Wednesday, September 14, 2011

PANGKONTRA-DENGUE, MAIKKAN DAGITI PAGESKUELAAN TI ELEMENTARIA TI ILI TI CABUGAO

Ni Mr. Rogelio Varilla iti panagdemona
Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti pannakakikammayet ti Provincial Health Team Office  ti Department of Health (DOH) nga idauluan ni Mr. Benjamin Castillo  kadagiti Gobierno Munisipal a makasakup iti DOH-Rural Health Units  a mangipatungpal iti information drive ken wagas ti panagpaksiat ti lamok babaen ti panangusar  ti  window screening (curtain type), O/L  (Obcidal/Larvacidal) Trap, Sumilarv Growth Regulator ken insect control agent kadagiti kangrunaan a nagrairaan daytoy  napeggad a sakit ti dengue.

Ditoy ili a Cabugao, babaen ti pannakikoordinar ni Mr. Rogelio Varilla, Provincial Anti-Dengue Coordinator,  iti opisina ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr., binayabay dagiti pannakabagi ti RHU Cabugao a nagturong iti Lipit Elementary School idi Setiembre 13, 2011  a no sadino a ditoy ket naimpormaran dagiti mangisursuro nga idauluan ni Mr. Edwin C.  Duque, Head Teacher 3 iti panangpaksiat ti lamok babaen kadagiti nadakamat a wagas nga isuro ni Mr. Varilla. 

Panggep daytoy nga aktibidad a masalakniban ti ag-200 a bilang ti agbasbasa iti dagem nga ipaay ti sakit a  dengue ken saanen a pannakaulit ti insidente ti dengue  ditoy ken dadduma pay a pageskuelaan-elementaria  nga ayan ti ub-ubbing.

Sakbayna, naiteden ti pangsalaknib a materiales kadagiti pageskuelaan ti Barangays  Daclapan, Pila, Salapasap, Catucdaan, ken iti   Cabugao North Central School ken South Central School iti  Poblasion.
Daytoy a programa ti DOH ket paset ti “Operation Itak Tak Mo!” nga slogan ti Ahensia a kayatna nga ipaawat: “Sukimatem ken ibellengmo   dagiti pagitlogan ti lamok tapno maikkat ti “Kitikiti”  dita balaymo.” # (Insurat ni Joed Sajonia/Nagretrato:ab Photography

Ni Mr. Edwin C.  Duque (R) ken ni Mr. Rogelio Varilla (R)


No comments:

Post a Comment