Saturday, January 5, 2013

PAGIPAKARGAAN TI NATENG, NARUGIAN A MASIMPA

Cabugao, Ilocos Sur – Narugian a naback fill-an iti graba ti nagkalungogan a paset ti igid ti National Highway a naituding a pagikargaan dagiti agibiahe ti nateng babaen ti pannakausar ti rekursos ti   LGU-Cabugao tapno maipatas iti Kalsada Nasional ket maaramidan ti pasilidad a  pagyanan ken pagurayan dagiti Vegetable Growers and Traders iti panagibiaheda babaen ti panangimanehar ti Cabugao Vegetable Growers and Producers Association, Inc. nga idauluan ni Kagawad Armando Azcueta ti Barangay Baclig ken tarabayen ti LGU.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Enero 4, 2013, imbatad ni Municipal Engineer Cresencio C. Formoso a tumulong ti LGU-Cabugao iti panangidaulo ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaiplastar/pannakasimpa  ti pagyanan dagiti Vegetable Growers ken adda latta met pannakabiang ti asosasion nga aramiden ken patauden tapno mariknada met ti pannakipagtagikua kadaytoy a pagimbagan a maipaay kadakuada.


Insupusop met ni Kagawad Azcueta a makikammayetda pay  iti LGU a mangpasayaat kadaytoy a pagyananda. Ita pay, kadua ti kagawad dagiti kaopisialanna iti asosasion a nangtarabay kadagiti agback-fill.

Kabayatanna, umad-adu ti vegetable growers nga agibiahe ti nateng gapu ta kapigsa ti panagbunga ti mulada iti agdama  ket aginaldaw ti panagipakargada iti igid ti kalsada. Dumandanon pay idiay Cagayan partikular iti ili ti Gonzaga ken Tuguegarao  a pakailakuan  dagiti produkto a nateng ti ili a Cabugao.

Innayon ni Kagawad Azcueta nga in-inut a mataming ti pagsaysayaatan ti panagmula ken  merkado ti nateng babaen ti pannarabay ti LGU tapno agtultuloy a mapapintas pay ti kasasaad dagiti agmulmula ti nateng iti Cabugao. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment