Tuesday, May 23, 2017

SUPLAY TI NATENG ITI MERKADO, OK PAY LAENG

Cabugao, Ilocos Sur – Maibatay iti  pammaliiw dagiti mangtartarabay kadagiti agmulmula ti nateng ket natural a bumassit koma ti suplay ti nateng iti merkado ti ili a Cabugao kadagitoy a bulbulan ngem agsipud ta nagaget dagiti mannalon nga agmula no la ketdi adda iti pagsibogda uray idi katikagna ket kaykayatan pay dagiti agtan-ay a nateng ta mayat ti tiempo nangruna dagiti nabiit a naapit a kas iti utong ken balatong. 

Apaman a naapitda ti immuna a naimulada ket isarunoda manen ti agmula iti namnamaenda a mayataday iti tiempo a klase ti nateng uray kadagiti masigsig-atan a paset ti dagada.

Kabayatanna, adu met ti nakaisapa iti panagmulada  iti  agduduma a nateng ngem nadaras a 
nagatang iti Tiendaan ken iti babaen kadagiti  Vegetable Traders ket naliklikan pay iti kellaat a panagbaba ti presio ta nagbalanse ti masasao a “supply and demand” ket namantener ti presio a nakasubbotan  dagiti mannalon iti inusarda a kapital iti panagmulada.

Kabayatanna,  kaaduan a mangsulnit iti  panagkiddit ti suplay iti merkado ket iti nasaknapen a panagaammo dagiti vegetable market traders iti nadumaduma a lugar a paglaklakuanda.

Dagitoy nga inisiatiba ket resulta ti agtultuloy a panangtarabay ti Gobierno Munisipal kadagiti agmulmula ti nateng nangruna iti pannakatulong dagiti asosasion kadagiti barangay tapno adda latta a mainayon iti pagtaraon a kasapulan ti nasalun-at nga umili. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment