Wednesday, May 17, 2017

MANGROVE PLANTING, MAAR-ARAMID ITI DUA A COASTAL BARANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Maangay ti panagmula ti Mangrove Seedlings iti saan pay a namulaan a paset ti katangriban iti Barangay Salapasap ken  Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangilunsad dagiti kameng ti Fishermen Association ken iti Integrated Coastal Resources Management (ICRM) iti Fishery Banner ti DA-LGU Cabugao babaen iti panangimaton da Municipal Fisheries Coordinator Nereo S. Daproza ken ni Mr. Kyle Connelly, Peace Corp Volunteer a destino ditoy Cabugao kadagiti nadakamat a barangay a kas pannakikaysada iti pannakapaberde kadagiti kakadilianan a paset ti Clean and Green Program-Coastal Area  ti Munisipio nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. 

Maaramid ti Mangrove Planting iti Mayo 15 ken 16, 2017 a pakaimulaan iti bilang ti 30,000 a mangrove seedlings, segun ken ti Municipal Fisheries Coordinator a nangtarabay kadagiti mangrove planters. 

Kabayatanna, innayon ni Mr. Daproza a mayataday ti panawen iti panagmulada gapu iti kapintas ti ugot ti baybay ken manamnama nga adu manen ti  mangrove seedlings a mainayon a maimula ita a Tawen 2017  iti shorelines a mabatogan dagiti coastal barangay.

Kabayatanna, regular a maar-aramid ti coastal clean-up babaen kadagiti multi-sectoral associations  iti  uneg dagiti nadakamat a barangay tapno mabisita, madalusan ken masugotan dagitoy a namulaan ti mangrove a parte ti kabaybayan, segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT ti LGU-Cabugao.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta ti nakammayet a panagtutunos ti amin a sektor a mangpaberde ti katangriban babaen iti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment