Wednesday, January 31, 2018

KANNAWIDAN BICENTENNIAL YLOCOS FESTIVAL, MAANG-ANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Makipartisipar ti Gobierno Lokal ken ti ili a Cabugao, Ilocos Sur iti pannakaangay ti Kannawidan Bicentennial Ylocos Festival  a  nangrugi idi Enero 26, 2018  ken  agpatingga inton Pebrero 11, 2018.

Maangay ti  nadakamat a Festival iti Tamag Grounds, Vigan City, Ilocos Sur kadagiti nadakamat a petsa ket naimbitaran  ti amin nga LGUs ken Siudad  ti Probinsia ti Ilocos Sur a makipartisipar  babaen  iti awis  ni  Governor Ryan Luis V. Singson.

Sakbayna, inggannuat ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella iti pannakapataud/nagurnong  kadagiti kangrunaan a maisagana a produkto-agrikultura ti ili a  maisalip  iti Agri Pinaka Contest ken ti  Livestock Pinaka Contest inton Pebrero 1, 2018.

Ti Kannawidan/Bicentennial Ylocos  Festival ket dar-ayan dagiti Government Employees, Opisiales ti Gobierno, Private Groups ken Residente. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment