Friday, November 21, 2014

HOLY ROSARY, MINALEM A MAAR-ARAMID

Cabugao, Ilocos Sur –Naibatay iti Office Order No. 20, Series of 2013, sinaguday ti pammilin ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti panangited ti respeto ken importansia iti panangobserbar ti Tradision ti Simbaan Romano Katolika  ti bulan idi Oktubre 2013  a panangrugi ti inaldaw a panag-Santo Rosario dagiti Empleado/Department Heads ti LGU-Cabugao  babaen ti panangyuna ti Opisina ti Mayor agingga iti agdama.

Kanaig daytoy, binulan a maangay ti Nasantuan a Misa iti uneg ti Munisipio kas panangidur-as ti naespirituan a kasasaad ti tumunggal maysa ken iti institusion ti LGU-Cabugao.

Iti agdama, maang-angay ti Holy Rosary iti tunggal Alas Tres ti malem (3:00 pm) agingga iti Alas Kuatro  (4:00 pm)  iti Municipal Conference Building. 

Maidirehir daytoy a pammilin kadagiti amin nga LGU Officials, LGU Personnel ken agraman dagiti Job Orders (JO’s) ken Volunteers. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment