Friday, November 21, 2014

EDUCATIONAL TOUR TI MFARMC, NABALLIGI

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Educational Tour kadagiti  naballigi a disso ti  Fishery Projects ken Center kas iti Batangas Marine Protected Area, BFAR – Tanay Rizal ken ti BFAR –rMATdec, Lucap Alaminos City idi Nobiember 17-19, 2014.

Daytoy a Labay-Aral ket nagpartisiparan dagiti opisiales ti  Integrated Fisheries and Aquatic Resource Management Council ti Probinsia ti Ilocos Sur   ken inesponsoran ti Gobierno Probinsial, LGU’s  ken ti BFAR a nakaawisan met dagiti MFARMC Chairmen ti 30 a Coastal Municipalities a pakaibilangan ti ili a Cabugao, Ilocos Sur.

Segun ken ni Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator a nakipaset  iti Lakbay Aral  ket naballigi ti resulta daytoy nga aktibidadda ta nakitada dagiti kabaruanan a wagas iti panangpasayaat iti industria ti pagikanan nga iyallatiwda met nga ipadamag kadagiti asosasion ti mangngalap iti masakupanda nga ili.

Indauluan ni nag-Brgy. Captain Danny S. Garcia ti Barangay Dardarat, agdama a  Chairman ti  Integrated Fisheries and Aquatic Resource Management Council ti Probinsia ti Ilocos Sur   dagiti nag-lakbay aral nga MFARMC’s ken Fishery Coordinators iti nadakamat a dua nga aldaw nga Educational Tour.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay iti napintas a koordinasion ti BFAR, Gobierno Probinsial ken ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno manayonan ti maited a pagsayaatan ti sektor ti mangngalap babaen iti pannakaadaptar dagiti mayataday a Teknolohia iti pagikanan.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment