Thursday, September 29, 2011

MANGNGALAP TI BRGY. NAMRUANGAN, NAIKKAN TI PAGKALAP A PAYAO

Cabugao, Ilocos Sur – Tapno makatulong ti Gobierno Munisipal a mangidur-as ti kasasaad ti panagkalap ti baybay, inlungalong ni Mayor Ediboy ket naiyuna a naikkan ti kalap a “payao” dagiti mangngalap iti Barangay Namruangan babaen ti panangidaulo ni Brgy. Captain Robertson Gorospe.

Impadamag ti pannakabagi ti Fisheries Sector ti DA-LGU, aganay a 660 metros ti kaatiddog ti tunggal rolyo a dadakkel a tali ti naited kadagiti mangngalap a daytoy ket mausar a singdan ti maipatapaw (floater) a nabukel a metal nga araken dagiti buslogan, yellow pin, dorado, tangigue ken baraniti a makalapan iti naadalem a paset ti baybay. Innayonda pay nga agdepende iti kaadalem ti danum a pakatanda iti kaatiddog ti masapul a tali.

Ti pakabuklan ti patapaw wenno “floater” a mausar iti kalap a payao
 Innayon ni Kapitan Gorospe nga addan uppat a payaw a naitapogda ngem adda maysa a naud-udi gapu ta saan a natalinaay ti danum-baybay gapu ti bagyo.

Segun pay ken ni Brgy. Capt. Gorospe, no maipakat daytoy a kalap ket agusarda ti bangka a motor ket agarup 40-57 a milia ti kaadayo ti daliasatenda nga agpatengnga kasta met laeng iti panagrekuridada ket mausar met laeng ti banniit ken iket iti panangkalap kadagiti agayuyang ken aguurnong a lames iti sirok ti patapaw (floater) a manguggor kadagiti bulong ti silag a pannakaramana. Ti singdan a tali ket kumamang iti tukot ti danum babaen ti nasemento a drum a pundona.
Dagiti nasemento a drums ken adda ungkayna a pilid a pakaigalutan ti tali ti pundo ti payao
Kuna ti Kapitan a no adu ti immarak a lames ket pattapattada a dida magabenan ket tumawagda ti fishing vessel nga aggapu iti Port Salomague a katulonganda nga agkalap iti pangen.

Dinakamat ti kapitan a nabuangay ti lima nga organisasionda (kada purok ti uppat ken sangkabarangayan ti maysa) nga agkalkalap ti payao ket isuda dagiti sumaganad: Wagayway Saranay Fishermen Association, President – Madrigal Rabor; Pagkakaisa FA, President – Roger Rabor; San Pablo FA, President – Darwin Ingel; Pag-asa FA, President – Bergunio Rabor; Namruangan FA, President – Ludovico Tabaco.

P20 ti damo a Membership Fee ti tunggal nagmiembro ti asosasion ngem planoda nga ingato inton agangay.

Inlatak ni Kapitan Gorospe a napintas ti masakbayan daytoy a kalap no la ket natunos ken ipateg dagiti miembros dagiti naited a pagsayaatanda ken mayat ti makalapan no dumanggay ti tiempo.

Insaruno nga imbaga ti agkabannuag a kapitan a maibasar iti aywanna a Wagayway FA, adda metten P180,000 ti nairekord a nasapulanda. Paset ti panangtulong pay ti Gobierno Munisipal ken ti Konseho ti Barangay ti naited a bagas kadagiti miembros. 
Imbaga pay ni Kapitan Gorospe nga addan 315 a bilang ti miembros dagiti asosasion a mangimanmanehar ti kalap a payao.
Pagyamananmi unay ken kadagiti kabarangayanmi iti regta ti Gobierno ti ili babaen ti panangikalikagum ni Mayor Ediboy ken kakaduana a da Vice Mayor Danny, SB Benedict ken ABC Pres. Teddy ken aminda nga opisiales ta maseknanda iti kangrunaan a pagbibiaganmi iti igid ti baybay,” imbatad ni Kapitan Robertson Gorospe. # (Interbiu/ insurat ni JOED SAJONIA/Rinetrato, Nathan Galamgam)

Ti pempen ti rolyo ti tali ken sag-660 metros ti kaatiddogna ti maysa a rolyo
Ni Kapitan Robertson iti sibay ti motor banca a maus-usar iti pannakaitapog ken pagrekurida ti payao

No comments:

Post a Comment