Wednesday, January 17, 2018

CISTODAI UPDATE TI 2018

Cabugao, Ilocos Sur – Segun ken ni Mr. Dominador N. Andres, Presidente ti Cabugao Ilocos Sur Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CISTODAI) ket sumaysayaat met ti kasasaad ti asosasionda maigapu iti pannakaaramiden ti pagbasaranda a By-Laws a pinirmaan dagiti Opisiales ti CISTODAI-Saranay a pakairamanan ti CISTODAI Federation.  Addaan daytoy iti  nainget  nga annuroten nga aramiden ti maysa a kameng sakbay a maalana ti benepisiona iti CISTODAI-Saranay no adda emerhensiana ken iti pamiliana.

Kabayatanna, sumaysayaat met ti operasion dagiti traysikelan a kangrunaan a nakaigapuan ti pannakabukel ti CISTODAI. Segun ken ni Mr. Andres a maigapu iti panagkikinnaawatanda nga Operators ken Drivers ket nalaklakada a risuten ti rumsua a pakaseknan ken problemada iti panagpasadaan. 

Segun kadagiti Opisiales ti CISTODAI a naikkan ti pundo a sag-P5,000 iti kallabes iti kada CISTODAI Chapter iti kada barangay nga addaan ti  kompleto iti papelesna a kas iti Set of Officers ken  iti Paglintegan ti Asosasion-da. Daytoy a pundo ket mausar dagiti Chapter iti pannakaimanehar ti gimongda a traysikelan a mangpatibker pay ti hanay-da. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment