Tuesday, November 25, 2014

REPAIR TI PASILIDAD TI DepED DISTRICT OFFICE, IGANNUAT TI FPTA

Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramid ita ti  pannakapapintas  ti Storeroom ti Cabugao DepED District  a masarakan iti Compound ti Cabugao South Central School, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti pannakasemento/palitada/pannakapinta ti dibision/uneg   ti nasao a pasdek, pannakainstolar ti lababo, pannakaipan ti tiles iti basar ken iti  pannakaaramid ti bobedana. 

Daytoy a gannuat ket idadauluan ni Cabugao Federation PTA President Armando Azcueta babaen iti panangilungalong dagiti kameng ti  Cabugao Federated Parent-Teacher Association (FPTA).

Ti nadakamat nga Storeroom ket imatonan ni Mr. Edison Solatre, District Property Custodian ti Cabugao DepED District Office. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment