Thursday, June 1, 2017

OPLAN BALIK-ESKWELA 2017 (MAYO 29-HUNIO 16), MAISAYSAYANGKAT

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-uman ti Web In-Action itI Mayo 31, 2017, imbatad dagiti Mangisursuro ti  Cabugao  DepED District  a kalpasan a maisagana ti pagadalan babaen iti nairut a panagtinnulong dagiti nagannak ken mangisursuro manipud Mayo 15  agingga iti Hunio 20, 2017  ket agsagsagana metten dagiti ubbing iti panangrugi  ti klaseda inton Hunio 5, 2017.

Kabayatan ti Enrolment Days  iti Elementary Level  ket manamnama  nga umadu ti bilang ti agad-adal gapu ta  mainayon dagiti bilang ti ag-Kindergarten Pupils ken  nag-transfer nga agad-adal.

Kanaig daytoy, adun ti nagannak/guardian  ti napan naggatang ti kasapulan dagiti ubbingda  a bag, kuaderno, ballpen, lapis, papel ken krayola  a kasapulanda nga agbasa kasta metten  iti panaggatangda ti baro nga aruaten, uniporme, sapatos ken kanaigna a kawes iti panagadal a mangrugi  iti aldaw ti Hunio 5, 2017.

Iti kaadu ti aggatang iti school supplies, pumardas met ti panagwerret ti ligay ti negosio. Imbatad pay dagiti dadduma  a nagannak ken agad-adal nga adu met latta ti bilangda a nakagatangen iti school supplies-da sakbay nga umasideg ti lukat ti klase. 

Mangnamnama dagiti nagannak a naballigi daytoy a tawen a panagrubuat ti panagbasa dagiti ubbing-da ken sisasaganada a mangawat kadagiti panagbalbaliw iti pagalagadan iti benneg  ti Edukasion nangruna iti implementasion ti K to 12 Basic Education. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment