Monday, July 11, 2016

URAY PANAGTATALON, OK MET TI SUPLAY TI NATENG

Cabugao, Ilocos Sur – Naipagagangayen a maus-usar ti inted ti LGU-Cabugao nga espasio para iti “Bagsakan ti Nateng” iti igid ti Kalsada Nasional iti asideg ti NISTC Public Market, Cabugao, Ilocos Sur babaen kadagiti aglaklako/aggatgatang ti nateng iti lokalidad.

Iti pannakiuman  ti Web In-Action, kinuna dagiti dati nga agipalpalugan ti nateng a nag-lie low-da pay laeng nga agipatulod idiay Manila ken Pangasinan ta binnulto ti gatangenda ket bay-anda pay laeng a maiturong  ti suplay iti Tiendaan ti ili  tapno saan a ngumina unay ti presio ti nateng no kumiddit ti magatang.

Mangrugi a kapigsa ti Bagsakan iti bulan ti Nobiembre agingga  iti  bulan ti Pebrero  kadagiti  maangkat ken mailako idiay a nateng idiay  Urdaneta, Pangasinan, Balintawak, Quezon City ken Divisoria, Quiapo, Manila kasta pay a masuplayanda pay ti tagilakoda a nateng  iti nadumaduma nga ili ti Cagayan. Agpatingga met iti bulan ti  Mayo iti panagbassit ti bulto ti  mailakoda a nateng.

Umab-abot ti 10 Tonelada ti bulto iti nateng a maibiahe a mairuar  nga aggapu iti ili iti unos ti 24 oras ti kada aldaw no  kapigsana. 

Nupay bumassit ti suplay iti bulan ti Hunio ken Hulio, saan ketdi nga agsardeng ti panagnegosioda  ti nateng nangruna iti tiendaan  ta adu latta ti nagaget nga agmulmula nangruna iti Sitio Bugnay ken Barangay Salapasap a mabirbirngasan iti “Vegetable Bowl” ti ili a Cabugao. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment