Thursday, June 16, 2016

ADDA MAPADAYAWAN NGA ESKUELA TUNGGAL AGLEPPAS TI BRIGADA ESKWELA

Cabugao, Ilocos Sur – Nagleppas ti Brigada Eskwela 2016 idi Hunio 4, 2016 babaen iti naruay  a gapuanan dagiti nagannak ken mangisursuro  ken dadduma pay a kameng ti Stakeholders a nagurnos, nagdalus iti uneg ken arubayan ti eskuela ken nangpasimpa kadagiti pagpaknian (Comfort Rooms) para iti Hygiene ken sanitasion, alad ti eskuela ken kanaigna a banag  a natarimaan iti uneg  ken ruar ti pageskuelaan.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action ken ni Mr. Donato Sajor, District Brigada Coordinator, imbatadna nga uray nagleppasen  ti Brigada Eskwela ket agtultuloy latta   iti panangmantenerda iti uneg ken ruar  ti kuarto. Agtultuloy latta met ti panagisimpada iti arubayan  kabayatan iti pannakaaramiden  ti panagrugi ti klase idi Hunio 13, 2016.

Iti sabali a bangir, naballigi a naiyimplimentar ti Brigada Eskwela 2016  kadagiti  26  a pagadalan   ti ili, segun ken  ni  Coordinator Donato P.  Sajor.

Innayon ti Head Teacher ti Pila Elementary School a manamnama nga adda manen mapremiuan nga eskuela ita a Tawen 2016. 

Insupusop ni Mr. Sajor nga inyalat ti Cabugao South Central School ti 2nd Place iti intero a DepED Ilocos Sur idi Brigada Eskwela 2015 ket nakaala ti Premio a Cash ken Certificate ken napadayawan met ti Nagsingcaoan Elementary School nga idauluan ni Mr. Nick Bringas, Head Teacher iti dayta a tawen ti brigada.

Impalagip pay ni Mr. Sajor a  napateg a bigbigen dagiti di magatadan a sakripisio dagiti nagannak ken timmulong  kadagita a pagadalan  (stakeholders) para iti interes dagiti ubbing nga agbasbasa. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment