Tuesday, April 4, 2017

UPDATE TI CISTODAI 2017, NAAMMUAN

Cabugao, Ilocos Sur – Segun ken ni CISTODAI Federation President Mr. Dominador N.  Andres a sumaysayaat met ti pinansial a kasasaad ti Asosasionda maigapu iti pannakaaramiden ti pagbasaranda a By-Laws a pinirmaan dagiti Opisiales ti CISTODAI-Saranay. Addaan iti 20 a nainget  nga annuroten nga aramiden ti maysa a kameng sakbay a maalana ti benepisiona iti CISTODAI-Saranay no adda emerhensiana ken ti pamiliana.

Insupusop pay ni Mr. Andres a naipabulod ti dadduma a pundoda kadagiti kameng ket gapu iti kaadda ti By-Laws-da ket makolektada dagitoy a gatad iti umisu a panawen tapno mausar met ti dadduma a kameng.

Kabayatanna, sumaysayaat met ti operasion dagiti traysikelan a kangrunaan a nakaigapuan ti pannakabukel ti CISTODAI. Segun ken ni Mr. Andres a maigapu iti panagkikinnaawatanda nga Operators ken Drivers ket nalaklakada a risuten ti rumsua a pakaseknan ken problemada iti panagpasadaan. 

Segun kadagiti Opisiales ti CISTODAI a naikkan ti pundo a sag-P5,000 ti kada CISTODAI Chapter ti kada barangay nga addaan ti  kompleto ti papelesna a kas iti Set of Officers ken  iti Paglintegan ti Asosasionda.

Iti agdama, addan 1,250 a bilang ti Traysikelan a nakarehistro ken adda Prangkisana maibasar iti rekord ti Licensing Office iti General Services Office (GSO)  iti Munisipio.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment