Monday, April 10, 2017

DOMINGO RAMOS, NASELEBRARAN

Cabugao, Ilocos Sur – Aglapusanan ti kameng ti  Iglesia Romano Katolika a  nagatendar iti pannakaselebrar   ti Domingo Ramos iti Parokia ni San Markos Ebanghelista, Simbaan Romano Katolika, Cabugao, Ilocos Sur idi Abril  9, 2017. 

Naaramid ti panangbendision ni Apo Padi kadagiti  Palmas/Ramos  iti ruar ti Simbaan sakbay  a  naaramid ti Nasantuan a Misa (tallo a nagsaruno a Misa).

Inatendaranda pay ti nasao a Misa dagiti kaaduan nga umili ti Cabugao, Ilocos Sur kadaytoy a pakauna nga aldaw ti pannakarambak ti Semana Santa 2017.

Kabayatanna, kastoy met laeng a buya ti naimatangan iti ikub ti inaladan ti Iglesia Filipina Independiente (IFI), Brgy. Quezon, Cabugao, Ilocos Sur iti dayta met laeng a petsa a kas pangselebrar dagiti IFI Parishioners iti rugi ti kalawasan ti Semana Santa 2017.

Kanaig daytoy, iti pannaki-amad ti Web In-Action  kadagiti Parish  Priest, imbatadda a naurnos ken naballigi ti naaramid a selebrasion iti Simbaan kasta metten  iti pannakamantener ti linak ken talna babaen iti panangtarabay dagiti agtengtengngel ti urnos ken talna. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment