obong also encouraged that all municipal links should continue to monitor the status of the beneficiaries, that their monthly allowances are to be spent wisely especially to their children’s education.  Source - (JNPD/MEGRP/PIA-1)

PPRD VOWS TO IMMEDIATELY STOP MALNUTRITION IN ANNUAL NUTRITION AWARD CEREMONY

President Rodrigo Roa Duterte compared the malnutrition problem in the country as that of the drug menace, which should be stopped immediately so as not to compromise the future of our country.

Duterte through Secretary of Health Francisco Duque III made this commitment and call on all stakeholders to invest in nutrition and end malnutrition in his keynote address during the 2018 National Nutrition Awarding Ceremony at the Philippine International Convention Center.“Good nutrition for everyone is everybody’s business… and just like drug abuse that has permeated our society, malnutrition has to be stopped now!” the message said. The awarding ceremony is an annual event of the National Nutrition Council to recognize outstanding local government units (LGUs) and Barangay Nutrition Scholars (BNS) with effective and efficient implementation of nutrition programs resulting to improved nutrition situation of infants, young children, and mothers.

Secretary Duque together with NNC Governing Board Vice-Chairs Agriculture Undersecretary Bai Ranibai Dilangalen, and Interior and Local Government Undersecretary Austere Panadero, and Assistant Secretary of Health and NNC Executive Director Maria-Bernardita Flores conferred the nutrition awards. Guests included officials from NNC Governing Board member agencies along with 500 other participants representing various nutrition stakeholders.

Topping the list of winners across the five different award categories are the province of Nueva Vizcaya, City of Santa Rosa in Laguna, and the municipalities of Ivana in Batanes, Alfonso Lista in Ifugao, and Malungon in Sarangani, which were all conferred with the Nutrition Honor Award (NHA) – the highest distinction in nutrition for LGUs that were able to sustain improvement in the nutritional status of their constituents for six consecutive years. Winners received one million pesos in cash as grant.

Other awards given were the Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition or CROWN Award (for exemplary performance in the past 3 consecutive years) and the 1st and 2nd Year CROWN Maintenance Awards.

The winners of the CROWN Award are the provinces of Quezon and Misamis Occidental; the cities of Vigan, Mabalacat, and Biñan; and the municipalities of Santa in Ilocos Sur, Sta. Fe in Nueva Vizcaya, Talavera in Nueva Ecija, Tublay in Benguet, Caibiran in Biliran, Alicia in Zamboanga Sibugay, and Polomolok in South Cotabato.

The First Year Crown Maintenance Awardees include the Cities of Tagum in Davao del Norte, and Bayugan in Agusan Del Sur; and the municipalities of Kalayaan in Laguna, Roxas in Oriental Mindoro, Manolo Fortich in Bukidnon, and San Francisco also in Agusan Del Sur.

While the recipients of the Second Year CROWN Maintenance Award are the municipality of Pamplona in Negros Oriental; cities of Ilagan in Isabela, Baguio, Taguig, and Gingoog in Misamis Occidental; and the provinces of Zamboanga Sibugay and South Cotabato.

On the other hand, the coveted title of the 2017 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar (NOBNS) was awarded to Ms. Angelita L. Aquino of Barangay Mapaang, Maco, Compostela Valley.

BNS Aquino bested more than 43,000 other BNSs deployed nationwide. Her commendable efforts in the delivery of nutrition services include the Egg Project – a distribution and provision of an egg a day to identified malnourished and children with borderline weights for 120 days to improve their nutritional status.

The awardees of the Nutrition Honor Award, CROWN Award, CROWN Maintenance Award, and NOBNS Award were evaluated from March to July 2018 for their accomplishments in 2017, endorsed by the interagency National Nutrition Evaluation Team and confirmed by the NNC Technical Committee. The CROWN awardees were deliberated on by the respective Regional Nutrition Evaluation Teams and confirmed by the Regional Nutrition Committees.

The NNC has been presenting the awards since 1978. Winners, both LGUs and the BNSs, receive cash prize, trophy, and/or certificate of merit, in recognition of their efforts toward nutrition improvement.

The event will also highlight the launch of a coffee table book published by the NNC called “Compendium of Actions on Nutrition” in collaboration with Nutrition International and UNICEF Philippines, featuring success stories and lessons learned from the implementation of nutrition actions in 11 LGUs.

The compendium will be used in capacitating local government units in formulating comprehensive plans of action, making informed decisions, and adapting best approaches for successful local level implementation of the Philippine Plan of Action for Nutrition.

The NNC as the country’s highest policy-making and coordinating body on nutrition organized the event as culmination of the 2018 Nutrition Month celebration. # Source: http://www.nnc.gov.ph/

Wednesday, September 5, 2018

118TH PHILIPPINE CIVIL SERVICE ANNIVERSARY

The Civil Service Commission (CSC) is spearheading the 118th Anniversary of the Philippine Civil Service with the theme: “Lingkod Bayani: Maka-Diyos, Makatao, Makabayan”.

As the premiere human resource institution of the Philippine Government, the CSC continues to respond to the ever-changing demands of public service by implementing human resource initiatives that are designed to mold servant-heroes and empower agencies.

Every year, the Philippine civil service commemorates the enactment of Public Law No. 5, “An Act for the Establishment and Maintenance of an Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Islands” on September 19, 1900. The bureaucracy also celebrates the achievements and contributions of the men and women in government who uphold the country’s societal goals and over-all vision. # Source: CSC MC No. 06 s. 2018

CLEAN-UP MONTH

Proclamation No. 244 declares the month of September as National Clean-Up Month and the 17th to the 23rd of September of each year as the World Clean and Green Week.

This event encourages communities to clean up, fix and conserve the environment as the country’s contribution to the worldwide environmental preservation efforts. # Source – www.dilg.gov.ph

NATIONAL PEACE CONSCIOUSNESS MONTH

The Philippines celebrates the National Peace Consciousness Month every September as mandated under Proclamation No. 675 issued in July 2004. The presidential proclamation was issued to “instill greater consciousness and understanding among the Filipino people on the comprehensive peace process to strengthen and sustain institutional and popular support for and participation in this effort, as well as in the global movement spearheaded by the United Nations to promote a Culture of Peace based on nonviolence, respect for fundamental rights and freedoms, tolerance, understanding and solidarity.”

This year’s theme is “Mithiing Kapayapaan: Sama-samang Isakatuparan”. The celebration calls for unified action towards the shared aspiration for a just, comprehensive, and enduring peace regardless of ideology, religion, and culture.

The carrier tagline of this year’s Peace Month is “Peace Na Tayo,” a simple way to communicate the theme’s call for a participative pursuit for peace. # Source – www.dilg.gov.ph

DILG TO LGUS: USE LOCAL DRRM FUND TO BUILD EVACUATION CENTERS

The Department of the Interior and Local Government (DILG) is urging local government units (LGUs) to prioritize, using a portion of 70% of their respective local disaster risk reduction and management fund (LDRRMF), the construction or upgrading of evacuation facilities in their areas.

“In order to counter the adverse effects of disasters, LGUs are hereby directed to invest in the construction of durable, safe, and properly-designed evacuation facilities that meet national standards for building safety and are responsive to the needs of their constituents,” says DILG Officer-In-Charge Eduardo M. Año.

Año says the increasing frequency and intensity of hazard events occurring in the country necessitates immediate action from LGUs in ensuring the availability of sturdy evacuation centers that can accommodate their constituents in times of disasters.

He says that at present, schools, covered courts and other government infrastructures are being used by some LGUs as evacuation centers resulting to the interruption of classes and disruption of services of the government offices used.

“Evacuees tend to face more threats to health, safety and overall well-being within said temporary evacuation facilities which were not built to serve such purpose. Local governments should therefore address this issue by putting up evacuation facilities to ensure the safety of their constituents when there is a need for evacuation,” he points out.

Section 21 of Republic Act 10121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act provides that the LDRRMF amounting to not less than five percent of the estimated revenue from regular sources shall be set aside to support disaster risk management activities.

The LDRRMF covers 30 percent lump-sum allocation for Quick Response Fund and 70% for disaster prevention and mitigation, preparedness, response, rehabilitation and recovery, including the construction of evacuation centers.

In Memorandum Circular 122 series of 2018, the DILG outlines the guidelines for the construction of evacuation centers such as construction sites, design requirements, operation, maintenance and rehabilitation of facilities.

According to Año, these structures must be able to withstand wind speeds of 300 kilometers per hour and earthquakes with a magnitude of 8.0 on the Richter Scale.

Evacuation buildings must not be constructed close to high risk sites such as military and insurgent camps, power plants, and factories, nor should they be constructed on “no-build-zones” and hazard zones.

Such centers must be both easily accessible to evacuees and have easy access to hospitals, markets, water, electricity and communication.

Given that evacuation centers will be populated by families during disasters, the buildings must be sufficiently ventilated and well lit, allow for temporary partitions, provide separate toilet and bathing facilities for both sexes, give accessibility to persons with disability, among other requirements that guarantee humane living conditions.

“The Department will conduct a yearly audit of the structures and immediately after a hazardous event to ensure the safety of our citizens when the need to evacuate arises,” says Año.

Aside from apportioning 70% of the LDRRMF for evacuation centers and other related operations, LGUs may likewise utilize 20% of the Local Development Fund.

However, in order for the funds to be released, such initiatives must be stated in the Local DRRM Plans and integrated in the approved Annual Investment Programme (AIP) of the LGU.

To complement efforts to establish resilient evacuation centers, Año also urges localities to formulate and issue policies on pre-emptive and forced evacuation; put in place early warning and evacuation alert systems; develop and implement protocols for evacuation; conduct evacuation drills once every three months; and invest in strengthening the capacities of concerned LGU officials. # Source – www.dilg.gov.ph

TRAINING TI BRGY. OFFICIALS, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti tallo nga aldaw (Agosto  29-31, 2018)  a Training-Seminar a napauluan: “Barangay Newly Elected Officials (BNEO) for Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent (GREAT) Barangays Orientation Program kadagiti First Batch a  Barangay Officials iti Brgys. Alina-ay; Aragan; Arnap; Baclig; Bato; Bonifacio; Bungro; Cacadiran; Cael-layan; Carusipan ken Catucdaan.

Naangay ti seminar idiay Carylle’s Garden, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Tinarawidwidan ni Ms. Constancia “Connie” L. Quinola, LGOO V ken  MLG Officer  ti ili a Cabugao ken kaduana a naglektiur dagiti padana nga MLG Officer nga isuda Elmer Advincula; Racquel Lalina ken maysa pay nga MLG Officer a taga-sabali nga ili.

Babaen iti daytoy a maaramid  a  panagsanay ket manamnama a makapagserbida  dagiti baro nga opisiales ken nabutosan manen a Punong Barangay, Barangay Kagawad, Barangay Secretary ken Barangay Treasurer kadagiti 33 a Barangay iti intero a Munisipalidad ti Cabugao nga epektibo ken napudno kadagiti pagrebbenganda. # (Web In-Action)

DILG URGES LGUS TO REACTIVATE LOCAL PRICE COUNCILS, DIRECTS PNP TO ENFORCE LAWS PROTECTING CONSUMER RIGHTS

Department of the Interior and Local Government (DILG) OIC-Secretary Eduardo M. Año calls for the reactivation of Local Price Coordinating Councils (LPCCs) nationwide to monitor exorbitant price increase of basic commodities and directs the Philippine National Police (PNP) to enforce the laws to protect consumer rights.

Año issued the directive after receiving reports from regional and field offices of an alleged spike in the cost of goods in some local government units (LGUs) following the series of weather disturbances in the country in the past weeks.

“Kailangan nang kumilos ang mga LGUs at PNP tungkol sa hindi makatuwirang pagtaas ng bilihin sa mga pamilihan,” he says.

According to Año, the LPCCs should conduct regular inspection of public and private markets, address reported advances made by local traders, and deputize barangay officials and non-government organizations (NGOs) to monitor abnormal price increases.

He also urges LPCCs to conduct an in-depth analysis on the causes of price adjustments, suggest action steps to correct unwarranted price increases and supply shortages, and recommend suggested retail prices to government agencies.

At the same time, Año says the PNP should closely coordinate with concerned agencies of the government and LGUs and be more proactive in enforcing Republic Act (RA) 10623 which amended the Price Act, RA 10667 or the Philippine Competition Act, and other related laws.

RA 10623 mandates the provision of protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increases during emergency situations and like occasions.

On the other hand, RA 10667 prohibits Anti-Competitive Agreements between or among competitors such as restricting competition as to price, or its components, or other terms of trade; and fixing price at an auction or in any form of bidding including cover bidding, bid suppression, bid rotation and market allocation and other analogous practices of bid manipulation.

“The bottom line is we should protect the interest of the consumers. Huwag naman sanang pahirapan pa ng mga ganid na negosyante ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin,” he says.

Año also calls on concerned local chief executives, the DILG Regional Directors, and field offices to continue to report incidents of hoarding and unreasonable price manipulations of essential commodities in certain localities.

“Our LGUs, barangays and the DILG regional and field offices should make active coordination with agencies like the Department of Trade and Industry (DTI) and the Department of Agriculture (DA) to thwart unnecessary price adjustments and hoarding of primary goods like rice,” he says.

Composing LPCCs at the provincial, city, and municipal level are concerned local chief executives, representatives from consumers, agricultural producers, manufacturing and retail sectors, as well as LGU functionaries, among others. #  Source – www.dilg.gov.ph

Monday, September 3, 2018

SEMINAR TI CHILD DEVELOPMENT WORKER ITI ILI A CABUGAO, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti panagadal  dagiti Child Development Workers (CDWs) dagiti barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangisayangkat ti MSWD0 nga idauluan ni  MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen.  Naangay ti panagadal idi Agosto 31, 2018 iti Early Childhood Development Center Building, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Naiyadal ti pakabuklan iti Republic Act 7610 wenno masasao nga 
Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act wenno 
Republic Act 7610: 

AN ACT PROVIDING FOR STRONGER DETERRENCE AND SPECIAL PROTECTION AGAINST CHILD ABUSE, EXPLOITATION AND DISCRIMINATION, PROVIDING PENALTIES FOR ITS VIOLATION AND FOR OTHER PURPOSES

kadagiti CDWs ket nagpaay a Lecturer ni Mrs. Lydia S. Gazmen tapno mainayon iti  kaammuan dagiti agisursuro kadagiti babassit nga ubbing ditoy nga ili. 

Timmulong met iti nadakamat a panagadal dagiti Staff ti MSWDO. # (Web In-Action)

DILG TO BNEOS: BE ADVOCATES FOR THE ENVIRONMENT, ORGANIZE SOLID WASTE MANAGEMENT BODY

Barely two months after the assumption to office of the newly-elected barangay officials, the Department of the Interior and Local Government (DILG) is urging them to get down to the serious business of taking care of the environment by initiating measures on proper solid waste management especially now that it is the rainy season.

"Be advocates for the environment. Protection of the environment and proper solid waste management practices should start in our barangays in order to prevent clogging of drainage systems which may lead to flooding,” says DILG OIC-Secretary Eduardo M. Año.

In Memorandum Circular 2018-112, Año calls on barangay newly-elected officials (BNEOs) to organize or reorganize their respective Barangay Ecological Solid Waste Management Committee (BESWMC) that shall take the lead in formulating a community solid waste management program consistent with the municipality/city.

"Ilang beses na po tayong nilulunod sa baha at kadalasang dahilan ay walang matinong daluyan ng tubig kasi nababarahan ng ating mga basura. We should have prevented this through proper solid waste management, it's not too late," he adds.

The BESWMC will be composed of the Punong Barangay as the Chairperson, and one sangguniang barangay, SK Chairperson, President of Homeowners Association, Public/Private school Principal or representatives, one Parents and Teachers Association President or representative, one representative from a religious organization, bus community, environmental non-government organization, junk shop's owners organization and President of the Market Vendors' Association as members.

Republic Act 9003 or the Ecological and Solid Waste Management Act of 2000 provides the creation of the BESWMC as well as stipulates that segregation and collection of solid waste shall be conducted at the barangay level, specifically for biodegradable, compostable and reusable wastes.

Año also encourages local chief executives to stringently implement various ESWM policies and rules saying that through them "communities will experience less flooding caused by garbage-clogged drainage system".

Among the other functions and responsibilities of BESWMC are: establish within the barangay o clusters of barangay a Material Recovery Facility (MRF); allocate barangay funds for the barangay ESWM program approved by the sangguniang barangay; and integrate ESWM program in the Barangay Development Plan and/or Annual Investment Plan.

"BESWMC is instrumental in carrying out ESWM initiatives in the barangays. In fact they are expected to conduct trainings in barangays on topics such as segregation, composting, recycling and livelihood opportunities," Año explains.

The DILG Chief says the barangay-level committee is also expected to establish a system of buying and selling of recyclable wastes including compost as well as promote livelihood activities from waste materials.

“To ensure the support and cooperation of community residents and other stakeholders, barangays may also enact ordinances to establish an awards system, provide other incentives and impose sanctions in the barangay,” he says. # Source – www.dilg.gov.ph

NAG-MAYOR BENDELL CAESAR SOLLER-TAN, PAGWADAN A LIDER KEN AMA

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Necrological Service a pangpadayaw iti pimmusay a Public Servant nga isu ni Dios ti aluadna a Bendell Soller-Tan iti Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti Agosto 29, 2018 iti sango ti  Rizal Barangay Hall Compound ti ili a Cabugao nga inimatangan ti Pamilia-LGU ken iti adu nga umili ken dadduma pay nga Opisiales ti nadumaduma a sektor ti kagimongan.

Inakem ni Retired Judge Efren S. Ubungen iti nangibasa iti paset ti kabibiag ni Former Mayor Bendell Soller-Tan.


Iti naangay a programa, nangited ti Eulogies (Sao ti  Pammadayaw)  da SB Secretary Maxfel S. Suboc ken ni  Ms. Lucille S. Somera.

Nangipaay ti Cabugao SK Federated Association  ti pammigbig babaen  iti panangibasa ni President  Hon. Marc Russel Morales iti Resolusion ti pannakipagladingit iti Pamilia ni Ex-Mayor Bendell Soller Tan.  Imbagian met ni Brgy. Captain Ronel S. Zamora iti Barangay Salapasap ti Association of Barangay Captains (ABC) ti ili nga idauluan ni ABC President Thaddeus U. Soller a nangibasa iti resolusionda ken kasta metten iti Resolusion ti Sangguniang Bayan  babaen iti panangibasa ni Vice Mayor DJ Savellano. Kalpasan ti panangibasa dagiti nadakamat nga Opisiales ti ili dagitoy a Resolusion ket inyawatda ti Kopia kadagiti kameng ti pamilia iti pimmusay a lider.

Nangipaay ti Message of Sympathy ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kuna ni Mayor Josh Edward  a napateg pay a maibati a lagip  ni Former Mayor Bendell iti napintas a panagserbina ken  nagapuananna a lider.

Kalpasan ti Folding of the Philippine Flag ket naangay  ti Flower Offering and Final Viewing. Impeksa met ti pannakabagi ti Pamilia ti pimmusay iti panagyamanda iti sapasap iti naited a memorial service ken pannakapadayaw ni  Former Mayor Bendell sakbay a maiturong iti pagtungpalanna.

Ni Former Mayor Bendell Soller-Tan ket naipasngay idi Nobiembre  18, 1975 kadagiti agkasimpungalan a Benjamin Tan ken ni Hon. Andrea Soller-Tan, nagserserbi  met a Municipal Mayor iti ili a Cabugao, Ilocos Sur.

Naiyasawa ni Former Mayor Bendell ken ni sigud a Jayhan Charisma T. Alcid, agdama ita a kameng ti Sangguniang Bayan ti ili a Cabugao ken kakabsatna da SBM Dr. Jemaima S. Tan-Yee ken ni nag-SK Federated President Jutta Soller-Tan.
Naparaburanda iti annak ken ni SBM Jayhan nga isuda Maria Anthea; Alyssia Bien; Jamina Andrea; Aaron Zachary ken ni Late baby Zabriel Jehohanan.

Nabutosan a Mayor ti ili a Cabugao ni Ex-Mayor Bendell Soller-Tan ket nagserbi idi Tawen 1998-2001.
Naaramid ti panagsasango dagiti nakipaset iti memorial service iti naisagana a pangngaldaw iti Cabugao Cultural and Sports Complex kalpasanna.  # (Web In-Action)

2017 RICE ACHIEVERS AWARDEE, PINADAYAWAN IDA TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Napadayawan da Obas Bill Y. Baclig, AT iti LGU-Cabugao, Ilocos Sur  ken kasta metten ken ni Henry B. Saliganan, Agriculture Local Farmer Technician  nga Ouitstanding Agricultural Extension Worker ken Local Farmer Technician kas panagsaganadda iti pannakisalipda iti  2017 Rice Achievers Award iti Department of Agriculture (DA) iti imatang ti Pamilia LGU-Cabugao kalpasan ti Flag Raising  Ceremony idi Setiembre 3, 2018 iti sango ti Rizal Barangal Hall.


Inyawat ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang dagiti Plaque of Recognition dagiti dua nga Awardees ken bimmayabay da SBM Danny Q. Gazmen; SBM Atty. Randy Baniaga G. Kinaud; SBM Vicky S. Serna; SBM Josefina S. Vallejo ken ni SK Federated President Marc Russel Morales. 

Sakbayna, napadayawan pay dagiti Awardees iti naaramid a 2017 Rice Achievers Cluster-wide Awarding Ceremony a nagpartisiparan ti  DA-CAR, DA-RFO 1 ken ti DA-RFO2  idi  Agosto  30, 2018 idiay Hotel Elizabeth Baguio, Baguio City. # (Web In-Action)

Friday, August 31, 2018

2018 MR. & MS. SPORTFEST, NAPADAYAWAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Coronation Rites ti 2018 Mr. & Ms. Sportsfest  ti Cabugao DepEd District idi Agosto 29, 2018 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur.

Ti Tema:  “Developing 21st Century Athletes through Values and Sports” a maysa kadagiti mangkulminar iti 2018 Cabugao District Sports Competition a maangay iti dua nga aldaw: Agosto 30-31, 2018.


Nakoronaan da Mr. Sportsfest John Francis S. Lopez ti Cabugao North Central School ken ni Ms. Sportsfest 2018 Rachelle Lourise S. Acosta iti isu met laeng a pagadalan. Naisaad ti Koronada babaen ken ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang a binayabay ti kaparehana.

Napadayawan pay ti 24 a pareha a kadua ti King ken Queen   ket insaad met dagiti napusgan nga Opisiales ken Indibidual dagiti kaibatoganda a pammigbig.

Nangipaay ti Mensahena ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Kimmablaaw ken nagyaman ta naurnos ti pannakaisagana ti programa ken natunos ti amin a maseknan a nangirubuat kadaytoy nga investiture.  # (Web In-Action)

2018 CABUGAO DISTRICT SPORTS COMPETITION, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Maang-angay ti dua nga aldaw a Cabugao District Sports Competition (Agosto 30-31, 2018) iti Cabugao Athletic Oval, Cabugao  South Central School, Brgy.  Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Dagiti agsasalip ket dagiti napili nga atleta iti uppat a  Zona iti naangay a Zone Meet  iti kallabes manipud kadagiti pageskuelaan a nakabuklan dagiti sumaganad:  Zone 1- dagiti pageskuelaan ti Pug-os, Reppa-ac, Nagsantaan, Salapasap, Bungro, Margaay ken ti Cabugao North CS;  Zone 2- dagiti pageskuelaan ti Turod, Namruangan, Daclapan, Salomague, Dardarat ken Sabang;  Zone 3- Cabugao South CS, Sagayaden, Pila, Nagsincaoan ken Lipit;  Zone 4 – dagiti pageskuelaan ti Maradodon, Catucdaan, Sisim, Cael-layan, Cuantacla, Aragan, Arnap ken Carusipan.


Makiraman met dagiti pagadalan-sekundaria ti public ken private iti ili kas iti Cabugao Institute; Cabugao National High School (Turod); Pug-os National High School; Lipit National High School ken ti Sisim National High School.

Iti rugi ti paay-ayam, Agosto 30, 2018 ket  naangay ti Parada iti aglikmut ti Poblasion  a nagpartisiparan dagiti Atleta, Marching Bands, Officiating Officials, Coaches, School Heads ken  PTA Officials.

Nagtungpal ti Parada iti sango ti Stage iti likud ti  Cabugao South Central School ket ditoy a nairugi ti Programa.

Pakauna a sarita ti inted ni Mrs. Estrellita M. Siruno, Principal III, CSCS  ket impeksana ti panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan da  Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti agtultuloy a pannakausar dagiti pasilidad ti pagay-ayaman kasta metten iti agtultuloy a suporta ti LGU-Cabugao kadagiti aktibidad ti sports ken iti eskuela.

Nangipaay met ti Mensahe ni SBM (Ex-Officio) Member Hon. Marc Russel Morales, Committee Chair on Sports ket pinakiredna ti rikna dagiti Atleta nga uray aniaman ti resulta iti pannakisalipda ket parte daytoy iti panagsursuro. Maikagumaanan pay koma a ngumato iti magteng a pakisalipan dagiti dakkel ti potensialna babaen iti panangpasayaat ti kabaelanda iti sports.


Kalpasan ti intermission number ti CNCS Movers, nangipaay ti Mensahe  ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ket kimmablaaw ken nagyaman iti pagsayaatan a maaramidan ti sports  kadagiti ubbing ken agtutubo  ken iti kinaregta dagiti mangisursuro ken nagannak a katulongan latta a manghulma iti panagtan-ay dagiti ubbing nga agbalin a naresponsable nga umili.

Pinadayawan  ti Alkalde Munisipal iti partisipasion ti PTA  ken dagiti School Heads iti pannakaibuangay daytoy a District Sports  Competition. Impeksa  ni Mayor Josh Edward iti ragsak ken panagyamanna  iti napintas a   panagtutunos iti kaaduan iti pannakaisagana    ti Athletic Ground. Inggunamgunamna  a mapagtalinaed  koma latta iti sportsmanship kadagiti maaramid a paay-ayam  ken agtultuloy koma iti pannakaipatungpal  dagiti annuroten iti sports.

Naisaruno a naaramid ti  Presentation of Athletic Delegation iti uppat a sona agraman iti sekundaria  babaen kadagiti Presidente-da  ken dadauloda. 

Indauluan ni  Charity Mae de la Cruz, RIAA  Athlete (Gymnastics) a binalikas ti Athlete’s Oath a sinurot ti amin nga atleta.

Naisaganad iti pannakaisa ti District Athletic Flag babaen ken ni Mr. Ronel M. Ubaldo, District Athletic Manager ken District MAPEH Coordinator ken iti Raising of the Zone Delegation Flags babaen kadagiti Zone President kalpasanna.

Imbagian ni  Mrs. Estrellita M. Siruno, Pricipal III ti CSCS ni Public Schools District Supervisor Dr. Consesa T. Rumias a nangideklara iti pormal a panaglukat ken panagrugi ti paay-ayam.

Nakipaset dagiti kameng ti Cabugao Rescue ken ti RHU Medical Team  itoy a dua nga aldaw a paay-ayam ti Cabugao DepED District.  # (Web In-Action)