Wednesday, November 26, 2014

PANAGLALAMIIS, ASIKASUEN TI SALUN-AT

Cabugao, Ilocos Sur – iti pannakiuman ti Web In-Action idi Nobiembre 25, 2014, impakaammo ni Dr. Bernardino P. De Gracia,  Municipal Health Officer ti MHO-Cabugao a natapoganen ti panaglalamiis a bulbulan ket kasapulan ita  ti agtultuloy a panagdaldalus iti bagi ken iti ikub ti arubayan ken pagtaengan, regular a panagwatwat ken pannangan ti mayad-adu a prutas ken natnateng.

Innayon ni Dr. De Gracia a no nasustansia dagiti maipapauneg ket naandur ti bagi nga agibtur iti agbaliwbaliw a klima a pagaayat met dagiti dadduma  a sintomas ti sakit a pagtaudan.

Kabayatanna, dinayaw ti Doktor ti Ili iti panangipaay dagiti Opisiales ti Ili agraman iti Barangay ken dagiti Health Implementers iti agtultuloy nga importansia dagiti programa a kas iti Kalusugan Pangkalahatan Program ken Clean and Green Program  nga akemen dagiti pannakabagi ti salun-at iti barangay ken iti naregget a pannakaipakat ti pagsayaatan ti nutrision ken panagmulmula ti nateng kadagiti 4 P’s ken dadduma pay nga asosasion iti uneg ti barangay.

Insupusop pay ti Doktor ti Salun-at a dagitoy nga inisiatiba ket makatulong unay iti pannakamantener ti salun-at ken sanitasion a mangparagsak iti kaamaan dagiti umili nangruna kadagiti agnanaed iti barangay. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment