Friday, January 4, 2013

FISHERMEN ID SYSTEM, NAIYUSUAT

Cabugao, Ilocos Sur – Isagsaganan dagiti pannakabagi ti DA-LGU Cabugao, Ilocos Sur nga idauluan ni OIC Nereo S. Daproza, AT ti Identification Card dagiti rehistrado a mangngalap iti amin a Coastal Barangays ti ili a Cabugao iti panangrugi ti Calendar Year 2013.


Sakbayna, naigannuat ti panagparehistro/panangmiting ti DA-LGU kadagiti kameng ti nadumaduma nga asosasion ti mangngalap kadagiti Barangay ti Dardarat, Salomague, Sabang, Daclapan, Namruangan, Salapasap ken Pug-os tapno masapasap a maiparehistro dagiti lehitimo a nagan ti  mangngalap.


Imbatad ni Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator a paset ti rehistrasion iti direktiba ni Mayor  Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a mairehistro iti nagan ti amin a mangngalap iti Opisina ti DA-LGU tapno maipasigurado a kualipikadoda  a makasagrap kadagiti pagsayaatan a maited kadagiti mangngalap  babaen ti programa ti DA ken ti LGU.


Maibasar iti rekord ti DA-LGU, umaboten ti 394  iti bilang ti nakarehistro iti agdama a  pakabuklan ti 18 a  bilang ti asosasion a sakupen  ti Municipal Fisheries Aquatic Resources Management Council (MFARMC) nga idauluan ni Brgy. Captain Danny Garcia  a katinnulong ti LGU a mangtartarabay kadagiti mangngalap ti Munisipalidad.  # (Web Situatiuonal Report)

No comments:

Post a Comment