Friday, July 22, 2011

HYBRID SEEDS, NARUGIAN A NAIWARAS

LIBRE A HYBRID SEEDS, NARUGIAN A NAIWARAS BABAEN DAGITI PANNAKABAGI TI OPISINA TI LGU-CABUGAO

Ladawan ti maysa a mannalon nga al-alaen na ti Hybrid Seed
NARUGIAN ti naiplano a pannakaiwaras ti hybrid subsidy kadagiti mannalon idi Hulio 16, 2011 (Sabado) sadiay baro a pasdek ti Motorpool ti Munisipio iti amianan ti Karayan Cabugao. Umabot ti 1,536 ti dagup ti mannalon a nakaala ti 5 kilos a naipakete a Rizalina ken SL-8H a naisangrat kadagiti mannalon maibatay iti rekord ti DA-LGU.

Tinarabay dagiti kakapitanes dagiti kabarangayanda a nangiwardas ti pannakipilada iti lamisaan dagiti napusgan nga agilista ken mangkita no naka-ID ti umawat a mannalon. Nabingay iti pito (7) a benneg ti 33 a barangays tapno naurnos ken sistematiko ti panagiwarasda ti libre a bin-i.


Nagkakadua ti taga-Brgys. Aragan, Cuantacla, Cuancabal, Salomague, ken Turod. Nagkakaayan met ti taga-Brgys. Arnap, Lipit, Namruangan, Daclapan ken Sabang. Sangkagrupo met ti taga-Brgys. Alinaay, Quezon, Rizal, Salapasap ken Dardarat. Agkakadua met ti taga-Pug-os, Reppaac, Nagsantaan, Bungro, Margaay. Agkakalista met dagiti taga-Brygs. Nagsincaoan, Cacadiran, Carusipan, Sagayaden ken Pila idinto ta sangsangkamaysa met ti taga- Brgys. Bonifacio, Baclig ken Turod Patac. 
Maysa a mannalon nga ipakpakita na ti Farmer's ID
Dagiti Hybrid Rice Seed (RIZALINA)
Dagiti Hybrid Rice Seed (SL-8H)


Naituloy iti panagiwaras iti kabigatanna, Domingo, Hulio 17, 2011 sadiay Cabugao Cultural and Sports. 551 a mannalon ti naikkan ti libre a bukel.

Agsipud ta aggapu iti barangay ti kaaduan a benepisiario a mannalon, naiyalu-od ti aldaw a panagiwaras, segun ken ni Mrs. Zenaida S. Andrada, Municipal Agriculturist ket maituloy ti pannakaiwaras ti libre a bin-i iti aldaw ti Lunes, Hulio 18, 2011. 

Nakipagtaming met ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ket kinasarsaritana dagiti mannalon a mangur-uray ti batangda a maayaban.Nagatendar met ni SB Member Benedict M. Savellano, Chairman, Committee on Agriculture ti Sangguniang Bayan.


        

 Iti sabali a bangir, nasapa a narugian ti aktibidad iti Dayo iti dayta met la nga aldaw iti saan unay nga adayo ti pagwarasan ti bin-i. Aktibo dagiti traders, koridor, shippers a nangtaming kadagiti pannakataming dagiti papeles dagiti maiserrek ken malako nga ayup ken dinguen babaen iti panangiwardas da Mr. Dante Naval, Meat Inspector, Mr. Dito de la Cruz, Licensing Officer kasta met ni Dr. Melvyn Castro, DVM, Livestock Inspector, padapada a pannakabagi ti LGU. 

Manamnama nga umad-adu ti maki-Dayo a mannalon gapu iti kinaregget dagiti maseknan nga aguurnong iti tunggal aldaw ti Sabado a naituding nga aldaw ti “Dayo” ti ili a Cabugao.#

No comments:

Post a Comment