Thursday, December 21, 2017

NAPINTAS A SALUN-AT ITA A HOLIDAY SEASON, MAMANTENER

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action ken ni Dr. Mark-Lawrence T. Tirao, OIC Municipal Health Officer ti ili a Cabugao, Ilocos Sur, impakaammona a natapoganen ti panaglalamiis a bulbulan ket kasapulan latta ti panagdaldalus iti bagi ken iti ikub ti arubayan ken pagtaengan, regular a panagwatwat (30 minutos a napardas  a pannagna)   ken pannangan iti mayad-adu a prutas ken natnateng.

Innayon ti Doktor a dagiti agag-agas nga addaan ti sakit ket kasapulan nga itugtugotda ken agtomarda  a kas maiparbeng kadagiti maintenance-da tapno maliklikan ti panagkaro ti sakitda. Mainayon ti Doktor a no nasustansia dagiti maipapauneg ket naandur ti bagi nga agibtur iti agbaliwbaliw a klima a pagaayat met dagiti dadduma  a sakit a pagtaudan nangruna no kalamiisna.
Dadduma pay nga imbatad ni Dr. Tirao nga aramiden ti kaaduan:

1. Umisu a panangidulin kadagiti tedda a taraon tapno saan a mabangles ken maalisan ti mikrobio a pakaigapuan ti diarrhea, food poisoning, sakit ti tiyan ken panagsarua.
2. Terreden dagiti adda sakitna  a Diabetics ti agipauneg iti nasam-it unasy maibilang ti soft drinks,  ice cream, cake ken kanaigna a taraon.
3. Pilien dagiti adda sakitna a hypertension ken cardiovascular disorder ti kanenda ken malimitaran iti panagipaunegda  ti naapgad; nataba ken makabartek a mainum. 

Kabayatanna, dinayaw ti Doktor ti Ili iti panangipatungpal dagiti Opisiales ti Ili agraman iti Barangay ken dagiti Health Implementers iti pannangtedda iti agtultuloy nga  importansia iti programa ti salun-at kadagiti umili ken iti naregget a pannakaipakat ti pagdur-asan ti nutrision.

Insupusop pay ti Doktor ti Salun-at a dagitoy nga inisiatiba ket makatulong iti pannakamantener ti salun-at ken sanitasion a mangparagsak iti kaamaan dagiti umili nangruna kadagiti agnanaed iti barangay. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment