Wednesday, November 19, 2014

LIVESTOCK KEN PAGPARTIAN, MAIRAMAN ITI CLEAN-UP DRIVE

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action iti Nobiembre 19, 2014, imbatad ni Dr. Melvin G. Castro, DVM, Municipal Livestock Coordinator nga agtultuloy a napintas ti transaksion a mapaspasamak iti Cabugao Dayo.

Innayon ni Dr. Castro a no agtultuloy daytoy a kasasaad ti maki-dayo ket maparegget dagiti  Koridor tapno maipamaysa a magatang dagiti maipasirpat nga ayup iti kaaldawan ti Dayo.

Kabayatanna, agtultuloy latta a napintas ti ited a serbisio ti Municipal Slaughterhouse. Malaksid a napintaan ti likud ti pasilidad, paset ti pannakapadur-asna  ti pannakainstolar ti pumphouse (1 Horsepower) para iti pannakamantener ti kinadalus ti pagpartian ken sanitasion dagiti karne a mailako iti Tiendaan.

Kanaig daytoy, innayon ni Market Supervisor Norma S. Bertumen ti NISTC Public Market a kitkitaenda dagiti sertipikasion nga ited ti Meat Inspector kadagiti umay aglako iti karne nga aggapu iti sabali nga ili nangruna iti aldaw ti Domingo a kangrunaan a Tienda ti Ili a Cabugao.

Malaksid iti agtultuloy a pannakamantener ti kinadalus iti uneg ti Tiendaan ket mamantener met ti kinadalus iti ruar nangruna iti National Highway a tartarawidwidan ti Clean and Green Program babaen ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment