Tuesday, July 25, 2017

LIBRE A GANAGAN, MAITED KADAGITI MANNALON ITI CABUGAO

Cabugao, llocos Sur – Umuna a naaramid ti distribusion ti  Fertilizers kadagiti ID Card Holder a mannalon ti Brgy. Rizal; Brgy. Bonifacio; Brgy. Pila  ken ti Barangay Sagayaden, Cabugao, Ilocos Sur  iti kabigatan ti Hulio 24, 2017 (8:30 AM-12:00 Noon) babaen iti programa ti LGU-Cabugao a pannakaited kadagiti mannalon iti libre a ganagan ita a Wet Season 2017 (Hunio-Nobiembre). Naaramid ti panagwaras iti ganagan kadagiti Barangay Hall dagiti nadakamat a barangay.Manamnama nga agkair a 920 a bilang ti ID Card Holder a mannalon ti makaawat iti sag-dudua a ganagan ket umabot met iti bilang nga 1,840 a bags ti maiwaras ita a petsa wenno eskediul ti umuna a districusion.Tumartarabay ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella iti pannakaiwaras dagiti  ganagan (Urea 46-0-0 ken ti Ammonium Phosphate 16-20-0), sagdudua iti tunggal  mannalon a kameng kadagiti Farmers  Association ti ili.Dagitoy a  ganagan ket naisangrat nga usaren dagiti mannalon iti panagtatalon iti Wet Season 2017  (Hunio-Nobiember) ken naggapu iti  Local Government Unit ti ili a Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.Kamalman dayta a petsa, maibatang met a maikkan ti libre a ganagan dagiti mannalon (ID Card Holder)  iti Brgy. Namruangan; Brgy. Turod; Brgy. Baclig ken ti Barangay Daclapan.Makipaset met iti nadakamat nga aktibidad dagiti Opisiales ti Barangay; Farmers Association ken  dagiti  Personnel ti DA-LGU Cabugao kadagitoy a nadakamat nga eskediul. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment