Monday, July 31, 2017

PAY-OUT TI 4 Ps BENEFICIARIES, NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Pay-out ket naserbisyuan ti umabot iti 95  a Households   ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 Ps) kadagiti barangay ti Munisipalidad ti Cabugao idi  Hulio 28, 2017.

Maibasar iti pakaammo ti 4 Ps Municipal  Operations Office (MMO), adda 95 a Households nga immawat iti dagup a gatad a P202,400.00.

Timmulong dagiti Staff ti Municipal Link-Cabugao nga isuda Ms. Juliet Madriaga; Miss Aida S. Cueto ken ni Ms. Rosemarie Pespes iti nasao a Pay-out. 

Ti Programa ti 4 P’s ket nangrugi iti ili ti Cabugao, Ilocos Sur idi Tawen 2010 ket maitultuloy agingga iti agdama. Daytoy ket naipangruna a programa ti National Government babaen iti panangipatungpal ti Ahensia ti DSWD ken  kapartnerna ti LGU-Cabugao  a makasakup kadagiti benepisiario. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment