Monday, May 22, 2017

BRIGADA ESKWELA 2017, SCHOOL-BASED A NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid  ti Kick Off Activity ti Brigada Eskwela 2017 ditoy Cabugao North Central School  babaen iti naaramid a Motorcade idi Mayo 15, 2017 kadagiti processional route ti ili ken iti National Highway a nangrugi iti Cabugao North Central School ken nagsubli met laeng ditoy dagiti nagpartisipar.

Kanaig daytoy, naiwayat  met ti School-Based Brigada Eskwela 2017 iti 25 pay a pagadalan ti Cabugao DepED District nangrugi kadayta a petsa ken nagleppas iti Mayo 20, 2017.

Nupay kasta, iti kaadu ti masimpa ken madalusan ket saan nga immanay ti innem nga aldaw a naipaulog a panagtarimaanda iti uneg ken ruar ti pagadalan. Segun ken ni Mr. Donato Sajor, District Brigada Coordinator a mabalin latta met dagiti nagannak a di pay nakapan nag-Brigada ti sumarungkar iti eskuela kadagiti aldaw sakbay ti panagseserrek ti klase inton Hunio 5, 2017. Imbatad met ni Mrs. Julia Cayso, Principal, Cuantacla Elementary School, ti naan-anay a panagyaman ti DepED Cabugao kadagiti Stakeholders ken nagannak a timmulong iti 26 a pagadalan-elementaria ti ili iti an-anusda a timmulong iti pannakaisagana dagiti pageskuelaan sakbay ti panaglukat ti klase.

Nakitinnulong met  dagiti Mangisursuro; pannakabagi ti nadumaduma nga Ahensia; Opisiales ti Barangay kadagiti nagannak a nakipaset iti nasao nga aktibidad kadagiti nadakamat a pagadalan.

Ti Brigada Eskwela ket tinawen a maang-angay a programa ti DepED a pakikammayetanna kadagiti maseknan a katinnulongda iti benneg ti Edukasion ket bale makalawas iti pannakaisagana dagiti pageskuelaan para iti panagseserrek ti klase dagiti ubbing. Maluktan ti panagklase dagiti agad-adal inton Hunio 5, 2017. 

Ti Brigada Eskwela ita a Tawen 2017 ket addaan iti Tema: “Isang DepEd, Isang Pamayanan, Isang Bayanihan Para sa Handa at Ligtas na Paaralan.” # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment