Sunday, September 11, 2011

COASTAL CLEAN UP TI PITO A BARANGAYS, PAGTITINNULONGAN TI NADUMADUMA A SEKTOR

Cabugao, Ilocos Sur – Pito (7) a barangays ti kangrunaan a makasakup ti kabaybayan ti ili a Cabugao. Dagitoy  ti Barangays Pug-os, Daclapan, Salapasap, Sabang,  Namruangan ken Salomague.
Babaen  ti programa ti Coastal Resource Management (inter-agency)  nga  idauluan ti Gobierno Munisipal,  ti DA-LGU ti  nangmobilisar kadagiti nadumaduma a sektor a tumulong iti linawas a pannakadalus ti igid ti baybay  kadagitoy a nadakamat a barangays  nangruna  ta kasibsibet dagiti bagyo a nangpataud ti wara ken rugit.

Nupay kasta,  maipatungpal latta ti panagdaldalus  iti igid ti baybay manipud  ti  bulan ti Enero agingga iti Disiembre tapno mapreserbar ti breeding area dagiti ikan, imbatad  ni Mr. Edgar S. Balangatan,  Municipal Technologist ken Municipal Environment and  Natural Resources Officer-Designate ti LGU-Cabugao.   

Segun kada Mr. Robert Savella ken Mrs. Milagros Ramirez-Paz, agpada a Municipal Technologists ken  Fisheries Coordinator ti LGU-Cabugao, makitintinnulong dagiti gunglo ti mangngalap, Konseho ti Barangay, Rural Improvement Club (RIC), 4-H Club, Benepisiario ti 4’Ps ken agbasbasa nga ubbing iti pannakaipakni dagiti rugit ken maidaknir a kayo ken bulbulong iti igid ti baybay.

Naaramid ti nasaknap a panagdalus ti grupo idi Setiembre 7 sadiay Barangay Dardarat, Setiembre 9 sadiay Barangay Daclapan, ken Setiembre 10 sadiay Barangay Salapasap. Linawas met ti maaramid a panagdalus ti grupo iti parte ti Barangays Pug-os, Sabang, Namruangan ken Salomague.

Dagitoy nga aktibidades ket mayataday  iti programa ti Gobierno Munisipal ken Ahensia a  maseknan  babaen ti panangiwanwan da Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ken Mrs.  Zenaida S. Andrada, Municipal Agriculturist ti LGU-Cabugao. # (Insurat ni Joed Sajonia)


Iti naaramid a clean up iti Brgy. Road ti Brgy. Dardarat
Clean up ti igid iti baybay iti Brgy. Dardarat

Iti naaramid a clean up sadiay Mangrove Site iti Brgy. Dardarat
Iti naaramid a clean up iti Brgy. Road ti Brgy. Salapasap

No comments:

Post a Comment