Tuesday, June 27, 2017

SERBISIO TI ANIMAL CARE PROGRAM, MAAR-ARAMID KADAGITI BARANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad ti Web In-Action, naammuan iti Municipal Agriculture Office nga agtultuloy  nga idauluan ni  Dr. Melvin G. Castro, DVM,  Municipal Livestock Coordinator  ti DA-LGU Cabugao ti mangidanon iti serbisio kadagiti 33 a barangay ti ili tapno masigud a maprebentaran dagiti rumsua a sakit ti animales.

Innayon ni Dr. Castro a makikokoordinarda kadagiti Opisiales iti papananda a barangay ta kabaelanda a mobilisaren a daras dagiti adda ayup ken dinguenna tapno matamingda iti mammaminsan nga eskediul.  

Malaksid iti ragup a kas iti grupo/barangay  iti panagpaagas ket maangay latta met   iti indibidual a wagas nangruna kadagiti adda sakit ti dinguen ken ayupda a kasapulan pay a makita ken maagasan.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta iti agtultuloy a programa ti Animal Care and Disease Prevention ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang tapno naan-anay a maidur-as ti livestock  sector  babaen iti pannakapapigsa ti  panagtaraken kadagiti ayup  a katulongan iti panagmulmula a pamastrekan dagiti mannalon ken umili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment