Thursday, July 27, 2017

3rd DAY TI PANNAKAIWARAS DAGITI LIBRE A GANAGAN ITI ILI TI CABUGAO, NABALLIGI

Cabugao, llocos Sur –  Maikatlo  nga aldaw a naaramid ti distribusion ti  Fertilizers kadagiti ID Card Holder a mannalon ti Brgy. Maradodon; Brgy. Catucdaan; Brgy. Aragan   ken ti Barangay Sisim, Cabugao, Ilocos Sur  iti kabigatan ti Hulio 26, 2017 (8:30 AM-12:00 Noon) babaen iti programa ti LGU-Cabugao a pannakaited kadagiti mannalon iti libre a ganagan ita a panagtatalon iti Wet Season 2017 (Hunio-Nobiembre). Naaramid ti panagwaras iti ganagan kadagiti Barangay Hall dagiti nadakamat a barangay.

Manamnama nga agkair nga 1,345  ti  bilang ti ID Card Holder a mannalon iti makaawat iti sag-dudua a ganagan ket umabot met iti bilang nga 2,690  a bags iti maiwaras ita a petsa Hulio 26, 2017 wenno eskediul iti maikatlo  a distribusion.

Tumartarabay ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella iti pannakaiwaras dagiti  ganagan (Urea 46-0-0 ken ti Ammonium Phosphate 16-20-0), sagdudua iti tunggal  mannalon a kameng kadagiti Farmers  Association ti ili.

Dagitoy a  ganagan ket naisangrat nga usaren dagiti mannalon iti panagtatalon iti Wet Season 2017  (Hunio-Nobiember) ken naggapu iti  Local Government Unit ti ili a Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Kamalman dayta a petsa, maibatang met a maikkan ti libre a ganagan dagiti mannalon (ID Card Holder)  iti Brgy. Turod Patac; Brgy. Arnap; Brgy. Alina-ay ken ti Barangay Cuancabal.

Makipaset met iti nadakamat nga aktibidad dagiti Opisiales ti Barangay; Farmers Association ken  dagiti  Personnel ti DA-LGU Cabugao kadaytoy a nadakamat nga eskediul. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment