Monday, June 27, 2016

CABUGAO RESCUE TEAM, NAKASAGANA NGA UMARAYAT

Cabugao, Ilocos Sur –Nakasagana ita nga agtignay ti puersa ti Cabugao Rescue Team-Municipal Disaster Risk Reduction  and Management Council (MDRRMC)  nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr., Chairperson ken imatonan ni MDRRMC Officer Engr. Nestor B. Somera no inkaso a dumteng ti kalamidad ken insidente. Kasta met iti panangisaganada iti Operation Center ken kasapulanda a mausar ditoy Munisipio no kontaken dagiti natudingan a katinnulongda kadagiti calamity prone areas iti Barangay ken Poblasion babaen iti Hot Lines.

Daytoy a panagsagana ket maiturong iti bigla nga  isusungad dagiti kalamidad/insidente  kas iti bagyo, nakaro a tudtudo, layus, tikag, uram, desgrasia  ken kanaigna a didigra iti masungad a bulbulan no adda man.

Kabayatanna, kankanayon a komendaran ni Mayor Ediboy iti naindaklan nga akem daytoy a sanga ti LGU. 

Gapu itoy, paset ti pannakapatibker daytoy a Konseho iti pannaka-update dagiti mangbukbukel ti Skeletal Force ken pannakainayon dagiti matalek a kameng a mangpapigsa ti grupoda nga agtarabay iti panawen ti kalamidad.

Iti pannakiuman ti Web In-Action itay nabiit, imbatad ni Engr. Nestor B. Somera a malaksid iti panangalertoda kadagiti kakaduada a mangbukel ti MDRRMC iti Munisipio nga agmobilisar/agmonitor  iti aw-away agingga iti Poblasion no dumteng ti kalamidad, aramidenda ti naan-anay a pannaki-koordinar kadagiti dadduma a Departamento ti Opisina ti LGU kas iti MSWDO, PNP, BFP, BDRRMC ken ti MHO a kaduada a  maseknan no dumteng ti kalamidad  tapno napigpigsa ti panagtignayda  a mangaksion kadagiti pakaseknan dagiti umili nagruna kadagiti barbarangay.

Nupay kasta, mairamraman met latta  ti MDRRMC-Cabugao  a maikkan iti pammigbig iti gapuanan ken pannakitinnulongda iti naballigi a pannakaipatungpal ti akemda kadagiti kallabes a tawen a timmaud dagiti kalamidad. 

Insupusop ni Engr. Somera dagiti napalabas a gapuanan ken aramidenda iti masanguanan nangruna iti bulan ti Hulio 2016 a pannakaselebrar ti  “National Disaster Awareness Month” kas iti sumaganad:

1.Maangayto ti “Rescue March”  iti amin a sanga ti MDRRMC ti Ilocos Sur idiay Vigan City inton Hulio 5, 2016.
2.Mangrugi iti Hulio 2016, 24 oras a nakaalerto ken ag-duty dagiti kameng ti rescue team (24/7) iti kada lawas kas panagsagana iti idadateng ti “La Ninia” ken dagiti Tropical Storm.
3.Naaramid ti Earthquake Drill ti Cabugao Rescue Team idi Hunio 22, 2016 kadagiti pageskuelaan iti UCCP; Cabugao National High School ken ti Cabugao North Central School kas pangannurot iti sangkapagilian a pannakaangay ti “2nd # Pagyanig Challenge” a programa ti DILG kadagiti LGUs.
4.Pannakapapigsa ti IEC (Information, Education and Communication) nga aspeto ti panagarayat babaen iti pannakausar dagiti Mobile Phones; Gadgets; Hotlines; Powerpoint; ken Reminders Board.

Innayon pay ni Engr. Somera a papigsaenda latta ti “collaboration”  ti MDRRMC; RHU; PNP; BFP ken ti Cabugao Rescue Team ta dagitoy iti kankanayon nga agkakadua/agtitinnulong  no adda insidente ken kalamidad nga aksionanda.
  
Dagitoy nga inisiatiba ket gubuayen ti nasapa a panagsagana iti panawen ti emerhensia tapno maprotektaran ken maalay-ayan  ti epekto dagiti dumteng a kalamidad.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment