Thursday, January 3, 2013

TRADING POST TI NATENG, MAUS-USATANEN ITI IGID TI HIGHWAY

Cabugao, Ilocos Sur – Maus-usatanen  ti maipatakder a Trading Post (Bagsakan) ti nateng kadagiti agibibiahe ken agilaklako a Taga-Cabugao, Ilocos Sur a mapan iti sabali a lugar.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action idi Enero 2, 2012, imbatad dagiti agibibiahe a Komersiante ti Nateng iti Barangay Salapasap ken kanatengan a kabangibang a barangay  a nangrugi idi bulan ti Nobiembre agingga iti bulan ti Mayo ti panaginaldaw a panagkomprada ti nateng nangruna iti sili (Jango), taban (bola), tarong ken dadduma pay ti klasena a mailako idiay Urdaneta ken Balintawak.

Malaksid a makaparnuay ti pagtrabahuan dagiti lumugar ti panagestimaran ti  nateng, kumita met dagiti nagaget a komprador nangruna dagiti mapan mangidanon kadagiti nateng idiay sabali a lugar.

Imbatadda a piso ti plete ti maysa a kilo ket prumespresyo met ti P6-7 kada kilo manipud iti paggapuanna ken malakoda met iti P10 kada kilo idiay pangidanonanda.

Mangnamnama dagiti vegetable growers/traders a babaen ti naan-anay  a suporta ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ti liderato ni Kagawad Armando Azcueta iti Cabugao Vegetable Growers and Producers Association, Inc., ket maikkanda ti napintas a pagplastaran ken maaddaanda iti natibker nga asosasion a sarikedkedda nga agdur-as iti sektorda. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment