Thursday, December 30, 2010

PALARONG PAMASKO ’10, ESPONSOR TI LGU, DEP Ed, KEN PASDEK-NEGOSIO

Cabugao, Ilocos Sur (Disiembre 30, 2010)-  Inikkan ti Gobierno Munisipal, Dep Ed Cabugao District  ken nadumaduma a pasdek-negosio ti pakakumikoman  dagiti agad-adal iti pannakaasa ti kabaelanda iti sports tapno agbalin a produktiboda  iti atiddog a  bakasionda iti panawen ti Paskua.
    
Dagiti napagsasalipan nga ay-ayam ket  iti  basketball, table tennis, badminton ken chess.
    
Sangapulo a teams  ti nagsasalip ket dagitoy ti eskuela-elementaria iti  Cabugao North Central School,   Cabugao  South Central School, Salapasap, Bungro, Salomague, Dardarat, Reppa-ac, Pug-os, Cuantacla, SADACNAM (Sabang, Daclapan, Namruangan), CMCS (Cael-layan, Maradodon, Catucdaan, Sisim), Turod, Pila ken Sagayaden.
    
Ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ti nangaramid  ti ceremonial toss iti pormal a panangrugi ti 12 nga aldaw (Disiembre 19-31) a pay-ayam a nabansagan iti “Palarong Pamasko 2010” ken naangay iti Cabugao Cultural and Sports Complex.
    
Ti SADACNAM nga inesponsoran ti Cabugao Shell Station ti nangyalat  ti kampeonato iti torneo, 1stRunner Up ti Turod Elementary School nga inesponsoran ti LG Drugstore , 2nd Runner Up ti  Reppa-ac-Pug-os nga  inesponsoran ti Cindy’s Bakeshop   ken 3rd Runner-Up ti Salomague-Dardarat nga inesponsoran ti Namnama Trading.
    
Immawat dagiti uppat a kangrunaan a nangabak iti premio a cash a nakategoria   manipud 9,000 agpababa iti 2,000 ket  naangay ti awarding of prizes idi Rizal Day, Disiembre 30, 2010.
    
Naikkan met ti libre  a uniporme, pagmerienda ken pagplete dagiti coaches ken nagay-ayam.
    
Dagiti sumaganad a pasdek-negosio ti nangesponsor pay  ti pay-ayam: Kambal Lumber and Hardware, Vicky’s  Pawnshop, Namnama Trading, Cindy’s Bakeshop, Maxx Ionized Alkaline Water, Bonicab Builders, Cabugo Shell Station,  Marian’s Lechon Manok, LG Drugstore ken 5 Brothers  Marketing.
    
Paset ti programa ti Gobierno Munisipal iti panangidaulo ni Mayor Ediboy ti pannakigamulo dagiti patron ti pay-ayam ken  pannakaikintal ti pateg ti  isports iti panunot dagiti agtutubo tapno  maasada  ken maparang-ay ti kaammuanda  ken teknik ti naballigi nga umaayam a mangted pay iti nayon a panagtalek ti bagi ken kabaelanda  a makikompetensia iti aniaman a tay-ak ti salip.#  ( Source,  Anaraa-ar, Nov.- Dec. 2010)

No comments:

Post a Comment