Tuesday, November 4, 2014

LIVESTOCK PROGRAM, SAKUPENNA TI NABIAG KEN MAPARTI NGA AYUP

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action idi Nobiembre 4, 2014, imbatad ni Dr. Melvin G. Castro, DVM, Municipal Livestock Program Coordinator a saklawenna ti imatonna a Banner Program ti pakabuklan ti Cabugao Dayo a pakaip-ipanan dagiti nabubun-as nga animales (baka, nuang ken baboy) a kangrunaan a magatang para iti konsumidores ti karne iti Tiuendaan. Kasta metten iti operasion ti Municipal Slaughterhouse, Meat Stalls idiay Tiendaan ken dagiti aglaklako ti karne iti masungad ti paggatangan ti karne nangruna iti aldaw ti Domingo. Dagiti sumaganad ti pakabuklan pay ti programa:

1.Livestock Management (Animal Health Care)- Manglapped ti panagsakit dagiti animales; panangkondision iti pisikal a pakabuklan dagiti ayup.

2.Hygiene  and Sanitation Program- Mangalay-ay ti ikakapet ti impeksion ken dadduma pay a kita ti sakit ti ayup.

3.Regular Parasitic Program-Mangiyagpang ti salun-at ken andur dagiti animales babaen ti  purga a mangpaksiat ti  sakit.

4.Preventive Medication Program-manglapped ti panagpukaw ti puonan dagiti mannalon gapu iti sakit.

5.Castration Program-Mangital-o ti kalidad ti karne babaen iti pannakaikkat ti angdod ti ayup.

Innayon ni Dr. Castro nga agtultuloy ti napintas nga operasion dagiti masakupanna a trabaho ken maamiris a nasayaat dagiti maiserrek a lako a karne iti Tiendaan para iti pagsayaatan ti sapasap. (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment