Friday, November 28, 2014

OPISIALES TI NEW CABUGAO ONION AND GARLIC, NAGMITING

Cabugao,, Ilocos Sur -  Naangay ti miting dagiti Opisiales/Kameng ti  New  Cabugao Onion and Garlic Growers Association nga idauluan ni Mr. Henry B. Saliganan itay nabiit iti 2nd Floor, Municipal Building, Cabugao, Ilocos Sur.

Segun ken ni Mrs. Ester P. Aguimbag, Municipal HVCDP Coordinator nga umaboten  ti 40 dagiti Miembros iti nasao nga Asosasion.

Kangrunaan a napagpapatangan ditoy a miting ket iti pannakaisagana ti panagmulada ti lasona ken bawang ken trinatarda iti napintas a pannakaipakat ti Recording  System-da.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket maigapu iti panangparegta ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaparegget ti industria ti nateng partikular ti bawang ken lasona ditoy Munisipalidad ti Cabugao tapno manayonan ti matgedan dagiti mannalon ken agtultuloy a maital-o ti kasasaad ti panagbiagda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment