Monday, May 22, 2017

CONSULTATION ON ICRM ITI DUA A BARANGAY, NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Barangay Consultation maipapan iti  programa ti Integrated Coastal Resource Management  (ICRM) iti LGU-Cabugao kadagiti mangngalap  iti Barangay Daclapan, Cabugao, Ilocos Sur idi Mayo 18, 2017 iti Covered Court iti nadakamat a barangay.


Nagatendar ti 25 a mangngalap ken tinarabay ida ti Konseho ti Barangay nga idauluan ni Brgy. Captain Charlie Somejo.
Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti pakabuklan ti coastal resources (coral reefs ken  seagrass) agraman iti pakaseknan ti Turismo idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtaming  kadagiti dadduma nga aspeto ti ICRM; panangala ti datos a kasapulan kadagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan daytoy a coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. Kanaig daytoy, naaramid met laeng iti maipada a panagtataripnong idiay Barangay Hall ti Barangay Salomague iti Mayo 19, 2017 nga inatendaran dagiti Mangngalap; RIC Members ken  Agtutubo kasta metten a timmarabay dagiti Opisiales ti Barangay nga indauluan ni Brgy. Captain Eliseo R. Serrano.
Naglektiur da Mr. Kyle Connelly, US Peace Corp Volunteer maipapan iti coastal resources (mangrove plants; coral reefs ken  seagrass) agraman iti pakaseknan ti Turismo idinto ta tinulongan ni Mr. Nereo S. Daproza, Municipal Fisheries Coordinator a nangtaming  kadagiti dadduma a pakaseknanda maipapan iti livelihood programs dagiti Asosasion; alternatibo a pagkakitaan dagiti mangngalap ken ti pannakigamulo dagiti mangngalap iti operasion ti Municipal Fishport ditoy a lugar.

Napagsasaritaan pay dagiti mabukel a plano ken maisingasing a proyekto para iti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener ti kabaybayan daytoy a coastal barangay iti ili a Cabugao, Ilocos Sur. Nagatendar dagiti Opisiales ti Barangay ken Asosasion ti mangngalap; dagiti agtutubo ken lumugar iti nadakamat a barangay ket naregtada a nakiraman kadagiti naidasar a mapagpapatangan nangruna iti Open Forum.  Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket paset iti programa ti Munisipio iti pannakaitandudo ti agtultuloy a pagsayaatan dagiti mangngalap ken iti kabaybayan ti ili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment