Thursday, December 14, 2017

NASANTUAN A MISA, NAARAMID ITI BULAN TI DISIEMBRE 2017

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Nasantuan a Misa para iti bulan ti Disiembre 2017 babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Felix A. Costales, Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao iti SB-ABC Building.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a naar-aramid ditoy Munisipio iti kallabes a bulbulan ti Tawen 2016 ken maitultuloy ita a Tawen 2017 a kas pangitandudo ti Pamilia-LGU iti Espiritual a paset ti panagserbisioda  ken panangipaayda  iti panagyaman iti naruay a parabur nga it-ited ti  Apo a Namarsua iti sapasap ken mabalanse iti material ken espiritual a kasasaad ti tunggal maysa.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment