Sunday, April 24, 2011

UMUNA A RABII TI CABUGAO RAGSAK FESTIVAL 2011, NARAMBAK KEN NABALLIGI

Cabugao, Ilocos Sur (Abril 24, 2011) - NAITAMPOK  ti pannakakorona ni Reyna Juliet 1st a Ginang  Cabugao iti umuna a rabii ti Ragsak Cabugao Festival ti ili a Cabugao, Ilocos Sur idi Abril 23, 2011 a naangay iti Cabugao Central Park (CCP), Cabugao, Ilocos Sur.
    
Impeksa ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti naimpusuan  a panagyamanna kadagiti naruay a kailianna atimmabuno kasta met iti kinaragsak dagiti balikbayans a naggapu iti USA, Hawaii, UK ken dadduma pay a pagilian ti Asia ken Europa a nangpangayed ti programa iti dayta a rabii kasta metten iti pannakapadayaw ken pannakakorona ni Reyna Juliet ken siam a prinsesa iti babaenna a nangirepresentar iti Clustering Barangays manipud iti 33 a barangays ti ili a Cabugao.
Napno ti rag-o dagiti adu a nagbuya maigapu pay iti naisalumina nga estilo ti panagtokar ti banda ken pannakaiparang dagiti sala a  namagpikapik iti salonan.
    
Kinoronaan da Vigan City Vice Mayor Ryan Luis  V. Singson ken ni Hon. Vicky Co ni Queen Juliet  the 1st. Nagyaman ti Bise Mayor ket imbagana ti itutulongna iti pagdur-asan ti ili a Cabugao partikular iti ad-adu a maited nga impraestruktura ken pannakaipamaysa ti turismo.Sipapannakkel ti agkabannuag a Bise Mayor a nangibaga nga ibilbilangna ti bagina nga umili ti ili a Cabugao gapu ta ditoy ti lugar ti kapisi ti pusona ken nakaikamanganna.
    
Sinarabo met  ni Mayor Ediboy kasta met ti Hunta Municipal nga idauluan ni Vice Mayor Danny Gazmen ti grupo ni Vice Governor DV Savellano a dimmanggay iti nadakamat a parambak ti Piesta. # (Joed Sajonia)

No comments:

Post a Comment