Monday, September 12, 2011

BARANGAY PEACEKEEPING ACTION TEAM (BPAT) TI CABUGAO, NANGRUGI A NAGSANAY

Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) bayat ti seminarda
Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramid ti panagsanay dagiti kameng ti Barangay Tanod ti umuna a bansada ti 11 a barangays tapno maiyataday ti plano ti Gobierno Nasional  a mapagbalin a naan-anay a katulonganen ida ti kapolisan ti pannakamantener ti linak ken talna ti sangkapagilian.
    
Aganay nga 123 dagiti nagpartisipar iti umuna nga aldaw, Setiembre 8, 2011 a  no sadino a ditoy ket naaramid ti orientasion ken pananggun-od ti kabaelan babaen ti seminar a maited babaen iti Department of Interior and Local Government (DILG)-Philippine National Police, benneg ti Munisipal, Probinsial ken Rehional.
    
Nabatad ti mensahe ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. a babaen iti pannakasanay dagiti Barangay Tanod a mangakem  ti dakkel ken  umarngi  a pagrebbengan ti kapolisan, manayonan ti panagtalek ti bagi ken bukodda a kabaelan, mataginayon  ti kinataknengda  kadagiti umili gapu iti talek a naited kadakuada nga agserbi, mapagsarmingan kadagiti tagipatgen a galad ken mayanninaw   ti kinaanus, kinamanagayat ken kinamannakaawat kadakuada  iti tattao  ditoy ili a Cabugao.

Iti panangited ni Mayor Ediboy iti mensahena kadagiti BPAT
Maysa pay a napateg a banag a nadakamat ni Mayor Ediboy  ti panangad-adalda ken ni PNP Provincial Director, P/SSupt. Reynante G. Partible iti pannakaited ti seguro wenno insurance kadagiti makapagsanay ti BPAT.
    
Pammadayaw ken pammigbig ti bugas ti mensahe da Police Provincial Director Partible ken SPO3 Orlando Cacdac, Training Director iti naregget a panangawat ti Gobierno Munisipal nga idauluan da Mayor Ediboy ken Vice Mayor Danny Q. Gazmen  iti pannakaisagana dagiti  kasapulan iti panagsanay ken napintas a bilang ti nagpartisipar iti umuna nga aldaw ti seminar.
    
Dagiti Barangays nga umuna nga agsanay a nangbukel ti 123 a nagatendar ket ti Barangays Baclig, Bonifacio, Arnap, Bato, Cacadiran, Aragan, Bungro, Catucdaan, Alina-ay, Carusipan ken Cael-layan.
    
Sumarsaruno nga agsanay dagiti Barangay Tanods ken opisiales  ti dadduma a barangays babaen iti mayeskediul a petsa. Maminpinsanto ti panagturpos dagiti batches ken panangawatda ti sertipikoda  a manamnama a dar-ayan ni Congressman Ryan Luis V. Singson ti Umuna a Distrito, Probinsia ti Ilocos Sur, segun ken ni PO3 Vivian Natividad, Facilitator ti Seminar.
     
Iti panaglukat ti seminar,  nagsarita met ni  Cabugao Chief of Police  SPO4  William N. Nerona, ket ni  PO3 Vivian Natividad, ti nagpaay  nga emcee ken Facilitator.
    
Kalpasan ti ababa a programa, dagus a narugian ti lektiur ket nayadal iti dua nga aldaw ti  maipapan iti law enforcement, internal security, Republict Act 9262, karbengan ti ubbing ken babbai,  naannayas a panangiwardas ti trapiko, panagipilaan ti kaso ken  panagasikaso ti biktima no  mapasamak ti  krimen ken umisu nga aramiden kabayatan ti kaadda ti uram ken nadangran. # (Insurat ni Joed Sajonia)

(L-R) Training Director SPO3 Orlando Cacdac; Cabugao Chief of Police  SPO4  William N. Nerona; Mayor Ediboy: PNP Provincial Director, P/SSupt. Reynante G. Partible: Vice-Mayor Danilo Gazmen; Police Inspector Rodel Ularte

No comments:

Post a Comment