Wednesday, June 1, 2016

MDRRMC ITI TAWEN 2016, NAKASAGANA ITI YAAY TI KALAMIDAD

Cabugao, Ilocos Sur –Nakasagana ita nga agtignay ti puersa ti Municipal Disaster Risk Reduction  and Management Council (MDRRMC)  nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr., Chairperson ken imatonan da Engr. Nestor B. Somera ken ni Engr. Crescencio C. Formoso no inkaso a dumteng ti kalamidad. Kasta met iti panangisaganada iti Operation Center ken kasapulanda a mausar ditoy Munisipio no kontaken dagiti natudingan a katinnulongda kadagiti calamity prone areas iti Barangay ken Poblasion babaen iti Hot Lines.

Daytoy a panagsagana ket maiturong iti bigla nga  isusungad dagiti kalamidad/insidente  kas iti bagyo, nakaro a tudtudo, layus, tikag, uram, desgrasia  ken kanaigna a didigra iti masungad a bulbulan no adda man.

Binigbig ni Mayor Ediboy ti naindaklan nga akem daytoy a sanga ti LGU a mangprebentar ken mangalay-ay kadagiti pagpeggadan ti biag dagiti umili babaen iti sistematiko a panangaksionda no adda mapasamak a kalamidad ken desgrasia iti las-ud ti Munisipalidad. 

Gapu itoy, paset ti pannakapatibker daytoy a Konseho iti pannaka-update dagiti mangbukbukel ti Skeletal Force ken pannakainayon dagiti matalek a kameng a mangpapigsa ti grupoda nga agtarabay iti panawen ti kalamidad.

Iti pannakiuman ti Web In-Action itay nabiit, imbatad ni Engr. Nestor B. Somera a malaksid iti panangalertoda kadagiti kakaduada a mangbukel ti MDRRMC iti Munisipio nga agmobilisar/agmonitor  iti aw-away agingga iti Poblasion no dumteng ti kalamidad, aramidenda ti naan-anay a pannaki-koordinar kadagiti dadduma a Departamento ti Opisina ti LGU kas iti MSWDO, PNP, BFP, BDRRMC ken ti MHO a kaduada a  maseknan no dumteng ti kalamidad  tapno napigpigsa ti panagtignayda  a mangaksion kadagiti pakaseknan dagiti umili nagruna kadagiti barbarangay.

Nupay kasta, mairamraman met latta  ti MDRRMC-Cabugao  a maikkan iti pammigbig iti gapuanan ken pannakitinnulongda iti naballigi a pannakaipatungpal ti akemda kadagiti kallabes a tawen a timmaud dagiti kalamidad. 

Dagitoy nga inisiatiba ket gubuayen ti nasapa a panagsagana iti panawen ti emerhensia tapno maprotektaran ken maalay-ayan  ti epekto dagiti dumteng a kalamidad babaen iti madagdagus a panangtarabay  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti MDRRMC.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment