Monday, November 10, 2014

PANNAKAMANTENER TI SALUN-AT, BALAKAD TI DOKTOR

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman ti Web In-Action idi Nobiembre 6, 2014, imbatad ni Dr. Bernardino M. De Gracia, OIC Municipal Health Officer ti ili a Cabugao nga iti isasangbay ti nalam-ek a bulan ken panawen  ket pumigsa dagiti sintomas ti sakit ket kumapuy ti resistansia gapu iti lamiis ken dadduma pay  a mangpakapsut ti immunity.

Innayon ni Dr. De Gracia a pannangan ti balanse a taraon, regular a panagwatwat, panagdaldalus (arubayan, bagi)  ken idian ti stress ken negatibo a rikrikna tapno agtultuloy a masumra ti tumaud a sakit.

Insupusop pay ti Doktor ti Medisina nga awan ti makaperpekto iti mataginayon a salun-at ngem dakdakkel ti posibilidadna nga agtalinaed ti kinasalun-at ti tao no aramiden dagiti nadakamatna a pormula ti panagpasalun-at.

Inapresiar manen ti Municipal Health Officer ti nasayud a panagkakammayet dagiti sektor a mangitantandudo ti salun-at ken sanitasion nangruna iti barangay babaen iti suporta ti LGU-Cabugao  ta napintas ti resulta dagiti report a mapan iti Opisinada iti pannakataming  ti salun-at ken panangsarapa kadagiti tumaud a saan a nakaro a saksakit iti agdama. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment