Wednesday, June 8, 2016

HOLY MASS, NAARAMID ITI BULAN TI HUNIO

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Nasantuan a Misa babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Felix Costales, Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur idi malem ti Hunio 7, 2016 nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti SB-ABC Building.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a maar-aramid ditoy Munisipio a kas panangitandudo iti Espiritual a benneg ti panagserbisio ken panangipaay ti pagyaman iti naruay a parabur nga ited ti  Apo a Namarsua.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment